Chuy+¬n -¦+¼ 5

download Chuy+¬n -¦+¼ 5

of 23

 • date post

  16-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

description

TCTT

Transcript of Chuy+¬n -¦+¼ 5

Chuyn 5IU TIT GIM ST KHU VC TI CHNH 2013 Pearson Education, Inc. All rights reserved.12-2 Mng l! "n #$%n &'" &h(nh )h' Ri ro !o "c# $g%&ig'iti(n)h*ng+,-t).lu/tcath0 tr%&ng.# 1+c t2 ch"c t3i ch4nh c5 6ng c7 8 ch9, nh/n ri ro l:n h7n nh;< thu l=i cao. >?a ch@n Ai ngh0ch# $hBng ng%&i th4ch ri ro t4n dCng ngDn h3ng h9, dEn.# $g%&i g'i ti(n c5 4t c7 h6i 8 gi+< s+t c+c t2 ch"c t3i ch4nh. 2013 Pearson Education, Inc. All rights reserved.12-3 Mng l! "n #$%n &'" &h(nh )h'* +T$$ ,!g #$ -"!l. 1h4nh,hFGolHnhthanhto+nchonhBng chn=l:n)h*ngc5FGohi8ng C/ #h>ng #!n tPu cZu ,hGi tuDn th chucn