CJENIK - ZSE

Click here to load reader

 • date post

  15-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CJENIK - ZSE

Zagrebacka burza1
Na temelju odredbe lanka 306. Zakona o trištu kapitala (NN 65/2018) Uprava Zagrebake burze d.d. na
221. sjednici odranoj dana 13.12.2018. godine donosi sljedei
CJENIK
Jednokratna naknada za stjecanje statusa lana Burze iznosi 10.000,00 HRK.
lanak 2.
lanak 3.
Naknada za prijenos lanskog mjesta na lana Burze iznosi 8.200,00 HRK.
lanak 4.
(1) lanarina iznosi 3.845,00 HRK. (2) Obveznik plaanja lanarine je lan. (3) lanarina se obraunava kvartalno i dospijeva zadnji dan obraunskog razdoblja od tri mjeseca. Kvartal
podrazumijeva kalendarsko tromjeseje, s time da obraunsko razdoblje zapoinje 1.1., 1.4., 1.7. i 1.10. svake godine. Tromjeseje podrazumijeva kalendarsko tromjeseje za obraunsko razdoblje od tri mjeseca, a poevši od bilo kojeg dana u mjesecu ili kvartalu.
(4) U sluaju da lanstvo zapone ili prestane sredinom kvartala, svako zapoeto tromjeseje rauna se kao cijelo.
(5) U sluaju prestanka lanstva, ako lanstvo prelazi u novo tromjeseno razdoblje s rokom trajanja do 7 (sedam) dana, lanarina se za taj period ne obraunava.
lanak 5.
lan Burze plaa jednokratnu naknadu za stjecanje svojstva odravatelja trišta:
1. u iznosu od 2.000,00 HRK za prvi financijski instrument za koji je podnio zahtjev za obavljanje
poslova odravatelja trišta;
2. u iznosu od 500,00 HRK za svaku sljedeu dionicu za koju je podnio zahtjev za obavljanje poslova
odravatelja trišta.
lanak 6.
(1) Za uvrštenje financijskih instrumenata na ureeno trište plaa se sljedea naknada:
1. naknada za uvrštenje,
3. naknada za promjene karakteristika uvrštenih financijskih instrumenta.
(2) Obveznik plaanja naknada iz stavka 1. ovoga lanka je podnositelj zahtjeva za uvrštenje.
(3) Za dionice koje se prvi put uvrštavaju na ureeno trište podnositelj zahtjeva ne plaa naknadu
navedenu u stavku 1. toka 2. ovog lanka za prvu godinu odravanja uvrštenja. Prvim uvrštenjem
dionice na ureeno trište smatra se ako dionica prije toga nije bila uvrštena na ureenom trištu ili ako
je dionica prije toga bila uvrštena na ureenom trištu, ali je dionici prestalo uvrštenje na svim
ureenim trištima na kojima je bila uvrštena.
(4) Odredba stavka 3. ovog lanka ne odnosi se na nova izdanja dionica uvrštenih na ureeno trište.
(5) U sluaju dionica bez nominalnog iznosa, naknada koja se prema ovom Cjeniku izraunava na temelju
nominalnog iznosa izraunava se tako da se koristi omjer iznosa temeljnog kapitala i broja dionica.
lanak 7.
(1) Naknada za uvrštenje plaa se prilikom uvrštenja financijskog instrumenta.
(2) Naknada za uvrštenje dionica, dionica zatvorenog investicijskog fonda i obveznica u Slubeno i Vodee
trište plaa se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih financijskih instrumenata kako slijedi:
Naknada za
Obveznice 0,03% 30.000,00 HRK 60.000,00 HRK
Slubeno trište
Obveznice 0,025% 20.000,00 HRK 50.000,00 HRK
Redovito trište
/ /
1 Iznos naknade za uvrštenje strukturiranih proizvoda na ureeno trište ovisan je o broju strukturiranih proizvoda uvrštenih u istoj kalendarskoj
godini. Naknada se plaa po strukturiranom proizvodu (certifikatu, varantu, i dr.).
3
Ostali financijski instrumenti s
dospijeem duim od godinu
(3) Ako se na ureeno trište istovremeno uvrštava više financijskih instrumenata istog izdavatelja, Burza
moe podnositelju zahtjeva za uvrštenje odobriti popust za drugo i svako idue uvrštenje.
(4) Prilikom prijelaza iz jednog segmenta ureenog trišta u drugi segment na zahtjev izdavatelja ili osobe
koju izdavatelj ovlasti, plaa se naknada sukladno stavku 2. ovog lanka. U sluaju prelaska u viši
segment ureenog trišta, Burza moe podnositelju zahtjeva odobriti popust.
(5) Sukcesivna uvrštenja pojedinih izdanja instrumenata trišta novca izdanih sukladno jednom programu
smatrat e se novim uvrštenjem.
lanak 8.
(1) Naknada za odravanje uvrštenja dionica i dionica zatvorenog investicijskog fonda u Vodeem trištu i
Slubenom trištu plaa se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih dionica kako slijedi:
Naknada za
Obveznice 20.000,00 HRK / /
Obveznice 15.000,00 HRK / /
Redovito trište Dionice i dionice zatvorenog 20.000,00 HRK / /
2 Iznos naknade za uvrštenje ETF-ova na ureeno trište ovisan je o broju ETF-ova uvrštenih u istoj kalendarskoj godini. Naknada se plaa po ETF-u.
4
6.000,00 HRK / /
(2) Naknada za odravanje uvrštenja financijskih instrumenata plaa se za svaku godinu uvrštenja unaprijed,
osim prve godine, a poinje se plaati godinu dana nakon dana uvrštenja. Prvi dan uvrštenja je dan kada
je Burza donijela odluku o uvrštenju financijskog instrumenta na ureeno trište.
(3) Ako financijskom instrumentu prestane uvrštenje prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za
odravanje uvrštenja, Burza ne vrši povrat uplaene naknade odnosno podnositelj zahtjeva za uvrštenje
duan je platiti dospjelu naknadu.
lanak 9.
(1) Naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica uvrštenih na ureeno trište iznosi 10.000,00
HRK.
2.000,00 HRK.
naplauje se zasebno.
1. poveanje temeljnog kapitala (bez izdanja novih dionica);
2. smanjenje temeljnog kapitala;
3. podjela ili spajanje dionica;
4. zamjena dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;
5. poveanje izdanja ili poništenje dijela izdanja instrumenata trišta novca i sl.
(5) Naknada za promjenu oznake financijskih instrumenata uvrštenih na ureeno trište, na zahtjev
izdavatelja, iznosi 10.000,00 HRK.
lanak 10.
(1) Naknada za prestanak uvrštenja dionica uvrštenih na Slubeno i Vodee trište iznosi 35.000,00 HRK.
(2) Naknada za prestanak uvrštenja dionica uvrštenih na Redovito trište iznosi 10.000,00 HRK.
(3) Naknada iz st. 1. i 2. ovog lanka se plaa u sluaju kada uvrštenje prestaje na temelju odluke glavne
skupštine o povlaenju vrijednosnih papira s uvrštenja na ureenom trištu.
Naknade vezane uz Progress trište
lanak 11.
(1) Za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress trište plaa se sljedea naknada:
1. naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu,
2. naknada za primanje u trgovinu i
3. naknada za odravanje primanja u trgovini.
(2) Obveznik plaanja naknada iz stavka 1. ovoga lanka je izdavatelj.
lanak 12.
(1) Naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress trište iznosi 500,00 HRK i plaa se
prilikom podnošenja zahtjeva.
(2) Ako je zahtjev za primanje u trgovinu na Progress trište odobren, iznos naknade za obradu zahtjeva
odbija se od ukupne naknade odreene u stavku 3. ovoga lanka.
(3) Naknada za primanje u trgovinu na Progress trište iznosi 11.000,00 HRK. Naknada se plaa za prvu
godinu nakon dana primanja u trgovinu.
(4) Naknada za odravanje primanja u trgovini na Progress trištu iznosi 6.000,00 HRK.
(5) Naknada za odravanje primanja u trgovini na Progress trištu plaa se za svaku godinu unaprijed, osim
prve godine, a poinje se plaati godinu dana nakon dana primanja u trgovinu. Prvi dan primanja u
trgovinu je dan kada je Burza donijela odluku o primanju financijskog instrumenta u trgovinu na
Progress trište.
(6) Ako financijskom instrumentu prestane prijam u trgovinu prije isteka razdoblja na koje se odnosi
naknada za odravanje primanja u trgovini na Progress trištu, Burza ne vrši povrat uplaene naknade
odnosno podnositelj zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress trište duan je platiti dospjelu
naknadu.
lanak 13.
Za stjecanje statusa Savjetnika na Progress trištu plaa se sljedea naknada:
1. naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika,
2. naknada za stjecanje statusa Savjetnika i
3. naknada za odravanje statusa Savjetnika.
6
lanak 14.
(1) Naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika na Progress trištu iznosi 500,00 HRK i plaa
se prilikom podnošenja zahtjeva.
(2) Ako je zahtjev za stjecanje statusa Savjetnika na Progress trištu odobren, iznos naknade za obradu
zahtjeva odbija se od ukupne naknade odreene u stavku 3. ovoga lanka.
(3) Naknada za stjecanje statusa Savjetnika na Progress trištu iznosi 3.000,00 HRK. Naknada se plaa za
prvu godinu nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.
(4) Naknada za odravanje statusa Savjetnika na Progress trištu iznosi 2.000,00 HRK.
(5) Naknada za odravanje statusa Savjetnika na Progress trištu plaa se za svaku godinu unaprijed, osim
prve godine, a poinje se plaati godinu dana nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.
(6) U sluaju prestanka statusa Savjetnika prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za odravanje
statusa Savjetnika na Progress trištu, Burza ne vrši povrat uplaene naknade odnosno Savjetnik je
duan platiti dospjelu naknadu.
lanak 15.
Naknada za uvrštenje i odravanje uvrštenja odnosno primanje u trgovinu i odravanje primanja u trgovini
financijskih instrumenata koji prema pravima koja su u njima sadrana predstavljaju druge financijske
instrumente, plaa se po cijeni koja bi se platila za financijski instrument koji predstavljaju.
Naknade vezane uz trgovinu
MTP-u kojim upravlja Burza.
(2) Iznos provizije na transakciju odreuje se na temelju ukupnog dnevnog prometa, nakon sklapanja
predmetne transakcije.
(3) Kada dnevni promet lana dosegne ili prijee utvreni prag, propisana provizija obraunava se samo na
transakcije izvršene nakon dosezanja odnosno prelaska tog praga, ali ne i na transakcije koje su izvršene
prije dosezanja odnosno prelaska tog praga.
(4) Proviziju je duan platiti lan Burze koji zastupa kupca i lan Burze koji zastupa prodavatelja.
(5) Provizija se obraunava dnevno, a raun se lanu ispostavlja mjeseno.
(6) Minimalna dnevna provizija u iznosu od 15,00 HRK obraunat e se lanu ako je njegov dnevni zbroj
provizija manji od 15,00 HRK.
7
1. Na transakciju dionicama ili potvrdama o deponiranim dionicama, dionicama zatvorenog investicijskog
fonda i udjelima ETF-a, te strukturiranim proizvodima sklopljenu unutar knjige ponuda, plaa se provizija
kako slijedi:
Provizija
0,030% od vrijednosti transakcije.
lanak 18.
(1) Na blok-transakciju dionicama plaa se provizija u iznosu od 0,040% od vrijednosti transakcije.
(2) Na blok-transakciju obveznicama plaa se provizija u iznosu od 0,010% od vrijednosti transakcije.
lanak 19.
(1) Dnevni promet koji lan Burze ostvari u svojstvu odravatelja trišta ulazi u ukupni dnevni promet
sukladno lanku 16. toka 2. ovog Cjenika.
(2) Odravatelju trišta za dionice se priznaje popust u visini od 60% od iznosa provizije navedene u lanku
17. toka 1. ovog Cjenika.
(3) Odravatelju trišta za obveznice se priznaje popust u visini od 40% od iznosa provizije navedene u
lanku 17. toka 2. ovog Cjenika.
(4) Odravatelju trišta za strukturirane proizvode i udjele ETF-a se priznaje popust u visini od 40% od iznosa
provizije navedene u lanku 17. toka 1. ovog Cjenika.
lanak 20.
Strana u transakciji koja uzrokuje poništenje transakcije duna je platiti Burzi naknadu u visini od 500,00
HRK za svaku poništenu transakciju s time da maksimalni iznos naknade za poništenja u jednom danu ne
moe biti vei od 20.000,00 HRK.
8
lanak 21.
(1) Naknada za korištenje indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihove strukture i uporabu imena indeksa u
komercijalne svrhe za investicijske fondove iznosi godišnje 20.500,00 HRK + 0.02 % vrijednosti imovine
fonda na dan 31. prosinca svake godine nakon zakljuenja ugovora.
(2) Naknada za korištenje indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihove strukture i uporabu imena indeksa u
komercijalne svrhe za 1 (jedan) financijski instrument, osim za investicijske fondove, iznosi 7.500,00
HRK za razdoblje od 1 (jedne) godine.
(3) Naknada za korištenje svih indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihovog sastava i uporabu imena
indeksa u neogranienom broju financijskih instrumenata, osim za investicijske fondove, izdanih u
razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci od potpisa ugovora iznosi 225.000,00 HRK i vrijedi za razdoblje do
dospijea izdanih financijskih instrumenata.
(4) Naknada za korištenje podataka u realnom vremenu u svrhu razvoja, izraunavanja i objave indeksa
iznosi 275,00 EUR mjeseno.
lanak 22.
komercijalni zapisi) izvršenih izvan ureenog trišta i multilateralne trgovinske platforme (OTC transakcije)
mogue je prilikom podnošenja zahtjeva odabrati jedan od dva modela naplate:
1. naplata po transakciji ili
2. mjesena naknada.
lan 240,00 HRK
lanak 23.
(1) Naknada za uslugu objavljivanja izvješa o trgovanju za raun investicijskih društava u skladu s lancima
20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijea od 15. svibnja 2014. o trištima
financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 iznosi:
lan 200 EUR
Naknade za korištenje i distribuciju podataka o trgovini3
Naknade za korištenje i distribuciju podataka o trgovini
lanak 24.
(1) Naknada za korištenje i distribuciju podataka o trgovini je mjesena i iznosi:
Podaci o trgovini u realnom vremenu Naknada
Ticker4 35,00 EUR
Podaci o OTC transakcijama i transakcijama prijavljenim putem ZSE APA servisa 100,00 EUR
Podaci o trgovini s odgodom
Indeksi i Cash Market Level 1 300,00 EUR
Podaci o OTC transakcijama i transakcijama prijavljenim putem ZSE APA servisa 50,00 EUR
Podaci o trgovini na kraju dana
Indeksi i Cash Market Level 1 50,00 EUR
Podaci o OTC transakcijama i transakcijama prijavljenim putem ZSE APA servisa 20,00 EUR
(2) Naknada za korištenje podataka o trgovini u stvarnom vremenu za lanove Burze iznosi 5.000,00 EUR
godišnje.
(3) Svi mediji u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, na zahtjev, a u svrhu javnog informiranja, imaju pravo
korištenja podataka o trgovini na kraju dana bez naknade.
3 Pojmovi odreeni u ovom dijelu Cjenika definirani su u Politici distribucije podataka o trgovini na Zagrebakoj burzi d.d.
objavljenoj na internetskim stranicama Burze. 4 lanovi Burze i lanice njihove grupe, izdavatelji iji su financijski instrumenti uvršteni na Slubeno i Vodee trište imaju pravo na korištenje ticker trake bez naknade.
10
lanak 25.
(1) Naknada je godišnja i odnosi se na korištenje ZSE Monitor usluge na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci
po korisnikom raunu.
MASTER 800,00 EUR
(2) lan Burze ima pravo na smanjenje naknade u visini od 20%.
(3) Izdavatelj financijskih instrumenata uvrštenih na ureeno trište ima pravo na korištenje ZSE Monitor -
START, za jednog korisnika, uz naknadu od 1,00 EUR.
(4) Burza moe odreenim kategorijama korisnika odnosno za odreene modele ZSE Monitor-a odobriti
promotivne popuste.
Mjeseni, kvartalni, polugodišnji, godišnji izvještaj 1.500,00 HRK
Dnevni, tjedni, mjeseni, kvartalni, polugodišnji, godišnji izvještaj 2.700,00 HRK
Dnevni izvještaj s najboljim nalozima na kupnju i prodaju 3.500,00 HRK
Povijesni podaci
lanak 27.
Vrsta podataka Naknada po godini
Povijesni podaci o cijenama na kraju dana za sve financijske instrumente 3.000,00 HRK
Povijesni podaci o cijenama na kraju dana za jedan financijski instrument 1.200,00 HRK
Povijesni podaci o transakcijama za sve financijske instrumente 15.000,00 HRK
Povijesni podaci o transakcijama za jedan financijski instrument 3.000,00 HRK
11
Potvrde
Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 150,00 HRK
Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 150,00 HRK
Potvrda o primanju u trgovinu 150,00 HRK
Potvrda o statusu lana i/ili odravatelja trišta 150,00 HRK
Druge potvrde koje Burza izdaje sukladno vaeim propisima 150,00 HRK
Druge usluge Burze i promotivni popusti
lanak 29.
(1) Druge usluge Burze, koje nisu navedene u o ovom Cjeniku i ne predstavljaju usluge neposredno
namijenjene korisnicima, Burza je ovlaštena naplatiti u skladu s prirodom, opsegom i dodatnim
troškovima pruenih usluga.
(2) Kod utvrivanja naknada za druge usluge, u obzir se uzimaju sljedee cijene sata:
- zahtjevni struni poslovi 120,00 EUR
- struni poslovi 80,00 EUR
- administrativni i drugi operativni zadaci 50,00 EUR
(3) Burza moe odreenim kategorijama korisnika odnosno za odreene vrste usluga odobriti popust kao
npr. popust kod uvoenja novih usluga ili nakon toga kako bi se korisnika motiviralo na korištenje
odreenih usluga Burze, u sluaju povoljnih situacija na trištu, koliinski popust, popust za vjernost, ili
kad korisnik koristi uslugu u neku posebnu svrhu od koje koristi ima i Burza (npr. zbog ugleda na
trištu).
Porez na dodanu vrijednost i valutna klauzula
lanak 30. (1) Sve cijene u ovom Cjeniku su navedene bez poreza na dodanu vrijednost, koji Burza zaraunava
korisnicima usluga sukladno vaeim propisima.
(2) Iznosi naknada izraeni u eurima obraunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem teaju
HNB vaee na dan obrauna.
12
(1) Ovaj Cjenik stupa na snagu 23. sijenja 2019. godine.
(2) lanak 22. Cjenika se ne primjenjuje na korisnike ZSE APA servisa Zagrebake burze d.d.
(3) lanak 22. Cjenika prestaje vrijediti danom poetka primjene pruanja usluga CTP-a koji je dobio
odobrenje za rad na podruju Europske unije, na kojem e biti dostupni podaci za dunike financijske
instrumente uvrštene na ureeno trište u Republici Hrvatskoj.
(4) Ako korisnicima, koji su prije dana stupanja na snagu ovog Cjenika prilikom potpisivanja ugovora o
korištenju OTC servisa odabrali fiksni model naplate, prestane status obveze prijave transakcija
dunikim financijskim instrumentima (obveznice i komercijalni zapisi) tijekom ugovorenog trajanja
fiksnog modela naplate, takvi korisnici imaju pravo na povrat razmjernog dijela plaene naknade.
(5) Naknade iz lanka 24. ovog Cjenika koje se odnose na podatke o transakcijama prijavljenim putem ZSE
APA servisa stupaju na snagu u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ovog Cjenika.
(6) Danom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje vaiti:
- Cjenik burzovnih usluga odobren Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga od
30.06.2017. godine (Klasa:UP/I 975-02/16-01/04, Urbroj: 326-01-770-772-17-10),
- Izmjene i dopune Cjenika burzovnih usluga odobrene Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor
financijskih usluga od dana 22.12.2017. godine (Klasa: UP/I 975-02/17-01/07, Urbroj: 326-01-770-
772-17-9) i
- Izmjene i dopune Cjenika burzovnih usluga odobrene Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor
financijskih usluga od dana 09.08.2018. godine (Klasa: UP/I 975-02/18-01/04, Urbroj: 326-01-770-
772-18-3).