CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

87
CITROËN C5 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - page 1 NÁVOD K OBSLUZE

Transcript of CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

Page 1: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - page 1

NÁVOD K OBSLUZE

Page 2: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c2

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - page 2

CITROËN doporuèuje

Inovované pevné partnerstvíCITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiŞ 35 let, spoleènì a souèasnì konstruujímotory a pøipravují maziva prostøednictvím špièkových technologií.

Optimální olejVýzkumné týmy CITROËN a TOTAL spojují své síly, aby Vám poskytly lepší technolo-gickou kombinaci motoru a maziva a zvýšily tak uŞitnou hodnotu svých výrobkù.Z maziv TOTAL si vyberete optimální olej, který bude nejlépe vyhovovat pro zajištìnívýkonu a dlouhé Şivotnosti Vašeho vozu CITROËN.Proto motory CITROËN dávají pøednost olejùm TOTAL.

TOTAL, který je partnerem spoleènosti CITROËN,je i Vaším partnerem.

Page 3: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c3

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - page 3

Tento návod byl vytvoøen s vyuŞitím kompletního vybavení (série a opce)a technických charakteristik zadaných pøi zpracování jeho koncepce.

Úroveò vybavení Vašeho vozidla závisí na provedení, zvolených opcích a zemi prodeje.Nìkteré vybavení uvedené v tomto návodu nemusí být v prùbìhu roku k dispozici.

Popisy a obrázky jsou uvedeny bez záruky.

AUTOMOBILES CITROËN si vyhrazuje právo na zmìnu modelù a jejich vybaveníbez nutnosti mìnit tento návod.

Znaèková sí¦ AUTOMOBILES CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem,který je Vám k dispozici pro zodpovìzení jakýchkoliv Vašich otázek.

Pøejeme Vám š¦astnou cestu s vozidlem CITROËN.

Návod k obsluze je integrální souèástí Vašeho vozidla.

Ponechte návod na pùvodním místì,abyste ho snadno mìli k dispozici.

V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòtepøedat novému majiteli.

Vytvoøil COMIDOC - Automobiles CITROËN - RCS PARIS 642 050 199 - Vydal EDIPRO - Vytištìno v EU

Page 4: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c4

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - page 4

X3-CZ-3006Edition 10/2006

Page 5: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 1

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 1

11

Dìkujeme Vám a blahopøejeme Vám k Vaší volbì.

NeŞ vyjedete na cestu, pøeètìte si pozornì tento návod.

Obsahuje veškeré informace týkající se øízení a výbavy vozidla,stejnì jako dùleŞité pokyny k nim.

V tomto dokumentu rovnìŞ naleznete bezpeènostní pokyny a informace pro bìŞnou údrŞbu,které Vám pomohou zachovat maximální

bezpeènost a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN.

Dobrá znalost Vašeho nového vozidla je pøedpokladem pøíjemného cestování.

Dle verze a rozsahu volitelné výbavy, stejnì jako data a zemì prodeje, nemusíbýt nìkterá pøíslušenství nebo funkce popsané v tomto dokumentu pøítomny ve Vašem vozidle.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 1 (Black plate)

Page 6: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 2

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 2

22

NÁVOD

VE

ZKRATCE

NÁVOD

VE

ZKRATCE

I I

OBSAH

Kapitola I NÁVOD VE ZKRATCE

Místo øidièe ..................................................................... 6-7

Pøístroje palubní desky ................................................. 8-9

Svìtelné kontrolky .................................................... 10-11

Stìraèe ........................................................................ 12-13

Signalizace ........................................................... 14 ➟ 16

Pøední sedadla .................................................... 17 ➟ 19

Seøízení polohy volantu/Výškové seøízení bezpeènostního pásu .................... 20

Detekce nezapnutí bezpeènostního pásu ................. 21

Zpìtná zrcátka ..................................................... 22 ➟ 24

Ovládání oken ................................................................. 25

Regulátor rychlosti jízdy .......................................... 26-27

Omezovaè rychlosti ................................................ 28-29

Automatická klimatizace ............................................... 30

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 2 (Black plate)

Page 7: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 3

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 3

33

II II

OBSAH

kapitola II Ovládání

Dálkové ovládání ............................................................. 31-32Klíèe ......................................................................................... 33Kódová karta .......................................................................... 34Alarm .................................................................................. 35-36Zámek øízení – Spínací skøíòka – Spouštìè –Ekonomický reŞim ........................................................... 37-38Spouštìní motoru .................................................................. 39Pøístroje palubní desky .............................................. 40 ➟ 44

Ukazatel údrŞby ........................................................... 41-42Multifunkèní displej .................................................... 45 ➟ 52

Displej A – Hlavní menu ...................................... 45 ➟ 47Displej C – Hlavní menu ...................................... 48 ➟ 50Barevný displej systému NaviDrive – Hlavní menu ... 51

Palubní poèítaè ................................................................ 52-53Dynamická kontrola stability ............................................... 54Mechanická pøevodovka ...................................................... 55Automatická pøevodovka .......................................... 56 ➟ 59Parkovací brzda-Systém ABS ........................................ 60-61Èásticový filtr pro vznìtové motory .................................... 62Upozornìní na neúmyslné pøekroèení plné èáry ............ 63

Pomocný parkovací systém .......................................... 64-65Natáèecí svìtlomety .............................................................. 66

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 3 (Black plate)

Page 8: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 4

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 4

44

III III

IV IV

OBSAH

kapitola III Komfort v kabinì

Vstupy do vozidla ................................................................... 68-69Automatická klimatizace .................................................. 70 ➟ 77Zadní sedadla .......................................................................... 78-79Airbagy ............................................................................................ 80ZádrŞné prostøedky pro dìti ................................................ 81-82OdpruŞení „Hydraktiv +“ ............................................................ 83Seøízení výšky vozidla ............................................................ 84-85Osvìtlení interiéru ......................................................................... 86Komfort interiéru ................................................................ 87 ➟ 90Zadní odkládací deska ................................................................ 91Ochranná sí¦ .................................................................................. 92Zavazadlový prostor ......................................................... 93 ➟ 95Støešní okno ............................................................................. 96-97Pøíprava pro mont᪠autorádia - Mont᪠reproduktorù ....... 98

kapitola IV ÚdrŞba

Otevírání víka motorového prostoru ...................................... 100Benzínové motory .............................................................. 101-102Naftové motory ............................................................. 103 ➟ 105Hladiny .................................................................................. 106-107Vybavení naftových motorù ............................................. 108-109Akumulátor 12 V ................................................................ 110-111Pojistky ............................................................................ 112 ➟ 116Objemy náplní ............................................................................. 117

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 4 (Black plate)

Page 9: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

ABC

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 5

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 5

55

V V

VI VI

OBSAH

Kapitola V Praktické rady

Palivová nádrŞ ............................................................................. 118

Výmìna Şárovek ........................................................... 119 ➟ 126

Bezpeènostní doporuèení ......................................................... 127

Výmìna kola .................................................................. 128 ➟ 130

Detekce podhuštìní pneumatik .............................................. 131

Vleèení – Zvedání ...................................................................... 132

Kapitola VI Technické charakteristiky

Identifikace ................................................................................... 133

Všeobecné údaje ......................................................... 134 ➟ 137

Spotøeby ............................................................................... 138-139

Rozmìry ............................................................................... 140-141

ABECEDNÍ REJSTØÍK

Všeobecná doporuèení I ➟ XXIV

Kapitola VII .................................................... AUTORÁDIO - CDVII VII

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 5 (Black plate)

156 ➟ 158

Page 10: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

25

26

27

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

40 39 38 37 36 35 34 33 32

31

30

29

24 23 22 21 20 19

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 6

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 6

66INÁVOD

VE

ZKRATCE

M Í S TO Ø ID IÈE

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 6 (Black plate)

Page 11: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 7

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 7

77 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

M Í S TO Ø ID IÈE

1 Výdech pro odmlŞování boè-ního okna vlevo.

2 Boèní vìtrací otvory.

3 Levý reproduktror (výškový).

4 Ovládací prvky:• Osvìtlení.• Smìrová svìtla.• Svìtlomety do mlhy.• Mlhová svìtla.

5 Zvuková houkaèka.

6 Airbag øidièe.

7 SdruŞený pøístroj palubnídesky.

8 Ovládání autorádia pod volan-tem.

9 Ovládací prvky:• Pøední stìraèe.• Ostøikovaèe.• Zadní stìraèe.• Palubní poèítaè.

10 Snímaè oslnìní.

11 Multifunkèní displej.

12 Kontrolky nezapnutí pøedních azadních bezpeènostních pásù.

13 Centrální vìtrací otvory.

14 Ovládací prvky:• Autorádio s CD pøe-

hrávaèem nebo autorádio snavigaèním systémem Navi-Drive.

• Hlavní menu displeje.

15 Airbag spolujezdce.

16 Boèní vìtrací otvor.

17 Pravý reproduktor (výškový).

18 Výdech pro odmlŞování boè-ního okna vlevo.

19 Odkládací schránka.• UloŞení vozové dokumen-

tace.

20 Snímaè teploty v interiéru vozi-dla.

21 Klimatizace.

22 Ovládací prvky:• Upozornìní na neúmyslné

pøekroèení plné èáry.• Alarm.

23 Ovládání výstraŞných svìtel.

24 Øadicí páka.

25 Zapalovaè cigaret.

26 Ovládací prvky:• Seøízení výšky vozidla.• ReŞim odpruŞení SPORT.

27 Zásuvka 12 V pro pøíslušenství.

28 • Zadní popelník.• Odkládací pøihrádky.

29 • Odkládací pøihrádky.• DrŞák nápojù.

30 Parkovací brzda.

31 Popelník.

32 Ovládací prvky:• ESP.• Centrální zamykání dveøí a

víka zavazadlového pro-storu.

• Pomocný parkovací systém.

33 Spínací skøíòka.

34 Kolenní airbag.

35 Zajiš¦ovací páka pro seøízenívolantu.

36 Ovládací prvky:• Regulátor rychlosti jízdy.• Omezovaè rychlosti.

37 • Odkládací pøihrádky.• Víko pojistkové skøíòky.

38 Páka pro otevírání víka motoru.

39 Pøepínaè na klíè:• Aktivace/neutralizace air-

bagu spolujezdce.

40 Ovládací prvky:• Ovládání oken.• Zpìtná zrcátka.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 7 (Black plate)

Page 12: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

15

6 3

2

4

7

15

8 3

2

4

6 9

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 8

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 8

88INÁVOD

VE

ZKRATCE

P ø í stroje palubn í desky

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 8 (Black plate)

Page 13: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

15

10 3

2

4

6 9

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 9

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:33 - page 9

99 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

P ø í stroje palubn í desky

1 Ovládání:• Nulování denního poèítadla.

2 Ovládání:• Reostat osvìtlení pøístrojù.

3 Displej :• Ukazatel údrŞby.• Ukazatel mnoŞství oleje v motoru.• Poèítadlo ujeté vzdálenosti.• Denní poèítadlo kilometrù.• Regulátor rychlosti jízdy/Omezovaè rychlosti.

4 OtáèkomìrV období zábìhu viz „Zábìh“.

5 Palivomìr.

6 Ukazatel teploty chladicí kapaliny.

7 Ukazatel výšky závìsu.

8 Voltmetr.

9 Ukazatel teploty oleje v motoru.

10 Displej automatické pøevodovky.

40

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 9 (Black plate)

Page 14: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 10

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 10

1010INÁVOD

VE

ZKRATCE

S vìtelné kontrolkyRozsvícení kontrolek mùŞe být doprovázeno hlášením a/nebo zvukovým signálem

Kontrolka otevøenýchdveøí

Tato kontrolka se rozsvítíza chodu motoru, aby upozornilana otevøení dveøí, víka motorua/nebo zavazadlového prostoru.

Kontrolka parkovacíbrzdy, mnoŞství brzdovékapaliny a poruchyrozdìlovaèe brzdného

úèinkuPokud je motor v chodu, signalizujetato kontrolka zataŞení nebo uvol-nìní parkovací brzdy, zda jemnoŞství brzdové kapaliny dosta-teèné a zda nemá brzdový systémporuchu.

Pokud zùstane kontrolka rozsví-cená pøi odbrzdìní ruèní brzdy,okamŞitì zastavte a kontaktujteservisní sí¦ CITROËN.

(Viz „Brzdy“).

Kontrolka dobíjeníakumulátoruMusí zhasnout po spuš-tìní motoru. Pokud zù-

stane trvale svítit, kontaktujte ser-visní sí¦ CITROËN.

Systém ABSKontrolka ABS se rozsvítípo zapnutí klíèe a ponìkolika sekundách musí

zhasnout.

Pokud nezhasne, mùŞe to zname-nat poruchu systému (Viz „Brzdy“).

Kontrolka prookamŞité zasta-veníDojde-li k rozsvícení

této kontrolky, je nezbytné zastavitvozidlo a vypnout motor.

Rozsvícení této kontrolky je doprová-zeno rozsvícením symbolu STOP nadispleji.

Upozornìte síı CITROËN.

Kontrolka SERVISV pøípadì váŞnézávady zùstane tatokontrolka svítit.

Bez prodlení vyhledejte síıCITROËN.

V pøípadì menších závad sedoèasnì rozsvítí tato kontrolka.

V pøípadì potøeby se obraıte na síıCITROËN.

Pro zjištìní dùvodu pøíslušné výs-traŞné signalizace konzultujte sez-nam výstraŞných hlášení (viz kapito-la „Multifunkèní displej“) nebo návodk pouŞití systému NAVIDRIVE.

Kontrolka ESP/ASRPøi aktivaciPokud je aktivován sy-

stém ESP nebo ASR, kontrolkabliká.

V pøípadì závadyRozsvícení této kontrolky bìhemjízdy signalizuje dysfunkci systému.

Obraıte se na síı CITROËN.

NeutralizaceRozsvícení kontrolky a ovladaèeESP znaèí neutralizaci systému.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 10 (Black plate)

Page 15: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 11

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 11

1111 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

S vìtelné kontrolky

Kontrolka pro neutrali-zaci airbagu spolu-jezdceViz „Airbagy"

Kontrolka funkce sy-stému redukce zneèiš-tìní

Bliká-li nebo rozsvítí-li se za jízdy,znamená to závadu na systémuomezení emisí.

Co nejdøíve kontaktujte sí¦CITROËN

Kontrolka Şhavení vznì-tových motorùViz zpùsoby spouštìnímotoru.

Viz kapitola „Spouštìní“.

Kontrolka minimál-ního mnoŞství palivaJakmile kontrolkanepøerušovanì svítí,

kdyŞ je vozidlo ve vodorovnépoloze, zbývá v nádrŞi pøibliŞnì 6litrù.

Ukazatel smìru levý

Viz „Signalizace“

Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivovánavýstraŞná svìtla.

Svìtlomety do mlhy

Viz „Signalizace“

Ukazatel smìru pravý

Viz „Signalizace“

Dálková svìtla

Viz „Signalizace“

Mlhová svìtla

Viz „Signalizace“

Potkávací svìtla

Blikání této kontrolkysignalizuje dysfunkci

natáèecích svìtlometù.

Obraıte se na síı CITROËN.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 11 (Black plate)

Page 16: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

3

2

1

0

4

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 12

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 12

1212INÁVOD

VE

ZKRATCE

S tìraèe

Pøední stìraèe3 Rychlé stírání.

2 Normální stírání.

1 Cyklované nebo automatickéstírání.

0 Vypnuto.

4 Jednotlivé setøení, stisknoutsmìrem dolù.

Z bezpeènostních dùvodù jesystém stìraèù deaktivovánpo vypnutí motoru.

Pøední stìraèe

Vozidlo není vybaveno snímaèem deštìPoloha 1: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle rychlostijízdy vozidla.Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi zastavení se rychlost stìraèù automatickysníŞí.

Vozidlo vybavené snímaèem deštì

Poloha 1: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle intenzitydeštì.Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi zastavení se rychlost stìraèù automatickysníŞí.

Z bezpeènostních dùvodù je systém stìraèù automaticky deaktivovánpo vypnutí spínací skøíòky.

Po opìtovném zapnutí klíèe je tøeba funkci znovu aktivovat:- Vypnout do polohy Stop.- Pøepnout do poŞadované polohy.

Aktivace funkce je signalizována kmitáním stìraèù.

POZOR:Nezakrývejte snímaè deštì umístìný na vnitøní stranì èelního skla za drŞá-kem vnitøního zpìtného zrcátka.

Pøi mytí vozidla se zapnutým klíèem napø. v automatických mycích zaøí-zeních:- Pøepnìte ovládací páku do polohy 0 - Stop.

Poznámka: Stìraèe mohou být zastaveny v poloze údrŞba (pøi výmìnì).

Pro uvedení stìraèù do této polohy je tøeba pøi vypnutém klíèi stisknoutovládací páku stìraèù smìrem dolù.

Návrat do základní polohy lze zajistit novým pohybem ovládací páky stìraèù.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 12 (Black plate)

Page 17: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

B

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 13

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 13

1313 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

S tìraèe

A – Ostøikovaè èelního sklaPøitaŞení ovládací páky smìrem ksobì, spustí ostøikování s omeze-ným stíráním èelního skla (tøi cykly)a ostøikování svìtlometù, pokudjsou rozsvícena svìtla.

B – Zadní stìraèe

1. polohaVypnutí

2. polohaCyklické stírání.

3. polohaOstøikování a stírání zadního okna.

Automatické spuštìníPokud je pøi funkci pøedníchstìraèù zaøazen zpìtný chod.

Aktivace/deaktivace je moŞná vmenu „Osobní nastavení – konfigu-race“ „Hlavního menu“.

V pøípadì, kdy je za zadním víkunainstalován nosiè kol, je nutnéprovést deaktivaci.

Poznámka: zadní stìraè nenífunkèní:- Pokud rychlost vozidla pøekroèí175 km/h.

- Pokud je zadní okno otevøeno(break).

Zkontrolujte, zda jsou raménka pøedních i zadních stìraèù volná,napø. pøi pouŞití drŞáku kola nebo pøi námraze.

Odstraòte veškerý sníh nahromadìný na èelním skle.

46/49

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 13 (Black plate)

Page 18: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 14

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 14

1414INÁVOD

VE

ZKRATCE

S ignal izace

Smìrová svìtlaVlevo, smìrem dolù.

Vpravo, smìrem nahoru.

Pøi zmìnì smìru posuòte páku aŞnadoraz. Vypnutí je automatické pøinávratu volantu do pøímého smìru.

Svìtelná houkaèkaOvládá se impulznì zataŞenímsmìrem k sobì.

Zvuková houkaèkaStisknìte ramena volantu.

VýstraŞná svìtlaSouèasné ovládání všech smìro-vých svìtel.

PouŞívejte je pouze v nouzi, pøiprudkém zastavení nebo pøi jízdì vneobvyklých podmínkách.

Funkci lze vyuŞívat i s vypnutýmklíèem.

Zvukové upozornìní na rozsví-cená svìtlaSpustí se pøi otevøení dveøí øidièepøi vypnutém zapalování, aby upo-zornilo, Şe svìtla zùstala rozsví-cená.

Vypne se po uzavøení dveøí, zhas-nutí svìtel nebo po zapnutí klíèe.

Signál je nefunkèní, je-li aktivovánoautomatické rozsvícení svìtela/nebo doprovodného osvìtlení.

Rozsvícení výstraŞných svìtelPrudká decelerace vozidla zpùsobíautomatické rozsvícení výstraŞnýchsvìtel.

Svìtla lze vypnout ruènì tlaèítkemna palubní desce nebo automa-ticky pøi následné akceleraci.

Pøi jízdì s výstraŞnými svìtly nelze pouŞívat svìtla smìrová.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 14 (Black plate)

Page 19: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 15

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 15

1515 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

S ignal i zace

Ovládání osvìtlení

Všechna svìtla zhas-nuta

Otoète objímku A smìremdopøedu.

Rozsvícená obrysovásvìtlaRozsvítí se pøístrojovádeska.

Otoète objímku A smìremdopøedu.

Doprovodné osvìtleníTato funkce umoŞòuje rozsvítit svì-tlomety, které Vám pomohounapøíklad vyjet z parkovištì.

K aktivaci této funkce dochází:• Ruènì, pøitáhnutím ovládací

páèky osvìtlení k sobì pøi vypnu-tém zapalování.

• Automaticky za podmínky:- Şe je aktivováno automatickérozsvícení svìtlometù,

- a Şe je aktivována funkcedoprovodného osvìtlení. Ktomu úèelu zvolte v „Hlavnímmenu“ a následnì v „Osobnímnastavení – Konfigurace“ pod-menu osvìtlení a signalizace afunkci aktivujte.

Viz kapitola „Multifunkèní displej“

Poznámka: Délku doprovodnéhoosvìtlení je moŞné zmìnit (pøi-bliŞnì 60, 30 nebo 15 sekund) vmenu „Osobní nastavení – Konfigu-race“.

U displeje A je délka nastavená sta-bilnì.

Poznámka: u vozidel vybavenýchdenními svìtly není k dispoziciautomatické rozsvìcování svìtlo-metù a automatického doprovod-ného osvìtlení.

Tlumená – dálkováPøepínání tlumených a dálkových svìtel

Pøepínání tlumených a dálkových svìtel se provádí zataŞením páky nadorazsmìrem k volantu.

Poznámka: Pokud je motor vypnutý, potkávací/dálková svìtla (kromì obry-sových a výstraŞných svìtel) se automaticky vypnou po pøepnutí do úspor-ného reŞimu.

Pro jejich opìtovnou aktivaci je tøeba znovu nastartovat motor.

Automatické rozsvícení svìtelObrysová a potkávací svìtla se automaticky rozsvítí pøi špatných svìtelnýchpodmínkách nebo pøi souvislém chodu stìraèù.

Po obnovení dostateèných svìtelných podmínek nebo po zastavení stìraèùdojde k jejich zhasnutí.

Aktivaci/deaktivaci této funkce je moŞné provést v menu Osobní nastavení –Konfigurace v Hlavním menu.

Nezakrývejte snímaè viditelnosti umístìný na vnìjší stranì èelního sklaza drŞákem vnitøního zpìtného zrcátka.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 15 (Black plate)

Page 20: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

B C

C5_06_2_G001-FRA.qxd 6/09/06 10:10 Page 16

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T001-TCH.win 29/12/2005 9:34 - page 16

1616INÁVOD

VE

ZKRATCE

S ignal i zace

Zadní MLHOVÁ SVÌTLA(Objímka B)Rozsvi¦te dálková tlumená svìtla.

Otoète objímku B smìremdopøedu.

Zadní mlhové svìtlosvítí

Svìtelná kontrolka se rozsvítí.

Mlhová svìtla budou fungovat s tlu-menými nebo dálkovými svìtly.

Pøední MLHOVÉ SVÌTLOMETYa zadní MLHOVÁ SVÌTLA(Objímka C)Rozsvi¦te dálková tlumená svìtla.

Otoète objímku C smìremdopøedu.

Svìtlomety do mlhysvítí

Otoète objímkuC smìrem dopøedu

Svìtlomety do mlhy a zadní mlhové svìtlo svítí

Vypnutí:- 1. otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo.- 2. otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo a svìtlomety do mlhy.

Poznámka: Svìtla do mlhy je doporuèeno pouŞívat pouze za mlhy nebo pøisnìŞení.

Pokud pøi mlhavém poèasí nedojde k automatickému rozsvícenísvìtel, musíte potkávací a také svìtla do mlhy rozsvítit ruènì.

C5_06_2_G001-TCH.qxp 9/12/2006 3:40 PM Page 16 (Black plate)

Page 21: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

23

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 17

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 1

1717 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

PØEDN Í SEDADLA

Elektrické seøízení:

➊ Výšky sedáku a podélnéposouvání.

➋ Náklonu opìradla

➌ Bederní opìry.

Pozdvihnutím nebo sklopením pøední èásti ovládací páèky lze zvyšo-vat nebo sniŞovat pøední èást sedáku.

Pozdvihnutím nebo sklopením zadní èásti ovládací páèky lze zvyšovatnebo sniŞovat zadní èást sedáku.

Pozdvihnutím nebo sklopením pøední a zadní èásti ovládací páèky lzezvyšovat nebo sniŞovat zadní èást sedáku.

Posunutím ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze posouvat celésedadlo dopøedu nebo dozadu.

Posunutím horní èásti ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze mìnitnáklon opìradla.

Posunutím ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze zvìtšovat nebozmenšovat bederní opìrku

Poznámka: Nastavení sedadel je moŞné rovnìŞ:- po otevøení nìkterých pøedních dveøí.- po vypnutí klíèe.

Vyhøívaná sedadlaPøední sedadla mohou být samo-statnì vyhøívána. Ovládacím koleè-kem na boèní stranì sedadelmùŞete zvolit jednu ze tøí úrovnívyhøívání:0: Vypnuto.1: Slabé vyhøívání.2: Støední vyhøívání.3: Silné vyhøívání.

Teplota sedadla je regulovánaautomaticky.

Poznámka: Vyhøívání sedadel fun-guje pouze za chodu motoru.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 17 (Black plate)

Page 22: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

6

5

4

1

2

3

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 18

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 2

1818INÁVOD

VE

ZKRATCE

P ØEDN Í SEDADLA

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 18 (Black plate)

Page 23: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

2 5

63

4

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 19

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 3

1919 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

P ØEDN Í SEDADLA

Mechanické seøízení

Opìrky hlavyPro zvýšení ji vytáhnìte smìrem nahoru.

SníŞení proveïte stiskem ovladaèe azatlaèením opìrky hlavy.

Pro vyjmutí, stisknìte blokovací tlaèítko a táhnìtesmìrem nahoru.

Náklon opìradlaPo nadzdvihnutí ovládací páky seøiïtenáklon opìradla.

Opìradlo lze naklonit o 45° dopøedu jeho sklopením aŞpo zaráŞku, uvolnit jej lze stlaèením ovládací páèky.

Náklon a výška sedákuPohybem ovládací páky smìremnahoru i dolù lze nastavit poŞadovanouvýšku.

Podélné posunutíPo nadzdvihnutí ovládací páky lze na-stavit Şádanou polohu.

Bederní opìraOtáèením koleèka lze upravit jejípolohu.

Loketní opìrkaPøesunutí do svislé polohy: z uŞiva-telské polohy zvednìte opìrku aŞ za-skoèí její pojistka.

Pøesunutí do uŞivatelské polohy: z vertikální polohyopìrku zcela sklopte a pak ji zvednìte do poŞadovanépolohy.

78

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 19 (Black plate)

Page 24: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 20

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 4

2020INÁVOD

VE

ZKRATCE

S eø ízen í polohy volantuVýškové seø ízen í bezpeènostn ího pásu

Volant lze seøizovat ve dvousmìrech: výškovì a podélnì.

U stojícího vozidla seøiïte nejprvepolohu Vašeho sedadla a pak na-stavte polohu volantu. Viz „Polohaøidièe pøi øízení“.

Odjistìte volant zatlaèenímovládací páky smìrem dopøedu.

Upravte výšku volantu a zajistìte jejpøitaŞením ovládací páky aŞ nado-raz smìrem k sobì.

Dbejte pøitom na dobrou viditelnostvšech pøístrojù palubní desky.

Výškové seøízení bezpeènos-tního pásuSprávná poloha úchytu je upros-tøed ramene (viz kapitola VŠEO-BECNÁ DOPORUÈENÍ).

Nastavení provedete stisknutímtlaèítka, kdy lze nastavit výškuúchytu.

Øidiè musí být ostraŞitýa pøesvìdèit se, zda cestujícípouŞívají správným zpùsobem

bezpeènostní pásy.Z bezpeènostních dùvodùneprovádìjte nikdy tyto

úkony za jízdy.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 20 (Black plate)

Page 25: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1 3

2

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 21

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 5

2121 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

Detekce nezapnutí/rozepnutíbezpeènostního pásu

Øidiè se musí po zavøení dveøí a nastartování motoru pøesvìdèit, zda všichnicestující mají správnì zapnutý bezpeènostní pás.

U sedadla øidièe je nezapnutí/rozepnutí bezpeènostního pásu signalizo-váno po otoèení klíèe ve spínací skøíòce rozsvícením svìtelné kontrolky 1.

Není-li bezpeènostní pás zapnutý, nebo je-li rozepnutý, pøi jízdì rychlostí vyššíjak 20 km/h svìtelná kontrolka bliká po dobu 2 minut a souèasnì znízvukový signál.

Potom svìtelná kontrolka 1 zùstane rozsvícená.

Pro místo pøedního spolujezdce

Po otoèení klíèe ve spínací skøíòce a po zavøení dveøí vozidla se svìtelná kon-trolka 3 rozsvítí po dobu 30 sekund, pokud není bezpeènostní pás zapnutý,aby byli øidiè a pøípadný spolujezdec upozornìni na tuto skuteènost, potomkontrolka zhasne.

Pokud dojde k rozepnutí bezpeènostního pásu bìhem jízdy:- Pokud je rychlost niŞší neŞ 20 km/h, rozsvítí se svìtelná kontrolka 3.- Pøi jízdì rychlostí vyšší neŞ 20 km/h s nezapnutým bezpeènostním pásemse rozbliká svìtelná kontrolka 3, souèasnì se zobrazí hlášení a spustí sezvuková signalizace, která zní po dobu 2 minut.

U zadních sedadel spolujezdcùpo otoèení klíèe ve spínací skøíòcea po zavøení dveøí vozidla se svì-telná kontrolka 2 rozsvítí po dobu30 sekund, pokud zadní bezpeè-nostní pásy nejsou zapnuté, abybyli øidiè a pøípadní spolujezdci ces-tující na zadních sedadlech upozor-nìni na tuto skuteènost.

Po uplynutí této doby, pokud neníbezpeènostní pás zapnutý:- Je-li rychlost jízdy niŞší neŞ 20 km/h,rozsvítí se svìtelná kontrolka 2.- Pøi jízdì rychlostí vyšší neŞ 20 km/h snezapnutým bezpeènostním pásemse rozbliká svìtelná kontrolka 2,souèasnì se zobrazí hlášení a spustíse zvuková signalizace, která zní podobu 2 minut.

Detekce rozepnutých bezpeè-nostních pásù je deaktivovánapøi vypnutí motoru nebo pøi ote-vøení nìkterých dveøí vozidla.

Øidiè musí být ostraŞitýa pøesvìdèit se, zda

cestující pouŞívají správnýmzpùsobem bezpeènostní

pásy.

MùŞe se stát, Şe dìtskásedaèka instalovaná nasedadle pøedníhospolujezdce nebude

detekována.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 21 (Black plate)

Page 26: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

12

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 22

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 6

2222INÁVOD

VE

ZKRATCE

Z pìtná zrcátka

Vnitøní zpìtné zrcátkoPáèka umístìná na spodním okrajizpìtného zrcátka umoŞòuje nasta-vení vnitøního zpìtného zrcátka dodvou poloh:Poloha den: páèka není vidìt.

Poloha noc (proti oslnìní): páèkuje vidìt.

Vnitøní zpìtné zrcátko (Automa-tické)Automaticky a postupnì upravujesvé vlastnosti pøi pøechodech mezinoèním a denním øízením.

K zabránìní oslnìní øidièe sezrcátko automaticky ztmavuje vzávislosti na síle zezadu dopada-jícího svìtla. Jakmile se jeho inten-zita sniŞuje, zesvìtlá, èímŞ zajiš¦ujeoptimální viditelnost.

Popis funkceZapnìte zapalování a stisknìte tlaèítko 1.- Rozsvícená kontrolka 2 (zasunuté tlaèítko): pracuje zrcátko v automatic-kém reŞimu.- Kontrolka 2 zhasnutá: vypnutí automatického reŞimu. Zrcátko má nej-svìtlejší povrch.

Poznámka: Pro lepší viditelnost zrcátko automaticky zesvìtlá po zaøazenízpìtného chodu.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 22 (Black plate)

Page 27: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

21

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 23

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 7

2323 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

Z pìtná zrcátka

Vnìjší zpìtná zrcátka s elektric-kým ovládánímOkraj skla zpìtného zrcátka nastranì øidièe má asférický tvar,který zmenšuje mrtvý úhel.

Objekty sledované ve sférickéèásti zpìtného zrcátka jsou veskuteènosti blíŞe neŞ se jeví.

S tímto faktem je tøeba poèítat pøiodhadu jednotlivých vzdáleností.

Seøízení zpìtných zrcátekFunguje pøi zapnutém klíèi.

Z místa øidièe vyberte zpìtnézrcátko posouváním ovládacípáèky 1 doleva nebo doprava apoté ovládací páèkou 2 nastavtepolohu zpìtného zrcátka.

OdmlŞování - rozmrazování zpìt-ných zrcátek je propojeno s odlŞo-váním - rozmrazováním zadníhoskla.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 23 (Black plate)

Page 28: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 24

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 8

2424INÁVOD

VE

ZKRATCE

Z pìtná zrcátka

Sklápìní vnìjších zpìtných zrcátekU stojícího vozidla lze sklápìt zpìtná zrcátka povelem nebo automaticky.

Elektrické sklápìníV centrální poloze lze zpìtná zrcátka sklopit stiskem ovládacího tlaèítka 1smìrem dozadu.

Zpìtného pohybu lze dosáhnout dalším stiskem ovládacího tlaèítka.

Automatické sklápìníAutomatické sklopení zpìtných zrcátek probíhá pøi zamykání dveøí.

Poznámka: Automatické sklápìní zpìtných zrcátek mùŞe být deaktivováno.Navštivte sí¦ CITROËN

Seøízení polohy zpìtného zrcátka spolujezdce pro zpìtný chodZa chodu motoru:- Zvolte zpìtné zrcátko spolujezdce pomocí ovladaèe 1.- Zaøaïte zpìtný chod, zrcátko se automaticky nastaví tak, aby bylo lépe vidìt na okraj chodníku,- Pomocí elektrického ovládání seøiïte zrcátko podle potøeby.

Zrušení funkce sklápìní zpìtného zrcátka spolujezdce pøi zpìtném choduK vypnutí této funkce, pøesuòte ovládání 1 do polohy zpìtného zrcátka øidièe nebo do støední polohy.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 24 (Black plate)

Page 29: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:08 Page 25

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 9

2525 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

O VLÁDÁN Í OKEN

Elektrické ovládáníZ místa øidièe lze pomocí ovladaèùumístìných na dveøích elektrickyovládat jednotlivá okna vozidla.

Poznámka: ovládání oken je funkè-ní ještì urèitou dobu po vypnutízapalování.

Jednorázové otevøení nebozavøeníÈásteèné stisknutí tlaèítka zajistípohyb okna, který skonèí pøi uvol-nìní tlaèítka.

Úplné stisknutí tlaèítka zajistí úplnéotevøení nebo uzavøení okna, dal-ším stiskem lze pohyb zastavit.

Systém proti pøiskøípnutíOchrana proti pøiskøípnutí zastaví zvedání okna. Narazí-li okno na pøekáŞku,dojde k jeho opìtnému spuštìní dolù.

Po odpojení baterie nebo v pøípadì funkèní poruchyje tøeba znovu rei-nicializovat ochranu proti pøiskøípnutí u kaŞdého okna:- Spus¦te okno pomocí ovladaèe, podrŞte ho stisknutý po dobu nìkolikasekund a okno opìt vytáhnìte. Uzavøe se pouze o nìkolik centimetrù.

- Stisknìte znovu ovladaè, aŞ se okno zcela zavøe a podrŞte ho stisknutý podobu nìkolika sekund.

Pozor: V prùbìhu reinicializace není ochrana proti pøiskøípnutí funkèní.

Pozor na dìti z bezpeènostních dùvodùPro bezpeènost Vašich dìtí stisknìte tlaèítko A k vypnutí funkcí zadních okenv jakékoliv poloze.

Prvním stiskem se ovládání aktivuje a druhým stiskem se deaktivuje.

POZOR NA DÌTI PØI MANIPULACI S OKNY.Pøed vystoupením z vozidla vyndejte vŞdy klíè ze spínacískøínky, i kdyŞ odcházíte jen na malý okamŞik.

V pøípadì pøiskøípnutí pøi manipulaci s ovládáním, musíte zmìnitsmìr pohybu okna. Proto je tøeba stisknout pøíslušné tlaèítko.

Pokud øidiè pouŞívá ovládání oken spolujezdce, musí se rovnìŞpøesvìdèit, zda jsou okna správnì uzavøena.

Øidiè se musí pøesvìdèit, zda spolujezdec pouŞívá ovládání okensprávnì.

Pøi uzavírání oken dveøí a støešního okna pomocí dálkovéhoovládání by se mìl uŞivatel ujistit, Şe nikdo Şádným zpùsobemjejich správnému uzavøení nebrání.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 25 (Black plate)

Page 30: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

4

2 1

3

B

A

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 26

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 10

2626INÁVOD

VE

ZKRATCE

R egulátor rychlost i j í zdy

Tento pomocný systém pøi øízení umoŞòuje jet zvolenou rychlostí bez nutnostišlapat na pedál plynu.

Systém je aktivní pøi rychlosti vyšší neŞ 40 km/h a na nejvyšších rychlostníchstupních pøevodovky.

Ovladaè A tempomatu se nachází pod ovladaèem osvìtlení a signalizace.

Poznámka: Informace týkající se tempomatu jsou zobrazeny na displejisdruŞeného pøístroje B.

Volba funkceOtoète otoèným ovladaèem 1 do polohy „CRUISE".

Volba cestovní rychlosti

Po nastavení funkce pomocí vroubkovaného koleèka 1není do pamìti uloŞena Şádná prùmìrná jízdnírychlost.

Jakmile je dosaŞeno poŞadované jízdní rychlosti sešlápnutím pedálu plynu,stisknìte krátce ovladaè 2 nebo 4.

Prùmìrná jízdní rychlost je takto uloŞena do pamìti.Zobrazuje se na displeji sdruŞeného pøístroje B.

V této chvíli mùŞete plynový pedál uvolnit. Vozidlo bude udrŞovat zvolenourychlost automaticky.

Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se mùŞe lehce lišit od rychlosti uloŞenédo pamìti.

Tempomat pouŞívejte pouze v pøípadì, Şe jízdní podmínky umoŞní jízdu pøi stálé rychlosti.

Tempomat nepouŞívejte pøi jízdì v hustém silnièním provozu, na nerovné vozovce, na vozovce sešpatnými podmínkami pro pøilnavost pneumatik k jízdnímu povrchu, èi za jiných nepøíznivých jízd-ních podmínek.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 26 (Black plate)

Page 31: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 27

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 11

2727 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

R egulátor rychlost i j í zdy

Doèasné pøekroèení nastavené rychlostiBìhem regulace rychlosti jízdy je vŞdy moŞno sešlápnu-tím pedálu plynu zrychlit na vyšší rychlost, neŞ je nasta-vená prùmìrná jízdní rychlost vozidla (napø. pøi pøed-jíŞdìní). Rychlost zobrazená na displeji bliká.

Pro návrat na pùvodnì nastavenou jízní rychlost staèíuvolnit pedál plynu.

Poznámka: Pokud systém nemùŞe bìhem regulaceudrŞet rychlost uloŞenou do pamìti (pøi prudkémpoklesu rychlosti), rychlost na displeji bliká. V pøípadìpotøeby upravte rychlost jízdy.

Nastavení prùmìrné jízdní rychlosti bìhem regu-lacePrùmìrnou jízdní rychlost zobrazenou v pásmu BmùŞete seøídit stisknutím:- Ovladaèe 4 pro zvýšení rychlosti.- Ovladaèe 2 pro sníŞení rychlosti.

Poznámka: Opakovanými stisky mùŞete zmìnit nasta-venou rychlost jízdy postupnì po 1 km/h, dlouhým stis-kem zmìníte rychlost o 5 km/h.

Deaktivace regulování prùmìrné rychlosti uloŞenédo pamìti- Buï sešlápnutím brzdového pedálu nebo pedálu spojky.- Nebo zásahem systému ESP nebo ASR.- Nebo stisknutím ovladaèe 3.

V dùsledku tìchto zásahù se na dis-pleji sdruŞeného pøístroje zobrazíinformace „OFF".

Tyto zásahy však neruší prùmìrnou jízdní rychlost, kteráse i nadále zobrazuje na displeji.

Poznámka: Tempomat je deaktivován, pokud je øadicípáka nastavena na neutrál nebo v neutrální poloze.

Nová aktivace automatického øízení rychlosti- Návratem k prùmìrné jízdní rychlosti uloŞené dopamìti:Po deaktivaci stisknìte ovladaè 3.Vozidlo se automaticky vrátí k prùmìrné jízdnírychlosti uloŞené do pamìti a tato rychlost se zobrazína displeji sdruŞeného pøístroje B.- Nastavením jízdní rychlosti bìhem jízdy:Stisknìte krátce ovladaè 2 nebo 4, jakmile jstedosáhli poŞadované rychlosti.Na displeji se zobrazí hlášení „OFF".

Poznámka: Pokud je rychlost jízdy uloŞená do pamìtivyšší neŞ bìŞná rychlost, vozidlo intenzívnì zrychlí, abydosáhlo nastavené jízdní rychlosti.

Deaktivace funkce- Otoèením koleèka do polohy 0 pro nastaveníprùmìrné jízdní rychlosti „CRUISE".- Vypnutím motoru.Prùmìrná jízdní rychlost, kterou jste pøedtím zvolili, jiŞnení uloŞena v pamìti.

Poznámka:V prùbìhu automatického øízení rychlosti zobrazovanárychlost bliká, dojde-li k pøekroèení její nastavené hod-noty.

V pøípadì funkèní poruchy se zobrazí hlášení dopro-vázené zvukovým signálem a rozsvícením kontrolkySERVICE.

Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìnýna øízení vozidla.

Doporuèuje se nechat nohy blízkopedálù.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 27 (Black plate)

Page 32: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

B

4

2 1

3

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 28

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 12

2828INÁVOD

VE

ZKRATCE

Omezovaè rychlost i

Toto pomocné zaøízení umoŞòuje zvolit maximální rychlost vozidla. Ta musíbýt vyšší neŞ 30 km/h.

Ovladaè A omezovaèe rychlosti je umístìn pod ovládáním svìtel a signali-zace.Poznámka: Informace týkající se omezovaèe rychlosti jsou zobrazeny nadispleji sdruŞeného pøístroje B.Volba funkceOtoète otoèným ovladaèem 1 do polohy „LIMIT".

Po zvolení této funkce otoèným ovladaèem 1 se zobrazíposlední do pamìti uloŞená rychlost.

Nastavení maximální rychlostiPøi spuštìném motoru mùŞete nastavit uloŞenou rychlost, a to krátkými nebodlouhými stisky na:- tlaèítko 4, chcete-li uloŞenou rychlost zvýšit,- tlaèítko 2, chcete-li uloŞenou rychlost sníŞit.Poznámka: Opakovanými stisky mùŞete zmìnit nastavenou rychlost jízdypostupnì po 1 km/h, dlouhým stiskem zmìníte rychlost o 5 km/h.

Aktivace nastavení nejvyšší jízdní rychlostiJakmile se zobrazí poŞadovaná nejvyšší rychlost, stisknìte ovladaè 3, abysteaktivovali funkci omezování rychlosti.

Z displeje zmizí hlášení „OFF".

Jakmile je tato funkce aktivní, nastavenou rychlost pøekroèíte pouze v pøí-padì, kdy sešlápnete pedál akcelerace nadoraz, èímŞ sepnete spínaèdorazu pedálu (viz „Doèasné pøekroèení limitní rychlosti“).

Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se mùŞe lehce lišit od rychlosti uloŞenédo pamìti.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 28 (Black plate)

Page 33: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 29

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 13

2929 I

NÁVOD

VE

ZKRATCE

Omezovaè rychlost i

Deaktivace nejvyšší rychlostiStisknutím tlaèítka 3 umístìného na konci ovládací páèky A.

Tím dojde k zobrazení hlášení „OFF“ na displeji sdruŞeného pøístroje.

Tìmito úkony nedojde ke zrušení nastavené rychlosti. Ta zùstává zobrazena na displeji.

Doèasné pøekroèení nejvyšší rychlostiPedál akcelerace je vybaven spínaèem dorazu. Pro pøekroèení nastavené limitní rychlosti staèí v jakémkoliv momentusešlápnout pedál akcelerace nadoraz.

Po dobu pøekroèení maximální rychlosti bliká zobrazené hlášení rychlosti.

Pro návrat k rychlosti niŞší, neŞ je nejvyšší nastavená rychlost jízdy, a pro opìtovnou aktivaci funkce staèí uvolnit pedálplynu.

Poznámka: pokud není pøi pouŞívání omezovaèe rychlosti moŞné jet rychlostí uloŞenou do pamìti (pøedevším pøiprudkém sníŞení rychlosti nebo pøi prudkém pøidání plynu), signalizace rychlosti bliká. V pøípadì potøeby pøizpùsobterychlost jízdy.

Funkce se opìt aktivuje, jakmile se rychlost sníŞí pod nastavenou limitní rychlost.

Deaktivace funkce- Otoèením otoèného ovladaèe z polohy „LIMIT“ do polohy 0.- Vypnutím motoru.

Zvolená rychlost je uloŞena do pamìti.

V pøípadì funkèní poruchy se zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky SERVICE.Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

U koberce, který není doporuèen spoleèností CITROËN, hrozí nebezpeèí zapadnutí pod pedálplynu. Systém pak neumoŞní pøechodné pøekroèení maximální rychlosti.V takovém pøípadì nebude moŞno zrušit reŞim omezení rychlosti jinak, neŞ stisknutím ovladaèe uvolantu.Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìný na øízení vozidla.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 29 (Black plate)

Page 34: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

5 6 2 7

1 4 3

5 6 2 7

1a 3a 4 3b 1b

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 30

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 14

3030INÁVOD

VE

ZKRATCE

Automat ická kl imat izace

Systém MONOZONE (JEDNOZÓNOVÝ)

Systém BIZONE (DVOUZÓNOVÝ)

Ovládací panel1 - Nastavení teploty1a - Regulace teploty na stranì

øidièe1b - Regulace teploty na stranì

spolujezdce2 - Automatická funkce3 - Nastavení rozdìlování vzdu-

chu3a - Regulace rozdìlování vzdu-

chu na stranì øidièe3b - Regulace rozdìlování vzdu-

chu na stranì spolujezdce4 - Regulace prùtoku vzduchu5 - OdmlŞování – odmrazování

pøedních skel6 - OdmlŞování – odmrazování

zadních skel7 - Recyklace vzduchu/pøívod

vzduchu z vnìjšku vozu

70

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 30 (Black plate)

Page 35: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

DA

C

B

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 31

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 15

3131II IIDálkové ovládán í

Poznámka: Souèasné pouŞíváníjiných VF (vysokofrekvenèních)pøístrojù (mobilní telefon, domácíalarmy…). mùŞe doèasnì omezitfunkci dálkového ovládání.

V pøípadì trvale nesprávné funkcedálkového ovládání je tøeba pro-vést jeho reinicializaci. Viz „Výmìnabaterie dálkového ovládání“.

Centrální odemykáníKrátký stisk ovladaèe B umoŞòuje odemknout Vaše vozidlo.

Tato operace je potvrzena rychlým blikáním smìrových svìtel a rozsvícenímstropního osvìtlení (je-li funkce aktivní). Vnìjší zpìtná zrcátka se vyklopí.

Centrální zamykání - Zavírání oken a støešního okna - Superzamykání- Krátký stisk ovladaèe A umoŞòuje zamknout Vaše vozidlo.- Dlouhý stisk ovladaèe A umoŞòuje zamknout Vaše vozidlo, zavøít okna dveøía støešní okno.

Pro potvrzení této operace se pøibliŞnì na dobu 2 sekund rozsvítí smìrovásvìtla a stropní osvìtlení zhasne. Vnìjší zpìtná zrcátka se sklopí.

Pokud jsou nìkteré dveøe, zadní okno (kombi) nebo víko zavazadlovéhoprostoru otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocícentrálního zamykání.

U vozidel vybavených superzamykáním umoŞòují dvì po sobì jdoucínebo jedno dlouhé stisknutí ovladaèe A provést superuzamknutí vozu. Dveøevozidla nelze poté otevøít zvenku ani zevnitø.

Pøi uzavírání oken dveøí a støešního okna pomocí dálkovéhoovládání by se mìl uŞivatel ujistit, Şe nikdo Şádným zpùso-bem jejich správnému uzavøení nebrání.

Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud je nìkdove vozidle, protoŞe odemknutí zevnitø není v tomto pøípadì moŞné(bez dálkového ovládání).

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 31 (Black plate)

Page 36: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06 10:09 Page 32

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 16

3232II IIDálkové ovládán í

Doprovodné osvìtleníStiskem ovladaèe C zapnetedoprovodné osvìtlení (rozsvíceníobrysových a potkávacích svìtelna dobu pøibliŞnì jedné minuty).

Druhým stiskem bìhem tohotolimitu doprovodné osvìtlení vy-pnete.

Lokalizace vozidlaLokalizaci vozidla na parkovišti lzeprovést stisknutím tlaèítka A, vnitøníosvìtlení se rozsvítí a smìrovásvìtla budou blikat po dobu nìko-lika sekund. Vozidlo zùstaneuzamknuto.

Zasunutí a vysunutí klíèeOvladaè D umoŞòuje vysunout klíèz pouzdra dálkového ovládání.

Chcete-li klíè zasunout, sklopte hodo pouzdra dálkového ovládání.

Výmìna baterie dálkového ovládáníPouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít.

Baterie: CR 1620 s napìtím 3V.

Po výmìnì baterie, je nezbytné reinicializovat dálkový ovladaè. K tomutoúèelu otoète klíè ve spínací skøíòce a ihned aktivujte ovladaè A na dálkovémovladaèi, aby se spustila poŞadovaná akce. Tento úkon mùŞe trvat asi desetsekund.

Poznámka: Peèlivì si poznamenejte èísla klíèù a dálkového ovládání naASISTENÈNÍ KARTU. Uchovávejte ji na bezpeèném místì.

PouŞité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je do sítì CITROËN nebo najiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod).

S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce,to platí, i kdyŞ není zapnut.

Pozor, náhodná manipulace s ovladaèem uloŞeným v kapse mùŞe vyvolat nechtìné odemknutídveøí.

Souèasnì platí, Şe pokud nedojde k otevøení Şádných dveøí do tøiceti sekund po odemknutí, dveøe seznovu automaticky uzamknou.

Upozornìní: Pokud není vymìòovaná baterie shodná s pùvodní, hrozí nebezpeèí poškození dálkovéhoovladaèe.

PouŞívejte pouze stejné baterie nebo typ baterií, který doporuèil CITROËN.

C5_06_2_G017-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 32 (Black plate)

Page 37: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:11 Page 33

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 1

3333II IIKl íèe

Klíè s elektronickou blokacístartováníKlíè umoŞòuje uzamknutí a odemk-nutí všech zámkù na vozidle aspouštìní motoru.

Poznámka: Z bezpeènostníchdùvodù se ozve zvukový signál,pokud pøi otevøení dveøí øidièe povypnutí motoru zùstane klíè ve spí-nací skøíòce.

Klíè umoŞòuje neutralizaci èelníhoairbagu spolujezdce (viz „Air-bagy“).

Centrální zamykání pomocí klíèeKrátké stisknutí klíèe uzamkne vozidlo.

Superzamykání: Centrální zamykání pomocí klíèeDlouhým stisknutím klíèe zavøete okna dveøí a støešní okno.

Následným druhým stisknutím klíèe mùŞete provést superuzamknutí vozidla.Dveøe vozidla nelze tedy otevøít zvenku ani zevnitø.

Poznámka: Je-li vozidlo v klidu a s vypnutým motorem, je jeho uzamknutísignalizováno blikáním kontrolky vnitøního ovladaèe zamykání.

Pokud jsou nìkteré dveøe, zadní okno (break) nebo víko zavazadlovéhoprostoru otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocícentrálního zamykání.

Elektronická blokace spouštìní

Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI SPOUŠTÌNÍ blokuje systémnapájení motoru.

Systém se aktivuje automaticky po vytaŞení klíèe ze spínací skøíòky.

Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokacespouštìní motoru.

Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickoublokaci spouštìní.

Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motorvozidla.V takovém pøípadì se obra¦te na servisní sí¦ CITROËN.

Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud jenìkdo ve vozidle, protoŞe odemknutí zevnitø není v tomtopøípadì moŞné (bez dálkového ovládání).

Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe.

V pøípadì ztráty Vám náhradní klíè nebo dálkové ovládání dodápouze sí¦ CITROËN.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 33 (Black plate)

Page 38: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:11 Page 34

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 2

3434II IIKódová karta

Kódová karta je dodávána s vozi-dlem.

Na kartì je uveden pøístupový kód,který umoŞòuje pracovníkùmznaèkové sítì CITROËN provádìtopravy systému elektronické blo-kace spouštìní.

Utajenou zónu karty ponechtezakrytou, její neporušenost chráníVáš systém elektronické blokacespouštìní.

Pokud dojde ke ztrátì karty, nelzedále zajistit úèinnost Vašeho sy-stému blokace spouštìní.

V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdrŞet rovnìŞ kódovoukartu vozidla.

Ukládejte kartu na bezpeèném místì.

Nikdy ji nenechávejte ve vozidle.

Doporuèení

U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uloŞte peèlivì na bezpeènémmístìkódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechá-vejte ve vozidle).

Pøi kaŞdé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné seobracet se všemi klíèi, které má majitel v uŞívání a s kódovou kartou na sí¦CITROËN.

V Şádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickémobvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru,protoŞe to mùŞe znemoŞnit pouŞívání vozidla.

Pøi ztrátì osobní karty bude nutné provést v servisní sítiCITROËN rozsáhlejší opravu.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 34 (Black plate)

Page 39: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

B

A

1

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 35

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 3

3535II IIAlarm

Vaše vozidlo mùŞe být vybavenoALARMEM PROTI VNIKNUTÍ DOVOZIDLA. Tento alarm zajiš¦uje:• Vnìjší obvodovou ochranu vozi-dla pomocí detektorù na všechotevíratelných èástech (dveøe,víko zavazadlového prostoru,víko motoru) a elektrickéhonapájení vozidla.

• Prostorovou ochranu interiéru,zajiš¦ovanou ultrazvukovýmisnímaèi (detekce pohybu v inte-riéru vozidla). Prostorový alarmmùŞete deaktivovat pomocí ovla-daèe 1.

Souèástí alarmu je siréna a svì-telná kontrolka na ovladaèi 1, kteráje viditelná zvenèí a která hlásí3 moŞné stavy alarmu:• Alarm není aktivován (není vpohotovostním stavu), svìtelnákontrolka je zhasnutá.

• Alarm je aktivován (v pohotovost-ním stavu), svìtelná kontrolkapomalu bliká.

• Alarm je spuštìn (hlášení vnik-nutí do vozidla), svìtelná kon-trolka rychle bliká, pokud jealarm deaktivován stisknutímtlaèítka B.

Otoèením kíèe spínací skøíòky sealarm vypne.

Poznámka: V pøípadì poruchy fun-kce zùstává kontrolka stále rozsví-cena.

Deaktivace alarmu dálkovýmovládánímVypnutí alarmu se provádí pøi ode-mykání vozidla (stiskem tlaèítka Bna dálkovém ovládání).

Deaktivace alarmu klíèemOdemknìte dveøe pomocí klíèe.

Spustí se siréna. Zasuòte klíè dospínací skøíòky a otoète jím dopolohy jedna, siréna se tímtovypne.

V opaèném pøípadì je sirénafunkèní po dobu 30 sekund.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 35 (Black plate)

Page 40: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 36

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 4

3636II IIAlarm

Funkce alarmu

Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všechpøístupových otvorù do vozidla.Alarm se aktivuje stisknutím tlaèítka A na dálkovémovladaèi.

Pøi aktivaci alarmu jsou aktivovány okruhy po 5 sekun-dách (obvodová) a po 45 sekundách (prostorováochrana).

Pokud je alarm aktivní, je kaŞdé narušení ochranydoprovázeno aktivací sirény na dobu 30 sekund a rozs-vícením smìrových svìtel.

Alarm se potom opìt pøepne do pohotovostníhoreŞimu, ale jeho spuštìní je uloŞeno do pamìti a hlá-šeno rychlým blikáním svìtelné kontrolky tlaèítka 1 podeaktivaci alarmu stisknutím ovladaèe odmykání B.

Toto blikání se pøeruší po otoèení klíèe ve spínacískøíòce.

Siréna se rovnìŞ spustí v pøípadì pøerušení elektric-kého napájení. Pro vypnutí sirény obnovte elektrickénapájení a potom stisknìte ovladaè odmykání B.

Poznámka:- Pokud chcete zamknout vozidlo bez uvedení alarmudo pohotovostního reŞimu, staèí zamknout vozidlopomocí klíèe.

- Pokud zamykáte vozidlo a nìkteré boèní dveøe nebodveøe zavazadlového prostoru zùstaly otevøené, cen-trální zamknutí neprobìhne, a po uplynutí asi45 sekund se spustí alarm.

Poznámka: Siréna je automaticky vypnuta (napø. proodpojení akumulátoru) po odemknutí vozidla pomocídálkového ovládání.

Vypnutí prostorové ochranyAlarm mùŞe zajiš¦ovat pouze obvodovou ochranu vozi-dla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chcenapøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe).

Vypnìte kontakt, potom ihned stisknìte alespoò na 1sekundu ovladaè 1.

Kontrolka ovladaèe 1 musí zùstat rozsvícená. Po akti-vaci alarmu zaène pøerušovanì svítit.

Aktivujte alarm tak, Şe vozidlo zamknete pomocí dálko-vého ovladaèe.

Automatická aktivace (v závislosti na urèení)Alarm se automaticky aktivuje po uplynutí 2 minut oduzamknutí posledních boèních dveøí nebo dveøí zavaza-dlového prostoru.

Abyste zabránili spuštìní alarmu pøi otevírání boèníchdveøí nebo dveøí zavazadlového prostoru, musíte znovustisknout ovladaè pro odemknutí B na dálkovém ovla-daèi.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 36 (Black plate)

Page 41: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 37

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 5

3737II IIZámek ø ízen í – Sp ínac í skø íòka –Spouštìè

• S: Zámek øízeníPøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnoutvolantem, aby jím šlo lehce otoèit.

• M: Zapnutí klíèeV závislosti na provedení Vašeho vozidla se musí rovnìŞ krátkodobì roz-svítit kontrolky:Parkovací brzda, Autodiagnostika motoru, ABS, ESP/ASR, Odpojení èel-ního airbagu spolujezdce, Minimální mnoŞství paliva, STOP, SERVICE.

Pokud se tyto kontrolky nerozsvítí, znamená to poruchu.

• D: SpouštìníPootoète klíè a pøidrŞte, dokud nedojde ke spuštìní motoru. Nikdy neakti-vujte spouštìè za chodu motoru.

Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíèe M

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 37 (Black plate)

Page 42: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 38

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 6

3838II IIZámek ø ízen í – Sp ínac í skø íòka –Spouštìè

KLÍÈ ZE SPÍNACÍ SKØÍÒKY NEVYTAHUJTE NIKDY DØÍVE,NEğ SE VOZIDLO ÚPLNÌ ZASTAVÍ.

ZA JÍZDY MUSÍ BÝT VğDY MOTOR V CHODU PRO ZACHOVÁNÍPOSILOVÉHO ÚÈINKU BRZD A ØÍZENÍ

(nebezpeèí uzamknutí øízení a vyøazení bezpeènostníchprvkù z èinnosti).

Po zastavení a vyjmutí klíèe zajistìte uzamknutívolantu jeho pootoèením.

Zámek øízeníS: Po vytáhnutí klíèe otoète volantem, dokud nedojde k zablokování øízení. Klíè je však moŞné vytáhnout pouze v polo-

ze S.

M: Poloha zapnutí klíèe. Øízení je odblokováno (otoèením klíèe do polohy M, pokud je tøeba, pohnìte mírnì volantem).

D: Poloha spouštìní motoru.

Spouštìní a vypínání motoru: viz Spouštìní motoru.

Aktivní ekonomický reŞimAby nedošlo k vybití akumulátoru pøi vypnutém motoru, vozidlo pøejde automaticky po 30 minutách do ekonomickéhoreŞimu.

Elektrická výbava komfortu a svìtlomety (kromì obrysových a výstraŞných svìtel) se automaticky vypnou. Pro jejichopìtovnou aktivaci je tøeba znovu nastartovat motor.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 38 (Black plate)

Page 43: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 39

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 7

3939II IISpouštìn í motoru

Zkontrolujte, zda je zaøazen neutrál (manuální pøevodovka)nebo poloha P nebo N (automatická pøevodovka).

BENZÍN

Spouštìní motoruNedotýkejte se plynového pedálu.

Otoète klíèem aŞ do polohy pronastartování motoru.

Startujte aŞ do té doby, dokud semotor neudrŞí v chodu (ne déle neŞ10 sekund).

Pøi teplotách niŞších neŞ 0 °C od-lehèete motoru sešlápnutím spoj-kového pedálu. Pomalu uvolnìtespojkový pedál, øadicí páka musíbýt v neutrálu.

Poznámka: Pokud je první pokusneúspìšný, vypnìte klíè. Poèkejtedeset sekund, a pak aktivujtespouštìè znovu stejným zpùso-bem.

NAFTOVÝ MOTOR

Spouštìní motoruOtoète klíèem aŞ do druhé polohy(+APC).

Poèkejte aŞ zhasne kontrolka Şha-vení, pokud svítí, a pak aktivujtespouštìè aŞ do spuštìní motoru(ne déle neŞ 10 sekund).

Pokud motor nelze spustit, vypnìteklíè.

Celou operaci zopakujte.

Pøi teplotách niŞších neŞ 0 °C od-lehèete motoru sešlápnutím spoj-kového pedálu. Pomalu uvolnìtespojkový pedál, øadicí páka musíbýt v neutrálu.

Poznámka: Pøi startování se nedo-týkejte pedálu akcelerace.

Doporuèení

Vozidla vybavená turbodmy-chadlemPøed vypnutím motoru nechtemotor nìkolik sekund ve volno-bìŞném reŞimu, aby mohly otáèkyturbodmychadla klesnout na nor-mální hodnotu.

Stisknutí „pedálu akcelerace“ vokamŞiku vypnutí klíèe mùŞe váŞnìpoškodit turbodmychadlo.

NESPOUŠTÌJTE MOTOR V UZAVØENÝCH NEBOŠPATNÌ VÌTRANÝCH PROSTORÁCH.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 39 (Black plate)

Page 44: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 40

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 8

4040II IIPø ístroje palubn í desky

Ukazatel teploty oleje v motoruZa normálních podmínek musí ruèièka zùstat na bílé èásti stupnice.

V extrémních provozních podmínkách, za vyšších teplot, se mùŞe ruèièka pøiblíŞit k èervenéznaèce.

V Şádném pøípadì ji ale nesmí pøekroèit. Je-li tomu tak, sniŞte rychlost vozu a, bude-li tonezbytné, vypnìte motor a zkontrolujte hladiny kapalin (viz kapitola – ÚdrŞba – „Hladiny“).

Toto zvýšení mùŞe mít rùzné pøíèiny. Obra¦te se na servisní sí¦ CITROËN.

PalivomìrJakmile kontrolka minimálnízásoby paliva svítí nepøerušovanì,kdyŞ je vozidlo ve vodorovnépoloze, zbývá v nádrŞi pøibliŞnì 6litrù paliva.

VoltmetrZa normálních okolností, pokud jemotor v chodu, se musí ruèièkapohybovat mezi èervenými zónami.Pokud se ruèièka dostane do èer-vené zóny, navštivte servisní sí¦CITROËN.

Ukazatel teploty chladicí kapalinyV bìŞných podmínkách by se mìla ruèièka nacházet v prostøednímpoli.

V extrémních provozních podmínkách, za vyšších teplot, se mùŞe pøi-blíŞit k èervené znaèce.

Pokud se ruèièka pøesune do èervené zóny a rozsvítí se kontrolkaSTOP, ihned zastavte.

Vypnìte zapalování. Ventilátor chlazení motoru mùŞe ještì urèitoudobu bìŞet. Nechejte motor vychladnout a dodrŞujte bezpeènostnípøedpisy uvedené v kapitole – ÚdrŞba – „Hladiny“.

Toto zvýšení mùŞe mít rùzné pøíèiny. Obraıte se na servisní síı CITROËN.

Pokud se rozsvítí kontrolka SERVIS, zkontrolujte hladiny kapalin (viz kapitola – ÚdrŞba – „Hladiny“).

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 40 (Black plate)

Page 45: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 41

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 9

4141II IIPø ístroje palubn í desky

Ukazatel údrŞbyInformuje Vás o okamŞiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údrŞby, v souladu s plánem údrŞby uvedeném v Servisní kníŞcevozidla. Tato informace je stanovená v závislosti na dvou parametrech: ujeté vzdálenosti a dobì, která uplynula od poslední údrŞby.

FunkcePøi zapnutí zapalování se na nìko-lik sekund rozsvítí klíè symbolizujícíúdrŞbové práce; na øádce ukaza-tele celkovì ujetých km se zobrazípoèet kilometrù zbývajících dopøíští kontroly.

Pøíklad: do pøíští prohlídky Vámzbývá ujet:

Po nìkolika sekundách se zobrazíhladina oleje a poté plní displejznovu svou pùvodní funkci. Displejdále ukazuje údaje o celkovém adenním probìhu vozidla.

Je funkèní, jestliŞe do pøíštínávštìvy servisu zbývá ménìneŞ 1 000 kmPo kaŞdém zapnutí klíèe a po dobupìti sekund bliká klíè a poèet kilo-metrù.

Pøíklad: do pøíští prohlídky Vámzbývá ujet: 500 km.Pøi zapnutí zapalování ukazateludává po dobu pìti sekund:

Po nìkolika sekundách se zobrazíhladina oleje a poté plní displejznovu svou pùvodní funkci a sym-bol klíèe zùstane trvale rozsvícen.

Signalizuje blíŞící se termín dalšíservisní prohlídky. Ukazatel udávácelkový a denní poèet ujetých km.

Je funkèní, pokud byl pøekroèenservisní intervalPo kaŞdém otoèení klíèem blikásymbol klíèe a ujetá vzdálenost (seznaménkem mínus) pøesahujícílimit pro návštìvu servisu.

Pøíklad: interval údrŞby bylpøekroèen o 300 km. Servisní pro-hlídka Vašeho vozidla musí být pro-vedena co nejdøíve.

Pìt sekund po zapnutí zapalováníse ukazatel ujetých km vrátí do svénormální funkce a symbol klíèeúdrŞby zùstane svítit.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 41 (Black plate)

Page 46: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 42

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 10

4242II IIPø ístroje palubn í desky

Ukazatel údrŞby – Interval údrŞbyPokud budete Vaše vozidlo pouŞívat ve „zvláštì tìŞkých podmínkách“, je tøeba aplikovat zkrácený interval údrŞby (vizServisní kníŞka).

Poznámka: pokud je dosaŞeno maximálního intervalu mezi dvìma výmìnami oleje pøed limi-tem kilometrovým, rozsvítí se symbol klíèe a na displeji se zobrazí „0“.

Nastavení nového intervaluPo provedení kaŞdé servisní prohlídky Vám tento úkon provede Váš prodejceCITROËN, který provádìl servisní prohlídku. Pokud budete provádìt servisníprohlídku sami, je tøeba pøi nulování dodrŞovat následující postup:

- Vypnìte zapalování.- Stisknìte tlaèítko 1 a drŞte ho stisknuté.- Zapnìte klíè.- Tlaèítko 1 drŞte stisknuté, dokud se na displeji neobjeví „=0“ a dokud nezmizí symbol klíèe.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 42 (Black plate)

Page 47: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 43

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 11

4343II IIPø ístroje palubn í desky

Ukazatel mnoŞství oleje v motoruPøi zapnutí zapalování se na nìkolik sekund rozsvítí údaje ukazatele údrŞby,potom je po dobu pøibliŞnì 10 sekund zobrazována hladina motorového oleje.(Viz „Ukazatel údrŞby“).

Toto zobrazení znaèí správnou funkci.

Blikání indikátoru „OIL“ oznaèuje, Şe hladina oleje je vyššíneŞ maximální úroveò nebo niŞší neŞ úroveò minimální.

Ruèní mìrkou zkontrolujte mnoŞství oleje v motoru.Viz „Hla-diny“.

Zkontrolujte mnoŞství oleje na vodorovné podlaze s moto-rem vypnutým po dobu nejménì 15 minut.

Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

Blikání kontrolky „OIL -- --" oznamuje funkèní závadu indiká-toru.

Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

Poèítadlo ujeté vzdálenosti –Denní poèítadlo kilometrùPo otevøení dveøí øidièe nebo pøijejich otevøení dálkovýmovládáním, po dobu pøibliŞnì 30sekund: zobrazení poèítadla ujetévzdálenosti a popøípadì symboluklíèe.

Nulování denního poèítadlaFunguje pøi zapnutém klíèi.Dlouze stisknìte tlaèítko pro vynu-lování denního poèítadla.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 43 (Black plate)

Page 48: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 44

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 12

4444II IIPø ístroje palubn í desky

Ovládání øízení v noci- Prvním stiskem na ovladaè DARK pøejde displej do pohotovostního reŞimu.Zùstane zobrazen pouze èas a teplota.

- Druhým stiskem vypnete podsvícení displeje a ukazatelù pøístrojové desky,s výjimkou ukazatele rychlosti centrálního displeje a informací týkajících seautomatické pøevodovky a tempomatu/omezovaèe rychlosti, jsou-li aktivo-vány.

Poznámka: Doèasné rozsvícení funkcí v pøípadì:- Stisknutí jednoho z ovladaèù displeje.- Volby autorádia – CD pøehrávaèe.- Stisknutí jednoho z ovladaèù klimatizace.

Rozsvícení všech displejù v pøípadì varovného hlášení.

- Tøetí stisk umoŞòuje návrat k normálnímu podsvícení.

Reostat osvìtlení pøístrojùJsou-li svìtla rozsvícena, mùŞetestisknutím ovladaèe mìnit intenzituosvìtlení místa øidièe.

Jakmile dosáhne osvìtlení mini-mální hodnoty (nebo maximální),pus¦te ovladaè a poté ho znovustisknìte, abyste nastavení zvýšili(nebo sníŞili).

AŞ dosáhne osvìtlení poŞadovanéintenzity, uvolnìte ovladaè.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 44 (Black plate)

Page 49: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

D

A

C

B

E

4 2 3

A

B

B

C

D

E E

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 45

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 13

4545II IIMULT I FUNKÈN Í D ISPLEJD isp l e j A

Doporuèujeme øidièi, aby nemani-puloval s výše uvedenými ovladaèiza jízdy.

1 - Hodiny.2 - Datum a Zóna zobrazení.3 - Venkovní teplota.4 - Klimatizace.

Pokud se vnìjší teplota pohybuje vrozmezí +3 °C a -3 °C, bude ukaza-tel teploty blikat (nebezpeèí náledí).

Poznámka: Zobrazená teplotamùŞe být vyšší neŞ skuteèná,pokud stojí vozidlo na pøímémslunci.,

Zobrazení nìkterých informací semùŞe provádìt posunem nebopomocí støídavého zobrazování.

Ovládací prvkyA - Pøístup k „Hlavnímu menu“ dis-

pleje.

B - Posun v menu displeje.

C - Volba zvolené funkce nebozmìnìné hodnoty v menu.

D - Zrušení operace nebo návratna pøedchozí zobrazení.

E - V Menu, volba aktivace/deakti-vace funkcí a volba nastavení.

Hlavní menuStisknutím ovladaèe A a následnìpomocí tlaèítka B se mùŞete dostatk následujícím funkcím:

• Autorádio s CD pøehrávaèem(Viz kapitola „Autorádio-CD“)

• Konfigurace vozidla umoŞòujícíaktivovat/deaktivovat:

- Spuštìní zadního stìraèe.

- Automatické rozsvícení svìtel.

- Klimatizace.

• Volby, umoŞòující zobrazit jed-notlivá varování.

• Nastavení displeje, umoŞòujícínastavit správné datum a hodinuna displeji.

• Jazyk, umoŞòující provést volbujazyka displeje.

• Jednotky, umoŞòují pøístup kvolbì jednotek Teplota (tempéra-ture) a Spotøeba (consommation).

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 45 (Black plate)

Page 50: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

D

A

C

B

E

A

B

B

C

D

E E

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 46

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 14

4646II IIMult i funkèn í d isplejD isp l e j A

OSOBNÍ NASTAVENÍ a KONFI-GURACE

Pro aktivaci/deaktivaci stìraèezadního skla po zaøazení zpá-teèky :- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte podmenu, abymohlo dojít k Osobnímu nasta-vení - konfiguraci (personnaliser/configurer) Vašeho vozidla. Volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Zadní stìraè(essuie-vitre arrière).

- Systém Vám hlásí aktivní neboneaktivní (activé/inactivé) stavfunkce. Tento stav mùŞete zmìnitstisknutím tlaèítka E.

- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

Poznámka: Vozidlo ihned reagujena aktivaci/deaktivaci funkce.

Pro aktivaci/deaktivaci automa-tického rozsvícení svìtel:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte podmenu, abymohlo dojít k Osobnímu nasta-vení - konfiguraci (personnaliser/configurer) Vašeho vozidla. Volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Zvolte automatické rozsvícenísvìtel pomocí tlaèítka B.

- Systém Vám hlásí aktivní neboneaktivní (activé/inactivé) stavfunkce. Tento stav mùŞete zmìnitstisknutím tlaèítka E.

- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

Poznámka: Tato funkce se ihnedaktivuje, zatímco její deaktivacevyŞaduje vypnutí kontaktu.

Pro aktivaci/deaktivaci klimati-zace:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte podmenu, abymohlo dojít k Osobnímu nasta-vení - konfiguraci (personnaliser/configurer) Vašeho vozidla. Volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Klimatizaci (airconditionné) a volbu potvrïte stis-knutím tlaèítka C.

- Systém Vám hlásí aktivní neboneaktivní (activé/inactivé) stavfunkce. Tento stav mùŞete zmìnitstisknutím tlaèítka E.

- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 46 (Black plate)

Page 51: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 47

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 15

4747II IIMULT I FUNKÈN Í D ISPLEJD isp l e j A

Zobrazení seznamu varovnýchhlášení:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B otevøete podmenuVoleb (options).

Potvrïte stisknutím tlaèítka C.

Poznámka: Spuštìní seznamuvarovných hlášení mùŞete zrušit,pokud tlaèítkem E zvolíte Opustit(abandon). Potvrïte stisknutímtlaèítka C.

Signalizovaná varovná hlášení, jeji-chŞ pøíèiny nebyly vyøešeny, sebudou postupnì objevovat na dis-pleji.

Chcete-li smazat záznam nìkte-rého varovného hlášení, stisknìtetlaèítko D.

Nastavení data a èasu:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B otevøete podmenuNastavení displeje (réglages del'afficheur) a volbu potvrïte stisk-nutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte hodnotu, kte-rou si pøejete zmìnit: Rok, Mìsíc,Den, Hodina, Minuty a ReŞimzobrazení (année, mois, jour,heure, minutes, mode d´affi-chage).

- Proveïte nastavení pomocítlaèítka E. V nastavení mùŞetepokraèovat vybráním dalšíhoúdaje pomocí tlaèítka B.

- Po provedení všech nastavenípoèkejte, aŞ údaje zmizí z dis-pleje.

Volba jazyka:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B otevøete podmenuJazyk (langues). Potvrïte volbustisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem E vyberte poŞadovanýjazyk.

- Poté poèkejte, aŞ údaj zmizí z dis-pleje.

Volba jednotek:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B otevøete podmenuJednotek (unités). Potvrïte volbustisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B vyberte jednotku, kte-rou si pøejete zmìnit (Teplotanebo Spotøeba) (température/consommation).

- Tlaèítkem E vyberte poŞadovanoujednotku.

- Poté poèkejte, aŞ údaje zmizíz displeje.

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 47 (Black plate)

Page 52: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

B

B

C

D

B B

1 34 2

C5_06_2_G033-FRA.qxd 6/09/06 10:12 Page 48

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T033-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 16

4848II IIMULT I FUNKÈN Í D ISPLEJD i sp l e j C

Doporuèujeme øidièi, aby nemani-puloval s výše uvedenými ovladaèiza jízdy.1 - Hodiny.2 - Datum.3 - Zóna zobrazení.4 - Venkovní teplota.

Pokud se vnìjší teplota pohybuje vrozmezí +3°C a –3°C, bude ukaza-tel teploty blikat (nebezpeèí náledí).

Poznámka: Zobrazená teplotamùŞe být vyšší neŞ skuteèná,pokud stojí vozidlo na pøímémslunci.

Ovládací prvkyA - Pøístup „Hlavního menu“ (menu

général) displeje.B - Posun v menu displeje.C - Volba zvolené funkce nebo

zmìnìné hodnoty v menu.D - Zrušení operace nebo návrat

na pøedchozí zobrazení.

Hlavní menuStisknìte ovladaè A. Dojde k zobra-zení „Hlavního menu“ na multifun-kèním displeji. Toto menu zajiš¦ujepøístup k jednotlivým nastavením:

Palubní poèítaèumoŞòující:

- VloŞit vzdálenost do cílovéhomísta.

- Pøístup do seznamu varovnýchhlášení (pøipomenutí døíve hláše-ných varovných hlášení).

- Pøístup ke stavu funkcí, jakonapøíklad aktivace/deaktivaceautomatického zapnutí svìtel,ESP, pøedního stìraèe.

Osobní nastavení –KonfiguraceumoŞòující:

• aktivovat/deaktivovat:- Spuštìní zadního stìraèe.- Automatické rozsvícení svìtel.- Automatické doprovodnéosvìtlení s volbou jeho délky.

- Natáèecí svìtlomety

• a zvolit:- Podsvícení, èas, datum a jed-notky.

- Jazyk displeje.

Klimatizace – TopeníumoŞòující:

- Vypnout klimatizaci.- Deaktivovat/aktivovat zónovouregulaci klimatizace rozdílnou prostranu øidièe/stranu spolujezdce.

Hands-free sadaBluetooth®

(Viz kapitola „Autorádio-CD“)

Autorádio s CD pøehrá-vaèem(Viz kapitola „Autorádio-CD“)

C5_06_2_G033-TCH.qxp 9/12/2006 5:07 PM Page 48 (Black plate)

Page 53: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:47 Page 49

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 1

4949II IIMult i funkèn í d i splejD i sp l e j C

PALUBNÍ POÈÍTAÈVloŞení vzdálenosti, kteroumáte ujet, do palubního poèí-taèe:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte ikonu palub-ního poèítaèe a potvrïte stisknu-tím tlaèítka C.

- Zvolte vloŞení vzdálenosti tlaèít-kem B. Volbu potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Pro volbu vzdálenosti vyberteèíslo, které chcete zmìnit,pomocí tlaèítka B a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B nastavte jeho hod-notu a potvrïte ji stisknutímtlaèítka C.

- Potvrïte stisknutím „OK“ na dis-pleji.

Pøístup do seznamu varovnýchhlášení palubního poèítaèe:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte ikonu palub-ního poèítaèe a potvrïte stisknu-tím tlaèítka C.

- Zvolte Seznam varovných hlášení(journal des alertes).

- Po zobrazení seznamu se v nìmmùŞete posouvat tlaèítkem B.

- Chcete-li se vrátit k permanentnìzobrazeným informacím, stisk-nìte tlaèítko D.

Pro pøístup ke stavu funkcí pos-tupujte obdobných zpùsobem.

OSOBNÍ NASTAVENÍ a KONFI-GURACE

Pro aktivaci/deaktivaci stìraèezadního skla po zaøazenízpìtného chodu:- Stisknìte tlaèítko A.

- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobnínastavení - Konfigurace“ a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Poté zvolte podmenu Parametryvozidla (parametres véhicules).Potvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte volbu Parko-vací asistent (aide au stationne-ment). Tuto volbu potvrïte stisk-nutím tlaèítka C.

- Poté stisknìte tlaèítko C, oznaètenebo odznaète potvrzení Zadníhostìraèe (essuie-vitre arrière), èímŞdojde k jeho aktivaci/deaktivaci.

- Potvrïte stisknutím „OK“ na dis-pleji.

Poznámka: Vozidlo ihned reagujena aktivaci/deaktivaci funkce.

Aktivace/deaktivace automa-tického doprovodného osvìt-lení:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B vyberte ikonu „Oso-bní nastavení - Konfigurace“ asvoji volbu potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Poté otevøete podmenu Parametryvozidla (parametres véhicules).Potvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Osvìtlení asignalizaci (éclairage et la signali-sation). Potvrïte volbu stisknutímtlaèítka C.

- Stisknutím tlaèítka C oznaètenebo odznaète volbu doprovod-ného osvìtlení, èímŞ dojde k jehoaktivaci/deaktivaci. Po aktivacinastavte jeho délku: stisknìtetlaèítko C a pomocí tlaèítka Bzvolte poŞadovanou délku. Nako-nec stisknìte tlaèítko C.

Pro aktivaci/deaktivaci automa-tického rozsvícení svìtel:Podobnì postupujte pøi provedení/zrušení volby pøíslušného øádku.Poznámka: Tato funkce se ihnedaktivuje, zatímco její deaktivacevyŞaduje vypnutí kontaktu.

Pro aktivaci/deaktivaci natá-èecích svìtlometù:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B vyberte ikonu „Osob-ní nastavení - Konfigurace“ a svojivolbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Poté otevøete podmenu Para-metry vozidla (parametres véhicu-les). Potvrïte stisknutím tlaèítkaC.

- Tlaèítkem B zvolte Pomocné zaøí-zení (aide á la conduite). Potvrïtevolbu stisknutím tlaèítka C.

- Stisknutím tlaèítka C oznaètenebo odznaète volbu Natáèecíchsvìtlometù (projecteurs direc-tionnels), èímŞ dojde k jejich akti-vaci/deaktivaci.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 49 (Black plate)

Page 54: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:47 Page 50

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 2

5050II IIMULT I FUNKÈN Í D ISPLEJD i sp l e j C

Nastavení podsvícení displeje:Stisknìte tlaèítko A.-Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobnínastavení - Konfigurace“ a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.-Tlaèítkem B Konfiguraci displeje(configuration de l´afficheur).Potvrïte stisknutím tlaèítka C.-Zvolte nastavení Podsvícení (lumi-nosité). Potvrïte stisknutímtlaèítka C.-Tlaèítkem B zvolte Inverzní neboNormální reŞim (inverse/normal)zobrazení a potvrïte stisknutímtlaèítka C.

Pro nastavení podsvícení zvoltesymboly „+“ nebo „–“ a pomocítlaèítka C proveïte nastavení.-Potvrïte stisknutím „OK“ na dis-pleji.

Nastavení data a èasu:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobnínastavení - Konfigurace“ a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Konfiguracidispleje (configuration de l´affi-cheur). Potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Zvolte nastavení Data a Èasu(date/l´heure) tlaèítkem B avolbu potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Tlaèítkem B vyberte hodnoty,které chcete zmìnit. Potvrïte stis-knutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B proveïte nastavení akaŞdé provedené nastavenípotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Potvrïte stisknutím „OK“ na dis-pleji.

Volba jednotek:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobnínastavení - Konfigurace“ a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Konfiguracidispleje (configuration de l´affi-cheur). Potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Poté otevøete podmenu Jednotek(unités). Potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Tlaèítkem B vyberte jednotku, kte-rou chcete zmìnit (Teplota neboSpotøeba) (température/consom-mation) a potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Potvrïte stisknutím „OK“ na dis-pleji.

Volba jazyka:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobnínastavení - Konfigurace“ a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Zvolte Jazyk (langue) tlaèítkem B.

- Tlaèítkem B vyberte poŞadovanýjazyk a volbu potvrïte tlaèítkemC.

- Potvrïte stisknutím „OK“ na dis-pleji.

KLIMATIZACE

Pro aktivaci/deaktivaci klimati-zace:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B vyberte ikonu klimati-zace a svoji volbu potvrïte stisk-nutím tlaèítka C.

- Pomocí tlaèítka B zvolte nabídku,která umoŞòuje zmìnit stav klima-tizace, a potvrïte svoji volbu stisk-nutím tlaèítka C.

Pro aktivaci/deaktivaci zónovéregulace klimatizace odlišnépro levou a pravou stranu:- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B vyberte ikonu klimati-zace a svoji volbu potvrïte stisk-nutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte nabídku, kteráumoŞòuje zmìnit stav zónovéregulace, a potvrïte svoji volbustisknutím tlaèítka C.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 50 (Black plate)

Page 55: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1 2 3 4 5

A

B

B

C

D

B B

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:47 Page 51

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 4

II IIMULT I FUNKÈN Í D ISPLEJBarevný d i sp l e j s y s t ému Nav iD r i ve

Doporuèujeme øidièi, aby nemani-pulovat s výše uvedenými ovladaèiza jízdy.

1 - Venkovní teplota.2 - Seznam.3 - Datum.4 - Telefon.5 - Hodiny.

Pokud se vnìjší teplota pohybuje vrozmezí +3°C a –3°C, bude ukaza-tel teploty blikat (nebezpeèí náledí).

Poznámka: Zobrazená vnìjšíteplota mùŞe být vyšší neŞ teplotaskuteèná, pokud vozidlo stojí napøímém slunci.

Ovládací prvkyA - Vstup do „Hlavnímu menu“

(menu général) displeje.

B - Posun v menu displeje.

C - Volba zvolené funkce nebozmìnìné hodnoty v menu.

D - Zrušení operace nebo návratna pøedchozí zobrazení.

Hlavní menuStisknìte ovladaè A. Dojde k zobra-zení „Hlavního menu“ na multi-funkèním displeji.

Toto menu zajiš¦uje pøístup k jed-notlivým nastavením:

Navigace/navádìní(Viz návod k systémuNaviDrive).

Audio(Viz návod k systémuNaviDrive).

Palubní poèítaè(Viz návod k systémuNaviDrive).

Seznam(Viz návod k systémuNaviDrive).

Telematika(Viz návod k systémuNaviDrive).

Konfigurace, umoŞòujícínastavení rùzných parame-trù (datum, èas, jednotky)(Viz návod k systémuNaviDrive).

Funkce audio(Viz návod k pouŞití systé-mu NaviDrive).

Diagnostika vozu(Viz návod k pouŞití systé-mu NaviDrive).

KlimatizaceProstudujte si informaceuvedené v èásti„Automatická klimatizace“.

5151

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 51 (Black plate)

Page 56: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:47 Page 52

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 5

II IIPalubn í poè í taè

Výbìr rùzných informací a jejichzobrazení proveïte krátkým stisk-nutím konce ovladaèe pøedníchstìraèù.

Pro vynulování informací poèí-taèe stisknìte dlouze ovládacítlaèítko, pokud je zobrazena poŞa-dovaná informace.- Ujetá vzdálenost.- Prùmìrná spotøeba.- Prùmìrná rychlost.

Stisknìte ovladaè TRIP na èelnímpanelu autorádia. Informace palub-ního poèítaèek budou nyní zobra-zeny permanentnì.

Displej APalubní poèítaè poskytuje 5 typù informací.• Dojezd vozidla.• Ujetá vzdálenost.• Prùmìrná spotøeba.• OkamŞitá spotøeba.• Prùmìrná rychlost.

Displej C a NaviDrivePalubní poèítaè umoŞòuje pøístup ke 3 typùm okamŞitých informací:- Dojezd vozidla- Momentální spotøeba paliva- Zbývající vzdálenost k ujetí

UmoŞòuje rovnìŞ pøístup ke 3 typùm informací pro dvì trasy, 1a 2:- Ujetá vzdálenost- Prùmìrná spotøeba- Prùmìrná rychlost

TrasyTrasy 1 a 2 jsou nezávislé a pouŞívají se stejným zpùsobem. UmoŞòujínapøíklad pøidìlit trasu 1 k denním výpoètùm a trasu 2 k výpoètùmmìsíèním.

Vymazání uloŞených informací o trasePo zobrazení poŞadované trasy stisknìte dlouze konec ovládací pákystìraèù.

5252

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 52 (Black plate)

Page 57: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 53

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 6

II IIPalubn í poè í taè

Displej A Displej Ca NaviDrive

Dojezd vozidlaZobrazuje poèet kilometrù, které lze ještì ujet s palivem, které je vnádrŞi.Pokud je zbývající vzdálenost niŞší neŞ pøibliŞnì 30 km, zobrazí sepouze tøi pomlèky.

OkamŞitá spotøebaOkamŞitá spotøeba pøedstavuje spotøebu paliva zaregistrovanoubìhem dvou posledních sekund. Tento údaj se zobrazuje aŞ odrychlosti 30 km/h.

Ujetá vzdálenostZobrazuje vzdálenost ujetou od posledního vynulování palubníhopoèítaèe.

Prùmìrná spotøebaTato hodnota pøedstavuje pomìr mezi spotøebovaným palivem avzdáleností ujetou od posledního vynulování palubního poèítaèe.

Prùmìrná rychlostJe vypoèítána od posledního vynulování palubního poèítaèe jakopodíl ujeté vzdálenosti a doby pouŞívání vozidla (zapnutí klíèe).

Zbývající vzdálenostPro zadání viz „multifunkèní displej C a NaviDrive“.

5353

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 53 (Black plate)

Page 58: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 54

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 14

II IIDynam ická kontrola stab i l i ty

BEZPEÈNOSTNÍ DOPORUÈENÍSystém ESP zvyšuje bezpeènostVašeho vozidla pøi normální jízdì,ale nemìl by øidièe svádìt k riskant-ní èi pøíliš rychlé jízdì.

Funkènost systému je pøímozávislá na respektování doporuèenívýrobce ohlednì typu pouŞitých kol(pneumatik a ráfkù), brzdovýchsouèástí, elektronických souèástí ataktéŞ zpùsobu montáŞe a ser-visních zásahù sítì CITROËN.

Po pøípadné nehodì nechte vozi-dlo zkontrolovat v síti CITROËN.

Dynamická kontrola stability (ESP) a protiprokluzový systém (ASR)Tyto systémy doplòují systém ABS. V pøípadì odchylky dráhy vozidla oddráhy zamýšlené øidièem systém ESP aktivuje brzdy jednoho èi více kol aupraví chod motoru tak, aby se odchylka vyrovnala. Systém ASR optimali-zuje hnací sílu tak, aby nedocházelo k prokluzování kol, ovládáním brzdhnaných kol a regulací motoru. Zlepšuje taktéŞ smìrovou stabilitu vozidla pøizrychlení.

FunkcePokud je jeden ze systémù ESP nebo ASR aktivován, kontrolka ESP/ASRbliká.

NeutralizaceVe výjimeèných situacích (rozjíŞdìní vozidla se zapadlými koly, rozjíŞdìní nasnìhu, jízda s øetìzy, na blátivé vozovce…) je výhodné systémy ESP/ASR vyp-nout, aby se kola protáèením dostala do styku s vozovkou.

- Stisknìte ovladaè A. Dojde k rozsvícení kontrolky ESP/ASR a ovladaèe.Systémy ESP/ASR nebudou nadále aktivní.

Systémy ESP/ASR se znovu aktivují:- Automaticky po vypnutí a zapnutí zapalování.

- Automaticky pøi rychlostech vyšších neŞ 50 km/h.

- Ruènì opìtným stisknutím tlaèítka A.

Poruchy funkce systémuDojde-li na systémech k funkèní závadì, rozsvítí se kontrolka ESP/ASR.

Obraıte se na servisní síı CITROËN, která provede kontrolu systému.

5454

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 54 (Black plate)

Page 59: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 55

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 7

5555II IIMechan ická pøevodovka

Øadicí páka mechanické pøevo-dovky

5stupòová mechanická pøevo-dovka

Zpìtný chodNikdy jej nezaøazujte pøed úplnýmzastavením vozidla.

Zaøazení je tøeba provést pomalu aplynule, aby nebylo hluèné.

6stupòová mechanická pøevo-dovka

Zpìtný chodPøi øazení zpìtného chodu nad-zdvihnìte objímku A.

Nikdy jej nezaøazujte pøed úplnýmzastavením vozidla.

Zaøazení je tøeba provést pomalu aplynule, aby nebylo hluèné.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 55 (Black plate)

Page 60: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 56

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 8

5656II IIAUTOMAT ICKÁ PØEVODOVKA

Pøedvoliè automatické pøevo-dovky- Parkování (Poloha P)

- Zpìtný chod (Poloha R)

- Neutrální poloha (Poloha N)

- Automatická pøevodovka nabízí:- Funkci v automatickémreŞimu auto-actif s automatic-kou adaptací na Váš styl øízení.(Poloha D)

- Funkci v sekvenèním reŞimus ruèním øazením rychlostníchstupòù. (Poloha M)

- Funkce v automatickýchreŞimech „Sníh“ nebo„Sport“.(poloha D a stisknutí ovladaèe

nebo ).

Poloha pøedvolièeReŞim jízdy a poloha volicí pákyjsou zobrazovány na ukazateli vpøístrojové desce.

Z bezpeènostních dùvodù:• Pøedvoliè lze pøesunout z polohy P, pouze pokud je stisk-nutý brzdový pedál.

• Zvukový signál upozoròuje pøi otevøení nìkterých dveøí, Şe pøedvoliènení v poloze P.

• Pøed opuštìním vozidla se za všech okolností pøesvìdète, Şe je pøedvo-liè v poloze P.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 56 (Black plate)

Page 61: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 57

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 9

5757II IIAUTOMAT ICKÁ PØEVODOVKA

Spuštìní motoru je moŞné pouze v poloze P nebo N pøedvolièe.

Z bezpeènostních dùvodù to v jiné poloze není moŞné.

Po spuštìní motoru je tøeba stisknout brzdový pedál a posunout pøedvoliè v poloze P,do polohy D, R nebo M:- Do polohy D pro jízdu v automatickém reŞimu.- Do polohy R pro jízdu vzad.- Do polohy M pro pøechod do manuálního reŞimu.

Pøechod z polohy D (øazení v automatickém reŞimu) do polohy M (øazení v sekvenè-ním reŞimu) lze provést kdykoliv.

PouŞívání automatické pøevodovky

Parkování

Pro zajištìní vozidla v klidové poloze, pøesuòte volicí páku do polohy P. Do této polohy lze pøesunout páku volièepouze v pøípadì, Şe je vozidlo zcela v klidu. V této poloze jsou hnaná kola vozidla zablokována. Dbejte na správnoupolohu pøedvolièe. Zatáhnìte dostateènì parkovací brzdu.

Zpìtný chod

Lze jej volit aŞ v okamŞiku, kdy vozidlo stojí a je stisknutý brzdový pedál. Po zaøazení akcelerujte plynule, aby nedochá-zelo k rázùm.

Neutrální poloha

Ani na krátký okamŞik nevolte tutopolohu, pokud je vozidlo v pohybu.

- Polohu N nevolte nikdy za jízdy.- Polohu P a R nevolte, pokud je vozidlo v pohybu.

Pokud je pøi rozjezdu náhodnì zaøazena poloha N, nechte klesnoutotáèky motoru a pak zaøaïte do polohy D nebo M.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 57 (Black plate)

Page 62: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 58

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 10

5858II IIAUTOMAT ICKÁ PØEVODOVKA

Jízda vpøed v automatickém reŞimuPøevodovka provádí neustále volbu pøevodového stupnì, který nejlépe odpovídá ná-sledujícím parametrùm:- stylu øízení,- profilu cesty,- zatíŞení vozidla.

Pøevodovka pracuje v autoadaptabilním reŞimu bez zásahu øidièe.

Pøi nìkterých manévrech (napø. pøi pøedjíŞdìní) lze úplným stisknutím pedálu akcele-race dosáhnout podøazení o jeden rychlostní stupeò níŞe.

Poznámka:Pøi brzdìní pøevodovka plynule podøazuje a zajiš¦uje tak úèinné brzdìní motorem.

Pokud prudce uvolníte pedál akcelerace, nezaøadí automatická pøevodovka z bezpeènostních dùvodù vyšší rychlostnístupeò.

Jízda vpøed v sekvenèním reŞimuPoloha pro ruèní øazení rychlostních stupòù.- Poloha M.- Posunutím pøedvolièe ve smìru znaménka „+“ lze zaøadit vyšší rychlostní stupeò.- Posunutím pøedvolièe ve smìru znaménka „–“ lze zaøadit niŞší rychlostní stupeò.

Poznámka: Ke zmìnì rychlostního stupnì mùŞe dojít pouze tehdy, pokud toumoŞòují jízdní podmínky a otáèky motoru.

V sekvenèním reŞimu nelze pouŞívat programy Sport a Sníh.

Pøechod z polohy D (øazení v automatickém reŞimu) do polohy M (øazení v sekvenèním reŞimu) nebo opaènì lze pro-vést kdykoliv.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 58 (Black plate)

Page 63: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 59

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 11

5959II IIAUTOMAT ICKÁ PØEVODOVKA

Provoz v automatickém reŞimu Sport nebo Sníh

Zvolte reŞim ovládání:• Normal, pro øízení v obvyklých jízdních podmínkách, kontrolky a nesmí sví-

tit.

• Sport, umoŞòující dynamický zpùsob jízdy s vyuŞíváním dynamických vlastností vozi-dla a akcelerace.

• Sníh, zajiš¦ující velmi plynulý zpùsob jízdy potøebný na kluzkém povrchu.

• Pøedvoliè v poloze D a po stisku tlaèítka se kontrolka rozsvítí a reŞim„SPORT“ je aktivní.

• Pøedvoliè v poloze D a po stisku tlaèítka se kontrolka rozsvítí a reŞim„SNÍH“ je aktivní.

• Dalším stiskem tlaèítka zhasnou kontrolky a a systém pøejde do reŞimu„NORMAL“.

- Blikání kontrolky poŞadované polohy signalizuje, Şe poŞadované polohy ještì nebylo dosaŞeno.- Pokud svítí kontrolka trvale, je poloha potvrzena.Rozsvícení celé møíŞky na palubním ukazateli znaèí funkèní poruchu. Obraıte se okamŞitì na servisní síı

CITROËN.

Dojde-li k funkèní závadì:- MùŞete cítit znaèný ráz pøi zaøazení zpìtného chodu R.- Pøevodovka zùstane zablokována na jednom rychlostním stupni.- Nejezdìte rychlostí vìtší neŞ 100 km/h.Co nejdøíve kontaktujte síı CITROËN

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 59 (Black plate)

Page 64: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 60

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 12

6060II IIBrzdy

Parkovací brzdaParkovací brzdu aktivujete zataŞením páky. Èím je stoupání svahu prudší, tímvìtší energii je tøeba vyvinout pøi jejím zataŞení.

Pro usnadnìní ovládání parkovací brzdy se doporuèuje souèasnì sešláp-nout brzdový pedál.

Za všech podmínek zaøaïte pro jistotu navíc první rychlostní stupeò. U vozi-del s automatickou pøevodovkou zvolte pøi zaparkování vozidla polohu P.

Pøi stání na svahu natoète kola vozidla proti obrubníku.

Odbrzdìní parkovací brzdy lze dosáhnout stisknutím tlaèítka na konciovládací páky a jejím spuštìním do základní polohy.

Kontrolka se rozsvítí, jestliŞe je ruèní brzda utaŞená nebo špatnì povolená.

Je-li ruèní brzdy povolená, rozsvícení této kontrolky zároveò s kontrolkou STOP signalizujenedostateèné mnoŞství brzdové kapaliny nebo dysfunkci rozdìlovaèe brzdné síly.

Je nutné zastavit vozidlo.Neprodlenì kontaktujte síı CITROËN

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 60 (Black plate)

Page 65: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 61

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 13

6161II IIBrzdy

Systém ABS – Proti blokování kolSystém zvyšuje bezpeènost provozu, protoŞe brání zablokování kol pøi prudkém brzdìní nebo pøi špatnýchadhezních podmínkách.

UmoŞòuje zachování ovladatelnosti vozidla.

Funkènost všech elektrických systémù a zejména prvkù ABS je elektronicky kontrolována pøed jízdou i bìhem jízdy. Pozapnutí klíèe se kontrolka rozsvítí a pøibliŞnì po nìkolika sekundách musí zhasnout.

Pokud nezhasne, znamená to, Şe systém ABS byl odpojen v dùsledku poruchy. RovnìŞ kdyŞ se kontrolka rozsvítí zajízdy, znamená to, Şe systém není v dùsledku poruchy funkèní. V obou pøípadech je základní brzdový systém plnìfunkèní jako na vozidle, které není vybaveno ABS. Z bezpeènostních dùvodù je tøeba zajistit kontrolu správné funkcesystému ABS co nejdøíve v servisní síti CITROËN.

Na kluzkém povrchu (štìrk, sníh, náledí atd)., je v kaŞdém pøípadì dùleŞité jezdit opatrnì.

Pomocný systém pro prudké brzdìníSystém umoŞòuje v naléhavém pøípadì dosáhnout rychleji optimálního tlaku pro brzdìní, a tím zkrátit dráhu potøebnoupro zastavení vozidla. Uvádí se do èinnosti v závislosti na rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu, coŞ se projevísníŞením síly potøebné k sešlápnutí. ProdlouŞení èinnosti systému nouzového brzdìní: udrŞujte nohu na brzdovémpedálu. Viz kapitola „Signalizace“.

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 61 (Black plate)

Page 66: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 62

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 15

II IIÈást icový f i l tr pro vznìtovémotory

Èásticový filtr doplòuje funkci katalyzátoru zajištìním vyšší kvality výfukových plynù v dùsledku zachycování pevnýchnespálených èástic. Vylouèen je tak únik èerného kouøe z motoru.

Ucpání èásticového filtru

K zanesení došlo v dùsledku saturace filtru pevných èástic (dlouhotrvající výjimeèné provozní podmínky typu jízda vmìstském provozu: nízká rychlost, dopravní zácpy, atp.).

Aby probìhla regenerace filtru, doporuèujeme, jakmile je to moŞné a provozní podmínky to dovolí, jet rychlostí 60 km/hnebo vyšší nejménì po dobu 5 minut.

Pokud problém pøetrvává, obraıte se na síı CITROËN.

Poznámka: Po dlouhé jízdì nízkou rychlostí nebo chodu motoru naprázdno mùŞe výjimeènì dojít k vývinu vodní párypøi akceleraci. Tato skuteènost nemá vliv na jízdní vlastnosti vozidla ani na Şivotní prostøedí.

Hladina pøísad do naftyPøi minimální hladinì aditiva je tøeba aditivum doplnit.

Co nejdøíve kontaktujte síı CITROËN

6262

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 62 (Black plate)

Page 67: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 63

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 16

II IIUpozornìn í na neúmyslnépøekroèen í plné èáry

Toto pomocné zaøízení Vás upozorní na neúmyslné pøekroèení podélnéhovodorovného znaèení vozovky (plné nebo pøerušované èáry).Je urèeno k pouŞití na dálnicích a rychlostních komunikacích a funguje pouzepøi rychlostech pøesahujících zhruba 80 km/h.

Aktivace/DeaktivaceStisknutím ovladaèe 1 dojde k aktivaci této funkce a rozsvícení kontrolkynacházející se na tomto ovladaèi.Novým stisknutím ovladaèe 1 funkci deaktivujete a dojde ke zhasnutí kontrolkyna ovladaèi.Po nastartování motoru je zachován aktivovaný/deaktivovaný reŞim funkce,zvolený v dobì, kdy došlo k vypnutí motoru.

FunkcePøi rychlostech pøesahujících pøibliŞnì 80 km/h dojde v pøípadì pøekroèenívodorovného znaèení vozovky k upozornìní na tuto skuteènost pomocí vibracesedáku Vašeho sedadla:- v jeho pravé èásti, jestliŞe pøekroèíte pravé podélné znaèení silnice,- v jeho levé èásti, jestliŞe pøekroèíte levé podélné znaèení silnice.K upozornìní nedochází po dobu zapnutí smìrových svìtel a pøibliŞnì po dobu 20 sekund po jejich vypnutí.

PoznámkyToto zaøízení je koncipováno tak, aby bylo schopno identifikovat vodorovné znaèení vozovek.V nìkterých ojedinìlých pøípadech mùŞe spustit nechtìné varování, napøíklad v dùsledku pøekroèení smìrového nebonenormalizovaného znaèení.Úèinnost systému mùŞe být doèasnì sníŞena nìkterými vnìjšími podmínkami:• ObtíŞnou detekcí vodorovného znaèení vozovky z

dùvodu:- Jeho smazání opotøebením.- Slabým kontrastem vùèi povrchu silnice.

• Zneèištìní snímaèù z dùvodu:- Jízdy ve snìhu nebo v silném dešti.- Jízdy po silnì zneèištìné vozovce nebo kaluŞemivody.

V pøípadì déle trvajících závad se obra¦te na servisní sí¦CITROËN.

Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìnýna øízení vozidla.

6363

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 63 (Black plate)

Page 68: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06 15:48 Page 64

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 2

II IIPomocný parkovac í systém

Prostorové snímaèe jsou umístìnyv pøedním a zadním nárazníkuVašeho vozidla.

Pøi zpìtném chodu èi jízdì vpøednízkou rychlostí nepøesahující pøi-bliŞnì 10 km/h Vás informují o pøí-tomnosti pøekáŞky nacházející se vzónì jejich èinnosti:- zvukovým signálem z pøedníchnebo zadních reproduktorù,

- zobrazením siluety Vašeho vozi-dla se svítícími políèky nacháze-jícími se v zónì, ve které byla zjiš-tìna pøekáŞka.

PøiblíŞí-li se vozidlo k pøekáŞce,zvukový signál Vám upøesní polohutéto pøekáŞky pomocí pravého èilevého pøedního nebo zadníhoreproduktoru.

- PøibliŞuje-li se dále vozidlo kpøekáŞce, zvukový signál je stálerychlejší a políèka jsou zobrazo-vána stále blíŞe k vozidlu.

- Nachází-li se pøekáŞka vevzdálenost ménì neŞ25 centimetrù od zadníèásti vozu, bude zvukovýsignál nepøetrŞitý a na displeji sezobrazí nápis ATTENTION(POZOR).

6464

C5_06_2_G049-TCH.qxp 9/12/2006 3:41 PM Page 64 (Black plate)

Page 69: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 65

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 3

II IIPomocný parkovac í systém

Aktivace/DeaktivaceSystém parkovacího asistentamùŞete aktivovat/deaktivovat stis-knutím ovladaèe 1. Není-li parko-vací asistent aktivní, kontrolka jerozsvícená.

Aktivace nebo deaktivace parko-vacího asistenta je uloŞena dopamìti pøi zastavení vozidla.

Poznámka: Systém se automa-ticky deaktivuje, je-li k vozidlu pøipo-jen pøívìs.

Mont᪠závìsného zaøízení musíbýt provedena v servisní sítiCITROËN.

Funkce:- po zaøazení zpìtného chodu jeaktivace systému potvrzenakrátkým zvukovým signálem. Nadispleji se objeví silueta Vašehovozidla. Budou tak moci býtdetekovány pøekáŞky umístìnépøed nebo za vozidlem.

- pøi jízdì vpøed a pøi rychlostiniŞší neŞ pøibliŞnì 10 km/h s vyøa-zenou nebo zaøazenou rychlostíse na displeji zobrazí siluetavozdla, jakmile dojde k detekcipøekáŞky. Budou tak moci býtdetekovány pøekáŞky nacházejícíse pøed vozidlem.

Poznámka:- Prostorové snímaèe nemohoudetektovat pøekáŞky, které senacházejí tìsnì pod nárazníkynebo tìsnì nad nimi.

- Prostorovì nevýrazné pøedmìtyjako napøíklad zamìøovací kolík,znaèení nebo osvìtlení staveništìèi jiný podobný pøedmìt, mohoubýt zjištìny aŞ po zapoèetí parko-vacího manévru poté, co se k nimvozidlo pøiblíŞí.

- Za špatného poèasí nebo v zimìzkontrolujte, zda nejsou snímaèepokryty neèistotou, námrazounebo snìhem.

6565

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 65 (Black plate)

Page 70: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 66

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 1

II IINatáèec í svìtlomety

Tato funkce je spojena se svìtlo-mety vybavenými xenonovými Şáro-vkami.

Pøi zapnutých tlumených nebodálkových svìtlech umoŞòuje svì-telným paprskem sledovat smìr sil-nice.

Je doprovázena automatickoukorekcí výšky svìtelného paprsku,aby tak nedocházelo k oslnìníøidièù protijedoucích vozidel.

Kvalita osvìtlení v zatáèce se výraz-nì zlepší.

Poznámka: U vozidel vybavenýchdenními svìtly je tato funkce aktivnípouze v pøípadì, Şe se ovladaènachází v poloze tlumená/dálkovásvìtla.

Funkce deaktivována

Funkce aktivována

Aktivace/DeaktivaceTato funkce mùŞe být aktivována/deaktivována v „Hlavním menu“.Viz „Multifunkèní displej“.

Po nastartování motoru je zacho-ván aktivovaný/deaktivovaný reŞimfunkce, zvolený v dobì, kdy došlo kvypnutí motoru.

V rámci pøednastavení je tato funk-ce aktivní.

Poznámka: Pøi nulové nebo velminízké rychlosti nebo pøi jízdì vzadnení tato funkce aktivní.

V pøípadì dysfunkce bliká kontrolka „Potkávací svìtla“.

Nechejte systém zkontrolovat v síti CITROËN.

Pokud se vyskytne závada na jedné z xenonových Şárovek,doporuèujeme vymìnit souèasnì obì dvì Şárovky.

6666

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 66 (Black plate)

Page 71: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 67

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-NEL.win 12/12/2005 14:01 - page 14

II II6767

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 67 (Black plate)

Page 72: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 68

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 4

6868III IIIVstupy do voz idla

Uzamknutí/Odemknutí zevnitøStisknutím tlaèítka A lze dosáhnoutuzamknutí nebo odemknutí vozidlazevnitø pomocí elektrického systémucentrálního zamykání, pokud jsoudveøe vozidla øádnì uzavøeny.

Je vŞdy moŞné otevøít dveøe zevnitø.

Poznámka: Ovladaè A není aktivní,je-li vozidlo uzamknuto pomocí dál-kového ovládání nebo klíèe.

Svìtelná kontrolka A na vnitønímovládání signalizuje tøi stavy:- Bliká, je-li vùz uzamknut a motorvypnutý.

- Rozsvítí se pøi otoèení klíèem spínací skøíòky, je-li vùz uzamknutý.- Zhasne, pokud je vozidlo odemknuto.

Zabezpeèení proti krádeŞiVíko zavazadlového prostoru a zadní okno (kombi) se uzamykají automa-ticky, dosáhne-li vozidlo rychlosti pøibliŞnì 10 km/h.

Poznámka : K odemknutí dojde otevøením dveøí nebo pomocí ovladaèe A.

Ochrana proti násilnému vniknutí do vozidlaPøi nastartování vozidla systém automaticky uzamkne dveøe, pokud dosáh-nete rychlosti pøibliŞnì 10 km/h.

Poznámka: JestliŞe jsou jedny dveøe otevøené, uzamknou se znovu automa-ticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti pøibliŞnì 10 km/h.

Aktivace/deaktivace systému protinapadeníDlouze stisknìte ovladaè centrálníhozamykání. Dojde k zobrazení hlášení.

Dìtská pojistkaZnemoŞòují otevøení zadních dveøízevnitø.

Zaøízení je nezávislé na systémucentrálního zamykání.

Vsuòte do èerveného ovladaèenapøíklad klíè a otoète.

Pokud se rozhodnete jezdit s uzamknutými dveømi,uvìdomte si, Şe mohou být pøekáŞkou v pøístupu do vozidlapro záchranáøe v naléhavých pøípadech.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 68 (Black plate)

Page 73: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

B

A

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 69

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 5

6969III IIIVstupy do voz idla

Zadní výklopné dveøeOdemknutí je moŞné, pokud jevozidlo v klidu:- Pomocí dálkového ovládání neboklíèe.

- Vnitøním ovládacím tlaèítkem cen-trálního zamykání dveøí nebo pøiotevøení nìkterých dveøí.

Otevøení z vnìjšku vozidlaBerline:Zatlaète páèku A nahoru.

Break:Zatlaète nahoru páèku nacházejícíse mezi osvìtlením tabulky RZ.

Poznámka: Zadní výklopné víko azadní okno (verze kombi) jsouuzamknuté, jakmile se vozidlorozjede (více neŞ 10 km/h). Je-livùz v klidu, víko zavazadlovéhoprostoru a zadní okno je moŞnéodemknout otevøením dveøí nebopomocí vnitøního ovladaèezamykání/odemykání.

Uzavøení víka zavazadlovéhoprostoruVíko zavazadlového prostorusklápìjte pomocí obou rukojetívytvoøených v jeho èalounìní.

Pøitlaète v závìreèné èásti dráhy.

Zadní okno (break)Pøi otevírání manipulujte ovla-daèem.

Pøi zavírání jej tlaète smìrem dolù apøitlaète v závìreèné fázi.

Zkontrolujte jeho správné uzamk-nutí.

Nouzové odemknutí zavazadlového prostoruV pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlo-vého prostoru mùŞe být zámek odemknutzevnitø zavazadlového prostoru:- Do otvoru B v zámku zasuòte malý šroubováknebo podobný nástroj.

- Otáèejte jím, dokud nedojde k otevøení zad-ního víka.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 69 (Black plate)

Page 74: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1

3

5

4

3

5

4

7 7

6 6

3 3

8

2

7 7

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 70

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 6

7070III IIIAutomat ická kl imat izace

1 - Snímaè oslnìní2 - Snímaè teploty a hygrometrie3 - Vìtrací otvory proodmrazování - odmlŞování èelního skla4 - Vìtrací otvory pro odmrazování – odmlŞování oken

pøedních dveøí

5 - Boèní vìtrací otvory6 - Vìtrací otvory èelního centrálního panelu7 - Vzduchové otvory v nohách pøedního a zadních

spolujezdcù8 - Vìtraná odkládací schránka

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 70 (Black plate)

Page 75: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 71

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 7

7171III IIIAutomat ická kl imat izace

KlimatizaceSystém reguluje automaticky teplotu, prùtok vzduchua jeho rozdìlování v interiéru vozidla v závislosti na Vašívolbì teploty.

Ponecháte-li nastaven automatický reŞim (stisknutímtlaèítka „AUTO“) a všechny vìtrací otvory otevøené,zachováte optimální komfort a odstraníte stopy vlhkostia páry, a¦ jsou vnìjší klimatické podmínky jakékoliv.

Teplota ve vozidle nemùŞe být niŞší neŞ teplota okolí,pokud není zapnuta klimatizace.

Klimatizace bude úèinná pouze se zavøenými oknyvozidla. Po delším stání vozidla na slunci, kdy je teplotauvnitø pøíliš vysoká, nejprve vyvìtrejte vozidlo otevøenímoken a pak je opìt uzavøete.

Pro zajištìní dobré tìsnosti kompresoru je nutné nej-ménì jednou mìsíènì zapnout klimatizaci.

Klimatizace vyuŞívá ke své funkci energii motoru. Vdùsledku této skuteènosti dochází ke zvýšení spotøeby.

SnímaèeAutomatická regulace klimatizace uvnitø vozidla pouŞívárùzné snímaèe (oslnìní, vnìjší teploty, vnitøní teploty…),díky kterým se nemusíte starat o její nastavení, s výjim-kou zobrazené teploty.

Snímaè hygrometrie zabraòuje zamlŞování interiéruvozidla.

Dbejte na to, aby nedošlo k zakrytí snímaèe 1 a 2.

Vstup vzduchuPravidelnì èistìte vnìjší møíŞku pøívodu vzduchu umís-tìnou na spodní stranì èelního skla (spadané listí zestromù, sníh).

V pøípadì vysokotlakého mytí vozidla zabraòte pro-nikání vody do vozidla tìmito prùduchy.

Cirkulace vzduchuMaximálního komfortu je dosaŞeno dobrým rozdìlo-váním vzduchu v pøední a v zadní èásti vozu.

Èelní vìtrací otvory jsou vybaveny otoènými ovladaèi,které umoŞòují regulovat prùtok vzduchu, a møíŞkami,které ho umoŞòují smìrovat.

Vzduchové otvory umístìné na podlaze pod pøednímisedadly zlepšují vyhøívání zadních míst.

Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání vzduchových otvorùumístìných v zavazadlovém prostoru.

Pylový – prachový filtrVaše vozidlo je vybaveno filtrem pro zachycování pra-chových a pylových èástic.

Filtraèní vloŞku je tøeba vymìòovat v souladu s plánemúdrŞby vozidla.

Pøídavné topeníVozidla s motorem HDi mohou být pro zvýšení pohodlívybavená automatickým pøídavným topením.

Není závadou, kdyŞ zaznamenáte trochu kouøe a cha-rakteristického pachu, zejména kdyŞ motor bìŞí na vol-nobìŞné otáèky nebo vozidlo stojí.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 71 (Black plate)

Page 76: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

1a 1b

12

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 72

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 8

7272III IIIAutomat ická kl imat izace

Jednozónový systém reguluje celý prostor interiéru vozu pokud jde o teplotu, rozdìlování a prùtok vzduchu.

Dvouzónový systém reguluje nezávisle stranu øidièe a stranu spolujezdce, pokud jde o teplotu a rozdìlovánívzduchu. Prùtok vzduchu je regulován spoleènì pro obì dvì strany.

Symboly a hlášení týkající se ovládání automatické klimatizace jsou zobrazovány na multifunkèním displeji.

1 - Nastavení teploty

U jednozónového systému mùŞete mìnit nastaveníteploty stisknutím jedné ze šipek na ovladaèi 1.

U dvouzónového systému stisknutím na ovladaè 1amùŞete mìnit teplotu na stranì øidièe a stisknutím naovladaè 1bmùŞete mìnit teplotu na stranì spolujezdce.

Nastavení teploty okolo 21°C zajiš¦uje optimální kom-fort. V závislosti na Vašich potøebách je ale bìŞné nasta-vení v rozmezí 18°C a 24°C.Øízení regulace klimatizace systémem „AUTO"zaruèuje vyhovující ventilaci interiéru vozu.

Poznámka: MùŞe se stát, Şe teplota interiéru vozuneodpovídá zobrazené teplotì.

2 - Automatická funkce

Normální reŞim pouŞívání. V závislosti na nastavenéteplotì umoŞòuje stisknutí tlaèítka, potvrzené rozsví-cením kontrolky, regulovat automaticky zároveò celouskupinu tìchto funkcí:- Prùtok vzduchu- Teplotu ve vozidle- Rozdìlování vzduchu- Vstup vzduchu

Doporuèujeme ponechat veškeré vìtrací otvory otev-øené. Pouhý stisk jednoho z ovladaèù, s výjimkou ovla-daèe regulujícího teplotu, umoŞòuje pøejít do manuál-ního reŞimu. Kontrolka zhasne.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 72 (Black plate)

Page 77: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 73

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 9

7373III IIIAutomat ická kl imat izace

Poznámka:- Pøi spouštìní studeného motoru je vhánìní pøílišchladného vzduchu omezeno postupným nábìhemvýkonu ventilátoru na optimální hodnotu.

- Pokud vstoupíte do vozidla po delší èi kratší dobì ateplota uvnitø vozidla je velmi vzdálena hodnotì zajiš-¦ující komfort cestujících, není tøeba mìnit nastaveníteploty na displeji. Systém automaticky vyuŞije veškerýsvùj výkon k co nejrychlejšímu sníŞení rozdílu meziskuteènou a zvolenou teplotou ve vozidle.

Poznámka:- Voda vznikající kondenzací je odvádìna otvoremvytvoøeným k tomuto úèelu; proto se mohou pod sto-jícím vozidlem objevit stopy vody.

- Pro zajištìní dobré tìsnosti kompresoru je nutné nej-ménì jednou mìsíènì zapnout klimatizaci.

- Klimatizace je uŞiteèná i za chladného poèasí, protoŞepomáhá odstraòovat ze vzduchu pøivádìného do vozi-dla vlhkost a páru.

Manuální reŞimJe moŞné ruènì nastavit jednu èi více funkcí s tím, Şeostatní funkce by zùstaly v reŞimu automatickém.

Stisknìte jeden z ovladaèù, s výjimkou nastavení teploty1 nebo 1a a 1b. Symbol „AUTO“ zmizí z multifunkèníhodispleje.

Chcete-li se vrátit do reŞimu „AUTO“, stisknìteovladaè 2.

Vypnutí klimatizaceOtoète otoèným ovladaèem 4 doleva, aŞ dojde k úpl-nému zastavení proudu vzduchu. Na displeji se objevísymbol „OFF“.

Displej a kontrolky zhasnou, coŞ znaèí vypnutí všech funk-cí, s výjimkou rozmrazování zadního okna.

Tepelný komfort (teplota, vlhkost, pachy, zamlŞení) jiŞnení regulován.

Chcete-li znovu aktivovat klimatizaci, stisknìteovladaè 2.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 73 (Black plate)

Page 78: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

3a 3-3b

4

5

6

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 74

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 10

7474III IIIAutomat ická kl imat izace

3 – Nastavení rozdìlování vzduchu

U jednozónového systému umoŞòuje postupné nebospojité stlaèení ovladaèe 3 smìrovat proud vzduchu.

U dvouzónového systému umoŞòuje postupné nebospojité stlaèení ovladaèe 3a smìrovat proud vzduchuna stranì a øidièe a ovladaèe 3b na stranì spolujezdce.

Symbol (šipky) odpovídající zvolenému nasmìrování sezobrazí na multifunkèním displeji:- Èelní sklo a boèní okna.- Centrální a boèní vìtrací otvory.- Vzduchové otvory v nohách spolujezdcù.- „AUTO“ automatické rozdìlování vzduchu.

4 - Regulace prùtoku vzduchu

Chcete-li zvýšit nebo sníŞit prùtok vzduchu, otoètekoleèkem.

Na multifunkèním displeji se zobrazí symbol ventilace(vrtule) a ten se vyplní, dojde-li k poŞadovanému zvýšeníprùtoku vzduchu.

Aby nedošlo k zamlŞování a zhoršování kvality vzduchuuvnitø vozu, udrŞujte prùtok vzduchu na dostateènéúrovni.

5 - OdmlŞování -odmrazování pøedních skel

Stisknìte ovladaè 5, èímŞ dojde k rychlému odmlŞeníoken. Kontrolka se rozsvítí. Tento systém øídí klimati-zaci, prùtok a vhánìní vzduchu. Rozdìluje ventilacismìrem k èelnímu sklu a pøedním boèním oknùm.

Stisknutím tlaèítka 2 se mùŞete vrátit do reŞimu„AUTO“.

6 - OdmlŞování -odmrazování zadních skel

Stisknìte ovladaè 6, je-li motor zapnutý. Tím dojde krychlému odmrazení nebo odmlŞení zadního skla azpìtných zrcátek. Rozsvítí se kontrolka.

Tento reŞim se pøeruší automaticky, v závislosti navnìjší teplotì. MùŞe být pøerušen novým stisknutímovladaèe 6 nebo zastavením motoru.

V tomto posledním pøípadì bude odmrazovánípokraèovat po novém nastartování motoru.

Poznámka: Zadní vyhøívané sklo funguje nezávisle nasystému automatické klimatizace.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 74 (Black plate)

Page 79: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

7

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 75

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 11

7575III IIIAutomat ická kl imat izace

7 - Vnìjší pøívod vzduchu/Recirkulace vzduchu

Stisknìte nìkolikrát ovladaè 7 a zvolte reŞim pøívoduvzduchu. Rozsvítí se kontrolka odpovídající zvolenémureŞimu:- Recyklace vzduchu uvnitø vozu. Tento reŞim umoŞòujeizolovat prostor vozidla od nepøíjemných zápachù akouøe zvenku. Mìl by být pouŞíván co nejménì, abynedošlo ke zvýšení vlhkosti vzduchu uvnitø vozidla.

- Vnìjší pøívod vzduchu. ReŞim „AUTO“ je neutralizo-ván.

Poznámka: chcete-li se vrátit do reŞimu „AUTO“, stisk-nìte potøetí ovladaè 7 nebo stisknìte ovladaè 2.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 75 (Black plate)

Page 80: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C

B

E

A

B

B

CE E

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 76

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 12

7676III IIIAutomat ická kl imat izace

Pro aktivaci/deaktivaci klimatizace systémuMonozone (Jednozónový):- Stisknìte tlaèítko A.- Tlaèítkem B otevøete podmenu, aby mohlo dojít kOsobnímu nastavení - konfiguraci (personnaliser/configurer) Vašeho vozidla. Volbu potvrïte stisknutímtlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Klimatizaci (air conditionné) a volbupotvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Systém Vám hlásí aktivní nebo neaktivní (activé/inac-tivé) stav funkce. Tento stav mùŞete zmìnit stisknutímtlaèítka E.

- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

Poznámka: Stisknutím ovladaèe „CLIM“ na autorádiuse zobrazí reŞim klimatizace.

Po spuštìní motoru bude reŞim:„AUTO“, ruèní nebo neutralizace klimatizace,

zvolený pøi vypnutí motoru, zachován.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 76 (Black plate)

Page 81: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 77

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 13

7777III IIIAutomat ická kl imat izace

Pro aktivaci/deaktivaci klima-tizace systému Bizone(Dvouzónový):

Stisknìte ovladaè „CLIM“, èímŞ se dostanete doreŞimu „klimatizace“. Poté stisknìte ovladaè „OK“nebo otoèný ovladaè, èímŞ se na multifunkèním displejizobrazí „Menu Klimatizace“.

Toto menu umoŞòuje:• Deaktivovat klimatizaci: „Vypnout chlazení (A/C

OFF)“.

Stisknutím ovladaèe „OK“ nebo otoèného ovladaèepotvrïte nabídku, která umoŞòuje zmìnit aktivní neboneaktivní stav klimatizace.

V pøípadì deaktivace se na multifunkèním displejizobrazí symbol „A/C OFF“.

Poznámky:- Nastavená hodnota teploty nemusí být dosaŞena ahrozí, Şe dojde k zamlŞování oken.

- Deaktivaci klimatizace mùŞete zrušit stisknutímovladaèe 2 „AUTO“.

• Deaktivovat - aktivovat zónovou regulaci klimatizaceodlišnou pro stranu øidièe a pro stranu spolujezdce.

Po provedení volby pomocí šipkových ovladaèù stisk-nìte tlaèítko „OK“ nebo otoèný ovladaè, èímŞ dojdek potvrzení nabídky, která umoŞòuje zmìnit aktivnínebo neaktivní stav dvouzónové klimatizace.

Aktivace této funkce vyrovná nastavení na stranìspolujezdce s nastavením strany øidièe.

Poznámka: Stisknutí ovladaèe 1b nebo 4b umoŞòujenávrat k nezávislým nastavením.

Stisknutím ovladaèe „Menu“ dojde kzobrazení „Hlavního menu“, kteréumoŞòuje pøístup ke stejným volbám jakoovladaè „CLIM“. Viz Kapitola „Multifunkè-ní displej“.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 77 (Black plate)

Page 82: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 78

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 14

7878III IIIZadn í sedadla

Sklopné opìradlo zadního sedadlaOpìradlo zadního sedadla je sklopné vcelku nebo po èástech.

SedákNejprve nadzdvihnìte pøední èást sedáku a pak jej sklopte smìrem k opìra-dlùm pøedních sedadel. Pøi jejich zpìtném sklápìní se pøesvìdète osprávném umístìní bezpeènostních pásù.

DemontáŞZadní sedadla lze demontovat azvìtšit tak objem zavazadlovéhoprostoru.

Vyháknìte nejprve jeden, pak uvol-nìte druhý upevòovací èep avyjmìte celé sedadlo.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 78 (Black plate)

Page 83: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

B

A

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 79

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 15

7979III IIIZadn í sedadla

Opìrky hlavy na zadních seda-dlechZadní opìrky hlavy mají dvìzákladní polohy:- Základní poloha pro pøípad, Şenení sedadlo obsazeno.

- UŞivatelská poloha slouŞící prozvýšení bezpeènosti cestujícíchspoèívá ve vysunutí opìrky aŞ doaretované polohy, vèetnì pouŞitídìtské sedaèky èelem posmìru jízdy.

Pro zasunutí opìrky zpìt dozákladní polohy je tøeba ji odbloko-vat stisknutím zajiš¦ovacíhotlaèítka.

Pro vyjmutí opìrky je tøeba ji vytáh-nout smìrem vzhùru aŞ nadoraz apak ji odjistit stlaèením pojistky.

OpìradloSklápìcí sedák

Zasuòte opìrky hlavy.

Stisknìte ovladaè A nacházející sekonci opìradla a sklopte ho zceladopøedu.

Sklopné opìradlo je dìlené na dvìèásti. Po uvedení opìradla do hornípolohy se pøesvìdète o jehosprávném zajištìní.

Otvor pro pøepravu dlouhýchpøedmìtùOtvor v opìradle za loketními opìr-kami umoŞòuje pøepravu dlouhýchpøedmìtù.

Dbejte na to, aby byly správnìupevnìny a nebránily funkci øadicípáky.

Pøepravované pøedmìty musí býtvŞdy øádnì upevnìny.

Pøed kaŞdou manipulacíPoškození bezpeènostních pásù je tøeba zabránit jejich posunutímna okraj sedadel pøi jakékoli manipulaci s opìradly.

K tomu slouŞí spona B na boku obloŞení.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 79 (Black plate)

Page 84: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

A

C5_06_2_G065-FRA.qxd 6/09/06 10:15 Page 80

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T065-TCH.win 29/12/2005 9:35 - page 16

8080III IIIA irbagy

Airbag spolujezdce mùŞe být neu-tralizován.

Kolenní airbagJe umístìn na sloupku øízení achrání dolní konèetiny.Poznámka: Neodkládejte nanìho Şádné pøedmìty.

Odpojení èelního airbagu spolu-jezdcePøi pouŞití dìtské sedaèky na seda-dle pøedního spolujezdce zády kesmìru jízdy, je dùleŞité neutralizo-vat èelní airbag spolujezdce.

Tímto zpùsobem:- Pøi vypnutém zapalování zasuòteklíè do spínaèe A.

- Otoète klíèem do polohy „OFF“,airbag bude neutralizován.

Kontrolka odpojení èelního airbaguspolujezdce na palubní desce serozsvítí po zapnutí klíèe.

Nezapomeòte funkci airbaguopìt obnovitNezapomeòte reaktivovat funkci.

Tímto zpùsobem:- pøi vypnutém zapalování zasuòteklíè do spínaèe A,

- otoète klíèem do polohy „ON“,airbag bude aktivován.

Kontrolka odpojení airbagu napalubní desce se po zapnutí klíèerozsvítí na nìkolik sekund.

Poznámka: PouŞívání bezpeènos-tních pásù je povinné.

Nikdy nevypínejte airbag spolu-jezdce, pokud je spolujezdec pøíto-men (s výjimkou dìtské sedaèkyumis¦ované zády ke smìru jízdy).

Je dùleŞité neutralizovat airbag na místì pøedního spolujezdce,pokud má být na tomto místì instalována dìtská sedaèka „zády kesmìru jízdy“. V opaèném pøípadì mùŞe být dítì usmrceno nebováŞnì poranìno v dùsledku funkce airbagu.

C5_06_2_G065-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 80 (Black plate)

Page 85: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G081-FRA.qxd 6/09/06 10:17 Page 81

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T081-TCH.win 30/12/2005 13:20 - page 1

8181III IIIZádrŞné prostøedky pro dìt i

MoŞnost instalace dìtských sedaèek upevnìných pomocí bezpeènostních pásù v závislosti na hmotnostidítìte a na sedadle vozuV souladu se Smìrnicí 2000/3 vás následující tabulka seznamuje s moŞnostmi instalace dìtských sedaèek upevòova-ných pomocí bezpeènostních pásù a homologovaných jako „univerzální“ (dìtské sedaèky, které mohou být instalo-vány ve všech vozidlech pomocí bezpeènostního pásu).

Pro zajištìní maximální bezpeènosti Vašeho dítìte si prostudujte èást „Všeobecná doporuèení“, kapitola„Bezpeènost dìtí“ (závìr návodu).

Místo(a)Hmotnost dítìte a pøibliŞný vìk

< 13 kg(skupiny 0 (a) a 0+)(od narození do 1

roku)

9 – 18 kg(skupina 1)

(od 1 do 3 let)

15 – 25 kg(skupina 2)

(od 3 do 6 let)

22 – 36 kg(skupina 3)

(od 6 do 10 let)

Pøední sedadlospolujezdce (b) U U U U

Zadníboèní U U U U

Zadnístøední

L1(pás podskeletem) X

L3L4 (s opìradlem)

L3L4 (bez opìradla)

U: Sedadlo vhodné pro instalaci dìtské sedaèky upevòované pomocí bezpeènostního pásu a homologované jako„univerzální“. Dìtské sedaèky s umístìním „zády ke smìru jízdy“ a dìtské sedaèky umístìné „èelem po smìrujízdy“.

X: Místo není vhodné pro instalaci dìtské sedaèky uvedené hmotnostní skupiny.

(a): Skupina 0: od narození do 13 kg.

(b): Je dùleŞité neutralizovat airbag na místì pøedního spolujezdce, pokud má být na tomto místì instalo-vána dìtská sedaèka „zády ke smìru jízdy“. V opaèném pøípadì mùŞe být dítì usmrceno nebo váŞnìporanìno v dùsledku funkce airbagu.

Pravidla pro pøepravu dìtí na pøedním sedadle spolujezdce se v jednotlivých zemích liší. Odkazujeme Vás na plat-nou legislativu zemì.

C5_06_2_G081-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 81 (Black plate)

Page 86: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G081-FRA.qxd 6/09/06 10:17 Page 82

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T081-TCH.win 30/12/2005 13:20 - page 2

8282III IIIZádrŞné prostøedky pro dìt i

DÌTSKÁ SEDAÈKA ISOFIX

Upevòovací oka ISOFIX a upevòovací systém ISOFIXZadní boèní místa Vašeho vozidla jsou vybavena úchyty ISOFIX. Jedná se odvì oka umístìná mezi opìradlem a sedákem vozidlového sedadla ve vzdále-nosti asi 28 cm.

Dìtské sedaèky ISOFIX jsou vybaveny 2 zámky, které se jednoduše zahák-nou na pøipravená oka. Tento upevòovací systém je urèen pro dìti aŞ do hmot-nosti 18 kg.

Nesprávná instalace dìtské sedaèky do vozidla sniŞuje ochranu dítìte v pøí-padì nehody. Systém ISOFIX minimalizuje riziko nesprávné instalace. Systémupevnìní ISOFIX zajiš¦uje spolehlivou, pevnou a rychlou mont᪠dìtskésedaèky do vozidla.

Dìtské sedaèky ISOFIX homologované (1) pro Vaše vozidlo jsou:- KIDDY ISOFIXMùŞe být instalována v poloze „zády ke smìru jízdy“ pro dìti od narození aŞ do 13 kg a v poloze „èelem po smìrujízdy“ pro dìti váŞící od 9 do 18 kg.

Pøi instalaci na zadních sedadlech „èelem po smìru jízdy“ musí být pøíslušné pøední sedadlo nastaveno ve støednípodélné poloze a s narovnaným opìradlem.

V poloze „zády ke smìru jízdy“ se musí skoøepina dìtské sedaèky dotýkat opìradla pøíslušného pøedního sedadla.

- RÖMER Duo ISOFIXMùŞe být instalována pouze v poloze „èelem po smìru jízdy“, pro dìti s hmotností od 9 do 18 kg. Pro zvýšení kom-fortu dìtí nabízí skoøepina 3 moŞné nastavení sklonu: „vsedì“, „v polosedì" a „vleŞe“.

Pokud je sedaèka RÖMER Duo instalována na zadních sedadlech, musí být pøední sedadlo nastaveno tak, aby sedítì nohama neopíralo o jeho opìradlo.

Dìtské sedaèky KIDDY a RÖMER Duo mohou být rovnìŞ pouŞívány na sedadlech nevybavených úchyty ISOFIX.V tomto pøípadì musí být upevnìny pomocí tøíbodového bezpeènostního pásu.

- Pøed instalací dìtské sedaèky KIDDY Isofix na úchyty ISOFIX Vašeho vozidla zkontrolujte, zda cizí pøedmìty nebránípøístupu k jednotlivým okùm.

DodrŞujte peèlivì pravidla montáŞe dìtské sedaèky uvedená v návodu k pouŞití sedaèky.(1) Na závìsy ISOFIX ve vozidle lze upevòovat pouze dìtské sedaèky ISOFIX homologované do Vašeho vozidla.

C5_06_2_G081-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 82 (Black plate)

Page 87: CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

C5_06_2_G081-FRA.qxd 6/09/06 10:17 Page 83

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T081-TCH.win 30/12/2005 13:20 - page 3

8383III IIIOdpruŞen í „Hydrakt iv + “

Hydraktivní odpruŞení s oznaèením + se automaticky pøizpùsobuje stavuvozovky a zpùsobu jízdy øidièe.

Automaticky koriguje svìtlou výšku a umoŞòuje pøechod z odpruŞení s mìk-kou charakteristikou na odpruŞení s charakteristikou tvrdší s maximálnímdùrazem na komfort a bezpeènost provozu.

Kromì toho nabízí hydroaktivní pérování III moŞnost výbìru mezi dvìmareŞimy pérování (v závislosti na typu motoru).

Zmìnu reŞimu pruŞení lze provést za jízdy nebo u stojícího vozidla stisknutímovládacího tlaèítka.

1 ReŞim normal s maximálním jízdním komfortem.

2 ReŞim „Sport“, který je vhodnìjší pro sportovnìjší styl øízení, pøedevším na klikatých silnicích (v závislosti na typumotoru).

Signalizace:- V normálním reŞimu je ovladaè podsvícen pouze v noci.

- V reŞimu sport je ovladaè podsvícen zelenou barvou a to neustále, ve dne i v noci.

C5_06_2_G081-TCH.qxp 9/12/2006 3:42 PM Page 83 (Black plate)