CashFlow - MasterMind csoport

of 29 /29
„A közösen gondolkodók szövetségében két vagy több elme mûködik együtt tökéletes harmóniában egy közös, konkrét cél érdekében.” Napoleon Hill A siker alapelvei Hogyan jussunk el onnan, ahol tartunk – oda, ahol tartani szeretnénk? Csoporttalálkozó-tervezõ A sikeres emberek egyik leghatékonyabb eszköze – akár a 20. század elejének leggazdagabb iparmágnásaira, akár a modern üzleti élet ikonjaira gondolunk – a közösen gondolkodó emberekbõl álló, úgynevezett master- mind csoport. A mastermind csoport megsokszorozhatja az erõnket – tudás, források és spirituális energia formájában. Miközben folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy ko- moly sikereket érjünk el, a mastermind csoport segítségé- vel saját szolgálatunkba állítjuk, és tovább fokozzuk a sike- rünk hátterét képezõ spirituális tudatosságot. Vagyis a „mastermind” egyaránt jelenti azt az erõt, ame- lyet fentrõl – Istentõl –, illetve amelyet egymástól kapunk. Együtt többre vagyunk képesek, és nagyobb energiát tu- dunk kifejteni, mint egyedül. Hogyan hozzunk létre mastermind csoportot? Olyan embereket válasszunk, akik már eljutottak arra a szint- re, ahova mi magunk is vágyakozunk – vagy legalábbis egy szinttel feljebb állnak, mint mi. A magasabb szinten lévõk sokszor csak azért csatlakoznak a csoporthoz, mert így olyan mókának lehetnek a részesei, amelyet önmaguktól biztosan nem szerveznének meg. Ügyeljünk rá, hogy a meghívottak szívesen legyenek egymás társaságában. Az emberek zöme nem tagja mastermind szövetségek- nek, de ha mi létrehozunk egyet, amelyhez örömmel csat- lakoznak, befogadnak maguk közé, és egy egészen új vilá- got tárnak elénk. Bár nem valószínû, hogy Ted Turner vagy Bill Gates kö- télnek fog állni, városunk legjelentõsebb ingatlanfejlesztõje talán igen. Vagy valamelyik vállalkozó. Vagy a helyi újság kiadója. De ezt csak úgy deríthetjük ki, ha megkérdezzük õket. Készítsünk egy listát, és haladjunk szép sorban. Elõfor- dulhat, hogy a végén inkább egy rovatvezetõt választunk a kiadó helyett – mert õ hosszú távon sokkal értékesebb se- gítségnek bizonyulhat. Ha céljaink egy adott téma, például egy új vállalkozás el- indítása vagy valamilyen befektetés köré összpontosulnak, érdemesebb vállalkozásvezetéshez vagy befektetésekhez kapcsolódó mastermind csoportot létrehozni. Mekkora az ideális mastermind csoport? Az ideális mastermind csoport 5-6 emberbõl áll. Ha ennél ki- sebb, elveszti a dinamikáját. Ha ennél nagyobb, kezelhetet- lenné válik – a találkozó elhúzódik, egyesekre nem jut elég idõ, és a személyes tapasztalatcsere mértéke is minimálissá válik. Saját mastermind csoportunk összeállítása Személyes céljaink, amelyek miatt létre akarjuk hozni a csoportot: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 12 ember, akit meg szeretnénk hívni a csoportba: (fontossági sorrendben; az elsõ 6 személy csatlakozását követõen zárjuk le a toborzást) 11. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 12. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 13. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 14. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 15. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 16. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 17. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 18. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 19. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 10. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 11. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________ 12. Név: ____________________________________________________ Telefonszám: __________________________________________

Embed Size (px)

description

CashFlow - MasterMind csoport

Transcript of CashFlow - MasterMind csoport

Page 1: CashFlow - MasterMind csoport

„A közösen gondolkodók szövetségében két vagy több elme mûködik együtttökéletes harmóniában egy közös, konkrét cél érdekében.”

Napoleon Hill

A siker alapelveiHogyan jussunk el onnan,

ahol tartunk – oda, ahol tartani szeretnénk?

Csoporttalálkozó-tervezõ

Asikeres emberek egyik leghatékonyabb eszköze – akár a 20. század elejének leggazdagabb iparmágnásaira,

akár a modern üzleti élet ikonjaira gondolunk – aközösen gondolkodó emberekbõl álló, úgynevezett master-mind csoport. A mastermind csoport megsokszorozhatja azerõnket – tudás, források és spirituális energia formájában.

Miközben folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy ko-moly sikereket érjünk el, a mastermind csoport segítségé-vel saját szolgálatunkba állítjuk, és tovább fokozzuk a sike-rünk hátterét képezõ spirituális tudatosságot.

Vagyis a „mastermind” egyaránt jelenti azt az erõt, ame-lyet fentrõl – Istentõl –, illetve amelyet egymástól kapunk.Együtt többre vagyunk képesek, és nagyobb energiát tu-dunk kifejteni, mint egyedül.

Hogyan hozzunk létre mastermind csoportot?Olyan embereket válasszunk, akik már eljutottak arra a szint-re, ahova mi magunk is vágyakozunk – vagy legalábbis egyszinttel feljebb állnak, mint mi. A magasabb szinten lévõksokszor csak azért csatlakoznak a csoporthoz, mert így olyanmókának lehetnek a részesei, amelyet önmaguktól biztosannem szerveznének meg. Ügyeljünk rá, hogy a meghívottakszívesen legyenek egymás társaságában.

Az emberek zöme nem tagja mastermind szövetségek-nek, de ha mi létrehozunk egyet, amelyhez örömmel csat-lakoznak, befogadnak maguk közé, és egy egészen új vilá-got tárnak elénk.

Bár nem valószínû, hogy Ted Turner vagy Bill Gates kö-télnek fog állni, városunk legjelentõsebb ingatlanfejlesztõjetalán igen. Vagy valamelyik vállalkozó. Vagy a helyi újságkiadója.

De ezt csak úgy deríthetjük ki, ha megkérdezzük õket.Készítsünk egy listát, és haladjunk szép sorban. Elõfor-

dulhat, hogy a végén inkább egy rovatvezetõt választunk akiadó helyett – mert õ hosszú távon sokkal értékesebb se-gítségnek bizonyulhat.

Ha céljaink egy adott téma, például egy új vállalkozás el-indítása vagy valamilyen befektetés köré összpontosulnak,érdemesebb vállalkozásvezetéshez vagy befektetésekhezkapcsolódó mastermind csoportot létrehozni.

Mekkora az ideális mastermind csoport?Az ideális mastermind csoport 5-6 emberbõl áll. Ha ennél ki-sebb, elveszti a dinamikáját. Ha ennél nagyobb, kezelhetet-lenné válik – a találkozó elhúzódik, egyesekre nem jut elég idõ,és a személyes tapasztalatcsere mértéke is minimálissá válik.

Saját mastermind csoportunk összeállítása

Személyes céljaink, amelyek miatt létre akarjuk hozni a csoportot:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

12 ember, akit meg szeretnénk hívni a csoportba:(fontossági sorrendben; az elsõ 6 személy csatlakozását követõen zárjuk le a toborzást)

11. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

12. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

13. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

14. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

15. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

16. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

17. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

18. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

19. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

10. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

11. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

12. Név: ____________________________________________________

Telefonszám: __________________________________________

Page 2: CashFlow - MasterMind csoport

„A közösen gondolkodók szövetségében két vagy több elme mûködik együtttökéletes harmóniában egy közös, konkrét cél érdekében.”

Napoleon Hill

A siker alapelveiHogyan jussunk el onnan,

ahol tartunk – oda, ahol tartani szeretnénk?

Csoporttalálkozó-tervezõ

Hogy könnyebbé tegyük a csatlakozásra buzdító te-lefonhívások lebonyolítását, kezdjük egy vázlattal, amelynek segítségével összefoglalhatjuk gondola-

tainkat és a csoport elõnyeit.Olvassák el az alábbi szöveget, majd fogalmazzák meg a

sajátjukat a jobb oldali, keretes részen.

Példa:

Üdvözlöm, John! A nevem Jennifer Bentley.

Szoftverfejlesztõ vagyok, az én nevemhez fûzõdik az az

új AS/400-as rendszerre írt termék, amely egyidejûleg több

számla és elõfizetés kezelését teszi lehetõvé az e-kereske-

delem területén mûködõ cégek számára. Bár még csak

most kezdtem körbeérdeklõdni, többen is jelezték, hogy

szívesen részt vennének egy mastermind csoport létreho-

zásában, amelynek segítségével új forrásokhoz juthatnánk

hozzá, és olyan új megoldásokat, illetve nézõpontokat is-

merhetnénk meg, amelyek idáig rejtve maradtak elõttünk.

Nagyon szeretném, ha ön is tagja lenne a csoportunk-

nak. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg elõnye származ-

na belõle, mivel, úgy tudom, önnek még nincs saját mas-

termind csoportja. Számíthatok a részvételére?

A csoport hetente egyszer gyûlne össze, hogy a tagok

ötletekkel segítsék egymás munkáját. Személyesen talál-

koznánk, de a csoport úgy is dönthet, hogy inkább telefo-

non tanácskozik.

Szánna-e heti egy órát arra, hogy 5-6 másik prominens

vezérigazgatóval tárgyalja meg munkahelyi vagy akár ma-

gánjellegû problémáit? Jim McCutcheon már jelezte rész-

vételi szándékát. Nem tudom, ismeri-e õt.

Ide írja a saját toborzószövegét

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Page 3: CashFlow - MasterMind csoport

„A közösen gondolkodók szövetségében két vagy több elme mûködik együtttökéletes harmóniában egy közös, konkrét cél érdekében.”

Napoleon Hill

A siker alapelveiHogyan jussunk el onnan,

ahol tartunk – oda, ahol tartani szeretnénk?

Csoporttalálkozó-tervezõ

Mastermind találkozót hetente vagy kéthetente ta-nácsos tartani egyórás idõtartamban, személye-sen, az összes tag részvételével. A találkozót le-

bonyolíthatjuk telefonon is. Mindegyik találkozót az alábbi,jól bevált forgatókönyv szerint érdemes lebonyolítani, hogymindenki elegendõ figyelmet kapjon, és senki se érezze ki-rekesztettnek magát.

1. lépés: Kérjük meg szellemi vezetõnket, hogy irányítsonbennünket!

Íme, egy fohász, amelyben Istent vagy egy magasabb rendûerõt kérünk arra, hogy jöjjön el közénk:

„Most arra kérünk, hogy járjon át és vegyen körül min-ket a fény, a szívünk pedig kitárva várja a magasabb erõsugallatait.”

2. lépés: Mi újság?

Annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, ésfeldobjuk a hangulatot, mindenki osszon meg a többiekkelegy-egy vidám történetet. Még a kis sikerekrõl szóló beszá-molók is azt az érzetet keltik a csoport tagjaiban, hogy:„Nem hiába vagyunk együtt, és ennek így is kell maradnia.”

3. lépés: Osszuk be az idõt!

Bár a heti javasolt idõtartam 10 perc fejenként, a 3. lépés so-rán a tagok az igényeiknek megfelelõen kérhetnek egy kishosszabbítást.

4. lépés: A tagok beszélnek, miközben a többiek figyelnek, és a megoldáson törik a fejüket

A beszélgetések magánjellegû vagy üzleti témákat egyarántérinthetnek – nem ez a lényeg. Amíg mindenki számára ér-dekes a beszélgetés, oda fognak figyelni ránk.

A felvezetésre, a vitára és az ötletelésre szánt idõ letelté-vel a levezetõ elnök így szól: „Lejárt az idõ!” És már jön is akövetkezõ delikvens.

5. lépés: Vállaljuk, hogy mindent megteszünk!

Miután az egyes tagok sorban bemutatták és megbeszéltéka kérdéseket, ötleteket gyûjtöttek, és meghallgatták a visz-szajelzéseket, a levezetõ elnök mindenkit megkér, hogy fo-gadjon meg valamit, amit egyébként, ha nem lenne tagja acsoportnak, nem tenne meg.

6. lépés: Mondjunk hálát!

Fejezzük be a találkozót közös hálaadó imával. Vagy sorbanmindenki mondjon valamit, ami aznap megfogta õt egymásik személlyel kapcsolatban.

Személyes tervezõm az eheti találkozóhoz

Bevezetõ történet:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Legfrissebb híreim:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Hosszabbítást kérek, mert:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Témám:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Fogadalmam:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Page 4: CashFlow - MasterMind csoport

„A közösen gondolkodók szövetségében két vagy több elme mûködik együtttökéletes harmóniában egy közös, konkrét cél érdekében.”

Napoleon Hill

A siker alapelveiHogyan jussunk el onnan,

ahol tartunk – oda, ahol tartani szeretnénk?

Csoporttalálkozó-tervezõ

__________ hét

Problémák vagy tervek, amelyeket megakarok osztani a csoporttal:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

A csoport javaslatai:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

A csoport által javasoltkontaktszemélyek/források:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Területek, amelyeken lépéseket kell tennem:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Page 5: CashFlow - MasterMind csoport

SIKERNAPLÓ

Nap: Dátum:

SIKER OK TOVÁBBFEJLÕDÉS KÖVETKEZÕ LÉPÉS

1.

2.

3.

4.

5.

Page 6: CashFlow - MasterMind csoport

Január

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 7: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 8: CashFlow - MasterMind csoport

Február

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 9: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 10: CashFlow - MasterMind csoport

Március

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 11: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 12: CashFlow - MasterMind csoport

Április

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 13: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 14: CashFlow - MasterMind csoport

Május

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 15: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 16: CashFlow - MasterMind csoport

Június

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 17: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 18: CashFlow - MasterMind csoport

Július

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 19: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 20: CashFlow - MasterMind csoport

Augusztus

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 21: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 22: CashFlow - MasterMind csoport

Szeptember

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 23: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 24: CashFlow - MasterMind csoport

Október

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 25: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 26: CashFlow - MasterMind csoport

November

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 27: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 28: CashFlow - MasterMind csoport

December

A HÓNAP ELOLVASANDÓ SIKERKÖNYVEI... RENDEZNI HIÁNYOSSÁGAIMAT, RENDETLENSÉGEMET...

1. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. _________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. _________________________________________________________ SZEMBENÉZNI AZZAL, AMI NEM MÛKÖDIK...

A HÓNAP MOTIVÁCIÓS AUDIOPROGRAMJA... _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

Vállalnod kell a személyes felelõsséget – nemváltoztathatod meg a körülményeket, az évszakokat vagy a széljárást, de önmagad megváltoztathatod.

Ez a te feladatod.

Jim Rohn

VASÁRNAP HÉTFÕ KEDD SZERDASIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

Page 29: CashFlow - MasterMind csoport

A hónap… A hónap megerõsítése…LEGFONTOSABB SIKERALAPELVE __________________ _______________________________________________________________

ÚJ SIKERSZOKÁSA _____________________________________ _______________________________________________________________

CSOPORTTALÁLKOZÓJA ______________________________ _______________________________________________________________

ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGE _________________________ _______________________________________________________________

KAPCSOLATA, AMELYEN DOLGOZNI KELL ________ _______________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

A HÓNAPFORRADALMI CÉLJA:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

A HÓNAP FELADATAI:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

MEGTANULT LECKÉK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

EREDMÉNYEK:

A legjobb eredmények napjai...........

Elõzõ hónapban

A pihenés/ellazulás napjai................

Elõzõ hónapban

A felkészülés napjai..........................

Elõzõ hónapban

KITÕL KELL KÉRNEM...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

MIT...?

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBATSIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.

SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK. SIKER PIHI ELÕK.