Chubb in Poland

of 15 /15
ACE TECH PRO

Embed Size (px)

Transcript of Chubb in Poland

 • ACE TECH PRO

 • 2

  ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddzia w Polsce, ul. Krlewska 16, 00-103 Warszawa, Sd Rejonowy dla m.st W-wy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, NIP 1080001001, REGON 140121695, KRS 0000233686, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, dziaajcy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA Wielka Brytania, ktry to organ sprawuje rwnie nadzr nad jego dziaalnoci. Wysoko kapitau zakadowego ACE European Group Limited: 544 741 144 GBP.

  www.acegroup.com/pl

  Spis treci:

  Skorowidz informacja do OWU ...................................................................................................................... 3

  1. Przedmiot Ubezpieczenia ........................................................................................................................ 4

  1.1 Odpowiedzialno z tytuu wiadczenia usug Technologii Informacyjnej ................................................ 4 1.2 Poufno, Prywatno i Public Relations .............................................................................................. 4 1.3 Odpowiedzialno za bezpieczestwo sieci ......................................................................................... 4 1.4 Odpowiedzialno zwizana z prywatnoci ........................................................................................ 4

  2. Rozszerzenia ........................................................................................................................................... 4

  2.1. Nowe Podmioty Zalene .......................................................................................................................... 4 2.2. Koszty Stawiennictwa Sdowego ........................................................................................................... 5 2.3. Koszty Public relations, zarzdzania kryzysowego oraz wycofania treci ........................................... 5 2.4. Nieuczciwo Pracownikw ..................................................................................................................... 5 2.5. Automatyczny i Dodatkowy Przeduony Okres Zgaszania Roszcze ............................................... 5

  3 Definicje ................................................................................................................................................... 6

  4. Wyczenia .............................................................................................................................................. 8

  5. Postanowienia Oglne............................................................................................................................. 10

  5.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia ........................................................................................................... 10 5.2 Suma Ubezpieczenia ............................................................................................................................ 10 5.3 Postanowienia dotyczce zgaszania roszcze .................................................................................... 11 5.4 Obowizki Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego ................................................................................. 11 5.5 Obowizki Ubezpieczyciela ................................................................................................................... 11 5.6 Data Retroaktywna ................................................................................................................................ 12 5.7 Prba wyudzenia .................................................................................................................................. 12 5.8 Inne Ubezpieczenia ................................................................................................................................ 12 5.9 Prawo waciwe i rozwizywanie sporw ............................................................................................... 12 5.10 Skadka .................................................................................................................................................. 13 5.11 Zakres Terytorialny ............................................................................................................................... 13 5.12 Regres .................................................................................................................................................... 13 5.13 Forma Pisemna .......................................................................................................................................13 5.14 Wyganicie ochrony ubezpieczeniowej ............................................................................................... 13 5.15 Fuzje i Przejcia .................................................................................................................................... 13 5.16 Cesja praw i obowizkw ...................................................................................................................... 14 5.17 Liczba mnoga i tytuy ............................................................................................................................. 14 5.18 Klauzula Sankcji ..................................................................................................................................... 14

 • 3

  RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO

  1.Przesanki, ktrych zaistnienie zobowizuje zakad ubezpiecze do wypaty wiadczenia lub wartoci wykupu ubezpieczenia.

  ust. 1. przedmiot ubezpieczenia,

  ust. 2. rozszerzeniaust. 5.2 suma ubezpieczenia

  ust. 5.3 - Postanowienia dotyczce zgaszania

  roszczeust. 5.5 Obowizki

  Ubezpieczyciela, pkt 1) wypata Odszkodowania

  ust. 5.6 Data retroaktywna

  2. Ograniczenia oraz wyczenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze uprawniajce do odmowy wypaty odszkodowaniai innych wiadcze lub ich obnienia.

  ust. 4. Wyczeniaust. 5.2 suma ubezpieczenia

  ust. 5.4 - Obowizki Ubezpieczajcego i

  Ubezpieczonegoust. 5.7 - Prba Wyudzeniaust. 5.8 - Inne ubezpieczeniaust. 5.11 zakres terytorialnyust. 5.15 Fuzje i Przejciaust. 5.18 Klauzula Sankcji

 • 4

  Niniejsze Warunki wchodz w ycie z dniem1 stycznia 2016 i bd miay zastosowanie do umw ubezpieczenia zawieranych po tym terminie.

  Przemysaw Owczarek,Dyrektor OddziauACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddzia w Polsce

  Sowa i frazy wystpujce w niniejszych Warunkach pogrubionym drukiem maj szczeglne znaczenie okrelone w ust. 3. Definicje.

  1. Przedmiot Ubezpieczenia

  Ubezpieczyciel wypaci Ubezpieczonemu lub w imieniu Ubezpieczonego wszelkie kwoty z tytuu Odszkodowania lub Kosztw Obrony wynikajce z jakiegokolwiek Roszczenia bdcego konsekwencj:

  1.1 Odpowiedzialno z tytuu wiadczenia usug Technologii Informacyjnej

  1) jakiegokolwiek zaniedbania, bdu, zaniechania, zafaszowania lub naruszenia zobowizania:

  a) dokonanego przez Ubezpieczonego w ramach wiadczenia lub braku wiadczenia Usug Technologicznych, lub

  b) polegajcego na niespenieniu funkcji lub celu przez Produkty Technologiczne Ubezpieczonego;

  2) naruszenia gwarancji spjnoci Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych z pisemnymi specyfikacjami zawartymi w odpowiedniej umowie dotyczcej wiadczenia Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych;

  3) braku spenienia przez Produkty Technologiczne warunkw naoonych przez odpowiednie przepisy prawa dotyczce jakoci, przydatnoci dla danego celu oraz bezpieczestwa;

  1.2. Poufno, Prywatno i Public Relations

  1) jakiegokolwiek niezamierzonego zniesawienia w tym naruszenia dbr osobistych, godnoci czy dobrego imienia innego podmiotu;

  2) naruszenia zasad uczciwej konkurencji,

  w tym zamania zasad reklamy porwnawczej;3) nieumylnego naruszenia poufnoci;

  4) nieumylnego Naruszenia Praw Wasnoci Intelektualnej, wczajc Cybersquatting;

  5) nieumylnego zniszczenia, uszkodzenia, znieksztacenia, zgubienia, lub utracie Dokumentw;

  pod warunkiem e Roszczenie takie zwizane jest z oferowaniem Produktw Technologicznych lub wiadczeniem Usug Technologicznych.

  1.3. Odpowiedzialno za bezpieczestwo sieci

  1) przesyania Wirusw Komputerowych;

  2) Braku Dostpu do Usugi;

  3) Cyberataku;

  1.4. Odpowiedzialno zwizana z prywatnoci

  1) jakiegokolwiek naruszczenia lub ingerencji w jakiekolwiek prawa do prywatnoci lub jawnoci, w tym kade naruszenie przepisw o ochronie danych;

  pod warunkiem, e ktrekolwiek takie Roszczenie, byo po raz pierwszy podniesione przeciwko Ubezpieczonemu w Okresie Ubezpieczenia i zostao pisemnie zgoszone Ubezpieczycielowi w Okresie Ubezpieczenia lub w automatycznym lub w dodatkowym, przeduonym okresie zgaszania roszcze (jeeli taki ma zastosowanie).Roszczenia wymienione w ust. 1 Przedmiot Ubezpieczenia bd objte ochron rwnie w przypaku dopuszczenia si przez Ubezpieczonego racego niedbalstwa.

  2. Rozszerzenia

  Bez uszczerbku dla pozostaych postanowie niniejszych Warunkw zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:

  2.1. Nowe Podmioty Zalene

  1) Jeeli w Okresie Ubezpieczenia Spka przejmie lub utworzy podmiot, ktry stanie si Podmiotem Zalenym i ktrego przychd nie spowoduje conajmniej 20%-owego wzrostu przychodu Spki zadeklarowanego na najbliszy rok obrotowy we wniosku zoonym Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczajcego, wwczas zakres ochrony ubezpieczeniowej ulegnie automatycznemu rozszerzeniu na dany

 • 5

  Podmiot Zaleny od dnia, w ktrym dany podmiot sta si Podmiotem Zalenym, bez koniecznoci powiadomienia Ubezpieczyciela ani zapaty dodatkowej skadki.

  2) Ochrona ubezpieczeniowa moe zosta rozszerzona na kady Podmiot Zaleny przejty lub utworzony w Okresie Ubezpieczenia i nie objty zakresem ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w punkcie 1) powyej, na zasadach uzgodnionych odrbnie pomidzy Ubezpieczajcym a Ubezpieczycielem. Ubezpieczajcy poinformuje Ubezpieczyciela o przejciu lub utworzeniu podmiotu, o ktrym mowa w niniejszym punkcie w terminie 30 dni od daty takiego przejcia lub utworzenia.

  Ochrona udzielona na podstawie niniejszego rozszerzenia ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do Roszcze podniesionych przeciwko Podmiotowi Zalenemu, ktre wynikaj z Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych wiadczonych, lub takich ktre powinny by wiadczone po dacie przejcia lub utworzenia Podmiotu Zalenego, lub po Dacie Retroaktywnej, ktrakolwiek z tych dat przypadaa najpniej.

  2.2. Koszty Stawiennictwa Sdowego

  Koszty Obrony bd obejmoway nastpujce dzienne stawki stawiennictwa Ubezpieczonego jako wiadka wezwanego w zwizku z Roszczeniem objtym ochron zgodnie z niniejszymi Warunkami:

  1) czonek organu spki, wsplnik, powiernik (trustee) 2.000 PLN;

  2) Pracownik 1.000 PLN.

  czna warto wypacanych wiadcze z tytuu stawiennictwa w sdzie bdzie ograniczona podlimitem 40.000 PLN. Udzia wasny nie bdzie mia zastosowania do Kosztw Obrony wypacanych w ramach niniejszego rozszerzenia.

  2.3. Koszty Public relations, zarzdzania kryzysowego oraz wycofania treci

  W przypadku skargi wniesionej po raz pierwszy w Okresie Ubezpieczenia przeciwko Ubezpieczonemu do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw lub jakiegokolwiek innego organu regulacyjnego w Polsce lub jego odpowiednika zagranicznego, ktra to skarga mogaby prowadzi do powstania Roszczenia objtego ochron na podstawie niniejszych Warunkw, Ubezpieczyciel zwrci Ubezpieczonemu uzasadnione koszty usug public relations oraz zarzdzania kryzysowego, jak rwnie

  koszty wycofania lub zmiany jakiegokolwiek materiau wydrukowanego lub audiowizualnego.

  Ochrona udzielona na podstawie niniejszego rozszerzenia bdzie udzielona pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczonego pisemnej zgody Ubezpieczyciela przed poniesieniem takich kosztw przez Ubezpieczonego.

  czna warto wiadcze wypacanych na podstawie niniejszego rozszerzenia bdzie ograniczona podlimitem 10% Sumy Ubezpieczenia (jednak nie wicej ni 100.000 PLN).

  2.4. Nieuczciwo Pracownikw

  Ubezpieczyciel wypaci w imieniu Ubezpieczonego wszelkie kwoty Odszkodowania oraz Kosztw Obrony wynikajce z Roszczenia dotyczcego nieuczciwego lub faszywego dziaania lub zaniechania, a take jakiegokolwiek umylnego, przestpczego, lub oszukaczego naruszenia prawa przez ktregokolwiek Pracownika w procesie wiadczenia Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych, przy zaoeniu, e ochrona udzielona niniejszym rozszerzeniem nie bdzie dotyczya Ubezpieczonego, ktry popenia, uczestniczy lub przyzwala na popenienie takiego nieuczciwego lub faszywego dziaania lub zaniechania, lub umylnego, przestpczego lub oszukaczego naruszenia prawa.

  2.5. Automatyczny i Dodatkowy Przeduony Okres Zgaszania Roszcze

  Jeeli Ubezpieczyciel nie przeduy ochrony ubezpieczeniowej oferowanej na podstawie niniejszych Warunkw, a ochrona ta nie zostaa zastpiona ochron ubezpieczeniow wiadczon na podstawie innej umowy ubezpieczenia, okres zgaszania jakiegokolwiek Roszczenia po raz pierwszy wniesionego przeciw Ubezpieczonemu przed kocem Okresu Ubezpieczenia i w innym przypadku objtego ochron na podstawie niniejszych Warunkw bdzie przeduony o 60 dni od daty zakoczenia Okresu Ubezpieczenia automatyczny przeduony okres zgaszania Roszcze.

  Jeeli Ubezpieczajcy nie przeduy ochrony ubezpieczeniowej oferowanej na podstawie niniejszych Warunkw, a ochrona ta nie zostaa zastpiona ochron ubezpieczeniow wiadczon na podstawie innej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajcy moe wykupi dodatkowy przeduony okres zgaszania roszcze wynoszcy 12, 24 lub 36 miesicy. W takim wypadku okres zgaszania Roszczenia po raz pierwszy wniesionego przeciw Ubezpieczonemu przed kocem Okresu Ubezpieczenia i w innym przypadku objtego ochron na podstawie

 • 6

  niniejszych Warunkw bdzie przeduony odpowiednio o 12, 24 lub 36 miesicy od daty nieodnowienia ochrony ubezpieczeniowej.

  Prawo do wykupienia dodatkowego przeduonego okresu zgaszania roszcze powinno by wykonane poprzez pisemne zawiadomienie Ubezpieczyciela dokonane w terminie 30 dni liczonych od koca Okresu Ubezpieczenia i ma zastosowanie po opaceniu dodatkowej skadki.

  Suma Ubezpieczenia dla automatycznego i dodatkowego przeduonego okresu zgaszania Roszcze stanowi cz, a nie dodatek do Sumy Ubezpieczenia ustalonej dla Okresu Ubezpieczenia.

  3. Definicje

  1) Brak Dostpu do Usugi oznacza brak moliwoci dostpu Osoby Trzeciej do sieci Ubezpieczonego lub Systemu Komputerowego w wyniku nieadekwatnej pojemnoci serwera lub przepustowoci cza w wyniku umylnego ataku Osoby Trzeciej;

  2) Cyberatak oznacza wykonywane przez jedn lub wicej osb nieautoryzowane dziaanie majce na celu nieautoryzowane uycie, uzyskanie dostpu do dowolnego Systemu Komputerowego bdcego wasnoci lub uywanego przez Ubezpieczonego lub jego uszkodzenie. Celem uniknicia wtpliwoci niniejsza definicja nie obejmuje jakichkolwiek dziaa jakiegokolwiek Ubezpieczonego;

  3) Cybersquatting oznacza rejestrowanie cennych na rynku nazw domen internetowych w sposb bdcy Naruszeniem Praw Wasnoci Intelektualnej Osb Trzecich;

  4) Data Retroaktywna oznacza dat wskazan w Polisie;

  5) Dobra Materialne oznaczaj jakikolwiek ruchomy lub nieruchomy obiekt, wczajc rzeczy fizyczne, na ktrych przechowywane s dane. Celem uniknicia niecisoci nie obejmuj one oprogramowania ani danych;

  6) Dokumenty oznaczaj:

  a) projekty modelowe i prezentacje,

  b) akty notarialne, testamenty, umowy,

  c) mapy, plany, nagrania, fotografie, negatywy, kalkulacje, rysunki,

  d) pisane lub drukowane ksiki, listy, dokumenty lub formularze w jakiejkolwiek formie,

  e) oprogramowanie komputerowe, pliki, dokumenty i pliki systemowe, dane cyfrowe, informacje nagrane lub przechowywane w formacie do uytku komputerowego,

  ktre s wasnoci Ubezpieczonego, s pod piecz lub kontrol Ubezpieczonego, lub za ktre Ubezpieczony jest odpowiedzialny;

  7) Dziaalno oznacza dziaalno okrelon w Polisie, w tym wiadczenie Usug Technologicznych i dostarczanie Produktw Technologicznych;

  8) Koszty Obrony oznaczaj uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego za uprzedni pisemn zgod Ubezpieczyciela w odniesieniu do dochodzenia, obrony, porozumienia lub zaskarenia w zwizku z jakimkolwiek Roszczeniem, w tym wykorzystanie rodkw zaradczych. Koszty takie nie obejmuj wszelkich wewntrznych wynagrodze ani innych kosztw osobistych Ubezpieczonego;

  9) Naruszenie Praw Wasnoci Intelektualnej oznacza midzy innymi naruszenie praw autorskich, w tym midzy innymi praw projektowych, praw handlowych lub znakw handlowych. Dla uniknicia wtpliwoci niniejsza definicja nie obejmuje patentw, ani patentw oczekujcych na zatwierdzenie, ani ujawnienia oraz zawaszczenia Tajemnic Handlowych;

  10) Odszkodowanie oznacza kwot, ktr Ubezpieczony jest zobowizany wypaci Osobie Trzeciej, na podstawie wyroku, uznania lub ugody uprzednio zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela;

  11) Okolicznoci oznaczaj zdarzenie, wypadek, fakt, dziaanie lub zaniechanie, ktre mog spowodowa powstanie Roszczenia;

  12) Okres Ubezpieczenia oznacza okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej wskazany w Polisie. Jeeli umowa zostanie rozwiazana zgodnie z jej postanowieniami Okres Ubezpieczenia koczy si w chwili wyganicia umowy ubezpieczenia i ani automatyczny ani dodatkowy okres zgaszania roszcze nie bdzie mia zastosowania;

 • 7

  13) Osoba Trzecia oznacza kady podmiot prawny lub kad osob fizyczn, ktra nie jest

  a) Ubezpieczonym,

  b) Ubezpieczycielem,

  c) spk matk ani Podmiotem Zalenym Ubezpieczonego;

  14) Papiery Wartociowe oznaczaj wszelkie przenaszalne i nieprzenaszalne dokumenty imienne, na zlecenie lub na okaziciela, w tym wszelkie weksle, akcje, udziay, obligacje, papiery dune i inne dowody istnienia wierzytelnoci majcych pokrycie w rodkach pieninych lub w majtku;

  15) Podmiot Zaleny oznacza podmiot, w odniesieniu do ktrego Spka bezporednio lub porednio przez jeden lub wicej podmiotw kontroluje skad zarzdu, kontroluje ponad 50% prawa gosu we wadzach spki, posiada ponad 50% akcji lub udziaw w kapitale zakadowym;

  16) Podwykonawcy oznaczaj osob lub podmiot, ktry na podstawie zawartej umowy wiadczy cz usug wskazanych w Polisie, do wiadczenia ktrych zobowizany jest Ubezpieczony;

  17) Polisa oznacza dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, ktry potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. Warunki, wszelkie aneksy lub zaczniki do Polisy lub Warunkw bd stanowi integraln cz umowy ubezpieczenia zawartej pomidzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajcym;

  18) Pracownik oznacza kad osob fizyczn, ktra jest zatrudniona na podstawie umowy o prac lub innej umowy cywilnoprawnej za wynagrodzeniem przez Spk, z wyczeniem wszelkich czonkw organw, lub wsplnikw Spki, osb samozatrudnionych, Podwykonawcw, oraz pracownikw tymczasowych;

  19) Produkty Technologiczne oznaczaj:

  a) sprzt komputerowy,

  b) oprogramowanie typu firmware,

  c) urzdzenia peryferyjne,

  d) oprogramowanie,

  e) okablowanie lub sprzt elektroniczny,

  ktre s sprzedawane, leasingowane lub w inny sposb dostarczane, licencjonowane, instalowane, modyfikowane lub serwisowane przez Ubezpieczonego;

  20) Roszczenie oznacza:

  a) jakiekolwiek dorczone, pisemne danie Odszkodowania od Ubezpieczonego, dokonane przez Osob Trzeci, oraz

  b) wszczcie przeciw Ubezpieczonemu jakiegokolwiek postpowania prawnego, w tym arbitraowego

  powstajce w zwizku z prowadzeniem lub nienaleytym prowadzeniem Dziaalnoci;

  21) Spka oznacza jeden lub wiksz liczb podmiotw wymienionych w Polisie w pkt. 1. a, oraz Podmioty Zalene;

  22) Suma Ubezpieczenia oznacza sum wskazan w Polisie, ktra stanowi grn granic odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela;

  23) System Komputerowy obejmuje programy, noniki oraz wyposaenie do przetwarzania danych, systemy operacyjne, wyposaenie sieci i serwerw;

  24) Szkoda Majtkowa oznacza uszkodzenie jakichkolwiek Dbr Materialnych wczajc utrat przydatnoci, ktre nie byy spowodowane samoistnie;

  25) Szkoda Osobowa oznacza uraz psychiczny lub fizyczny, chorob lub mier jakiejkolwiek osoby;

  26) rodki Zanieczyszczajce oznaczaj wszelkie stae, cieke, gazowe lub termiczne substancje dranice lub zanieczyszczajce, w tym midzy innymi dym, opary, sadz, wyziewy, zasady, chemikalia i odpady. Odpady naley definiowa zgodnie z ustaw o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz 21 z pn. zm.);

  27) Tajemnica Handlowa oznacza kady wzr, projekt, sposb, proces, kade opracowanie, urzdzenie, kad technik i metod oraz wszelk domnieman poufno w kadym programie komputerowym lub domniemany poufny wygld lub skadow cz kadego programu;

 • 8

  28) Terroryzm oznacza dziaanie, w tym midzy innymi, uycie siy lub przemocy lub groba ich uycia, przez osob lub grup, bd grupy osb, dziaajcych samodzielnie lub w imieniu bd w powizaniu z dowoln organizacj, bd organizacjami lub rzdem bd rzdami, zwizane z politycznymi, religijnymi, ideologicznymi lub podobnymi pobudkami, w tym z zamiarem wpynicia na dowolny rzd lub z zamiarem wywoania w spoeczestwie lub jakiejkolwiek jego czci lku;

  29) Ubezpieczajcy oznacza podmiot wskazany w pkt. 1. Polisy;

  30) Ubezpieczony oznacza:

  a) Spk,

  b) kad osob fizyczn, ktra jest lub bya czonkiem organu lub powiernikiem (trustee) Spki,

  c) kadego prokurenta ustanowionego przez zarzd, jednake tylko jeeli osoba taka jest zarejestrowana jako prokurent Spki w rejestrze przedsibiorcw,

  d) kadego Pracownika,

  e) kadego pracownika tymczasowego lub Podwykonawc, ale jedynie na podstawie umowy oraz pod kierownictwem i bezporednim nadzorem Spki,

  f) kad osob lub podmiot, ktra wiadczy lub wiadczya usugi dla Spki, podczas wiadczenia tych usug, jednak jedynie wtedy gdy Roszczenie jest podniesione rwnie przeciw Spce,

  wiadczcych Usugi Technologiczne lub Produkty Technologiczne;

  31) Ubezpieczyciel oznacza ACE European Group Ltd. dziaajc poprzez ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddzia w Polsce;

  32) Udzia Wasny oznacza sum wskazan w pkt. 6. Polisy;

  33) Usugi Technologiczne oznaczaj wiadczenie usug przez Ubezpieczonego w odniesieniu do projektowania, rozwoju, instalacji, integracji, konfiguracji, przetwarzania danych informacji technologicznych lub rozwj Systemu

  Komputerowego, projektowanie stron internetowych oraz dostarczanie treci, jak rwnie wszelkie szczeglne usugi wymienione w Polisie;

  34) Warunki oznaczaj niniejsze warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoci zawodowej, wystawione przez Ubezpieczyciela;

  35) Wirus Komputerowy oznacza kady nieautoryzowany kod wykonywalny, ktry powiela si w systemie komputerowym lub w sieci, bez wzgldu na to, czy zosta nazwany wirusem komputerowym, bomb logiczn, robakiem, koniem trojaskim czy innym znanym okreleniem. Dla uniknicia wtpliwoci termin ten nie obejmuje adnego Wirusa Komputerowego, ktry zosta wiadomie stworzony lub rozprowadzony przez ktregokolwiek czonka organu, wsplnika, kierownika lub Pracownika Ubezpieczajcego.

  4. Wyczenia

  Niniejsze ubezpieczenie nie pokrywa Odszkodowa ani Kosztw Obrony bezporednio lub porednio wynikajcych z lub w jakikolwiek sposb zwizanych z:

  1) umylnym, zoliwym, oszukaczym, nieuczciwym lub przestpczym dziaaniem Ubezpieczonego lub kadej innej osoby dziaajcej z jego inicjatywy, w tym wszelkimi przejawami samowoli. Niniejsze wyczenie nie bdzie miao zastosowania do rozszerzenia w ust. 2.4;

  2) faktycznym lub rzekomym naruszeniem przez Ubezpieczonego prawa podatkowego, konkurencji, ogranicze handlu lub prawa antymonopolowego;

  3) Szkod Osobow lub Szkod Majtkow, chyba e wynikaj one bezporednio z jakiegokolwiek projektu, planu, specyfikacji lub rady dostarczonej w wyniku wiadczenia przez Ubezpieczonego Usug Technologicznych;

  4) dziaaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w ramach penionej funkcji wsplnika, dyrektora, czonka wszelkich organw statutowych i nadzorczych, dyrektora lub pracownika jakiejkolwiek organizacji charytatywnej, korporacji, spki lub dziaalnoci;

  5) jakkolwiek

  a) odpowiedzialnoci przyjt umownie, chyba e Ubezpieczony ponosiby tak odpowiedzialno nawet w przypadku braku

 • 9

  postanowienia umownego,

  b) kar umown,

  c) rkojmi lub udzielon gwarancj;

  6) jakimkolwiek Roszczeniem podniesionym przez jakkolwiek osob lub podmiot prawny, ktre:

  a) s wasnoci Ubezpieczonego, Ubezpieczony nimi zarzdza, kontroluje lub operuje, bezporednio lub porednio, w caoci lub w czci, lub w ktrych Ubezpieczony posiada udziay wasnociowe przekraczajce 15%, lub w ktrych Ubezpieczony jest czonkiem organu statutowego lub nadzorujcego, dyrektorem lub sprawuje podobn funkcj zarzdcz,

  b) s czciowym lub jedynym wacicielem, zarzdzaj lub kontroluj Ubezpieczonego;

  7) jakimkolwiek Roszczeniem powstaym w wyniku Okolicznoci, ktra bya zgoszona lub powinna by zgoszona zgodnie z uprzednio obowizujc umow ubezpieczenia;

  8) faktycznym lub rzekomym, niedokadnym, nieodpowiednim lub niekompletnym opisem cen towarw, produktw lub usug lub zwizanych z gwarancj ceny Ubezpieczonego, owiadcze co do cen, cen zakontraktowanych oraz szacunkw kosztw;

  9) faktycznym lub rzekomym niewaciwym okreleniem terminu potrzebnego na wykonanie zobowzania, co do ktrego Ubezpieczony wiedzia lub powinien by wiedzie, e nie bdzie w stanie go dotrzyma;

  10) faktyczn lub rzekom awari elektryczn, w tym midzy innymi z przerwami w dostawach energii, z dostarczeniem energii o niewaciwym napiciu, awariami mechanicznymi lub komunikacyjnymi lub przerwami w dostawach usug, wczajc brak dostpu do internetu;

  11) naruszeniem, sprzeniewierzeniem, naduyciem lub zamaniem patentu lub Tajemnicy Handlowej;

  12) wojn, inwazj lub dziaaniem wrogich si lub dziaaniami wojennymi (niezalenie od tego, czy nastpio wypowiedzenie wojny), wojn domow, rebeli, rewolucj, powstaniem, zamieszkami, ktre mog przeksztaci si w powstanie,

  junt wojskow lub prb przejcia wadzy; lub Terroryzmem;

  13) jakimkolwiek Roszczeniem wynikym z:

  a) obecnoci lub faktycznego lub rzekomego zagroenia wyciekiem, rozproszeniem, migracj, uwolnieniem, ulotnieniem, wytworzeniem, przenoszeniem, przechowywaniem lub unieszkodliwianiem zanieczyszcze w dowolnym momencie, w tym wszelkich wnioskw, da lub nakazw sprawdzenia, monitorowania, oczyszczenia, usunicia, oceny lub reakcji na skutki dziaania rodkw Zanieczyszczajcych;

  b) wytwarzania, wydobycia, korzystania, sprzeday, instalacji, usuwania, rozprowadzania oraz naraenia na azbest, materiaw lub produktw zawierajcych azbest lub azbestowe wkna lub py;

  c) istnienia, emisji lub wyadowania wszelkich pl elektromagnetycznych, promieniowania elektromagnetycznego lub elektromagnetyzmu, ktre faktycznie lub rzekomo wpywaj na zdrowie, bezpieczestwo i stan osb i rodowiska, lub ktre wpywaj na warto, zbywalno, stan lub wykorzystanie jakiegokolwiek majtku;

  14) jakimikolwiek wadami:

  a) produkcyjnymi wszelkich towarw lub produktw dostarczanych przez Ubezpieczonego, lub

  b) wykonawstwa wszelkich kontrukcji, instalacji, naprawy, przerbki lub konserwacji

  przy zaoeniu, e niniejsze wyczenie nie ma zastosowania do Produktw Technologicznych;

  15) przyszymi opatami licencyjnymi, zwrotem lub rozliczeniem zyskw lub kosztami zwizanymi z ustanowieniem sdowego zabezpieczenia roszcze;

  16) zwrotem lub wzajemnym potrceniem opat, prowizji, kosztw sporw, kosztw wyceny dbr lub usug ju wiadczonych, lub ktre maj by wiadczone;

  17) odszkodowaniami o charakterze karnym lub

 • 10

  represyjnym (punitive, exemplary damages), grzywnami, karami, daninami publicznymi lub wydatkami zwizanymi z wycofaniem produktu z rynku;

  18) wierzytelnociami handlowymi Ubezpieczonego lub porczeniem/gwarancj udzielon przez Ubezpieczonego na zabezpieczenie roszczenia, ktre nie podlega ubezpieczeniu wedug prawa waciwego dla miejsca wniesienia Roszczenia.

  W przypadku gdy jakakolwiek cz powyszych wycze zostanie uznana za niewan lub niewykonaln, pozostae wyczenia odpowiedzialnoci pozostaj w mocy.

  5. Postanowienia Oglne

  5.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia

  1) Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie pisemnego wniosku zoonego Ubezpieczycielowi, wypenionego przez Ubezpieczajcego.

  2) Wniosek powinien zawiera conajmniej nastpujce dane:

  a) imi i nazwisko lub nazw Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego,

  b) adres zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego,

  c) wysoko przychodu uzyskanego w poprzednim roku obrachunkowym,

  d) szczegowy opis prowadzonej przez Ubezpieczonego dziaalnoci,

  e) Okres Ubezpieczenia,

  f) Sum Ubezpieczenia,

  g) wnioskowany zakres ochrony ubezpieczeniowej.

  3) Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dania od Ubezpieczonego dodatkowych informacji, jeeli uzna, e dotychczas otrzymane nie s wystarczajce do prawidowej oceny ryzyka.

  4) Ubezpieczony i Ubezpieczajcy s zobowizani poinformowa Ubezpieczyciela o wszystkich znanych sobie okolicznociach, o ktre Ubezpieczyciel zapytywa przed zawarciem

  umowy ubezpieczenia. Jeeli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia pomimo braku udzielenia odpowiedzi na poszczeglne pytania, pominite okolicznoci bd uznane za nieistotne. Postanowienia niniejszego punktu maj zastosowanie rwnie do porednika ubezpieczeniowego, jeeli umowa ubezpieczenia jest zawierana za jego porednictwem.

  5) Udzielajc ochrony ubezpieczeniowej w oparciu o niniejsze Warunki, Ubezpieczyciel opiera si na dokumentach, oraz wszelkich uzyskanych informacjach i okolicznociach, o ktrych mowa w pkt. 1) 4) niniejszego ustpu. Wszelkie owiadczenia bd miay wpyw na akceptacj lub ocen ryzyka. Dodatkowo, Ubezpieczyciel ma prawo (lecz nie obowiazek) opiera si na wszelkich publicznie dostpnych informacjach i dokumentach.

  6) Niniejsze Warunki, Polisa oraz umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych Warunkw nie stanowi obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedstawicieli poszczeglnych zawodw. W zwizku z tym, do niniejszych Warunkw oraz zawartej na ich podstawie umowy ubezpieczenia nie maj zastosowania przepisy prawa regulujce zasady i warunki obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedstawicieli poszczeglnych zawodw.

  5.2 Suma Ubezpieczenia

  czna kwota, do zapaty ktrej bdzie zobowizany Ubezpieczyciel (wczajc w to Koszty Obrony) w odniesieniu do kadej Okolicznoci lub Roszczenia nie przekroczy wysokoci Sumy Ubezpieczenia.

  Suma Ubezpieczenia stanowi grn granic odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych Warunkw, bez wzgldu na liczb roszcze z umowy ubezpieczenia, wysoko roszcze, liczb roszczcych osb oraz chwil wniesienia roszczenia.

  Dla celw zastosowania Sumy Ubezpieczenia oraz Udziau Wasnego wszystkie roszczenia lub zdarzenia, ktre maj rdo lub przyczyn w tej samej lub podobnej Okolicznoci bd traktowane jako jedno roszczenie lub zdarzenie, bez wzgldu na to czy roszczenie ma tych samych lub rnych roszczcych, Ubezpieczonych, czy podstawy prawne. Przyjmuje si, i dat zgoszenia takich roszcze bdzie data pierwszego zgoszonego roszczenia. Roszczenia bd rozpatrywane jako jedno roszczenie cznie jedynie jeeli

 • 11

  pierwsze zgoszenie Ubezpieczycielowi miao miejsce podczas Okresu Ubezpieczenia, lub automatycznego lub dodatkowego przeduonego okresu zgaszania roszcze jeeli ma on zastosowanie.

  5.3 Postanowienia dotyczce zgaszania roszcze

  Zgoszenie Roszczenia lub jakiejkolwiek Okolicznoci, ktra moe spowodowa przysze Roszczenie powinno zosta dokonane pisemnie (lub faxem) do ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddzia w Polsce, na adres ul. Krlewska 16, 00-103 Warszawa. Jeeli zgoszenie jest wysane poczt, przyjmuje si, i data nadania przesyki pocztowej jest dat zgoszenia Ubezpieczycielowi.Warunkiem odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych Warunkw jest pisemne poinformowanie Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego o Roszczeniu w trakcie Okresu Ubezpieczenia lub automatycznego lub dodatkowego przeduonego okresu zgaszania roszcze jeeli ma on zastowanie.

  Jeeli podczas Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczony dowie si o jakiejkolwiek Okolicznoci, zgosi j Ubezpieczycielowi i przekae wszelkie istotne informacje wymagane przez Ubezpieczyciela, to Roszczenia wynikajce z tej Okolicznoci bd uznane za powstae w Okresie Ubezpieczenia.

  5.4 Obowizki Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego

  W przypadku zgoszenia Ubezpieczonemu Roszczenia, jest on zobowizany:

  1) niezwocznie zawiadomi Ubezpieczyciela o jakimkolwiek Roszczeniu, powdztwie, jakimkolwiek postpowaniu prawnym wniesionym przeciwko Ubezpieczonemu, lub jakiejkolwiek Okolicznoci, ktra moe stanowi przyczyn przyszego Roszczenia objtego zakresem niniejszych Warunkw oraz przekaza Ubezpieczycielowi w tym samym terminie kopi wszystkich dokumentw, ktre mog stanowi dowd lub s zwizane z takim zdarzeniem, jak rwnie stosowa si do instrukcji Ubezpieczyciela;

  2) dostarczy na prob Ubezpieczyciela wyjanienia oraz dowody niezbdne dla ustalenia okolicznoci Roszczenia, jak rwnie przekaza stanowisko w kwestii swojej odpowiedzialnoci oraz umoliwi przeprowadzenie postpowa wyjaniajcych;

  3) dostarczy Ubezpieczycielowi, w czasie umoliwiajcym zajcie stanowiska w kwestii rodkw odwoawczych w zwizku z Roszczeniem, orzeczenie sdu lub innego organu, z ktrego

  wynika odpowiedzialno Ubezpieczonego;

  4) bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela nieuznawania odpowiedzialnoci w odniesieniu do Roszczenia, nieponoszenia jakichkolwiek kosztw, niezaspokajania Roszcze polubownie.

  W razie niedopenienia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczajcego umylnie lub w wskutek racego niedbalstwa obowizkw wymienionych w pkt. 1) 4) powyej, Ubezpieczyciel ma prawo odpowiednio zmniejszy Odszkodowanie jeeli niedopenienie tych obowizkw przyczynio si do zwikszenia wysokoci Roszczenia lub uniemoliwio Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoci i skutkw Roszczenia.

  5.5 Obowizki Ubezpieczyciela

  1) Wypata Odszkodowania

  a) Ubezpieczyciel wypaci Odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o Roszczeniu;

  b) Jeeli wyjanienie okolicznoci warunkujcych odpowiedzialno Ubezpieczyciela lub wysoko Odszkodowania okae si niemoliwa w terminie okrelonym w lit. a) powyej, Odszkodowanie zostanie wypacone w terminie 14 dni od dnia, w ktrym wyjanienie tych okolicznoci przy dooeniu naleytej starannoci byo moliwe. Jednake bezsporn cz Odszkodowania Ubezpieczyciel wypaci w terminie wskazanym w lit. a) powyej;

  c) Udzia Wasny Ubezpieczyciel bdzie odpowiedzialny

  jedynie za cz Odszkodowania i/lub Kosztw Obrony wynikajc z jakiejkolwiek Okolicznoci lub Roszczenia, ktra przewysza kwot Udziau Wasnego;

  d) Ubezpieczyciel wypaci Odszkodowanie na podstawie wyroku uznania lub uprzednio zaakceptowanej ugody.

  2) Inne obowizki

  Ubezpieczyciel jest zobowizany do:

  a) po otrzymaniu zawiadomienia o Roszczeniu objtym ochron ubezpieczeniow, do

 • 12

  poinformowania o tym Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia oraz przeprowadzenia postpowania dotyczcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoci zgoszonych Roszcze i ich wysokoci, a take do poinformowania pisemnie lub drog elektroniczn Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego, jakie dokumenty s potrzebne do ustalenia kwoty Odszkodowania;

  b) do zawiadomienia pisemnie osoby zgaszajcej Roszczenie o przyczynach niemonoci zaspokojenia jej roszcze w caoci lub czci, a take do wypacenia bezspornej czci Odszkodowania, jeeli w terminach okrelonych w ust. 5.5 pkt. 1) a) i b) Ubezpieczyciel nie wypaci Odszkodowania;

  c) jeeli Odszkodowanie roszczcemu nie przysuguje lub przysuguje w innej wysokoci, ni okrelona w zgoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wystpujcej z roszczeniem, w terminach, o ktrych mowa w ust. 5.5 pkt. 1) a) i b) okrelajc okolicznoci oraz podstaw prawn, uzasadniajc okolicznoci i podstawy prawne cakowitej lub czciowej odmowy wypaty odszkodowania. Informacja ta powinna zawiera pouczenie o moliwoci dochodzenia odszkodowania na drodze sdowej;

  d) do udostpniania podmiotom, o ktrych mowa w lit. a) powyej, informacji i dokumentw, ktre miay wpyw na ustalenie odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela i wysokoci Odszkodowania. Osoby te maj prawo wgldu do dokumentacji szkodowej celem ustalenia okolicznoci sprawy, podstawy roszczenia, wysokoci odszkodowania i sporzdzania na swj koszt odpisw lub kserokopii teje dokumentacji.

  5.6 Data Retroaktywna

  Jeeli Data Retroaktywna zostaa ustalona, ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszych Warunkw nie obejmuje Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych faktycznie lub rzekomo wiadczonych, lub ktre powinny by wiadczone w caoci lub czci przed Dat Retroaktywn.

  5.7 Prba wyudzenia

  Jeeli Ubezpieczony wniesie roszczenie w zwizku z umow ubezpieczenia zawart na podstawie niniejszych Warunkw, wiedzc o jego faszywym lub oszukaczym charakterze odnonie kwoty lub innych okolicznoci, takie roszczenie zostanie wyczone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej a Ubezpieczycielzastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowyubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym z chwil wniesienia takiego roszczenia.

  5.8 Inne Ubezpieczenia

  Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszych Warunkw stanowi nadwyk nad jakkolwiek ochron ubezpieczeniow udzielon na podstawie innej umowy ubezpieczenia (wczajc w to wszelkie formy udziaw wasnych i franszyz), lub inn umow zwolnienia Ubezpieczonego z odpowiedzialnoci.

  5.9 Prawo waciwe i rozwizywanie sporw

  1) Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych Warunkw podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.

  2) Ubezpieczyciel, kady Ubezpieczony, oraz Spka poddaj si wycznej jurysdykcji sdw Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do wszelkich sporw zwizanych z zawart umow ubezpieczenia, negocjacjami poprzedzajcymi jej wykonanie, wanoci i wykonalnoci.

  3) Powdztwo o roszczenia wynikajce z umw ubezpieczenia mona wytoczy albo wedug przepisw o waciwoci oglnej albo przed sd waciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajcego, Ubezpieczonego, uposaonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

  4) W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami lub Polis zastosowanie maj przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr. 16, poz. 93 z pn. zm.), ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844 z dnia 2015.11.10 z pn. zm.)oraz innych i inne obowizujce przepisy prawa polskiego.

  5) W razie koniecznoci zoenia zaale lub potrzeby wyjanie w odniesieniu do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych

 • 13

  Warunkw naley skontaktowa si z porednikiem ubezpieczeniowym za porednictwem, ktrego zawarto umow ubezpieczenia, lub z Ubezpieczycielem pod adresem wskazanym w ust. 5.3. powyej. Niezalenie od powyszego na dziaania Ubezpieczyciela mona wnie skarg do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego.

  5.10 Skadka

  Wysoko skadki oraz data patnoci skadki s wskazane w Polisie. Jeeli data patnoci skadki nie jest wskazana, Ubezpieczajcy powinien opaci skadk jednorazowo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

  Wysoko skadki jest ustalana w oparciu o indywidualn ocen ryzyka biorc pod uwag Sum Ubezpieczenia, Okres Ubezpieczenia, rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczonego dziaalnoci, ocen stanu finansowego, sum aktyww, wysoko udziau wasnego oraz histori zgaszanych szkd (roszcze).

  Skadka nie podlega indeksacji.

  5.11 Zakres Terytorialny

  Ochrona ubezpieczeniowa obowizuje na caym wiecie z wyczeniem roszcze i postpowa prawnych wszcztych, dochodzonych lub pochodzcych ze Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej lub Kanady (a take jakiegokolwiek terytorium zalenego i terytorium podlegajcego jurysdykcji ktregokolwiek z tych pastw), jak rwnie roszcze, w ktrych utrzymuje si, e prawa lub regulacje Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (wczajc prawa stanowe) lub Kanady (a take jakiegokolwiek terytorium zalenego i terytorium podlegajcego jurysdykcji ktregokolwiek z tych pastw) powinny mie lub maj zastosowanie.

  5.12 Regres

  1) Z dniem zapaty Odszkodowania Ubezpieczyciel wstpi we wszelkie prawa Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod do wysokoci wypaconych przez Ubezpieczyciela wiadcze.

  2) Ubezpieczony powemie dziaania w celu zabezpieczenia takich praw Ubezpieczyciela, wczajc w to dostarczenie wszelkiej istotnej dokumentacji. Ubezpieczony powstrzyma si od jakichkolwiek dziaa, ktre mog uniemoliwi dochodzenie przewidzianych niniejszym ustpem praw Ubezpieczyciela.

  3) Ubezpieczyciel zobowizuje si nie wykonywa adnych praw do odzyskania zapaconych kwot przeciwko Pracownikowi, wsplnikowi, organom statutowym Ubezpieczonego (w zakresie w jakim byoby to moliwe w danej jurysdykcji), a take czonkom organw statutowych Ubezpieczonego.

  5.13 Forma Pisemna

  Polisa oraz inne dokumenty zwizane z umow ubezpieczenia powinny mie form pisemn. Umowa ubezpieczenia moe zosta zmieniona jedynie w drodze pisemnego porozumienia stron umowy.

  5.14 Wyganicie ochrony ubezpieczeniowej

  1) Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w nastpujcych sytuacjach:

  a) zakoczenie Okresu Ubezpieczenia;

  b) porozumienie stron;

  c) wyczerpanie Sumy Ubezpieczenia;

  d) w wyniku owiadczenia Ubezpieczajcego o odstpieniu od umowy ubezpieczenia w okolicznociach opisanych w nastpnym punkcie niniejszego ustpu;

  e) sytuacja opisana w ust. 5.7. powyej.

  2) Jeeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres duszy ni 6 miesicy, Ubezpieczajcy ma prawo odstpi od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni (lub 30 dni jeeli Ubezpieczajcy nie jest przedsibiorc) od dnia zawarcia umowy. Odstpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajcego z obowizku zapacenia skadki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej.

  5.15 Fuzje i Przejcia

  Ubezpieczona Spka ma obowizek poinformowa Ubezpieczyciela bez zbdnej zwoki jeeli poczy si z innym podmiotem lub zostanie przez taki podmiot przejta. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszych Warunkw nie obejmuje Usug Technologicznych lub Produktw Technologicznych faktycznie lub rzekomo wiadczonych, lub ktrych wiadczenie byo wymagane w dniu lub po dniu zajcia takiego poczenia lub przejcia, chyba e strony uzgodniy inaczej w formie pisemnego aneksu do Polisy.

 • 14

  5.16 Cesja praw i obowizkw

  adne prawa i obowizki wynikajce z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych Warunkw nie mog by scedowane, chyba e w formie pisemnej z Ubezpieczycielem uzgodniono inaczej.

  5.17 Liczba mnoga i tytuy

  Tytuy i nagwki uyte w niniejszych Warunkach su jedynie celom informacyjnym i nie naley stosowa ich dla interpretacji umowy ubezpieczenia.O ile kontekst nie stanowi inaczej, terminy uyte w niniejszych Warunkach w liczbie mnogiej obejmuj liczb pojedyncz i na odwrt.

  5.18 Klauzula Sankcji

  wiadczenie ochrony i wypata wiadcze odszkodowawczych lub dokonywanie innych patnoci przez Ubezpieczyciela/reasekuratora w zakresie oferowanej ochrony nie moe powodowa naraenia Ubezpieczyciela/reasekuratora albo spki dominujcej (spki powizanej) (bez wzgldu na to czy powizanie kapitaowe ma charakter poredni czy bezporedni) na naruszenie jakichkolwiek sankcji, zakazw lub ogranicze wprowadzonych na podstawie rezolucji Organizacji Narodw Zjednoczonych lub sankcji handlowych i gospodarczych, oraz regulacji Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanw Zjednoczonych, a take prawodawstw krajowych.

  ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddzia w Polsce, ul. Krlewska 16, 00-103 Warszawa, Sd Rejonowy dla m.st W-wy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, NIP 1080001001, REGON 140121695, KRS 0000233686, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, dziaajcy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA Wielka Brytania, ktry to organ sprawuje rwnie nadzr nad jego dziaalnoci. Wysoko kapitau zakadowego ACE European Group Limited: 544 741 144 GBP.

  www.acegroup.com/pl