Cfare eshte endosonografia

download Cfare eshte endosonografia

of 48

Embed Size (px)

Transcript of Cfare eshte endosonografia

  • 1. ENDOSONOGRAFIAEUSDr. Altin CEKODHIMA Dr. Emrah ALPER

2. CFARE ESHTE ENDOSONOGRAFIA? Jane sonda ultrasonografike ne forme lineare dhe radialete bashkengjitura ne endoskop me pamje anesore oseballore. ( ekoendoskop ) Ekoendoskopet lidhen me aparaturat standarte teUS(ekos) dhe japin imazhe ultrasonografike Ne aparaturat Endosonografike perdoren software tedoplerit qe perdoren ne USG per te matur rrymen,elasticitetin, harmonine e indeve, dhe imazhe me lendekontrastuese te eneve te gjakut. 3. LLOJET E ENDOSONOGRAFISE Endosonografia radiale ;perdoret per qellimet diagnostikejep pamje ballore endoskopikeeshte me e lehte ne perdorimjep pamje imazherike te ngjashme me tomografine ekompjuterizuar 360 Endosonografia lineare ;perdoret per qellime terapeutike dhe intervencionistejep pamje laterate endoskopikeeshte me e veshtire ne perdorim dhe kerkon sedacionjep pamje te ngjashme me ultrasonografine 130 4. EUS DAGNOSTKE (PREJ VITIT 1980 DERI NE DITET E SOTME);Me pamjet imazherike, marrjen e biopsise ne lezionet e vrejturadhe stadifikimin e tumoreve ka nje perdorim te gjere si me poshte: Vleresimin e paretit dhe te lumenit te traktit gastrointenstinal Organet qe kufizohen me lumenin gastrointenstinal (mediastini,hapesira perirektale, tiroidet, hapesira celiake etj) Parenkima e pankreasit dhe strukturat qe kufizojne parenkimen Vijat biliare extrahepatike 5. EUS TERAPEUTIKE(PREJ VITIT 2000 NE DITET E SOTME); Bllokun dhe neurolizen e plexusit celiak Cistogastrostomineperdorim ne faze eksperimentale Drenazhet gastrobiliare dhe koledokoduodenal Markimet tumorale Brakioterapine intratumorale Terapine me antikorpe intratumorale 6. PERPARESITE E EUS; Nuk ka pengese per shkak te obezitetit dhe gazrave Struktura anatomike qe ekzaminohet eshte shume afer sondes.( mund te ekzaminohen dhe lezione shume te vegjel) Valet ultrasonografike qe perdoren kane frekuence shume te larte(5- 20 MHz) Te jep mundesi per marrje imazhesh dhe biopsi ne strukturaanatomike qe nuk mund te arrihen ne menyre transabdominale Avantazhet e tjera te USG standarte ( dallimi cistik-solid, paradiacion, dhe pamjet real time etj) 7. PORTAL VENZ SSTEM SPLENK VEN PANKREASSUPEROR MEZ. VENPORTAL VEN PORTAL KONFLUENS KARACER 8. PANKREAS BAIPORTAL VENKOLEDOK PANKREATK KANALPANKREAS BAI 9. PANKREAS GVDESSPLENK VENSUP MEZ ARTER PANKREAS GVDERENAL VEN 10. FUSHA E PERDORIMIT Ekzaminimi dhe marrje biopsie e limfadenopative temediastinit Stadifikimi lokal sipas shtresave dhe infiltrimit Itumoreve te ezofagut Marrja e biopsise se lezioneve subepiteliale teparetit e ezofagut Stadifikimi lokal I tumoreve gastrike Marrja e biopsise se lezioneve subepiteliale teparetit gastrik 11. MDE CA MALGN LAP 12. MDE LEIMYOSARKOM 13. ZFAGUS LEIOMYOM 14. GIST 15. KESENN MDEYE BASISI 16. GASTRK LENFOMA 17. PERGASTRK KOLLATERALLER 18. FUSHA E PERDORIMIT Ekzaminimi I natyres se obstruksionit tekoledokut dhe nese nevojitet marrja e biopsiseper ekzaminim citologjik Diagnostikimi I gureve te koledokut(koledokolitiazis) Klasifikimi lokal I tumoreve te koledokut Drenazhimet koledoko-duodenal Drenazhimet gastro- biliare 19. DSTAL KOLANJO CA 20. KOLEDOK TALARI 21. KESE TMR 22. KR PANKREATT DSTALKOLEDOK BASISI 23. NTRAHEPATK KLATSKN TM 24. FUSHA E PERDORIMIT Klasifikimi lokal I tumoreve te rektumit Ekzaminimi dhe drenimi I absceve perirektale Ekzaminimi I abseve dhe fistulave perianale Klasifikimi lokal dhe marrja e biopsive tetumoreve te prostates 25. REKTUM CA 26. FUSHA E PERDORIMIT Marrja e biopsive nga masat e Pankreasit Stadifikimi lokal I kancerit te pankreasit Aspirimi I kisteve dhe tumoreve kistike tepankreasit Drenimi gastrik I pseudokisteve te pankreasit Drenimi gastrik I absceve peripankreatik Diagnostikimi I hershem I pankreatitit kronik. 27. PANKREAS BA TM PORTAL VENKOLEDOKKTLE 28. SPLENK VEN NVAZE TM KTLESPLENK VEN DSTAL 29. PANKREATK KANAL TMPORTAL VENKOLEDOKPANKREATK KANALKTLE 30. VASKLER NVAZYON (LNEER) SPLENK ARTER 31. VASKLER NVAZE TMNVAZYON SEGMENT KTLE 32. SPLENK VEN TROMBS TROMBS PANKREAS SUP MEZ ARTER SPLENK VEN 33. PANKREAS GVDE KTLEKTLE 34. PANKREAS TM BOPS NE KTLE 35. DZENSZ PANKREATK KANAL PANKREATK KANALPANKREAS 36. KR PANKREATT 37. FUSHA E PERDORIMIT Neurolize e pleksusit celiak Vendosja e markerit radjoterapik Brakiterapi (radioactive iodine seeds (125I) Injektimi I agjenteve Anti-Tumorale(5 fluorouracil (200 mg/m2/day, for 5 days, mixedlymphocyte culture (Cytoimplant), anti-tumor viral therapy(ONYX-015) 38. LAK NROLZ LAK ARTERAORTA 39. MASAT SOLIDE TE PANKREASITPercaktohet: Perberja ( masa, ekogjeniteti, nekroza) Infiltrimi vaskular dhe raportin me: ( venaportae, vena mezenterica sup, arteriamezanterica sup, arteria splenica, arteriaceliacae) Raporti me organet fqinje ( koledoku, duodeni,pareti gastrik, hepari) Gjendrat lymphatice perreth ( celiak, periaortik,peripancreatic, hilear, mediastinal) 40. VLERA DIAGNOSTIKE EUS`ja eshte menyra imazherike me sensitivejo kirurgjikale ne diagnostikimin e masave malinjeose beninje te pankreasit. Ka nje sensitivitet diagnostikimi 85 100 %, dhespecifitet 92 98 %. Sensitiviteti ne klasifikim eshte 90 97 %. Sensitiviteti ne vleresimin e invazionit vaskulareshte 85 97 % 41. VLERA E PERDORIMIT TE EUS Perdorimi i endosonografise dhe FNA-se nediagnostikimin dhe klasifikimin e dyshimeve tetumorit te pankresit ka nje kosto efikasitet telarte Ne diagnostikimin e masave solide te pankreasit,EUS FNA ka nje sensitivitet 95 % dhespecifitet 92 % , dhe percaktim 94.1 % 42. DISAVANTAZHET E EUS; Hapesire te kufizuar ekzaminimi ( max 7 cm) Ka perdorim te kufizuar ne crregullimet e teresise anatomike ( operacionet GIS etj) Eshte e pamjaftueshme ne ndarjen e benign malign ( ka parashikimte larte) Ndjehet nevoja e biopsise ( nevojitje e EUS FNA) Eshte e pamjaftueshme ne dallimin e mases me inflamacionin ( krijonprobleme ne klasifikimin e tumoreve) Eshte e pamjaftueshme ne dallimin e limfadenopative reaktive malign ( ka parashikim te larte) Ne klasifikimet e tumoreve te Pankreasit, GIS superior dhe Rektaleka nevoje per ekzaminime te tjera ( CT, MRI, PET etj. ) duhet teperdoret bashke me to 43. SI MUND TE ZGJIDHIM NJE PJESETE DIZAVANTAZHEVE? Mund te zgjidhim problemet qe rrjedhin nga permasat eekoendoskopit dhe prishjeve anatomike duke perdorur probe miniqe kalojne brenda endoskopit standart. ( qe perdoren aktualisht) Duke perdorur agjent kontrasti ultrasonik mund te ekzaminojmevaskularitetin intratumoral. Mund te perdorim Elastografine per te matur elasticitetin eindeve. ( perdoret ne pak qendra dhe kerkon pervoje.) Mund te perdorim se bashku agjentin kontrastues dheelastografine.