Chubb Samaggi Insurance PCL. Customer Service ... ... บร ษ ท ช บบ สาม คค...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chubb Samaggi Insurance PCL. Customer Service ... ... บร ษ ท ช บบ สาม คค...

 • บริษัท ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2/4 อาคารชบับ์ ชัน้ท่ี 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 ทะเบียนเลขท่ี/Registration No. 0107537001510 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107537001510

  Customer Service Department O +66 0 2611 4242 F +66 0 2611 4324 24-Hour Emergency Hotline O +66 0 2039 5770 www.chubb.com/th www.chubbtravelinsurance.co.th

  Chubb Samaggi Insurance PCL. 2/4 Chubb Tower, 12th Fl., Northpark Project, Vibhavadi-Rangsit Rd., Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210

  เอกสารสรุปสาระส าคญั กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองการเดนิทางต่างประเทศ (ขายผ่านช่องทางอเิลกทรอนิกส์ (Online))

  โดยการเช่ือถือขอ้แถลงของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือผูเ้อาประกนัภยัในใบค าขอเอาประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์

  ประกนัภยัน้ี และเพ่ือเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไขทัว่ไปและ ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้และเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั บริษทัให้สญัญากบัผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี

  หมวดที ่1 ค าจ ากดัความทัว่ไป

  ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไวใ้นส่วนใดก็ตามของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีให้ถือวา่มีความหมายเดียวกนัทั้งหมดไม่ วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี

  กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขทัว่ไปและขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้

  เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั ใบค าขอเอาประกนัภยั หนงัสือรับรองการประกนัภยั และเอกสารสรุป สาระส าคญัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสญัญาประกนัภยั

  บริษทั หมายถึง บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัและ/หรือ

  หนงัสือรับรองการประกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีการประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภ ั ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลท่ีไดร้ะบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรม์ประกนัภยั หนงัสือรับรองการประกนัภยั และ/หรือ

  เอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยั อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอ่ืน ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งฉับพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกายและท าให้

  เกิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนา มุ่งหวงั เล็งเห็นหรือคาดหวงัให้เกิดข้ึน และเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีมีผลบงัคบั การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ การเจ็บป่วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข ้การได้รับการวินิจฉัย หรือการเกิดโรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อาประกนัภยัและเกิดข้ึน

  หลงัจากวนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั ทั้งน้ีตอ้งปรากฏชดัเจนว่าการเจ็บป่วยเช่นว่านั้นเป็นการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนโดยตวัเองและเป็นผล โดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอ่ืนๆ ทั้งปวง

  ความรับผดิส่วนแรก หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเองส าหรับเหตุการณ์แต่ละคร้ัง แพทย์ หมายถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายของทอ้งถ่ินท่ีให้บริการ

  ทางการแพทย ์และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีให้บริการทางการแพทย ์หรือทางดา้นศลัยกรรม ซ่ึงไม่ใช่แพทย์ ท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วมสายโลหิต หรือผูสื้บสายโลหิตของผูเ้อาประกนัภยั

  แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือแพทย์เฉพาะทาง หมายถึง แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายและมี วฒิุบตัรหรืออนุมติับตัรในสาขาท่ีเหมาะสมกบัโรคดงักล่าว ซ่ึงไม่ใช่แพทยเ์จา้ของไข ้ผูซ่ึ้งเป็นแพทยผ์ูใ้ห้ค าปรึกษา ดูแลหรือรักษาร่วมกบัแพทย์ เจา้ของไข ้และ/หรือแพทยท่ี์เป็นผูเ้อาประกนัภยั คู่สมรส ผูร่้วมสายโลหิตหรือผูสื้บสายโลหิตของผูเ้อาประกนัภยั เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก บริษทัเป็นการเฉพาะ

  พยาบาล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะ