Clubul Paradis

of 110

 • date post

  02-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Clubul Paradis

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  1/110

  CLUBUL PARADISSANDRA BROWN

  CAPITOLUL 1

  AFACEREA VITAETERNADe ase luni de zile !li"ia din L!s An#eles se a$la %n ale&'()Un $en!*en +iuda'se %n'indea es'e !&a)Nu*(&ul +&i*el!& e&!'i+e,da+( !' $i nu*i'eas'$el,a-unsese la aize+i.Cada/&ele un!& $e*ei de '!a'e /0&s'ele $u&( #(si'e %nalia &0u&il!&,%n l(zile de #un!i ale +a&'ie&el!& &(u $a*a'e,%n 'u$iu&ile

  a&+u&il!&,e *ainea au'!s'&(zil!&,%n +asele de &!s'i'u"ie sau +2ia& di&e+' %n+i*i'i&e &in'&e *!&*in'ele al'!& *!&"i)Rezul'a'ele au'!siil!& e&auiden'i+e3/i!l456,4is'( +!n'&!/e&sa'( %n+(6i u'e& e&$!&a',e&ineu &u'.Cu +e

  ins'&u*en'e se &ealizau ase*enea *al'&a'(&i #eni'ale,*edi+ii le#i'i nu usese&(

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  2/110

  un dia#n!s'i+ +!n+luden' din *ai *ul'e *!'i/e ine7li+aile,da& e7+ludeau %nunani*i'a'e &ezen"a un!& !ie+'e +!n'!nden'e)Fa'ul +( la '!a'e /i+'i*ele#(sise&( %n ad!*en u&*e de se&*(,%n +a&e *ai $!iau %n+(se&*a'!z!izii,du+ea la +!n+luzia asu&d( +( enisul u+i#aului a-unsese 0n(

  a+!l!,idee %nne+!n+!&dan"( '!'al( +u &eali'("ile ana'!*iei u*ane +un!s+u'e 0n( a+u*)C&i*inali'ii,*ai !#a"i %n i*a#ina"ie,e*ise&( i!'eza e7is'en"ei unui (&a'8*!ns'&u,+u ! *al$!&*a"ie +!n#eni'al( se7ual(,sin#u&ul +a&e a& $i %n *(su&( s(8ideun( li+2idul se*inal la ! dis'an"( de 9: de +* de la !a&'a de in'&a&e i %n

  lus s( #(u&eas+( un u'e&,+a&e,du( +u* se 'ie,es'e des'ul de elas'i+,da+( de la*(&i*ea unei e&e a-un#e s( se %n'ind( %n &ena'al la di*ensiunea unui &un+ de;,:

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  3/110

  de '!a'( $&u*use"ea,+a&e $u&( a!i /0ndu'e unei +ase de $il*e !&n! %n /ede&ea&e+ue&(&ii +2el'uielil!& inu'ile $(+u'e +u a+eas'a %n+e&+a&e de/eni'( *ai+u&0nd ! des$('a&e asi!nal( de+0' un 'es' de !*u+ide&e,su &i/i&ile las+i/e ale+!*isa&il!& +e +!ndu+eau !e&a"iunea)

  P&!s'i'ua'ele *ul"u*i&( +!*isa&ului8e$ en'&u se&/i+iile aduse,ia& &esuuii+&i*inali +e&u&( s( se &ee'e &e+!ns'i'ui&ea,una sin#u&( ne$iind +!n+luden'()Fu&(a&un+a"i a$a&(,&e"in0ndu8se la a&es'ul &e/en'i/ ! sin#u&( $a'( l!nd(,du&dulie,+eaduse in-u&ii !li"iei en'&u $a'ul +( a $!s' !li#a'( s( %n'&e"in( &ela"ii se7uale +uun neis&(/i' +e nu a sa'is$(+u'8!,ins'&u*en'ul lui a-un#0nd aia 0n( la

  -u*('a'ea 'unelului.Du( a+es' ee+,&esa l!+al( a*uz( !'ea !&aului 'i* de! s('(*0n(,0n( +0nd un +!*uni+a' al !li"iei &idi+( nu*(&ul *!a&'el!& la@:)Lis'a nea#&( %ns(i*0n'( !li"ia $ede&al( +e8i '&i*ise e7e&"ii la L!s An#eles

  en'&u l!+aliza&ea $en!*enului i s&i-in l!#is'i+)

  Pe'e& L!n#an se n(s+use la ! $e&*( din'&8! *a*( i#!'( i un 'a'( s+0&i' de !s'u&ile se7uale +e i le i*unea +!ns!a&'a)Suus unei edu+a ii a/0nd +a az( Bilia i +alenda&ul ise&i+es+,(ia'ul a'inse /0&s'a ad!les+en ei +!*le' lisi' de +ele *ai ele*en'a&e +un!'in"e des&e ade/(&a'a $a+e&e a !*ului)n'&ea#a lui

  +!il(&ie $usese a'0' de s'&ani+ s+u$unda'( %n %n'une&i+ul i#n!&an"ei %n+0' %ii*a#ina +( &!lul +!+!ului %n 'u&*a de #(ini es'e u& de+!&a'i/,ia& %n+(le+a&ea+!n'inu( a #(inil!& nu8i de+0' ! &!s'!#!li&e a unui -!+ de +("ei)La /0&s'a de 1 ani $u %n/!i' s( $a+( ! e7+u&sie +u $iul $e&*ie&ului /e+in e

  laiu&ile %*(du&i'e din %*&e-u&i*i,+0nd en'&u &i*a !a&( %i $u da' s( /ad(lu+&a&ea unui a&*(sa& asu&a unei iee i %n *in'ea (ia'ului %n+eu&( s( aa&(%n'&e(&i ne!&'!d!7e,*ai ales +( de la ! /&e*e !ie+'ul a+ela de su uis%n+euse s(81 de&an-eze,ia& a+u*,&i/ind ui*i' la *!n'(,%n+eu s( $a+( ni'e

  le#('u&i,la %n+eu' des'ul de +!n$uze,da& 0n( la u&*(,+u a-u'!&ul lui i+

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  4/110

  Ia s(8"i /(d enisul.8Ce s(8*i /ezi5 suse Pe'e& i *ai in'&i#a')8C!+!elul,&!s'ule. !"ul a+ela &in +a&e $a+i ii)8De +e s( "i81 a&('5

  8A* s(8"i e7li+ du( a+eea)ai,s+!a'e81. Nu8"i $ie &uine. D!a& sun'e*(&a"i,+e Du*nezeu.8P!$'i*,da+( "ii nea(&a')8A!leu,Pe'e&,da& *i+ %l *ai ai)Ia &i/e'e la *ine.?i i+

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  5/110

  a&'id( de *!n'(,du( +u* %i susese i+

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  6/110

  8Nu. Te8a& du&ea u&'a)P&e$e& aa)))Ea %i des$(+u u"in +!asele i Pe'e& %ia(s( u&uul in+!n'ien' su u&'()Un *e+anis* ne+un!s+u' 0n( a'un+i %l use%n *i+a&e i du( +0'e/a a(s(&i %n'&8! z!n( nede$ini'( si*"i +( +e/a sedes&inde din'&8%nsul,%i alea( e +analul +!+!elului i z!a&( a$a&( +u

  &esiune)8Vai,+e8ai $(+u'5 %i &e&!( Ana)i8ai s'&!i' $us'a)A+u* '&euie s( ! +l('es+ %n&0u i s( a'e' s( se usu+e)Ad!les+en'ul Pe'e& L!n#an,a$la' la &i*a e7e&ien"(se7ual(,use e-a+ula&ea &e*a'u&(,$en!*en +!*le' ne+un!s+u' lui,i a'0' de$e&*e+('!&,e sea*a di*ensiunii !anului s(u *inus+ul)Ideea %l +!*le7( a'0'de u'e&ni+,%n+0' a d!ua zi ale( e +0*,&e+!l'( ! 'u$a de La'ele +0inelui i%i unse +u su+ul a+ela al i +lei!s %n'&ea#a eide&*( $ali+()P0n( sea&a *e*&ul+!*&!*i"('!& +(('( ! di*ensiune se+'a+ul!as(,*ai ales %n #&!si*e)

  La *iezul n!"ii,+0nd ! des+!e&i e Ana &(s'u&na'( %n $0nul ad!&*i'!& din!dul #&a-dului,s!*a'( %n+( din +u&sul zilei s( /in( la %n'0lni&e,da+( nu /&ea s(ai( nel(+e&i +u *a*a ei,a/en'u&a +un!a'e&ii $u &elua'()Ana a&ia %i de+la&ase la u&e+2e +( ni+i unul din 'ine&ii #&(-da&i nu ! u*lusesu$i+ien' %n+0' s( su!&'e ! dila'a&e +e ! $(+u s( leine de '&ei !&i)Pe'e& L!n#an,+a&e se en'uzias*ase %n $a"a a+es'ei des+!e&i&i senza"i!nale,a&e+ia'( la sue&la'i/ de &i*a sa a&'ene&(,+u ! e7e&ien"( sue&i!a&( lui,du(+u* %i d(duse de %n"eles,a/ea s( %ndu&e a d!ua zi ! deziluzie din'&e +ele *ai

  du&e&!ase)Fai*!asa lui s+ul(,+a&e se&iase Ves'ul s(la'i+,&e/eni la *i+i*ea ei&uin!s de ane*i+( i %n lus se alesese i +u ! sea*( de +&(('u&i eeide&*(,&!duse $ie din +auza '!7i+i'("ii la'elui *i&a+ul!s,$ie de $&e+a&ea %n$!&"( s'i*ula'( de un u&u&i' s0+0i'!&)Din *!*en'ul a+es'a %n+eu s( /izi'eze e

  ('&0nii +i!ani i +0'e/a ae d!$'!&!aie,%n+e&+0nd s( le s*ul#( se+&e'ele$ie+(&ei lan'e,%i u*lu +0'e/a +aie'e i de+ise s( u&*eze la 'i*ul !'&i/i'$a+ul'a'ea de $a&*a+ie)Ai+i se d!/edise un s'uden' e*inen' i de+anul %l !&iasis'en' la la!&a'!&ul8il!')n '!"i a+e'i ani a/usese de su!&'a' i&!niile $e'el!&

  nesa'is$(+u'e,+u +a&e %n+e&+ase ! a/en'u&( a*!&!as(, s'a&e +e81 %nd0&-ise %ns'udie&ea *e+anis*ului de dez/!l'a&e a !anel!& se7uale i de des+!e&i&e aunui &e*ediu)?i a+eas'a nu a'0' en'&u a81 %*!#("i,+i *ai +u&0nd,a81 &(zuna

  e %n'&e#ul se7 $e*eies+ $e&i' %n +2i na'u&al de a'-!+u&a lu*ii,#&a"ie &!lului s(uasi/ de +!n'e*la&e a un!& za'e&i i e$!&'u&i &ea u"in a&e+ia'e la -us'a l!&/al!a&e i +!nsu* enee'i+)Eun!+!idis*ul,*!'eni' &!ail de Pe'e& din+&edin"a unei *a*e i#!'e,nu81 &e!+ua nu*ai e d0nsul)aladia se *ai a$la%n s'udiu i la al'e la!&a'!a&e)Unii +e&+e'('!&i +!nside&au +( se da'!&eaz( unei

  #ene nu*i'( FFR8;,s!lu"ia '&euind +(u'a'( +u a-u'!&ul in#ine&iei #ene'i+e)

 • 8/10/2019 Clubul Paradis

  7/110

  D!+'!& %n +2i*ie,Pe'e& alese al'( +ale)El '&euia s( !"in( un &!+es de +&e'e&ese#*en"ial,d!a& e ! anu*i'( a&'e a +!&ului u*an)E&a ! &!/!+a&e ana'u&ii,+un!s+0nd $a'ul +( &!#&a*ul aa&i"iei,+&e'e&ii i des+&e'e&ii !*ului sea$l( %n $ie+a&e (&'i+i+( din sine,i*lan'a' a+!l! de la &i*a $a+e&e,de unde i

  'e!&ia +!n$&a"il!& s(i +u '&i*i'e&e e7&es( d!a& la #ene'i+()El se de+ise %ns(,+u %n+(("0na&e,s( &(*0n( la *e'!dele de +e&+e'a&e +lasi+(,+aun al+2i*is' 2!'(&0' s( !"in(,0n( la u&*(,din'&8! *ie de a*es'e+u&i ul#(&aulde au&)?i du( +in+i ani de *un+( in'ens(,&ezul'a'ele (&eau s( %*lineas+(a'e'(&ile sale)Piili+a +!ail!& 2&(ni i +u Vitaeterna,nu*e da' *edi+a*en'uluiin/en'a',le +&es+use 0n( la #0'.Venise $aza %n+e&+(&ii &ea&a'ului e un !*,ia+ela nu u'ea $i de+0' el,2andi+aa'ul,&0sul $e*eil!&,a'-!+u&a

  &!s'i'ua'el!&,+a&e81 %n'&eau e s'&ad( +u +inis*3ei,Pe'e&,+e8"i *ai $a+e

  +li'!&isul5 "i &e+!*and eu ! lesian(,/&ei5i lu( '!a'e &e+au"iile,se asi#u&( de &is+u&i,lu+&a d!a& +a e$ de la!&a'!& la !s'a"ie il!'.n'&8! n!a'e &!duse ! *i+( a&-( de Vi'ae'e&na i i8! ad*inis'&a

  e& !&al)Du( d!u( s('(*0ni,u&*0nd un +u&s e'&!$i+,2alusule7e&i*en'a'!&ului a-unsese de la : la 1: +*,%n lun#i*e)O&i '&a'a*en'ul,+!nside&0nd +( ! ase*enea di*ensiune !a'e sa'is$a+e '!a'e e7i#en"ele)De/enise,%n s$0&i',un (&a' ade/(&a' i &i*ele lui /i+'i*e /!& $i $e*eile +a&el8au i&!niza')?'iindu81 +0' es'e de ne/i&il,ni+i nu /!& %n+e&+a s( se *