Chuyen de tot nghiep DotNetNuke

download Chuyen de tot nghiep DotNetNuke

of 129

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.074
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chuyen de tot nghiep DotNetNuke

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

Mc lc1. Khi nim Portal..............................................................................................................2 2. Gii thiu Dotnetnuke Portal (Gii php pht trin Website cng ngh mi).................7 3 Kin trc Module ca Dotnetnuke..................................................................................76 4. ng dng xy dng Ta son bo in t.....................................................................90 5. Tng kt.......................................................................................................................127 Ti liu tham kho...........................................................................................................129

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447

1

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

CHUYN TT NGHIP CNG NGH .NET Portal v Dotnetnuke

1. Khi nim Portal1.1 Khi nim cng thng tin tch hp (portal) Cng thng tin in t tch hp l im truy cp tp trung v duy nht, tch hp cc knh thng tin, cc dch v v ng dng, phn phi ti ngi s dng thng qua mt phng thc thng nht v n gin trn nn tng Web. 1.2 Phn loi cng thng tin C nhiu cch phn loi Portal, y phn loi theo mc ch s dng cng nh quy m th c th chia cc Portal hin c thnh ba loi. 1.2.1 Cc Portal cng cng (Public Portal) Cc Portal loi ny c thit k dnh cho mt lng rt ln ngi dng d dng truy cp vo cc ng dng trn web (web-based) thng qua cc lin kt v hp tm kim ch bng mt ln ng nhp duy nht. Ni ting nht trong loi Portal ny l cc Portal: My Yahoo, AOL hay Excite. Cc Portal kiu ny hng n i a s ngi dng, do vy chng thng tp trung vo kh nng c nhn ha (Personalization), a ngn ng, pht trin cc tnh nng ph bin sao cho ngi dng c th s dng d dng. Kh nng qun l s lng ngi dng rt ln cng nh cho php tm kim nhanh thng tin t mt lng d liu khng l l th mnh ca loi portal ny tuy nhin v phc v s ng nn chng khng dnh cho cc cng vic nghip v c th no c. 1.2.2 Cc Portal tc nghip (Enterprise Portal) Cc Portal loi ny qun l s lng ngi dng khng nhiu bng Portal cng cng. Cc Portal loi ny chuyn dng cho cc doanh nghip,------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447 2

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

phc v cho tc nghip, chuyn lm cc cng vic nghip v nh: qun l mng li bn l, ngn hng, website bn hng c ln hay qun l ti nguyn cng ty... Do vy, chng c thit k rt tt, thc hin c cc nghip v phc tp, lin kt nhiu kiu d liu khc nhau. 1.2.3 Cc Portal Website Cc Portal kiu ny thng dng to ra cc Website, chnh xc hn l cc Website c th ty bin (customizable website). Cc Portal ny cung cp cc tnh nng rt c bn, gip cc nh pht trin web c th d dng to ra mt website cho ring mnh. Cc Portal ny h tr cc tnh nng c nhn ho v a ngn ng mc va phi, c th thm vo cc m un tc nghip khng qu phc tp. lm c iu ny, cc Portal c m mt phn hoc hon ton m ngun, ngi dng Portal (thng l qun tr Website) c th t xy dng cc m un, tt nhin l theo chun ca Portal, tch hp vo website ca mnh hoc thm ch em bn cho cc site khc c cng ngun gc. Cc portal ny tng i n gin, ch s dng mt vi c s d liu ph bin, tuy nhin cng khng km phn linh ng khi tu bin giao din cng nh thao tc nghip v. 1.3 Cc tnh nng c bn ca portal Tuy c nhiu loi cng thng tin khc nhau, cung cp nhiu loi dch v v ng dng khc nhau, nhng tt c cc loi cng thng tin u c chung mt s tnh nng c bn. Cc tnh nng ny l c s dng nh l mt tiu chun phn bit gia cng thng tin in t tch hp vi mt website hoc vi mt ng dng chy trn nn tng Web (web application). Cc tnh nng bao gm: ng nhp mt ln (Single-Sign-On-SSO) truy cp vo d liu v dch v khc nhau, ngi dng ch cn ng nhp mt ln duy nht. H thng Portal thc hin iu ny thng qua------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447 3

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

qu trnh qun l phin (Session Management). Thng qua qu trnh ny, ngi dng d dng truy cp v thao tc d liu, nhng khng phi lo lng g v mt an ninh bo mt v Portal dng nhng cng ngh bo mt an ton nht ngm pha di mt phin lm vic t khi ngi dng ng nhp n khi ng xut.

Kh nng c nhn ho (Customization hay Personalization) Khi ngi dng ng k vi h thng, h s c cp mt ti khon.

Mi ti khon ngi dng ng nhp vo u c cp cho mt khung tri ring, h c cm gic nh l mt website ca ring mnh, h c th tu bin c giao din tu theo thch, thm bt cc m un, hnh nh ging nh post hay delete mt bi vit ca mnh trn forum vy. Kh nng ny cn th hin ch: nh qun tr website c th trc quan ho cc cng vic thm bt, thay i v tr cc m un m khng ng n mt dng HTML hay m ngun ca Website mnh.

Tch hp nhiu loi thng tin (Content aggregation): Cho php xy dng ni dung thng tin t nhiu ngun khc nhau cho

nhiu i tng s dng. S khc bit gia cc ni dung thng tin s c xc nh qua cc ng cnh hot ng ca ngi dng, v d nh i vi tng i tng s dng sau khi thng qua qu trnh xc thc th s c cung cp cc thng tin khc nhau, hoc ni dung thng tin s c cung cp khc nhau trong qu trnh c nhn ho thng tin.

Xut bn thng tin (Content syndication): Thu thp thng tin t nhiu ngun khc nhau, cung cp cho ngi

dng thng qua cc phng php hoc giao thc (protocol) mt cch thch hp. Mt h thng xut bn thng tin chuyn nghip phi c kh nng xut bn thng tin vi cc nh dng c quy chun, v d nh RDF (Resource Description Format), RSS (Realy Simple Syndication), NITF------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447 4

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

(News Industry Text Format) v NewsXML. Ngoi ra, cc tiu chun da trn XML cng phi c p dng qun tr v hin th ni dung mt cch thng nht, xuyn sut trong qu trnh xut bn thng tin. Cc tiu chun da trn XML ny cho php a ra gii php nhanh nht khai thc v s dng thng tin trn cc Web site khc nhau thng qua qu trnh thu thp v bc tch thng tin vi cc nh dng c quy chun.

H tr nhiu mi trng hin th thng tin (Multidevice support): Cho php hin th cng mt ni dung thng tin trn nhiu loi thit b

khc nhau nh: mn hnh my tnh (PC), thit b di ng (Mobile phone, Wireless phone, PDA), s dng in hay cho bn fax. mt cch t ng bng cch xc nh thit b hin th thng qua cc thuc tnh khc nhau. V d: cng mt ni dung , khi hin th trn mn hnh my tnh th s dng HTML, nhng khi h thng xc nh c thit b hin th l PDA hay mobile phone, h thng s loi b cc nh c trong ni dung v t ng chuyn ni dung sang nh dng WML (Wireless Markup Language) ph hp cho vic hin th trn mn hnh ca thit b di ng.

Qun tr portal (Portal administration): Xc nh cch thc hin th thng tin cho ngi dng cui. Tnh nng

ny khng ch n gin l thit lp cc giao din ngi dng vi cc chi tit ho (look-and-feel), vi tnh nng ny, ngi qun tr phi nh ngha c cc thnh phn thng tin, cc knh tng tc vi ngi s dng cui, nh ngha nhm ngi dng cng vi cc quyn truy cp v s dng thng tin khc nhau. 1.4 Cc dch v m h thng Portal c th cung cp H thng Portal cn xy dng cung cp cc nhm dch v nh sau:

Cc dch v c bn: post bi nh dng HTML/Document, Danh sch lin kt, Upload/Download Files, Thao tc nh

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447

5

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

Cc dch v cng ng o (Virtual community hay Collaboration) Cng ng o l mt a im o trn internet m cc c nhn hay

t chc c th tp hp gip , hp tc vi nhau m ranh gii v v tr a l khng cn c ngha. Cung cp mi trng cng tc (collaborative) thng qua vic qun l v khai thc thng nht ton din cc dch v c bn nh: Forum, Mail, Calendar, Task Management, Report Systems, Conferences, Discussion Groups, News Groups, v.v...

Cc dch v cung cp thng tin: Thng bo, bn tin Cc dch v tm kim: H tr tm kim nhanh v mnh theo nhiu tiu ch: tiu , ngy, t

kha, phn loi v trong ton b ni dung trang. Kt hp vi cc trang tm kim nh Google, Yahoo, Vinaseek

Cc dch v hin th t ng v a kt ni C th son trc cc bi v ci t ngy gi cho hin th ln trang

bo, s to ra tnh nng online v ni dung, m khng tn nhiu cng sc. Ngoi ra c th tch hp vi cc ngun tin hay h thng d liu khc.

Cc dch v tr gip ngi dung: thng tin c nhn, Lch biu Portal (cng giao dch in t) l mt bc tin ha ca website

1.5 S khc nhau c bn ca Portal v WebSite truyn thng. N ra i gii quyt nhng vn m website truyn thng gp phi. Xy dng h thng Portal thay v Website bi v h thng Portal c nhng u im hn hn so vi Website c cng chc nng nh sau: - L "siu web site, gi tt l Portal, i vi ngi dng vn ch l s dng trang web thng qua trnh duyt (tc l web browser), nhng ng sau l s thay i thut ng v quan nim mi v trit l phc v thay cho cch hiu tuyn truyn thng qua web site nh trc y.------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447 6

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

- Cc m un trong Portal c tnh c lp cao, hot ng khng nh hng ti cc m un khc. - Ngi dng Portal c kh nng truy cp thng tin c c t nhiu ngun d liu khc nhau. - Ngi pht trin da theo cc chun c sn tch hp thm cc m un tc nghip mi.

2. Gii thiu Dotnetnuke Portal (Gii php pht trin Website cng ngh mi)2.1 Gii thiu chung 2.1.1 Dotnetnuke l g (DNN) ? a. Khi nim:

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyn Tt t A06447

7

Gii thiu Portal v Dotnetnuke

DotNetNuke l mt h thng qun l ni dung m ngun m vit bng ngn ng lp trnh VB.NET trn nn tng ASP.NET, h qun tr c s d liu c th l MS SQL server hoc Oracle, ty bin da trn Skin v Module. DNN c nh gi l h thng qun tr ni dung m ngun m .NET pht trin mnh nht hin nay vi s lng thnh vin ng o v pht trin rt nhanh trn khp th gii. b. Cc tnh nng c bn ca DotNetNuke portal:

H thng qun l ni dung trc quan: - DNN portal qun l ni dung theo menu tnh hung, trn mi

module s c mt menu tng ng xut hin ngay ti mt ICON bn tri Title ca Module. Ngi s dng s d dng tm ra cc chc nng iu khin hay qun tr ca module ny mt cch nhanh chng tng ng vi quyn qun tr ca mnh. - Cc module c hin th v phn b trn giao din portal d dng nh v