Chien luoc kinh_doanh

download Chien luoc kinh_doanh

of 67

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  94
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Chien luoc kinh_doanh

 • http://ocd.vn

  Hi tho:XY DNG V TRIN KHAI CHIN LC KINH DOANH

  Ng Qu NhmTrng b mn Qun tr & Nhn s, H Ngoi ThngTrng nhm t vn chin lc, Cng ty OCDE: nhamnq@ocd.vn quynham@gmail.comM: 0904063835

 • Ni dung:

  Phng php tip cn mi v chin lckinh doanh

  Cng c trong phn tch chin lc nh v chin lc Chin lc pht trin Trin khai v nh gi chin lc

 • CCH TIP CN MI V CHIN LC KINH DOANH

  1

 • Chin lc l g?

  Khi nim chin lckinh doanh c ngungc t chin tranh

  binh php hay nghthut chin tranh

 • Cch tip cn truyn thng:

  Chin lc bao hm victhit lp cc mc tiu cbn, di hn ca doanhnghip, ng thi la chncch thc, chng trnhhnh ng v phn b ccngun lc thit yu thc hin cc mc tiu

  Alfred Chandl

 • Cch tip cn mi v chin lc

  Chin lc l mtcuc hnh trnh nmt v tr l tng

  Chin lc l vic todng mt v th duynht v c gi tr nhvic trin khai mt hthng cc hot ngkhc bit vi nhng gi th cnh tranh thchin.

 • Hng i quan trnghn tc

 • M hnh chin lc kinh doanh

  SmnhTi sao chng tatn ti?

  H thng gi trNhng g chng tatinvcch chng tang x?

  Tm nhnT chc ca chng tas trthnh ntn trong tng lai?

  Chin lcChng ta s cnh tranh

  nh th no?

  Phm vicnh tranh(khch hng/spcung cp,khu vc a l,nng lcmc hi nhp dc,)

  Li th cnh tranh(nh v gi tr cung cp

  cho khch hng)

  Nng lc ct li &Cc hot ng chin lc

  Mc tiu(Li nhun?Tng trng?)

  Hthngcctuynbvchinlccacngty

  Ccthnhphncamtchinlckinhdoanh?

  Th im cn bng (BSC)Chng ta kim sot v

  trin khai chin lc th no?

 • Qu trnhXy dng v trin khai chin lc

  S mnh&

  Mc tiu

  Phn tchmi trng

  EFE, IFE, SWOT

  GE, CPM

  Phn tchni b

  Chin lccng ty

  Chin lckinh doanh

  Chin lcchc nng

  Thit kc cut chc

  Qun lthay i

  Thit kh thngkim sot(BSC/KPI)

  m bos n khp

  giachin lcc cu vh thngkim sot

  Trin khai chin lcHoch nh chin lc

 • Nhng vn trongqun l chin lc Vit Nam:

  Ch ngha c hi: da trn quan h v adng ha sang cc ngnh khng lin quan

  Qu tp trung vo quy m thay v hiu qu Thiu trng tm: hng ti tt c cc phn

  khc trn th trng Khng xc nh r li th cnh tranh &

  nng lc ct li Thiu u t cho xy dng thng hiu,

  R&D, pht trin ngun nhn lc Vay vn ngn hn, u t di hn

 • PHN TCH CHIN LC2

 • Vn trong phn tch chin lc:Qu dn tri,khng tp trung vo nhngthay i quan trng ca th trng hoc

  cc vn ct li.

 • Mi trng vm

  Tin ca chin lc:Cc yu t nh hng n hiu qu kinh doanh

  Hiu qu kinh doanh ca doanh nghip b nh hngbi hai yu t ch cht:

  Cu trcngnh kinh doanh

  V th cnh tranhtrong ngnh

  Ngun hnh thnh li th cnh tranh

  Lut chi trong ngnh

 • Gip php 1:Trong phn tch mi trng,hy tp trung nhiu hn vo phn tchngnh: Th trng/Khch hng i th cnh tranh Nh cung cp

 • Hy tp trung vo phn tch ngnh dthng tin c kh thu thp

  Scpcaccnhcung

  cp

  Sc p ca

  ngi mua

  e da ca cc sn phm

  thay th

  e da ca i thcnh tranh tim n

  Cnh tranh giacc doanh nghip

  trong ngnh

 • nh gi mc hp dn ca th trngT

  n

  g

  t

  r

  n

  g

  t

  r

  u

  n

  g

  b

  n

  h

  T sut li nhun

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  50%

  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

  BHTainn518Phn khc C

  Phnkhc/Snphm D

  Phnkhc/snphm A

  PhnkhcE

  Phnkhc B

  Khnghp dn

  Phnkhc F

  Bo himTrch nhim

 • Phn tch mi trng

  Ni dungR sot(Scanning)

  Xc nh cc ch du ca nhng thay iv xu hng mi trng

  Thep di, quan st(Monitoring)

  Xc nh ngha bng vic quan st lintc nhng thay i v xu hng ca mitrng

  D bo(Forcasting)

  a ra nhng d bo v kt cc c thxy ra da trn nhng thay i v xuhng quan st c

  nh gi(Assessing)

  Xc nh kh nng xy ra v tm quantrng ca nhng thay i v xu hngca mi trng i vi chin lc cadoanh nghip

 • Ma trn xc nh cc vn u tin

  u tin cao

  u tin va

  u tin thp

  u tin cao

  u tin cao

  u tin va

  u tin va

  u tin thp

  u tin thp

  Kh nng tc ng n cng ty

  K

  h

  n

  n

  g

  x

  y

  r

  a

  Cao Va Thp

  T

  h

  p

  V

  a

  C

  a

  o

 • Gip php 2:Trong phn tch ni b vcnh tranh, hy xc inh cc Nhn tthnh cng ct li (KSFs) Cc tiu ch ra quyt nh mua ca

  khch hng (li th cnh tranh) Cc nng lc quan trng (nng lc

  chin lc) to ra li th cnh tranh Cc ngun lc chin lc cn thit

  xy dng nng lc

 • iu kin mt nng lc trthnh nng lc ct li: Gi tr Him Chiph cao bt chc Khng c thay th chin

  lc

  Phn tch nng lc v li th cnh tranh

  Ngun lc Hu hnh V hnh

  Nng lc[3]

  Nng lcct li [2]

  Li thcnh tranh

  Nng lc[1]

 • Phn tch chui gi tr

  Cung ngSn

  xut/vnhnh

  Phn phiv hu cn

  Marketing&bn hng

  Dch vkhch hng

  Cu trc Quytrnh Nhn lc

  o Qun lo Nhn vin

  Ngun lc trinkhai

  Hiu qu

  Cu trc Quytrnh Nhn lc

  o Qun lo Nhn vin

  Ngun lc trinkhai

  Hiu qu

  Cu trc Quytrnh Nhn lc

  o Qun lo Nhn vin

  Ngun lc trinkhai

  Hiu qu

  Cu trc Quytrnh Nhn lc

  o Qun lo Nhn vin

  Ngun lc trinkhai

  Hiu qu

  Cu trc Quytrnh Nhn lc

  o Qun lo Nhn vin

  Ngun lc trinkhai

  Hiu qu

 • Nng lc ct li (Core Competencies)

  Nng lc ct li: Trc tip to li th cnh tranh ca doanh nghip L nng lc tp th, c hnh thnh qua thi gian

  thng qua qu trnh tch ly v hc hi v cch thctrin khai cc ngun lc v nng lc.

 • Xc nh v nh gi nng lc ct li(Core Competencies)

  Gi tr? Him? Kh btchc?Kh c thay

  th?H qu

  cnh tranh ngha vmt hiuqu kinh doanh

  Khng Khng Khng Khng Bt li th Li nhun ditrung bnh

  C Khng Khng C/Khng Tng ng Li nhun trungbnh

  C C Khng C/Khng Li th cnh tranhtrong ngn hn

  Li nhun trungbnh n li nhuntrn trung bnh

  C C C C/Khng Li th cnh tranhbn vng Li nhun vt tri

 • CHUI GI TR

  C s h tng qun l(v d ti tr, lp k hoch, quan h u t)

  Qun tr ngun nhn lc(v d tuyn dng,o to, h thng i ng)

  Pht trin cng ngh(thit k, th nghim sn phm, thit k quy trnh, nghin cu vt liu, th trng)

  Mua sm(VD: thit b, my mc, qung co, dch v t vn)

  Cung ng(d tr vt t, thu thp d liu, dch v, tip cn khch hng)

  Sn xutvn hnh

  (lp rp, kim tra/ kim sot

  cht lng, ng gi)

  D trv phnphi(x l nt hng, dtr, chun bbo co, phn phi)

  Marketing v bnhng

  (lc lngbn hng, xc tin,

  qung co, trang web )

  Dch vsau bn

  hng(lp t, htr khchhng, gii

  quyt khiuni) Gi tr

  nhng g khch hng sn sng chi tr

  Doanh nghip l mt tp hp cc hot ng c lp nhau v t li th cnh tranh c hnh thnh

  C

  c

  h

  o

  t

  n

  g

  c

  h

  n

  h

  C

  c

  h

  o

  t

  n

  g

  h

  t

  r

 • Cc ngun lc (resources)

  Ngun lc Mt t

  Ngun lc ti chnh(Financialresources)

  Kh nng huy ng vn ca cng ty Kh nng to ngn qu ni b ca cng ty

  Ngun lc t chc(OrganizationalResources)

  C cu bo co chnh thc ca Cng ty H thng hoch nh,kim sot v iu phi

  Ngun lc vt cht(Physicalresources)

  a im sn xut Trnh /mc phc tp ca nh my v thit

  b Kh nng tip cn nguyn vt liu

  Ngun lc cng ngh(TechnologicalResources)

  Bng pht minh,sng ch,bn quyn,b mtthng mi

  Ngun lc ca doanh nghip:Cc ti sn hu hnh v v hnh cadoanh nghip

 • Cc ngun lc (resources)

  Ngun lc v hnh Mt t

  Ngun nhn lc

  (HumanResources)

  Kin thc Lng tin Nng lc qun l Thi quen

  Ngun lc i mi(InnovationResources)

  tng Kh nng khoa hc Kh nng i mi

  Danh ting/Uy tn(Reputationalresources)

  Uy tn vi khch hng Thng hiu Nhn thc ca cht lng, bn v tincy Uy tn vi nh cung cp ...

  Ngun lc ca doanh nghip:Cc ti sn hu hnh v v hnh cadoanh nghip

 • Phn tch quy trnh kinh doanh

  Nng lc ca t chc

  Cc mc tiu ca mikhu vc quy trnh

  Mc tiu 1

  Mc tiu 2

  Mc tiu 3

  Mc tiu 4

  Cc hot ng c thc hin

  Cc hot ng nh ch ha

  Camkt thc thiNng lc thc thi

  o lng v phn tchKim sot

  Cc hot ng trin khaiCc hot ng trin khai

  Cc hot ng trin khai

  Quytrnh kinh doanh A

 • Ma trn phn tch cnh tranh (CPM)Cc nhn t thnh

  cng ct li Trng s Cng ty i th 1 i th 2 i th 3

  Thng hiu, uy tn 0.1 2 3 4 4

  Gi cnh tranh 0.05 3 3 2 2

  Cht lng sn phm 0.2 2 3 3 4

  Ngun nhn lc 0.1 3 3 3 4

  Lc lng bn 0.1 3 3 3 4

  Ti chnh 0.05 3 4 3 3

  Cng ngh thng tin 0.05 2 3 2 3Nng lc qun lcung ng 0.1 2 2 3 4

  Qun l iu hnh 0.05 3 4 3 4

  Quan h khch hng 0.1 2 3 4 3

  Tng 1.0

 • Tng hp phn tch chin lc

  Hiu qu hot ng vt tri ca SBU

  Cu trc ngnh Li th cnh tranh

  Cc ch tiu ti chnh: Hiu qu tng i ca SBU so vi i th cnh tranh nh thno? Hiu qu tng i ang thayi nh th no?

  Cc ch tiu ti chnh: Li nhun bnh qun di hntrong n v kinh doanh l bao nhiu?

  So snh vi hiu qu bnh qun trong nn kinh t?

  Li nhun ca cng ty angthay i th no?

  Cc ch tiu ti chnh: Li nhun bnh qun di hnca ngnh l bao nhiu? Li nhun ca ngnh angthay i th no?

  Chi ph thp Gi cao

  Cc ch tiu ti chnh: Chi ph tng i cadoanh nghip nh th no? Chi ph tng i ny angthay i nh th no?

  Cc ch tiu ti chnh: Mc gi tng i cadoanh nghip nh th no? Mc gi tng i nyang thay i nh thno?

  * SBU: n v kinh doanh chin lc (Strategic Business Unit)

 • NH V CHIN LC3

 • H thng chin lc

  SmnhTisaochngtatnti?

  HthnggitrNhnggchngtatinvcchchngtangx?

  TmnhnTchccachngtastrthnhntntrongtnglai?

  Chin lcChng ta s cnh tranh

  nh th no?

  Phm vicnh tranh(khch hng/spcung cp,khu vc a l,nng lcmc hi nhp dc,)

  Li th cnh tranh(nh v gi tr cung cp

  cho