Ce si cum - Munti - si cum - Munti.pdf Viafa pe grohotig Plantele pot tr[i pe stAnci? Ce sunt Pdramo...

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ce si cum - Munti - si cum - Munti.pdf Viafa pe grohotig Plantele pot tr[i pe stAnci? Ce sunt Pdramo...

 • unti Hanke Huber

  'llustratii de Marion Wieczorek Traducere din limba germand

  Anca Vasas

  d enciclopedia rao

  Cele trei vArfuri din Dolomifi, ltalia

 • Formarea gi rispindirea Cum se formeazi muntii? Ce se intAmpll cAnd straturile de rocl sunt comprimate? Exist[ munti ;i sub ap6? Din ce sunt formaji munlii? 0are munlii dispar? Fenomene carstice

  Foc ai gheafi De ce unii munli ,,scuip[" foc? Unde existi vulcani? Ce este un ghelar montan? Crevase

  Unde exista gheala vesnic6? Viata 1n ghea[6

  Oare peste o sutl de ani vor mai exista ghelari in Alpi? Cum se formeaz[ avalansele?

  Soare, vint gi ploaie Clima din munli difer[ de cea de la ges? Aerulrarefiat Ce este rlul de inillime? De ce in munli wemea este atit de schimb[toare?

  Cum se formeazi vAntul de munte si de ses? Atpiiin fliciri lnversiuni climatice Ce este foehnul?

  Ptantele de la munte Ce zone intAlnim in drum spre vArf.z Ce este frontiera p[durii? Ce flori sunt tipice pentru Alpi? Cum supravieluiesc plantele in munli? Viafa pe grohotig

  Plantele pot tr[i pe stAnci? Ce sunt Pdramo gi Puna? Sibiide argint gi citugiri uriagi

  munfilor Animalele din munti Cum se adapteazi animalele climatului aspru de munte? 2T De ce fluiera marmota? z8 Ce plslri trliesc in Alpi? z8 Vulturiidin munfi 29 De ce caprele negre ;i lapii silbatici pot sf, se calere atAt de bine? 29 Cum au ajuns camilele in Anzi? 30 Ce animale de prad[ exist[ in mun{i? 3t

  Cuprins

  4

  5

  6

  7

  9

  9

  10

  77

  72

  73

  73

  u 33

  33

  34

  35

  35

  t6 16

  37

  37

  38

  t8 39

  40

  40

  41

  42

  42

  43

  46

  +8

  q8

  14

  75

  t6 77

  17

  77

  18

  18

  79

  79

  20

  27

  22

  22

  23

  23

  24

  24

  25

  Protejarea munlilor

  Oamenii din munfi CAnd au populat oamenii Alpii? Ce reprezint[ pagunile alpine pentru oamenii din Alpi? Pigunite alpine - nature virgini? Cine au fost incaqii? Trenuri?n mun{i

  Cum traversau oamenii munlii? Cum triiesc oamenii in Himalaya? laci

  Munfii ca zone de petrecere a timpului liber De cAnd se duc oamenii in vacant[ la munte?

  Sporturile de var[ la munte Ce nu trebuie s[ lipseasc[ intr-o drumelie? Echipament pentru escatadi Sporturi practicate pe zipada De cAnd exist[ schiuri? Pind la timitl Virfuride peste 8 ooo de metri

  Apa gi materiile prime Munlii stocheaz[ apf,? Cum funclioneaz[ o hidrocentrall? Ce materii prime ne furnizeazl mun\ii?

  Salvamontul

  lndicePovegti, mituri, retedinte de zei

 • Formarea gi rispdndirea munlilor CAnd pl[ci masive ale scoar{ei

  privim mai indeaproape alcitui- rea PimAntului. EI este format dintr-un nucleu invelit in mai multe straturi. Stratul exterior cel mai dur se nume;te litosfer[, lithos insemnAnd in limba greaci ,,piatrf,".

  Acest strat exterior este for- mat din mai multe pllci tectonice in care sunt incastrate continen- tele. De cele mai multe ori, plici- le sunt mai mari decAt

  continentele, ele intinzAn-

  .tN

  du-se gi sub ape. EIe nu sunt fixe, ci plutesc. Plutesc deoarece se afl[ pe suprafala unui strat al PamAntului care este format din- tr-un material vAscos, partial to- pit, denumit astenosfera. Pl[cile tectonice se pot a;adar depf,rta unele de altele sau se pot apropia si ciocni. Ele nu se mi;ci mai mult de cAliva centimetri in fie- care an, cam cu aceea;i vitezd cu care cresc unghiile.

  CAnd pl[cile tectonice se cioc- nesc, sunt antrenate forle enorme ;i se pot na;te munli. Dou[ pl[ci se pot ciocni frontal doar in ca- zuri extreme. DacI o placf, ocea- nici ;i una continentali se ciocnesc, cea oceanicI se scu- fund[ gi se topeEte. Ciocnirea celor dou[ pllci tectonice deter- minl activitatea vulcanic[.

  Camerd fi09tna

  Trcrorrcl pl-iclrcn Teoria tectonicii plicilor, ideea

  ci toate continentele se migci

  pe un soi de ptici la suprafafa

  Pimdntului, nu este foarte

  veche. Pini [a mijlocul secolului )C(, oamenii de gtiinli

  aveau cu totul alte conceptii

  despre formarea munfilor. Dar

  toate aceste teorii igi aveau

  stibiciunite lor. Abia Alfred

  Wegener a venit cu ideea ci continentele s-ar putea migca.

  De aici s-a niscut apoi teoria

  derivei continentelor gi a

  ciocnirii plEcilor uriage.

  Cu ajutorul acesteia, formarea

  munfilor se putea explica mult

  mai ugor.

  Prin scufundorea pldcii oceanice sub cea continentald se formeazd mun,ti $i se na$te

  o ct iv itate a v ul can i cd.

  .)rii-

  lliltql - '

  ".\:-**'\

  f;.;ffi :x@.i..rft

  Cum se rormeaza munlil t

  terestre se cioc- nesc, se for- meazi munlii. Pentru a inlele- ge acest feno- men trebuie sa

  NS'r\ +

  t -1---).*ffi* & 4**- h6t" {s'"

  : Creastd oceonicd

 • Olympic Mountains din nord-vestul Statelor Unite ale Americii s-au formatin urmo coliziunii dintre o placd oceonicd ! una continentold.

  FrnrstRr GEoLoctcE Daci straturile de roci se afl5

  unele deasupra celorlalte, pe

  cele de jos nu [e putem vedea.

  1n unele regiuni, straturile

  vechi le stripung pe cele noi,

  ajungdnd la suprafati. Astfel

  de regiuni se numesc ferestre

  geologice sau chiar tectonice.

  Un astfel de exemplu este

  fereastra Unterengadiner din

  Atpii Elvefieni sau fereastra

  Tauern din Austria.

  Litosfera este im pdr{itd in pldci tectonice moi mari sou mai mici care se deplaseazd in diferite direclii.

  Formarea mur+lilor este legate

  $i de cutremure. Masele de pimAnt se aglomereazi, atAt in sus, cat gi in jos. A;a s-au for- mat, buneoari., Anzri din Ameri- ca de Sud.

  Uneori, douI continente se ciocnesc direct. Atunci ele sunt sudate cu o presiune enorme, iar pe linia de sudurl se formeaze munti. Himalaya s-a format prin coliziunea dintre India ;i Tibet. Formarea Alpilor este ceva mai complicate, dar ;i aici, ciocnirea pllcilor tectonice a condus la aparitia acestor munti.

  CAnd se formeazl munti, fo4e enorme com- prim[ mase de roc[. Prin acest proces de compri- mare se pot forma cute,

  la fel cum ar aparea dacl am plia o stof[. Crusta devine astfel mai groase si mai scurte. Cutele pot fi verticale sau oblice sau chiar r[sturnate. Dac[ privim o cute rlsturnatl in secliune, vom con- stata ce ordinea straturilor de roce este si ea inversatl.

  In afar[ de asta, mai pot ap[- +G llua^rA rea si asa-numite inversi-

  Ce se intimpti c6nd straturile de roci sunt comprimate?

  ,F d{.

  - -.\ uni. Asa denumesc l\}r geologii procesele in

  care anumite stra- turi se sparg ;i p[r{i ale aces- tora se depla- seaz[ in sus, in jos sau chiar lateral. Daci

  presiunea este foarte mare, astfel

  de fragmente se pot plasa unul peste

  (.

  t;;:,. ,,,: ia:

  1 | t:ra::' 1,,, ;:: a:ri

  ?.8$*,:*t:,.

  altul, restul straturilor

 • CAnd straturile de rocd sunt comprimate, se formeozd diferite cute (sus) sou falii (ios)

  Deplasore pe verticald in jos

  Vdrfuri gola;e in Pirinei. Acest lonl muntos dintre Spanio ;i Franla s-o format com in aceeosi perioodd cu Alpii.

  asezandu-se deasupra ca o pla- pume.

  Felul cum se comport[ roca, daci se sflrimi sau se pliaz5., depinde in cele din urm[ de mate- rialul din care este formatf,: unele roci sunt mai elastice, pot fi de- formate mai usor, altele se sparg mai usor, sunt mai casante. Pe lAng[ aceasta, proprietatile rocilor se modificd in func{ie de con- diliile de temperaturi ;i de presi- une. Presiunea ;i temperatura cresc cu cAt ne apropiem de cen- trul PlmAntului. Astfel, o rocd duri gi fdrAmicioas[ la suprafala poate fi modificat[ precum ceara caldf,, in interiorul P[mAntului.

  Mai sf, nu-ti vinl sd crezi, dar de pe fundul mlrilor ;i al oceanelor se inal![ munli falnici. Ei pot chiar s[-i de-

  pf,;easc[ in in[llime pe cei de pe uscat. Creasta atlantic[, de exemplu, se intinde pe circa 16 000 de kilometri. Este asadar de dou[ ori mai lungi decAt

  Existi,munti gi sub ap6?

  MUlll reprezint6 ridicdturi ale scoa(ei terestre gi sunt

  rispindifi pe intreaga

  suprafafi a Terrei de [a tropice

  p6ni la poli. Lanturite

  muntoase sunt impunitoare

  ti pot atinge chiar 7 ooo de kilometri, ca ln cazul Anzilor.

  Munfii acoperi cam o treime

  din suprafafa planetei noastre.

  lndiferent de pozifia tor

  geografici, ini$imea lor

  dicteazi gi suprafetele

  locuibile. ro% din uscat se

  inatfd la z ooo de metri de la

  nivelul mirii. Muntii sunt

  impun6tori gi prin diferenfa

  de nivel, uneori uriagi.

  Aceasta se formeazi ?ntre

  zona montani gi zona

  submontani sau intre dealuri

  givii. Deplosare orizontald

 • lnsula Surtsey din largul lslandei a apdrut in ry63 in urmo unei erup{ii vulconice.

  Anzl| Ea incepe la nord de Is- landa ;i traverseaza intregul 0cean Atlantic pAni la Insula Bouvet din apropierea Antarc- ticii. AIte lanluri muntoase sub-

  acvatice sunt creasta indo-atlantic6, creasta

  indo-central[ gi mul- , ,. ,::,.;.:. :: ,. te altele.

  M[surali de pe fundul marilor, ace;ti munli sub- acvatici ating inillimi de 1 000

  pAna la 3 000 de metri. Fundul ocea-

  nelor se a fl5, de re- guld, la adAncimi de 4 000

  pAna la chiar 6 000 de metri. Unele vArfuri de munli sunt a