Cievne mozgové príhody - upjs.sk CMP Sj.pdf · PDF fileRegulácia...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cievne mozgové príhody - upjs.sk CMP Sj.pdf · PDF fileRegulácia...

 • Cievne mozgov

  prhody

 • Cievne mozgov prhody (CMP)

  predstavuj skupinu ochoren charakterizovan nhle vzniknutou a rchlo sa rozvjajcou loiskovou stratou mozgovch funkci, nsledkom poruchy funkcie ciev mozgu. Cievna porucha m bu charakter

  ischmie (nedokrvenia) alebo

  hemoragie (krvcania).

 • Cievne mozgov prhody

  rozdelenie

  Cievne mozgov prhody

  Primrne hemoragick

  Intracerebrlne

  subarachnoidlne

  Ischemick

  Ateroskle

  rotick

  Ochorenie

  penetrujcich ciev

  (lakunrne)

  Kardilne

  embolick

  FP

  Ch.chlopn

  Predsieov

  tromby

  In

  Kryptognne In zriedkav

  priny

  Protrombotick

  stavy

  Disekcie ciev

  Arteritda

  In

  15%

  85%

  20% 20% 25% 5% 30%

  Hypo

  perfzia

  AS

  embolick

 • CMP

  Subarachnoidlne

  krvcanie

  Intracerebrlne

  krvcanie Mozgov infarkt

  - ischemick CMP

 • razy mozgu NIE CMP

  Subdurlny hematom Epidurlny hematom

 • Epidemiolgia

  cievnych mozgovch prhod (CMP)

  Incidenica 125 446/100 000 obyvateov (Feigin V.L. et al., Lancet Neurol, 2009)

  SLOVENSKO

  3. najastejia prina smrti

  mrtnos: 100-200/100 000 obyvateov

  Incidencia: 300-500/100 000 obyv. /rok

 • Percento prin mrt na cievne ochorenia

  (AHA)

  50 % pacientov

  po CMP

  rzny stupe

  invalidizcie

  nepriame nklady

  na liebu a

  starostlivos

  Bonita R. et al.: Stroke, 1997; AHA, 2000;

  Truelsen T. et al.: Eur J Neurol, 2006

  Lieba CMP je jednou z najdrahch

 • 0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  1986

  1988

  1990

  1992

  1994

  1996

  1998

  2000

  2002

  Poet pacientov poukzanch s

  CMP na Neurologick kliniku v

  rokoch 1986-2003

  Poet pacientov poukzanch s cievnou mozgovou

  prhodou na NK FNsP Koice SNP 1

  v rokoch 1986 - 2002

 • Anatmia mozgovch ciev

 • Vertebrlne artrie

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Mozog - zvisl na dodvke glukzy a kyslka

  jeho hmotnos predstavuje len 2% hmotnosti tela, ale

  spotrebuje 15% mintovho srdcovho objemu.

  Mozgov spotreba kyslka je 3,5 ml/100 g

  mozgovho tkaniva, resp. 50 ml/min pre cel mozog,

  o predstavuje 15 20% spotreby celho tela.

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Spotreba glukzy je 5,5 mg/100 g mozgovho tkaniva, resp. 75 mg/min pre cel mozog.

  Pre zabezpeenie tchto nrokov mozgu je potrebn stly mozgov prietok v rozmedz 50 60 ml/100 g mozgovho tkaniva/min

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Prsun krvi do konenho vetvenia mozgovch ciev mintov objem (CBF cerebral blood flow) je zvisl od perfzneho tlaku.

  Cerebrlny perfzny tlak (CPP) predstavuje rozdiel medzi strednm arterilnym tlakom (MAP) a tlakom v intrakranilnych ilch, ktor je toton s intrakranilnym tlakom (ICP)

  CPP = MAP ICP.

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Na prietoku sa ale podiea aj mozgov cievna rezistencia (MCR), ktor je dan hlavne odporom mozgovch ciev a hemoreologickmi parametrami

  zdrav mozgov cievy s elastick (prun)

  za patologickch okolnost rezistencia - aterosklerza, arterilna hypertenzia, cukrovka

  u tchto ochoren vrazn znenie perfzneho tlaku m za nsledok nedokrvenie mozgu.

  Hemoreologick parametre zhorenie - dehydratcia, hlavne u starch ud.

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Ochranu mozgu pred nedostatonm prietokom krvi a nedostatkom kyslka a glukzy zabezpeuje predovetkm autoregulcia a chemicko-metabolick regulcia

  Autoregulcia - zabezpeovan hlavne elasticitou kapilr

  Pokles systmovho tlaku je kompenzovan vazodilatciou, jeho vzostup - vazokonstrikciou.

  pri hodnotch strednho arterilneho tlaku v rozmedz 60 150 mm Hg (8 20 kPa)

  U hypertonikov - rozmedzie sa posva k vym hodnotm, preto horie znaj nzke hodnoty TK a prudk znenie strednho arterilneho tlaku u nich me vies ku vzniku hypoxie mozgu a nsledne k CMP.

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Mozgov prietok ovplyvuje aj koncentrcia arterilneho pCO2

  Pokles loklneho perfzneho tlaku pod doln hranicu autoregulcie vyvol znenie regionlneho mozgovho prietoku

  Kompenzanou reakciou na udranie potreby kyslka je zvenie extrakcie O2 z pretekajcej krvi (z hodnoty 0, - 0,5 a skoro na hodnotu 1).

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Tento stav znenho krvnho prietoku a zachovanho metabolizmu sa nazva ndzovou, alebo kritickou perfziou, niekedy aj ako zna hroziacej ischmie

  Vzhadom k zvenej extraknej rezerve kyslka v tomto tdiu nedochdza ku vzniku klinickch prznakov

  Pri alom poklese perfzneho tlaku dochdza ku vzniku ischmie.

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Zana pri poklese regionlneho mozgovho prietoku pod 50%, t.j. pod 20 ml/100 g/min. metabolick porucha

  truktra tkaniva zostva v tejto fze ete intaktn, neurny prevaj, ide len o funkn postihnutie (reverzibiln dysfunkcia). Tento stav sa nazva penumbra (ischemick polotie).

  Reverzibiln penumbra trv len niekoko hodn a prevencia renia metabolickej poruchy v tomto tdiu me zmeni infarkt, alebo dokonca zabrni jeho vzniku.

  Na tomto princpe je zaloen sasn aktna lieba ischemickej CMP a je nevyhnutn ju poda v tzv. terapeutickom okne, o je poda typu lieby 4,5 8 hodn

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Pri poklese perfzie pod 12, niekde pod 10 ml/100 g/min, spolu so znenm extraknej frakcie O2 u dochdza ku trukturlnym zmenm mozgovch buniek,

  vznikajce zmeny s u ireverzibiln,

  nastva znik neurnov a vznik mozgov infarkt malcia.

 • Regulcia mozgovej cirkulcie

  Ischmia mozgovho tkaniva vedie aj k vzniku

  mozgovho edmu.

  Spoiatku je to edm cytotoxick v dsledku

  intracelulrnej hyperhydratcie a s jeho postupnm

  bytkom nastupuje edm vazognny. Ten je

  dsledkom poruenej hematoencefalickej bariry

  v pokroilch tdich malcie.

 • Rizikov faktory CMP

  Nemodifikovaten rizikov faktory

  Vek

  Pohlavie

  Rasa

  Dedinos

 • Rizikov faktory ischemickej CMP

  (iCMP)

  Arterilna hypertenzia

  Poruchy metabolizmu lipidov (aterosklerza)

  Fibrilcia predsien

  Kardilne ochorenia

  Diabetes mellitus

  Koagulopatie

  Syndrm obtruknho spnkovho apnoe

  Fajenie

  Alkohol

 • Aterosklerza Riziko trombzy, nslednej

  tromboemblie a iCMP je viac zvisl od stability plaku ako od rozsahu stenzy

  Za instabilitu plaku zodpovedaj aktivovan T lymfocyty, makrofgy, nsledn sekrcia cytoknov a lytickch enzmov stenenie fibrznej iapky ruptra

  Spagnoli L.G. et al.: J Nucl Med, 2007

 • Kardilne ochorenia Prevalencia fibrilcie (FP) predsien v zvislosti od veku

  Feinberg W.M., Arch Intern Med 1995

 • Kardilne ochorenia Percento iCMP s/bez FP v zvislosti od veku

  Wolf P.A.,1987

 • Kardilne ochorenia Fibrilcia predsien

  Warfarin vs Aspirin

  redukcia RR 39% (ESC guidelines, Europace, 2010)

  BAFTA redukcia RR - 52% (INR: 2-3) (Mant J. et al., Lancet, 2007)

  WASPO neiadce inky 6% vs 33% (Hart R.G. et al., Ann Intern Med, 2007)

  Riziko krvcania INR: 3,5 4,0

  HAS-BLED skre rizika krvcania 3 vysok riziko

 • Kardilne ochorenia Fibrilcia predsien

  FP zvyuje riziko iCMP 5-6-nsobne

  Urenie rizika iCMP skre

  CHADS2 (kardilna nedostatonos, hypertenzia, vek, diabetes, prekonan iCMP)

  2 vysok riziko

  NOAK - Inhibtor trombnu - Dabigatran, inhibtory

  faktora Xa Rivaroxaban, Apixaban

  HAS-BLED skre rizika krvcania 3 vysok riziko

 • Diabetes mellitus (DM)

  Riziko aterotrombotickho infarktu

  Riziko lakn (11-29%)

  Riziko kognitvneho deficitu 16%, 40%

  Horia obnova funknho stavu

  Riziko krvcania

  Mechanizmus ochorenie malch ciev, priamy

  toxick efekt, akumulcia pokroilch glykovanch koncovch produktov (AGEs)

  Kumari M., A Biol Sci Med Sci, 2000; Yaffe K., JAMA, 2004;

  Qui W.Q., Neurobiol Aging, 2006

 • Hyperglykmia

  Hyperglykmia zvyuje riziko krvcania pri podan

  rTPA, glykmia 11.1 mmol/l - 25% SICH.

  Hyperglykmia indukuje biochemick zmeny

  endotelovch buniek, o akceleruje pokodenie ciev v

  ischemickej oblasti. (DeKeyser, J., Gdovinov Z., Luijckx, G.J. et al.: Stroke, 2007)

 • Trombofiln stavy

  Prevalencia vrodench trombofilnch stavov u iCMP

  0 23% (Bushnell C.D. et Goldstein L.B., Stroke, 2000)

  Viacer tdie nepotvrdili jednoznane svislos s iCMP

  Nebola zisten asocicia s FVL a PTM u starch pacientov pacientov 60 rokov nie je potrebn

  testova (Morris J.G. et al., Stroke, 2010)

 • Z.K., ena, 25 rokov

  Vznik 3 dni po prode

  Pozitvna rodinn anamnza

  Deficit AT III

  3a 3b 3c 4

  Szilasiov J., .....Gdovinov Z.: Cerebrovasc Dis, 2007

 • L.T., mu, 55 rokov

  recidivujca CMP - avostrann hemiparza (2003, 2005),

  sekundrna epilepsia (Jacksonsk motorick epileptick

  paroxyzmy)

  Pozitvna rodinn anamnza

  FV Leiden, MTHFR homozygot

  Szilasiov J., .....Gdovinov Z.: Cerebrovasc Dis, 2007

 • Syndrm obtruknho spnkovho apnoe

  (OSA)

  zvyuje zvanos inch rizikovch

  faktorov arterilna hypertenzia, koagulopatie, je rizikom