Chien luoc QLTHVB

Click here to load reader

download Chien luoc QLTHVB

of 62

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  209
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Chien luoc QLTHVB

 • 1. Gii thiu v mt s Chin lc QLTHDB Hi tho v Xy dng Chin lc QLTHB Sc Trng, 6/8/2013 Nguyn Minh Sn Vin Cng ngh mi trng Vin Hn lm KH&CN Vit Nam

2. Chin lc PTBV cc bin ng 3. Chin lc PTBV cc bin ng S n phmca s n lc chung ca cc quc gia thamgia PEMSEA v cc bn lin quan khc. c khi xng vo n m2000 v xy dng trong thi gian 3 n m, c s tham vn ca tt c cc bn, cc cp. Cng tc vi 16 t chc ca quc t, khu vc v quc gia, kc cc t chc phi chnh ph. Ti liu khng mang tnh bt buc, c xc nhn ti Din n cp B trng v Pht trin bn vng cc bin ng trong thi gian din ra i hi cc bin ng t chc ti Putrajaya, Malaysia vo Thng Mi hai n m 2003 4. Mng li cc d n QLTHVB ca PEMSEA Sukabumi Eo Malacca Vnh Thi Lan Bin Bohai Qung Nam Vnh Manila Bataan H Shiwa TT Hu Nng im thc hin trinh din QLTHVB 1. H Mn 5. Chonburi 2. Vnh Batangas 6. Port Klang 3. Nng 7. Bali 4. Nampho 8. Sihanoukville im QLTHVB song song 1. H Shihwa 9. Haikou 2. Panjin 10. Wenchang 3. Leting 11. Fanchenggang 4. Dongying 12. Qung Nam 5. Qingdao 13. Bataan 6. Lianyungang 14. Cavite 7. Quanzhou 15. Sukabumi 8. Yangjiang 16. Tha Thin Hu 5. C s ca Chin lc PTBV cc bin ng S t lc/ni lc v s bn vng Cc cng c quc t v cc chng trnh hnh ng quc t v khu vc Cc i tc trong v ngoi Khu vc Hip lc, ng thun 6. Phn M u c Tuyn b cp khu vc vi s camkt cp B trng trong vic thc hin vin cnh v cc mc tiu chung 44 mc tiu c th vnhng thay i th ch v hot ng cng nh nhng kt qu vx hi, v kinh t, mi trng v ti nguyn Cch tip cn chnh tc trng vic gi i quyt cc vn theo ngnh v lin ngnh thng qua 6 chin lc chnh v 228 chng trinh hnh ng Chin lc PTBV cc bin ng 7. Mc lc/b cc Chin lc PTBV cc bin ng Li ta Cc bin ng Cc bin ng Con ngi ng Pht trin kinh t ng Mi trng cc bin ng Gi tr ca cc bin ng Tm quan trng ca vng b Cc tc ng tiu cc ca nhng xu th hin ti Cc vn xuyn bin gii p ng Mt c ch mi i vi cc bin ng Mt vin cnh chung Nhim v p ng (tip.) Khun kh ca Chin lc Nhng thay i mong mun Chin lc C s ca Chin lc Thc hin Chin lc Tuyn b hnh ng Chin lc Cc nguyn tc chung Cch tip cn chin lc t c Vin cnh chung Duy tr B o tn B o v Pht trin Thc hin Truyn thng Gim st Chin lc 8. Chin lc PTBV cc bin ng Cch tip cn chin lc t c vin c nh chung Gi trc bn ca ti nguyn, mi trng vng b Gi tr sinh hc (a dng sinh hc) Ngungen Ging, loi Sinhcnh, hsinhthi Gi trlch s, vn ha Gi tr m quan, phc v ngh ngi gii tr Gi tr an ninh, quc phng Gi tr kinh t (Phc v pht trin) Snxut Giao thng Dulch Dchv Xydng e do chnh nhim mi trng nc, khng kh, t Khai thc qu mc v s dng khng hp l lm suy thoi ti nguyn, Thin tai v s c mi trng. Nng lc, phng thc qun l thp km, cha p ng nhu cu pht trin Mu thun trong s dng ti nguyn (a ngnh v mc tiu) Hiu ng dng cao mc nc bin v bin i kh hu ton cu. Vin cnh, Mc tiu Chin lc Tuyn truyn, gio dc Duy tr Bo tn Bo v Pht trin Cc hnh ng Cc hnh ng tng ng Cc hnh ng tng ng Cc hnh ng tng ng Cc hnh ng tng ng Cc hnh ng tng ng 9. chin lc ptbv cc bin ng : chin lc v cc chng trInh hnh ng Duy tr B o tn B o v Pht trin Thc hin Truyn thng Tng s Cc cng c quc t 2 1 7 26 36 a dng sinh hc 6 18 1 1 2 28 nhimt t lin 18 18 Thu s n v nghc 16 1 17 Giao thng bin 21 1 22 Nghin cu khoa hc 3 2 5 7 13 30 u t 1 2 22 1 26 QLTHB 4 2 11 37 4 13 71 Qu n l lu vc sng 2 5 7 Cc hsinh thi bin quy mln 8 7 15 Xy dng n ng lc 4 1 6 5 2 5 23 10. T chc hp l chnh sch quc gia Thc hin cp quc gia Xy dng cc c chphi hp cp quc gia Tng cng QLTHB Thc hin Chin lc PTBV cc bin ng Qun l da vo hsinh thi Xy dng mi trng chnh sch i vi hot ng u t Xy dng nng lc cho a phng 11. Chng trinh hnh ng h tr xy dng chnh sch bin/i b cp quc gia: 70% Thc hin cp khu vc y mnh QLTHBln t c 20%ng b Thc hin Chin lc pht trin bn v ng cc bin ng (SDS-SEA) Trinh din v m rng vic qu n l da vo hsinh thi Sp xp hp tc cp khu vc hi ng i tc, qu i tc cp khu vc, trung tmti nguyn bn vng cp khu vc, i hi thng k cp khu vc Gi mthiu mc chnh lch v n ng lc bng cch vn ng ngun vn tri thc khu vc Areas of Excellence (cc vin nghin cu tc tn tui khu vc) Truyn thng da vo internet o to cp khu vc v lin khu vc 12. Chin lc v K hoch hnh ng Quc gia v QLTHB (d thao) 13. A. Chin lc QG QLTHB B cuc chung M U CN C XY DNG CHIN LC NGUYN TC, PHM VI, NH HNG V MC TIU CA CHIN LC CC HP PHN V NI DUNG CHIN LC T CHC THC HIN CHIN LC 14. I. M U Bin Vit Nam v nhu cu pht trin kinh t bin ca VN i b v tm quan trng ca i b Vit Nam trong pht trin kinh t Bin Vn ti i b v s cn thit trin khai QLTH i b Nhu cu xy dng Chin lc QLTHB cho Vit Nam 15. II. CN C XY DNG CHIN LC 1. Cn c php l 2. c im v gi tr ca vng ven bin v ven b Vit Nam 3. Cc vn v TN&MT vng ven bin v ven b 4. Nhng bt cp trong QL TN&MT vng ven bin v ven b 5. Nhu cu p dng QLTHB 16. Nhu cu p dung QLTHB QLTHB trn th gii QLTHB Vit Nam (thnh qu v cc vn tn ti) S cn thit ca QLTHB i vi VN 17. III. NGUYN TC, PHAM VI, INH HNG V MUC TIU CUA CL 1. Cc nguyn tc ch o 2. Phm vi 3. Mc tiu n 2020 4. nh hng n 2030 18. Phm vi khng gian Phm vi chung: Theo pham vi cua Chin lc QLTHB Quc gia Phn t lin: cc qun/huyn gip bin v mt s qun/huyn khng gip bin, nhng chiu tc ng vi bin; Phn bin ven b: vng nc bin ven b, cch b khng qu 6 hi l, c m rng bao trm cc o gn b, ni co s quan tm ln v qun l tai nguyn va BVMT bin Phm vi tng nhim v c th: Linh hoat, c xem xt trong qu trnh thc hin CL, xc nh theo d n, chng trnh, k hoch hay hot ng c th 19. Phm vi thi gian Chin lc c xy dng cho giai on t nay n 2020 v nh hng n 2030. i tng i tng qun l l ti nguyn, mi trng v cc gi tr chung ti i b cua nhiu ngnh ang khai thc s dng, qun l. Tp trung vo iu phi, lin kt cc ngnh, chia s trch nhim qun l i b gia cc bn lin quan. 20. Mc tiu n 2020 l bo v, phc hi, duy tr v pht trin cc ngun ti nguyn v mi trng, h tr pht trin bn vng i b Muc tiu cu th: Hon thin khung chnh sch v php lut h tr QLTHB. Xy dng c ch iu phi a ngnh cp quc gia, h tr trin khai QLTHB ti Vit Nam. Xy dng i ng cn b qun l, chuyn gia v h thng cc cng c k thut cn thit h tr QLTHB QLTHB c trin khai, m rng ti tt c cc a phng ven bin. To nhn thc su rng trong cn b v nhn dn v gi tr ca i b v nhu cu PTBV i b, thng qua p dng QLTHB. Khai thc hiu qu HTQT v KV v bin ng, h tr hi nhp kinh t v m bo v th vng chc ca ViN ti Khu vc v trn TG. 21. IV. CC HP PHN V NI DUNG CHIN LC 1. Xy dng v hon thin chnh sch, lut php v c cu t chc 2. Pht trin nng lc QLTHB 3. Tng cng nhn thc v thay i thc 4. Trin khai QLTHB ti cc a phng ven bin 5. Tng cng hp tc quc t v khu vc 22. Hot ng QLTHB ti a phng tp trung vo Xy dng v hon thin c ch iu phi, phi hp a ngnh, a bn cp tnh/thnh ph, tng t cp Trung ng. Thnh lp Ban ch o a ngnh va Nhom chuyn gia a nganh cp tnh Thnh lp n v u mi qun l hnh chnh hot ng QLTHB trong S TN&MT. Tng cng nng lc cho cc bn lin quan Xy dng v trin khai c ch huy ng ngun ti chnh v ch chi tiu ti chnh phc v QLTHB ti a phng. Xy dng, p dng cc tiu chun v quy trnh gim st v nh gi QLTHB ti a phng. Xy dng, trin khai chin lc, k hoch, hot ng QLTHB, nhm gii quyt cc vn bt cp trong qun l TN&MT ti a phng, tp trung vo ngn nga v qun l thin tai v s c do con ngi gy ra, phc hi v qun l sinh cnh, h sinh thi, m bo an ninh lng thc v qun l sinh k, qun l s dng hp l ti nguyn, x l cht thi v qun l nhim, 23. B. KHH thc hin Chin lc QLTHB K hoch hnh ng trin khai Chin lc QLTHB l Vn bn c th ha cc xut trong Chin lc. Trng tm l khung hanh ng mang tnh logic va h thng; a ra cc nhim v va hot ng c th; xut c quan thc hin va cac n vi tham gia; Thi gian, kinh ph d kin v Vic sp xp u tin 24. I Chnh sch, php lut, t chc v iu phi 1 Hon thin va ph bin chnh sch QLTHB Vit Nam B TN&MT Cc n v c lin quan T v cc tnh 2 Ban hnh va hng dan thc hin thng t v cc hng dn p dng QLTHB ti Vit Nam B TN&MT Cc B, cc n v nghin cu, doanh nghip v a phng c lin quan 3 Thnh lp c ch iu phi QLTHB B TN&MT Cc B, i din mt s a phng v doanh nghip ca CP lin quan 4 Xy dng v trin khai c ch huy ng ngun ti chnh v ch chi tiu ti chnh phc v QLTHB. B TC B TN&MT B KH&T, B NN&PTNT, B KH&CN, 5 Xy dng cc tiu chun v quy trnh gim st v nh gi QLTHB. B TN&MT B KH&CN, Vin KH&CN VN, B NN&PTNT, 25. II Pht trin nng lc 6 Xy dng v thc hin chng trinh/k hoch o to ngun nhn lc QLTHB cho cc cp Quc gia, tnh/thnh ph. B TN&MT B NN&PTNT, B VH.TT&DL, ... va cac tinh ven bin 7 Hon thin, chun ha chng trnh o to hin c v QLTHB trong cc trng i hc. B GD&T B TN&MT, B NN&PTNT, Vin KH&CN VN, . 8 Thnh lp cc c s o to cn b tc nghip v QLTHB B TN&MT (H TN&MT) B GD&T (H Nng, H Nha Trang, H Hu, H Cn Th) 9 Xy dng mng li c quan/t chc t vn (nghin cu v s nghip) h tr hot ng QLTHB ti a phng B TN&MT Cc n v nghin cu v s nghip c lin quan 10 Xy dng trang Web v QLTHB Vit Nam B TN&MT B TT&TT, B NN&PTNT, 11 Xy dng cc cng c phn tch nh gi, d bo ti nguyn, mi trng v cc cng c h tr ra quyt nh qun l i b. B TN&MT Vin KH&CN VN, B NN&PTNT, B KH&CN, 12 Trin khai cc nghin cu khoa hc nh hng qun l, h tr gii quyt cc vn c th ca QLTHB B KH&CN B TN&MT, B NN&PTNT, Vin KH&CN VN, Cc trng H 26. III Nng cao nhn thc 13 Trin khai chng trnh truyn thng v QLTHB cho cc b ngnh. B TN&MT B TN&MT. B VHTT&DL, B NN&PTNT, Vin KH&CN VN 14 Cc hi ngh, hi tho chuyn , tham quan thc t v QLTHB cho cn b chuyn mn va quan ly cc ngnh lin quan. B TN&MT Cac B lin quan, Vin KH&CN VN va ia phng ven bin 15 Lng ghp tuyn truyn v QLTHB vo cc chin dch truyn thng lin quan (Tun l bin ao Vit Nam, Ngy mi trng th gii, ) B TN&MT Cac c quan T ang va QH, cac tinh ven bin, B TT&TT, cac phng tin TT ai chung 27. IV Trin khai QLTHB ti cc a phng ven bin 16 Tng cng chng trinh QLTHB ti min Trung Cac tinh lin quan B TN&MT 17 Chng trinh QLTHB m mi khu vc min Bc Cac tinh lin quan B TN&MT 18 Chng trinh QLTHB m mi khu vc min Nam Cac tinh lin quan B TN&MT 19 Xy dng a phng tin phong lm mu hnh v QLTHB Nng, TT Hu, Nam inh B TN&MT, mng li c quan t vn, 20 Xy dng v trin khai mt s hot ng chuyn u tin ti a phng B TN&MT B NN&PTNT, Vin KH&CN VN 19 Xy dng v vn hnh Mng li cc a phng p dng QLTHB ca Vit Nam B TN&MT, a Nng, TT Hu, Na