cF< D. M. Probleme de rezistenta ma...

4
537.6 cF< D. Boiangiu eorgesc u M. Savu Probleme de rezistenta ma terialelor -

Transcript of cF< D. M. Probleme de rezistenta ma...

Page 1: cF< D. M. Probleme de rezistenta ma terialelordigilib.utcb.ro/repository/ccn/pdf/boiangiurezistenta.pdf · I're:entn culegere de probleme esie elaboratci En prirlcipal pe I~aza progrnnielor

537.6 cF< D. Boiangiu eorgesc u M. Savu

Probleme de rezistenta ma terialelor

-

Page 2: cF< D. M. Probleme de rezistenta ma terialelordigilib.utcb.ro/repository/ccn/pdf/boiangiurezistenta.pdf · I're:entn culegere de probleme esie elaboratci En prirlcipal pe I~aza progrnnielor

Cuprins

1. fntiilc!ere ~i compresiune . . . . . . . . . . . . >

2. Forfecare, imbinciri . . . . . . . . . . . . . 2;; 1;. hIomeilte de inorlie. Module de rezistentj. ' ,-

. I , . . . . . 4 Diagrame de forte axiale, forte tjieitoare ~i molnente inrol-oietos: e 7.:

. . . . . . 5. Eforturi unitare En bare soliictate la incovoicre 7-l

. . . . . . . fj.Deformatii in baresol ic i ta te la incovoiere 93 7. Rdsucire . . . . . . . . . . . . . . . . . l:ii 3. Flambajul barelor drepte . . . . . . . . . . 1:;:: 5 1 . Solicitjri cornpuse . . . . . . . . . . . 1 .i:;

10. Calculul deformatiilor prin metode energetice . . . . 1 !;A

. . . . . . . . 11. Sisteme static nedeterminate 12. Hare curbe. Diagrame de eforturi. Dimcnsionare .

1:;. Calculul firelor. Eforluri ~i deformatii . . . . . . . . . . . . 14. PlSri plane si plrici curbe subtiri

15. Tuburi cu pereti grosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I G . Solicit51-i prin gocuri

. . . . . . . . . 1;. Vibratiile sistemelor elastice . . . . . . . . . . 13. Solicitsri variabile

. . . . . . . . . l!] Solicitjri in donleniul plastic .i:i bliogrnfie . . . . . . . . . . .

l!!,i

?! . ;

?::\I

''41;

. . "I: I 37 1 "8'1 . : ; ( I ! )

. ::24 '7 I, -

, . .).).J

Page 3: cF< D. M. Probleme de rezistenta ma terialelordigilib.utcb.ro/repository/ccn/pdf/boiangiurezistenta.pdf · I're:entn culegere de probleme esie elaboratci En prirlcipal pe I~aza progrnnielor

1,ucrarea cuprinde circa 300 problcme rezolvate qi circa 100 problt rrlc ne- rczolvate, grupate in 19 capitole, din dolr!eniul mecanicii vi rezistenfci nlatcria- Irlor: tntindere $i compresiune, forfeearc, momente de inerfie ~i diagmme dc efarturi, deformafii, Igsucire, flamb~j111 barelor, sisteme static nedc- terniinate, calculul firelor, plgcilor plane qi curbe, tuburi, solicit5ri prin qocuri, vibratiile sisternelor elastice, solicitjri varjabile $i In domeniul plastic.

Se adreseaz5 inginerilor qi tehnicicnilor din toate ramurile industriale precum pi studentilor de la facult&~ile cu profil tehnic.

Redactor : Ing. MARIANA CHEPTEA Tehnoredactor : V. E. UNGUREANU Coperta $i sllpracoperta : SIRlONA

DUMITRESCU --- Dun de tipar : 25.01.1989. Coli de tipar : 21

C.2. 539.4(076.5). ISBN 973-31-0063-3.

p-

fotreprinclerea poligrafica ,,Olten!aU, Cralova Str. Mihai Viteazul nr. 4

Rep~blica Socialist5 Romania Comanda nr. 183

Page 4: cF< D. M. Probleme de rezistenta ma terialelordigilib.utcb.ro/repository/ccn/pdf/boiangiurezistenta.pdf · I're:entn culegere de probleme esie elaboratci En prirlcipal pe I~aza progrnnielor

I're:entn culegere de probleme esie elaboratci En prirlcipal pe I~aza progrnnielor analitice ale cursurilor dc mecanicd ,si rezisfenfa materialelor afererllc faculfci~ilor din inuci!ir'n~tntul silperior frhnic, cu profil nemecanic. I-'rill cort!inutul scizc, ea incearcu' sci vinii i n sprijinirl celor in!ere.~a!i 2n re- .zoloure(1, in lr -UI~ l imp c i f mui s c w l , (1 unor probleme practice de rczislen!a rnutcrit~ielor inir-un spirit ingineresr de maxim6 eficacilafe.

I,ucrureu cuprinde probleme rezoluaie si problerne rterezoluule, grupale in I!, capifole.

Ca ~netodti de prezenfare, fiecarc capifol eslc precedat de o scrrrlci ertu- rnprcirf u forn~ulelor sub titlul .,Defini(ii si formule" rrrnxa!Z de n n numdr de ])roLicme rezolr~ate, iar lu sfirsitul cupifolult~i se duu si u n nrrrndr redas de probetme nerezoluafe.

1'0 ir~locmireu culegerii s-au ur~nu'rit, pe cil posibil, principiile [~edn- gogtce gcnerale, specifice u~zor asemenca lucrn'ri, qnlonindn-se prohlerncl~ fiecdiai capitol i n ordinea cre$lerii compiexifd!ii lor s i pe clme de problpmp .ci,nila;r, uplicinrlu-se mai mul le metode la rezolvarea aceleiqi problenlz, ucolo iinrle a fosi posibil. pentru a evideiz(iu avarztcl~ele ~i dezaocinfnjele me- ! I I ~ ~ P / . ~ F t i i~liz(~!e.

1,rtcrareu se adreseazd Zndmsebi s f ~ ~ d e n t i l o r de la facultn'!ile err profr'l ~ctnlci.tnnic, fiind lofodafd utilG fufrrror celor ce strrcliaen' : ~ i u f i l i z ~ a ~ i i i n crr.liai- falctr lvr inginereascd noliunile de bazci ale rezisientei rnaleriillci tr.