Chuy»ƒn h³a acid nucleic

Click here to load reader

download Chuy»ƒn h³a acid nucleic

of 75

 • date post

  16-Jul-2015
 • Category

  Science

 • view

  565
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Chuy»ƒn h³a acid nucleic

 • Trao i trc tuyn ti:

  http://www.mientayvn.com/Y_online.html

 • CHUYEN HOA ACID NUCLEIC

 • #MUC TIEU1. Viet c s o chi tiet cua s thoai hoa base purin

  2. Neu c cac bc trong qua trnh tong hp purin va pyrimidin nucleotid

  3. Neu c cac chi tiet ve benh gut

  4. Mo ta c s tong hp ADN hay s nhan oi ADN

  5. Mo ta c s tong hp ARN hay s chuyen ma

  6. Phan biet c s khac biet gia s chuyen ma te bao nhan s va s chuyen ma te bao nhan thc.

 • #NI DUNG1.THOI HA ACID NUCLEIC

  i cng v thoi ha acid nucleic Thoi ha nucleotid purin Thoi ha nucleotid pyrimidin

  2.TNG HP ACID NUCLEIC

  Tng hp nucleotid purin Tng hp nucleotid pyrimidin Tng hp DNA Tng hp ARN

 • #

 • #

 • #

 • #

 • #

 • #1. THOAI HOA ACID NUCLEIC1.1. S o tong quat

  Acid nucleic (ADN, ARN)H2O Nuclease

  NucleotidPvc Nucleotidase

  NucleosidNucleosidase

  Base N + Pentose

 • #Base N + Pentose

  Purin Pyrimidin

  Acid uric NH3 , CO2

  Ure

 • #1.2. Thoai hoa base purin

  nucleosidase Xanthin oxidase

  2 loi phn ng ch yu: kh amin thu phn v oxy ho

  ADA deficiency

  (ADA)

 • #H

  Xanthin oxidase

  Xanthin

  oxidase

 • #

 • #NgiChim Acid uric NT

  Mot so bo sat San pham

  thoai hoa cuoi cungMot so bo sat khac

  a so V co vu AlantoinNhuyen the

  Uricase

 • # Sn phm thoi ha cui cng ca purin khc nhau gia cc

  loi.

  a s cc loi V c v, acid uric c chuyn thnh

  allantoin tan trong nc nh uricase.

  ngi, thiu uricase nn sn phm cui cng ca thoi

  ha purin l acid uric.

 • #Bnh thng:-Acid uric/mau 3 6 mg%-Acid uric /NT 500-800 mg/ 24 gi

  Benh gut (goutte, gout, thong phong): Acid uric/mau : >10mg% 15-20mg% Co tinh the Natri Urat sun, xng ac biet la cac khp Viem khp cap

  Soi ng tieu.

 • #

 • #1.3.Thoai hoa base PyrimidinChu yeu gan

 • #

 • #

 • #-Aminoisobutyrate l tin

  cht to thnh Succinyl-CoA

  CoA

 • #2.TONG HP ACID NUCLEIC

  Nguyen lieu:H3PO4: t thc anRibose: t con ng HMP---->Ribose-5- PBase N: c the tong hp.

  Hai con ng :

  Con ng tng hp mi (de novo pathway) : t nhng tincht chuyn ha (acid amin, ribose 5-P, CO2, NH3 )

  Con ng tn dng (salvage pathway) : ti s dng base nitv nucleosid t do gii phng t qu trnh thoi ha acidnucleic.

 • #2.1.Tong hp Purin va Purin NucleotidPurin nucleotid : AMP, IMP,GMP.

  T base PurinQua 2 con ng

  T Ribose-5- P

  Deoxyribonucleotid c to thnh t ribonucleotid nh s kh oxy

 • #Hai con ng tng hp purin nucleotid

 • #

 • #3 giai on:

  G 1: Tng hp PRPP t ribose-5-P

  G 2: Tri qua nhiu p to thnh IMP

  G 3: To thnh AMP v GMP t IMP

  TH purin nucleotid t ribose 5-phosphat

 • #GIAI ON 1 :To thnh 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate(PRPP)

  5-phosphoribosyl 1 Pyrophosphate

 • #GIAI ON 2 : To thnh IMP t PRPP

 • #GIAI ON 3 : To thnh AMP v GMP t IMP

  Adenine ribose-P

  Guanine ribose-P

 • # Gm 3 c ch c chngc (c ch enzym) 3 G

  G3 :

  IMP AMP cn c GTPIMP GMP cn c ATP s tng hp 2nucleotid ny c khuynhhng cn bng.

  1

  2

  3

  IU HA TNG HP PURIN NUCLEOTID

 • #HGPRT

  TH purin nucleotid t vic ti s dng base nit v nucleosid t do

  Allopurinol allopurinol ribonucleotid bt hot (*)

  Trong HC Lesch-Nyhan: hot tnh HGPRT gim (*) khng xy ra, nn allopurinol khng c tc dng.

  PRPP

  HGPRT

 • #BNH GT NGUYN PHT

  PRPP synthase tng hot tnh hoc HGPRT khim khuyt:

  tng to purin nucleotid tng acid uric/mu

 • #Dung pp ong v vi 14C va 15N xac nh c nguon goc cac nguyen t trong nhan Purin:

 • #2.2. Tong hp Pyrimidin va Pyrimidin nucleotid2 giai oan:

 • #dUMP

  dTMP

 • #

 • #d

  1

  2

  Megaloblastic anemia: do thiu CTP, TMP, UTP gim sn xut HCiu tr bng Uridin

 • #IU HA TNG HP

  PYRIMIDIN NUCLEOTID1

  2

  CTP c ch ngc enzym aspartate transcarbam

  oylase.

  CTP c ch aspartate transcarbamoylase (hnh bn)UMP c ch CAP synthaseTTP khng c vai tr trong c ch ngc trn s tng hp pyrimidin

 • #Nhiu thuc dng trong iu tr (ho tr K) tc dng ln enzym ca qu trnh tng hp nucleotid

 • #Nguon goc cac phan t tren Pyrimidin:

 • #

 • #1

  3

  4

  6

 • #2.3. Tong hp cac deoxyribonucleotidkh oxy C2

  Ribonucleotid Deoxyribonucleotid Qua trnh khac nhau cac loai:*E.coli:

  NDP dNDP

  *Lactobacillus:NTP dNTP

  *Tong hp cac dNTP t dNDP:dNDP dNTP

  ATP ADP

 • #KH RIBONUCLEOTID THNH DEOXYRIBONUCLEOTID

  Kh nhm 2-hydroxyl ca ribonucleotid diP

  Phc hp enzym ribonucleotid reductase

 • #S tao thanh cac Nucleosid di va triphosphat:Bng p phosphoryl ha

 • #2.4. Tong hp ADN2.4.1.S nhan oi ban bao ton- Mo hnh: cau truc xoan oi- Watson va Crick: gia thuyet ve c che ban

  bao ton cua s tong hp ADN.

 • #

 • #2.4.2.Cau truc chac ba cua ADN (replication fork)

 • #

 • #2.4.3.Qua trnh nhan oi ADNt nhat 20 enzym va yeu to Protein tham gia

  he thong Replicase (Replisom) hoat ong vi toc o rat nhanh va rat chnh xac:

  Tien chat: 4 loai dNTP

  Bo may nhan oi

 • #Qua trnh nhan oi ADN, 5 giai oan:1. Nhan biet iem m au va thao xoan tach

  biet 2 si ADN me (he thong Replicase)

  2 loai protein chnh tham gia qua trnh nay:

  ADN helicase, tach ri hai si

  Protein gan ADN si n (single strand DNA binding protein hay SSB protein), gi cho 2 si ADN n trang thai ri nhau va on nh

 • #

 • #

 • #2. Tao ARN moi nh primasePrimase ket hp ADN helicase tao primosom

  3.Tong hp hai si ADN mi nh ADN polymerase (ADN Polymerase III)-si dan,

  -si sau oan Okazaki

  4. Loai ARN moi nh ADN polymerase I. Sau o cac oan ADN mi tiep tuc c keo dai.

  5. Noi nhng oan ADN mi nh ADN ligase

 • #

 • #

 • #2.4.4. Sa cha ADN :E.coli, t le sai sot 1/109 1010 nucleotid.Nh ADN polymerase I va III co the lui lai

  tach va loai bo nucleotid sai, gan nucleotid ung.

  ARN polymerase khong co tac dung t sa cha.

  S nhan oi ADN tb nhan that va tb nhan s eu tng t nh nhau.

 • #

 • #2.5.Tong hp ARN (S chuyen ma)

  CCCACAGCCGCCAGTTCCGCTGCGCATTTT

  ADN-si m ha

  GGGTGTCGGCGGTCAAGGCGACGCGTAAAA

  ADN-si khun

  CCCACAGCCGCCAGUUCCGCUGCGCAUUUU

  ARN m

 • #2.5.1. tb nhan sa. Giai oan khi au:ARN polymerase: Holoenzym: 2.Enzym loi (core enzyme): 2

  Tieu n v se tm mot iem co gen khi ong

 • #

 • #S tong hp ARN khong can mot oan moi. au 5 cua nhng chuoi ARN mi eu bat au bang

  pppG hoac pppA.S tong hp ARN xay ra theo chieu 5 3, giong s

  tong hp ADN.

  b. Giai oan keo dai:

 • #ARN Polymerase khong co hoat tnh nuclease. Mc o sai sot cua s tong hp ARN la 1/104 hoac 1/105

  c. Giai oan ket thuc

 • #ieu chnh ARN: ARNm c ieu chnh rat t hoac khong can ieu

  chnh sau khi ARN c tong hp. Mot so ARN c giai ma ngay trong qua trnh chuyen ma.

  tien ARNt va tien ARNr:- b cat oan bi nuclease va c ieu chnh thanh

  nhng si ARN mi. - them mot so nucleotid vao au ARN.V du, CCA

  c them vao au 3 cua mot so phan t ARNt nao cha co san trnh t chuoi nay au.

  - thay oi ve base va ribose cua ARNr. mot so base c methyl hoa ;

  - tao base hiem ARNt

 • #

 • #2.5.2. te bao nhan that:a. S chuyen ma va giai ma phan cach nhau ve khong

  gian vathi gian Xay ra trong nhan.

  Tao ra rat nhieu ARN sau nay se thanh ARNm.

  Nhng ban sao tien phat can co mot cai chop au 5 va mot uoi polyA au 3.

  Hau het cac tien ARNm te bao co nhan that bac cao eu c qua mot qua trnh cat noi (splicing).

 • #

 • #

 • #

 • #

 • #b. ARN te bao co nhan thc c tong hp bi 3 loai ARN polymerase

  Loai V tr Ban sao I Hach nhan ARNr 18S, 5.8S va28S

  II Nhan chat tien ARNm va ARN hn

  III Nhan chat ARNt va ARNr 5S

 • #c. Nhng gen khi ong te bao nhan thc co cha mot hop TATA va co them nhng trnh t chuoi ngc dong

  -----------5 TATAAAA 3---------+1---------25

  Hop TATA

  d. Co nhng protein ac hieu c goi la nhng yeu to chuyen ma (transcription factors) tng tac vi nhng gen khi ong te bao co nhan thc

 • #e. Nhng chuoi tang cng (enhancer sequences) co the kch thch s chuyen ma cach iem khi au hang nghn base

  f. Tien ARNm c gan chop au 5 trong qua trnh chuyen ma Tien ARNm:

  - chop 7-methylguanosin au 5 - uoi polyadenylat, dai khoang 250 goc A, au 3.- khi b mat uoi polyA, no c chuyen ra khoi nhan va c dung lam khuon cho s tong hp protein.

  ARNt va ARNr : khong co chop.

 • #g. Nhng iem cat noi cua tien ARNm th c xac nh achieu bi nhng trnh t chuoi cuoi intron

  Cat loai chnh xac intron khoi tien ARNm. Trnh t chuoi cua mot intron:

  GU AG.

  Thalassemia: - do mot s cat noi sai gay nen. - hau qua: ARNm c tao ra se cha mot loat nhng mama bnh thng th khong thay hien dien.

  au 3 bnh thng cua intron

  Bnh thng5CCTATTGGTCTATTTTCCACCCTTAG