CH¦¯¦ NG TR£’NH ¤¯£â‚¬O...

download CH¦¯¦ NG TR£’NH ¤¯£â‚¬O T„› O B„›¬C ¤¯„› I H„»’C THEO H„»â€  TH„»¯NG T£†N

of 13

 • date post

  10-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CH¦¯¦ NG TR£’NH ¤¯£â‚¬O...

 • 1

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  KHOA LỊCH SỬ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

  THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

  (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-XHNV-ĐT ngày … tháng … năm 2015

  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

  Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Đảng CSVN (áp dụng cho k 2014, 2015, 2016)

  Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Lịch sử

  Loại hình đào tạo: chính quy tập trung Mã ngành đào tạo: 52.22.03.10

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

  1.1. Mục tiêu đào tạo

  Chương trình đào tạo Lịch sử Đảng CSVN có mục tiêu giúp sinh viên khi ra trường:

  - Đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân.

  - Có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức

  khỏe đáp ứng với nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  - Có kiến thức tổng quát về lý luận chính trị, kiến thức cơ bản về khoa học lịch sử (cùng

  các kiến thức bổ trợ khác có liên quan) và có kiến thức chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt

  Nam.

  - Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế cuộc sống và những lĩnh vực công tác khác

  nhau, có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

  - Có kỹ năng và phương pháp thực hành nghiên cứu biên soạn, giảng dạy lịch sử Đảng

  cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

  1.2. Chuẩn đầu ra – Kết quả học tập dự kiến của sinh viên ra trường

  Về Kiến thức Về Kỹ năng Về Thái độ

  1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin,

  tư tưởng Hồ Chí Minh; quan

  điểm của Đảng cộng sản Việt

  Nam về các lĩnh vực chính trị,

  kinh tế, xã hội, văn hoá, dân tộc,

  tôn giáo, an ninh, quốc phòng,

  đối ngoại,…

  1. Nắm vững quy trình nghiên

  cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc

  (sưu tầm, xử lý tư liệu, biên soạn

  lịch sử địa phương, lịch sử

  ngành, bình luận sự kiện, phản

  biện xã hội những vấn đề liên

  quan đến Lịch sử Đảng,…).

  1. Nâng cao tinh thần tự

  hào dân tộc, ý thức trách

  nhiệm công dân; bản lĩnh

  chính trị vững vàng, dũng

  cảm vì lương tri, lẽ phải

  và sự công bằng.

  2. Nắm vững lý thuyết và

  phương pháp nghiên cứu của

  khoa học lịch sử.

  2. Phát triển kỹ năng phản biện;

  kỹ năng phân tích, tổng hợp, lý

  giải những vấn đề khoa học và

  thực tiễn.

  2. Xây dựng tác phong

  làm việc khoa học; ý thức

  học hỏi cầu tiến.

 • 2

  3. Nắm vững kiến thức về lịch sử

  Việt Nam, kiến thức chuyên sâu

  về lịch sử Đảng cộng sản Việt

  Nam.

  3. Rèn luyện kỹ năng làm việc

  nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết

  trình; kỹ năng tự học, làm việc

  độc lập,…

  3. Quan tâm sâu sắc đến

  trách nhiệm và đạo đức

  nghề nghiệp.

  4. Hiểu biết một cách hệ thống

  về lịch sử thế giới, khu vực, về

  toàn cầu hóa và hội nhập.

  4. Sử dụng được ngoại ngữ, tin

  học văn phòng, mạng Internet

  phục vụ chuyên ngành.

  4. Hình thành ý thức học

  tập để chung sống và hòa

  hợp những nền văn hóa

  khác nhau.

  1.3. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn

  Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm việc trong các lĩnh

  vực sau đây:

  + Nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại

  các trường đại học, cao đẳng;

  + Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan khoa học chuyên ngành

  thuộc khoa học lịch sử nói riêng, khoa học xã hội và nhân văn nói chung;

  + Làm việc trong các Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo ở Trung ương và địa

  phương;

  + Làm việc trong các cơ quan Trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến các

  chuyên ngành lịch sử Đảng (nghiên cứu, tổng hợp; tuyên giáo,…).

  Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam có thể theo học trình độ thạc sĩ,

  tiến sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử

  Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lưu trữ học,… hoặc các chuyên ngành gần như: Văn

  hóa học, Quan hệ quốc tế, Nhân học, Đông phương học, Du lịch, Chính trị học, Lịch sử tư

  tưởng,…

  2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  Thời gian đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN (theo thời gian tối

  thiểu thực hiện tích lũy đủ 140 tín chỉ):

  - Văn bằng 1: chương trình đào tạo được thiết kế trong 8 học kỳ chính (tương đương 4

  năm). Tuy nhiên, tuỳ theo khả năng học tập, sinh viên được rút ngắn thời gian học tối đa là 1 học

  kỳ chính hoặc được kéo dài thời gian học tối đa là 4 học kỳ chính (hoàn thành tối thiểu là 7 học kỳ

  chính và tối đa là 12 học kỳ chính, tương đương từ 3,5 đến 6 năm).

  - Văn bằng 2 chính quy: chương trình đào tạo được thiết kế trong 5 học kỳ chính (tương

  đương 2,5 năm). Tuy nhiên, tuỳ theo khả năng học tập, sinh viên được rút ngắn thời gian học tối

  đa là 1 học kỳ chính hoặc được kéo dài thời gian học tối đa là 8 học kỳ.

  3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  Chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN có thể tiếp nhận các đối tượng sau:

  Những công dân Việt Nam và người nước ngoài có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

  (tú tài), tốt nghiệp Trung học bổ túc văn hóa hoặc tương đương, có nguyện vọng tìm hiểu về các

  lĩnh vực thuộc chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN.

 • 3

  1. Thí sinh dự tuyển vào ngành Lịch sử trường Đại học KHXH&NV theo quy chế tuyển

  sinh Quốc gia, gồm các tổ hợp môn: Tổ hợp môn 1 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý), Tổ hợp môn 2

  (Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh) và Tổ hợp môn 3 (Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh).

  2. Hết năm thứ hai, sinh viên đăng ký vào chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN, tích lũy đủ

  số tín chỉ chuyên ngành và được xét Tốt nghiệp ra trường với Văn bằng chuyên ngành LS Đảng

  CSVN.

  Trường hợp những người đã có bằng cử nhân thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn

  khác có nhu cầu học thêm, sẽ được dự tuyển theo quy chế văn bằng hai, thời gian học sẽ rút ngắn

  trong khoảng 5 học kỳ.

  4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

  Cấu trúc nội dung của chương trình đào tạo chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN là một hệ

  thống kiến thức hoàn chỉnh bao gồm Khối kiến thức giáo dục đại cương và Khối kiến thức chuyên

  nghiệp (kiến thức cơ sở khối ngành KHXH, kiến thức cơ sở ngành Lịch sử, kiến thức chuyên

  ngành Lịch sử Đảng CSVN và kiến thức liên ngành).

  - Đầu vào: ngành Lịch sử Giai đoạn 1: Giai đoạn đại cương và cơ sở ngành, từ học kỳ I – IV

  Giai đoạn 2: Giai đoạn chuyên ngành, từ học kỳ V – VIII

  - Đầu ra: Cử nhân Lịch sử Đảng CSVN Cuối năm thứ hai (HK 4), sinh viên được tư vấn chuyên ngành và sẽ đăng ký vào học một

  trong các chuyên ngành của Khoa, trong đó có chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN.

  Quy trình đào tạo của chuyên ngành đảm bảo tính liên thông giữa các trường đại học có

  đào tạo chuyên ngành ngành Lịch sử Đảng CSVN ở trong nước và có tính liên kết với các ngành

  gần thuộc khoa học Lịch sử,…

  Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khi đã tích lũy được tối thiểu 140 tín chỉ, bao gồm đủ số

  tín chỉ học phần bắt buộc và số tín chỉ tối