Chương 4: Chuyển động trong không gian hai chi u · PDF file= const nên...

Click here to load reader

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chương 4: Chuyển động trong không gian hai chi u · PDF file= const nên...

 • 1

  Chng 4: Chuyn ng trong khng gian hai chiu

  iu bit v cc c s ca chuyn ng trong khng gian 2 chiu (t y gi tt l

  chuyn ng hai chiu) s cho chng ta (trong cc chng sau) kho st cc tnh hung

  khc nhau, t chuyn ng ca cc v tinh trn qu o n chuyn ng ca cc

  electron trong in trng u. Chng ta s bt u nghin cu chi tit hn v bn cht

  vec-t ca v tr, vn tc v gia tc. Sau s x l chuyn ng nm nghing v chuyn

  ng trn u nh l cc trng hp c bit ca chuyn ng hai chiu. Chng ta cng s

  tho lun v khi nim chuyn ng tng i.

  Cc vec-t v tr, vn tc v gia tc

  4.1.1 Vec-t di

  Trong chng 2, ta thy rng chuyn ng ca mt cht im theo mt ng thng

  s c xc nh hon ton nu v tr ca n c bit n nh l mt hm ca thi gian. By

  gi ta s m rng tng ny sang chuyn ng 2 chiu ca

  mt cht im trong mt phng xy. Ta bt u bng vic m t

  v tr ca mt cht im bng vec-t v tr r , v t gc ca mt h ta n v tr ca ht trong mt phng xy (hnh 4.1).

  Ti thi im ti, v tr ca cht im l A, c m t bi

  vec-t ir , ti thi im tf, v tr ca cht im l B, c m t

  bi vec-t fr . Qu o ca cht im l on cong AB.

  Vec-t di ca vt c nh ngha l s thay i v tr

  ca vt. (4.1)f ir r r

  Nh vy ng hc chuyn ng hai chiu (2 chiu hoc 3

  chiu), mi th u tng t nh trong chuyn ng mt chiu

  ngoi tr vic ta phi s dng trn vn cch biu din vec-t.

  H

  Hnh 4.1 Vec-t di

  ca cht im dch chuyn t im A n B

  trn mt phng xy

 • 2

  4.1.2 Vn tc trung bnh:

  Vn tc trung bnh l t s gia di v thi gian

  thc hin di . Hng ca vn tc trung bnh l

  hng ca vec-t di.

  (4.2)avgt

  rv

  4.1.3 Vn tc tc thi:

  Vn tc tc thi l gii hn ca vn tc trung bnh

  khi t tin ti khng (tc l bng o hm ca vec-t

  di theo thi gian).

  0(4.3)lim

  t

  d

  t dt

  r rv

  Vn tc tc thi ti mi im trn qu o ca cht

  im c phng l phng tip tuyn vi qu o v c

  chiu l chiu chuyn ng.

  ln ca vn tc tc thi c gi l tc . Tc l mt i lng v hng.

  4.1.4 Gia tc trung bnh

  Gia tc trung bnh ca mt cht im chuyn ng c nh ngha bng t s gia

  bin thin ca vn tc tc thi v khong thi gian din ra s bin thin .

  Gia tc trung bnh l mt i lng vec-t cng hng vi v .

  4.1.5 Gia tc tc thi:

  Gia tc tc thi l gii hn khi t tin n khng ca t s

  Gia tc tc thi bng o hm theo thi gian ca vec-t vn tc.

  Cu hi 4.1: Xt cc vt iu khin trong 1 t gm: bn p ga, phanh, tay li. Trong 3 vt

  ny, vt no gy ra gia tc cho xe? (a) C 3 vt, (b) bn p ga v phanh, (c) phanh, (d) bn

  p ga, v (e) tay li.

  f iavg

  f it t t

  v vva

  (4.4)

  0lim

  t

  d

  t dt

  v va (4.5)

  Hnh 4.2 Vn tc tc thi ti im

  A c phng l ng tip tuyn

  vi qu o ti im A.

 • 3

  Chuyn ng hai chiu vi gia tc khng i

  4.2.1 Cc phng trnh ng hc trong chuyn ng hai chiu:

  Nu mt chuyn ng hai chiu c gia tc khng i, ta c th tm c mt h phng

  trnh m t chuyn ng . Cc phng trnh ny tng t nh cc phng trnh ng

  hc trong chuyn ng thng.

  C th m hnh ha chuyn ng trong khng gian 2 chiu nh l hai chuyn ng c

  lp trong tng hng gn vi cc trc x v y. Lu : tc ng ln chuyn ng theo trc y

  khng nh hng n chuyn ng theo trc x.

  Cc phng trnh ng hc:

  Vec-t v tr ca mt cht im chuyn ng trong mt phng xy l

  Vec-t vn tc ca cht im c xc nh bi:

  V gia tc ca cht im l hng s nn ta tm c biu thc ca vn tc nh l hm ca

  thi gian:

  V tr ca cht im cng c biu din nh l hm ca thi gian:

  Hnh 4.3 Biu din cc thnh phn ca vec-t (a) v tr, (b) vn tc trong chuyn ng hai

  chiu c gia tc khng i

  Bi tp mu 4.1:

  Mt cht im di chuyn trn mt phng xy. Ti thi im t = 0 n bt u ri gc ta

  vi vn tc ban u theo phng x l 20 m/s v theo phng y l 15 m/s. Cht

  x yr i j (4.6)

  x yd dx dy

  v vdt dt dt

  rv i j i j (4.7)

  f i tv v a (4.8)

  212f i i

  t tr r v a

  (4.9)

 • 4

  im chuyn ng vi gia tc theo phng x bng 4 m/s2. (A) Xc nh biu thc vec-

  t vn tc ca cht im theo thi gian. (B) Tnh vn tc v tc ca cht im ti

  thi im t = 5 s v gc hp bi vec-t vn tc vi trc x.

  Gii:

  (A) T d liu bi cho, ta c vxi = 20 m/s,vyi = 15 m/s, ax = 4 m/s2 v ay = 0.

  Ta c = + = ( + ) + ( + ) = (20 + 4) + (15 + 0. )

  Vy biu thc vec-t vn tc theo thi gian l: = (20 + 4) 15 (m/s)

  (B) Ti thi im t = 5 s, thay t = 5 s v biu thc trn ta c vec-t vn tc ti thi

  im 5 s: = (20 + 4 5) 15 = (40 15) (m/s)

  Tc ca cht im ti t = 5 s: || = 402 + (15)2 = 43 /

  Gc hp bi vec-t vn tc theo thi gian l: = arctan (

  ) = arctan (

  15

  40) =

  21

  Chuyn ng nm nghing

  Mt vt c th ng thi chuyn ng theo hai trc x v y. Trong phn ny, ta xem xt

  chuyn ng nm nghing. Phn tch chuyn ng nm nghing ca mt vt s n gin nu

  chp nhn 2 gi nh:

  Gia tc ri t do l hng s trong phm vi chuyn ng v hng xung di (ging nh l qu t l phng trong phm vi kho st, iu ny l hp l nu phm vi ny l

  b so vi bn knh ca Qu t).

  B qua sc cn ca khng kh.

  Phn tch chuyn ng nm

  nghing: Xt mt cht im c nm

  nghing t gc ta vi vn tc ban u

  c phng hp vi phng ngang mt gc i. Vi 2 gi nh nu trn, qu o

  ca cht im lun l mt parabol nh

  trong hnh 4.4. im cao nht ca qu

  o, vn tc theo phng thng ng

  bng 0. Gia tc lun bng g ti mi im

  trn qu o.

  C th, chng ta s i thit lp

  phng trnh chuyn ng ca cht

  im trn theo 2 phng x v y. Chuyn

  ng ca cht im l tng hp ca cc chuyn ng theo phng x v y. V tr ca cht im

  ti thi im bt k cho bi:

  Hnh 4.4 Qu o parabol ca cht im c

  nm nghing 1 gc i t gc ta vi vn tc

  ban u vi

 • 5

  21 (4.10)2f i i

  t tr r v g

  Vi h ta chn nh hnh 4.4, ta c:

  Ta ban u ca cht im (xi, yi) = (0, 0).

  Vn tc ban u ca cht im l chiu theo h ta chn nh trn hnh 4.4 ta

  c cc thnh phn ca vn tc ban u ca cht im l : { = + = +

  Gia tc ca cht im = , chiu theo h ta hnh 4.4 th cng phng v

  ngc chiu vi Oy nn ta c cc thnh phn gia tc: { = 0 =

  Vn tc ti thi im t ca cht im:

  { = + = +

  = + = + (4.11)

  Phng trnh (4.11) c gi l phng trnh vn tc ca cht im, n cho ta bit vn tc ca cht im thi im t bt k.

  T nhng phn tch trn ta vit c:

  Theo phng x: ax = 0 v vxi = const nn cht im chuyn ng thng u vi vn tc = . T biu thc (4.10), ta vit c phng trnh chuyn ng ca cht im theo phng x ng vi h ta chn nh hnh 4.4 nh sau:

  = + . +1

  2

  2 = 0 + . + 0 = . (4.12)

  Theo phng y: = = nn theo phng y cht im chuyn ng thng

  bin i u vi vn tc ban u = +. T biu thc (4.10), ta vit c

  phng trnh chuyn ng ca cht im theo phng y ng vi h ta chn

  nh hnh 4.4 nh sau:

  = + . +1

  2

  2 = 0 + . +1

  2()2 = .

  1

  22 (4.13)

  H phng trnh (4.12) v (4.13) c gi l phng trnh chuyn ng ca cht im

  nm nghing. T h phng trnh ny, ta bit c v tr ca cht im ti mt thi im t

  bt k.

  By gi, chng ta c th kh t 2 phng trnh trn thu c phng trnh ta y

  ph thuc x nh sau: t (4.12) ta suy ra biu thc thi gian chuyn ng ca cht im =

  ri th vo phng trnh (4.13), ta c:

  = .

  1

  2 (

  )2

  = . 1

  2

  2()

  2. 2 (4.14)

  Phng trnh (4.14) c gi l phng trnh qu o ca cht im. Nhn vo phng

  trnh ny ta chng t c rng cht im chuyn ng theo qu o parabol.

  Lu : cc phng trnh (4.12), (4.13) v (4.14) c xy dng da trn h ta c

  chn nh hnh 4.4. Du ca cc thnh phn trong cc phng trnh (4.12), (4.13) v (4.14) c

 • 6

  th s thay i khc nu ta chn h ta khc vi hnh 4.4. Nhng phng trnh qu o

  ca nhng cht im chuyn ng nm nghing vn l phng trnh bc 2 ca y ph thuc x

  theo qu o parabol.

  Cu hi 4.2: (i) Gi s mt vt chuyn ng nm nghing vi qu o parabol nh hnh 4.4,

  ti im no trn qu o ca vt vec-t vn tc v vec-t gia tc vung gc vi nhau? (a)

  khng c im no, (b) im cao nht, (c) im xut pht. (ii) Vi cng la chn nh trn,

  hi im no trn qu o ca vt vec-t vn tc v vec-t gia tc song song vi nhau?

  Tm xa v cao cc i ca vt nm nghing:

  Khi phn tch chuyn ng nm nghing ta thng quan tm

  n hai c trng: tm xa R (l khong cch xa nht theo phng

  ngang so vi v tr ban u) v cao cc i h (l khong cch

  xa nht theo phng ng so vi v tr ban u) m vt t c

  (hnh 4.5).

  cao cc i h: Khi cht im i n im A v tr t cao cc i, vn tc theo phng y ca n bng 0.

  T phng trnh (4.11), cho vy = 0, ta suy ra thi gian m

  cht im i t O n A l: =

  . Thay tA vo

  phng trnh chuyn ng (4.13), ta thu c biu thc

  cao cc i ca cht im:

  =22

  2 (4.15)

  Tm xa R: Khi cht im n im B v tr t khong cch xa nht theo phng ngang, ta y ca cht im bng 0. T phng trnh (4.14), cho y = 0 ta suy ra biu

  thc tnh thi gian cht im i t O n B. Cch khc, i vi bi ton ta ang xt, ta

  thy tB = 2tA. Thay tB vo phng trnh (4.12) ta thu c biu thc tnh tm xa:

  = . = . 2.

  =22

  (4.16)

  Lu : Cc kt qu ny (4.15) v (4.16)

  ch ng trong trng hp chuyn ng l i

  xng. Trong trng hp cao ban u v

  cao cui cng ca vt khc nhau th phi tnh

  bng cc cng thc khc.

  T cc kt qu trn, ta xt trng hp cc

  gc bn ph nhau. C th nh hnh 4.6, n m t qu o ca mt vt nm nghing c

  Hnh 4.5 Ti im A, cht

  im t cao cc i. Ti

  im B, cht im t v tr

  xa nht theo phng ngang.

  Hnh 4.6 Qu o ca mt vt nm nghing c

  bn t gc ta vi cng tc ban u 50 m/s

  nhng cc gc bn khc nhau.

 • 7

  bn t gc ta vi cng tc ban u 50 m/s nhng vi cc gc bn khc nhau. T cc

  cng thc trn v quan st hnh 4.6, ta c th kt lun:

  Tm xa t c l nh nhau ng vi cc gc ph nhau.

  Vi gc