Celsona 458

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  6

Embed Size (px)

description

17 de març de 2006

Transcript of Celsona 458

 • 2 458 - Divendres, 17-3-2006

  Apunts Grfics, SL., no es fa respon-sable de l'opini personal dels col-laboradors a Celsona ni de les erradesen que aquests puguin incrrer. I eslimitar a publicar la correcci en unafe d'errades a la segent edici de larevista. Apunts no cobrir els danys operjudicis que qualsevol error puguiocasionar.Queda reservat tot el contingut, i nosen pot duplicar per mitjans fsics,ptics ni informtics cap part senseordre expressa de l'empresa editora.

  Direcci: Josep M. BorsRedacci: Ramon Estany

  Josep M. MontanerEdici: Francesc Xavier

  MontillaTextos: Eva JanPublicitat: Manoli

  OrtigosaOficina: Ctra. de Tor, 25

  25280 [email protected]

  Dip. Legal: L-267-19971.500 exemplars

  El primer nmero de CelsonaInformaci va sortir el4 dabril de 1997

  Celsona Informaci spossible, setmana rerasetmana grcies a laporta-ci de molts col.laboradorsque, de manera totalmentdesinteressada, ensajuden a complementartota la informaci que aquveieu publicada.A tots ells, moltes grcies.

  Formen part de lequipde suport de Celsona:Pep MiaCandi PujolLlus CornetJ. ClavMarcel RiberaMontserrat RiuEnric SerraF. TorresJ.H.Ramon Gualdo

  Agraments especials a:

  973 481719Telfon

  Mbil: 617 01 29 51

  Editorial Josep M. Bors

  La Barra

  El treball a WWW.ELSOLSONES.NET jabeneficia a tota la comunitat dinternautes

  Els internautes habituals que visiten www.elsolsones.net ja saben que aquesta web hapassat per poques en les que les actualitzacions del servidor ens havia fet anar una mica decorcoll. La web actualment usa un programari GNU, o sigui de domini pblic, anomenat Nuke ET,creaci de TRUZONE i que s una adaptaci millorada del fams PHP Nuke. Desprs dutilitzardiverses versions de PHP Nuke i veure que el programari tenia molts defectes i errors, vam decidirutilitzar aquesta altra versi que ha es-tat tot un xit, a hores dara.

  Tot i que sempre hi ha detalls deprogramaci que ja anem arreglant, elNuke ET tenia un greu desavantatge i sque no es disposava del llenguatge cata-l per a aquest programari. La web es po-dia veure en angls i en castell.

  La tasca de fora temps ha estatadaptar parts tradudes de PHP Nuke i re-traduir les parts que no ho estaven delNuke ET i, com a programari lliure que s,tamb hem alliberat aquests arxius perqutothom qui ho desitgi els tingui al seuabast i pugui muntar la seva web en cata-l.

  Aquesta setmana sanunciava a laweb oficial de Nuke ET www.truzone.orgla descrrega oficial del llenguatge catalper a aquest programari. Per a mi s unprivilegi contribur daquesta manera a ferque el catal tamb en sigui una opcipossible.

 • 3458 - Divendres, 17-3-2006

  Solsona Josep M. Montaner Reig

  LAjuntament de Solsonaaprova per unanimitatlampliaci del pati de

  lescola SetelsisEl Ple Extraordinari de lAjuntament de Solsona per de-

  batre la futura ampliaci del CEIP Setelsis i la requalifiaci delsterrenys de la cabana del Mrtir -on semplaar la nova escolapblica de Solsona- es va saldar ahir a la nit amb el vot a favori, per unanimitat, de tots els grups del consistori solson.

  Amb la decisi presa ahir, el CEIP Setelsis guanyar 1.500metres quadrats de pati per mitj de lannexi del solar adjacenta lescola, i la supressi del carrer de Mari Fortuny, que actu-alment separa els dos mbits. Daquesta manera sescriu, demoment, lltim captol duna polmica qesti que va arrencarlestiu de lany 2003 quan lescola Setelsis va comunicar a lAjun-tament la necessitat dampliar les seves installacions.

  Amb tot, lalcalde de Solsona, Jordi Riart, va asseguarque amb el ple dahir lajuntament mostra un cop ms la vo-luntat de desencallar definitivament aquest tema. Riart vaallegar que no era fcil conciliar els interessos de totes lesparts implicades per es va mostar satisfet perqu lampli-aci sigui una realitat en un termini raonable de temps.

  Per la seva banda, Mart Abella, portaveu del Com, vajustificar el vot a favor de la seva formaci perqu s un pro-jecte que el Com defensava des del principi. A ms, Abellava afegir que era absolutament necessari per una escola ambms de 500 alumnes que es trobaven en un espai molt redut.Abella tamb va demanar a lalcalde que adquirs el compro-ms de realitzar les gestions oportunes perqu el Departamentdurbanisme de la Generalitat exims a lAjuntament de po-sar altre cop a informaci pblica el projecte. En aquest sen-tit, Riart es va ratificar en la voluntat de fer els possibles peragilitzar al mxim lexecuci del projecte.

  Per la seva banda, el portaveu dERC, Xavier Jounou,va lamentar que shagi tardat massa a resoldre aquesta qes-ti, i a ms, va criticar les aventures via tnel i via pont delequip de govern que han alentit la soluci. Jounou va cri-ticar, tamb, la deixadesa i la falta de previsi de lactual iels anteriors governs per trobar una soluci a lampliaci de

  lescola, un fet que segons el portaveu dERC implicar queara la ciutat perdi una zona verda.

  El Ple dahir va servir, tamb, per aprovar amb els votsfavorables de tots els grups la requalificaci dels terrenys de laCabana del Mrtir per emplaar-hi la nova escola pblica.

  Disculpes de RiartLespectaci que havia aixecat la convocatria dahir va

  reunir a la sala de plens de lajuntament una cinquantena llargadassitents. Riart va aprofitar per demanar disculpes pbli-ques a la direcci de collegi Setelsis i a lAMPA del centre perles declaracions que havia fet la setmana passada. Riart vaassegurar que com a alcalde, en cap moment vaig voler ofen-dre ni molestar ning del claustre de professors ni de lAMPAde lescola. Tot i aix, Riart va apuntar que des de lAMPAno shavien seguit les formes corerectes ja que, segons lal-calde, els trmits shaguessin hagut defectuar des de fora delescola. Tanmateix, Jordi Fraxanet, president de la Junta delAMPA va lamentar que si b lalcalde ha demanat discul-pes, en cap moment sha retractat ni ha retirat les acusacionsque va llanar contra lAMPA. A ms, Fraxanet va assegurarque contradient les recomanacions de Riart continuaremutilitzant les motxilles dels nens tal com sha fet tota la vida icom marca la normativa del Departament dEnsenyament.Per la seva banda, Roser Fons, directora del CEIP Setelsis vavalorar molt positivament lacord per la gran urgnciaque tenia lescola de diposar del pati. I respecte a les discul-pes de lalcalde, Fons va deixar clar que la direcci del centreno ha fet cap declaraci al respecte tot i que va apuntar queels que hagin vingut les podran valorar elles mateixes.

 • 4 458 - Divendres, 17-3-2006

  Solsona Josep M. Montaner Reig

  Joaquim Nadal i Jordi Riart signenel conveni per la millora del nucli antic

  El Conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques dela Generalitat, Joaquim Nadal, i lAlcalde de Solsona, Jordi Riart,van signar divendres passat el conveni per la millora del nucliantic de la ciutat. Lacord garantitzar una inversi total d11milions deuros -gaireb 2 mil milions de pessetes- per reformari rehabilitar el nucli antic de Solsona en un perode de 4 anys.

  Amb la firma del conveni -que sinclou dins el Pla deBarris de la Generalitat de Catalunya- ladministraci auton-mica es compromet a desemborsar 57 milions deuros, mentreque el consistor solson hi haur daportar una suma equiva-lent.

  Alguns dels ajuts que preveu el Pla de Barris ja shaninvertit en algunes intervencions que ha dut a terme el consis-tori solson, com sn la restauraci del Portal del Pont i de laTorre de les Hores (una obra que va comenar fa unes setma-nes) o ladequaci de laparcament de la Plaa de les Moreres.

  La resta del ajuts sinvertiran en la millora de la pavi-mentaci de carrers, la renovaci de la xarxa de serveis, o ladotaci depais verds. A ms, el Pla de Barris servir tamb perreformar entre altres equipaments la Casa Morat -on subicarla futura Biblioteca Comarcal- i la casa del metge Sol -dosedificis que conformaran la futura illa cultural de Solsona-.

  Pel que fa a les ajudes als propietaris particulars, aquestses podran beneficiar de subvencions de fins a 18.000 euros perla restauraci de les faanes i dels elements estructurals delsedificis. Igualment va avanar que lajuntament buscaria no-ves lnies dajuts a travs daltres institucions i va destacar,tamb, lacord signat amb les entitats financeres de Solsonaper tal dajudar els propietaris a rehabilitar el seus immobles. Espreveu que el termini per la presentaci de les sollicituds espugui obrir a partir del mes dabril.

  Per la seva banda, Joaquim Nadal va destacar el com-proms del Govern de la Generalitat per engegar el Pla de Barrisa Solsona. Segons Nadal aquest projecte suposa una injeccieconmica molt important per tal de crear noves oportunitats alcentre histric de la ciutat. En aquest sentit Nadal va ssegurarque el pla servir perqu Solsona no deixi morir el seu nucli

  La inversi total se situar entorn als 11 milions deuros

  La inversi global del Pla de Barris de la Generalitat deCatalunya ascendeix a 800 milions deuros sufragats a partsiguals per ladministraci autonmica i els diveros ajunta-ments que shi han adherit. El Pla t una durada de 4 anysi conclour un cop sacabi la present legislatura. Segons laConselleria de Poltica Territorial i Obres Pbliques ja shansumat al Pla de Barris un total de 60 municipis de Catalunya.

  APUNT

  Generalitat i Ajuntament es faran crrec de la inversi aparts iguals

  antic i perqu no perdi lessncia de la seva prpia histria, pera Nadal el Pla s la millor manera de reforar i afirmar la identitatde Solsona. A ms, Nadal va reconixer que sn molts diners enun espai on viu relativament poca gent i per iax shi haur denotar molt.

  Per a Riart, la signatura del conveni s el tret de sortidadun projecte que ha de canviar la vida no noms del nucliantic sin de tota la ciutat de Solsona ja que tot Solona siden-tifica plenament amb el centre histric de la ciutat. SegonsRiart, el Pla de B