Case Seat Advertentie

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  481
 • download

  0

Embed Size (px)

description

In de presentatie laten we zien hoe een originele versie van een advertentie (Seat) wordt vergeleken met een mockup versie. Deze mockup is gemaakt ahv ons Centric onderzoek en haalt een 16% meer aandacht op het merklogo. Een mooi resultaat!

Transcript of Case Seat Advertentie

 • !"##$%&

  '()%$(%*+,-(.#%/0.#-12#+#3$%4+,56$78*#3$%652#%!9/:%530%85$#2$%*33(.51(32

  ;

 • !"##$%A

  !"#$%&'()*+,%-'),%-)%$&./+0

 • !"##$%D

  E%2#6(302FFF*2%)"5$%+5G#-2

  '()%$(%*+,-(.#%/0.#-12#+#3$%4+,56$78*#3$%652#%!9/:%530%85$#2$%*33(.51(32

  ;

 • !"##$%H

  1/.)#&)#23+/4$)523,6&)/7)89:;)

 • !"##$%E

  :-4#'$

  @33/+&=%#&B)/7)2$'',C$),%-)*+,%-)+$6,"")/%)-$'#C%)D)#')A#CA$+

  !"#$%&'$()%*(%+$,-%.*/*%*0%1%"&%2"/2$3%"(%4%QETC+2%.2%E&T+2R

  4''$,.%*0%+$,-%.*/*%1%"&%5$6$3%-2,(%4%QETN%.2%HANR

  7"8,9*(&%*0%+$,-%1%"&%2"/2$3%-2,(%4%QUFC2%.2%EFA2RF

  4+,-(.#0%.#-2*(3%K;#2*I3%/

 • !"##$%M

  8=22,+B

  ;#2*I3%K%26(-#2%@#G#-%(3%588%,5-5+#$#-2V%W#2,(30#3$2%2,#30%+(-#%1+#%(3%0#2*I3%K%#3%"5.#%+(-#%XY51(32V%;#2*I3%K%+(-#%-#2,(30#3$2%2,#30*3I%+(-#%1+#%(3%$"#%!#5$%8(I(

  &>U&>TZECB>EA/G#31(3%1+#%!9/:%8(I(%Q2R

  ETNHAN/,,#58%26(-#%!9/:%8(I(%QNR

  &U>A&A>CZCAE>&C/G#31(3%1+#%Q2R

  E$'#C%)DE$'#C%):

 • !"##$%U

  :33$,"#%C

  :*+#%2,#30%(3%-#2,(30#3$2%(3%!9/:%8(I(%530%[\!%,5O](^%(S%0#2*I3%K%*2%"*I"#-QETN%.2%HANR

  Z

 • !"##$%&

  !"#$%&'(

  '#()*+,#+$(%()#+,%-*.#%/-#%*+%0.#0(%1+%,#(12+%3

  45-6#.%789%1+%$"#%*.0+2#%0.#0:(.#).#(#+$%$"#%/-#%()#+,%*;%.#()*+,#+$(1+%$"#%0.#0:(%*;%1+$#.#($

  -).*?#,%?#.(1*+%3

 • !"##$%C

  :33$,"#%C)#%)>2$

  `5-I#%3

 • !"##$%&B

  F=2*$+)/7)GH,>/%')

  :"#-#%5-#%+(-#%XY51(32%(3%$"#%a*3I#-%530%$"#%[\!%,5O](^%*3%0#2*I3KF%/%85-I#%3

 • !"##$%&&

  1$,&2,3'

  ;#2*I3%/

  :($58%XY51(32%(3%@($"%$"#%0#2*I3)*$"(%$"#%+(-#XY51(32F

  4+,-(.#0%.#-2*(3%K

 • !"##$%&A

  F$.)E$4$"/32$%&):%,"BI$'

  :$%;*(9(

 • !"##$%&D

  ;/&,")9H3/'=+$)J,I$)K,&A)

  [5b#%,5$"%(S%588%XY51(32%0

 • !"##$%&H

  L#+'&)9H3/'=+$)J,I$)K,&A)

  [5b#%,5$"%(S%X-2$%XY51(3%,5$" :"#%5--()2%,(*3$%5-#%$"#%5.#-5I#%X-2$XY51(3%,5$"%*3%$"#%0#2*I3F%4$%2"()2%)"5$"5,,#32%)"#3%2(+#@(0O%-#502%$"#0#2*I3%*3%$"#%X-2$%2#6(302F

 • DU%NDU%N

  EB%NEB%N

  EM%NEM%N

  &C%N&C%N

  DT%NDT%N

  &E%N&E%N

  A&%NA&%N

  &T%N&T%N

  E%NE%N

  AA%NAA%N

  c%!,-#50

  c%:A%26(-#

  ;M),%,"BI$)N)83+$,-

  ;M):F:OPQ9?)5G#31(3%26(-#%*3%5d#-%A2#6(302%(S%6(3$56$%)*$"%$"#%0#2*I3F%4$2"()%$"#%*+,56$%5d#-%3(-+58%#21+5$#06(3$56$%1+#F

  8KR9:E?!,-#50%(S%XY51(3%*3%$"#%0#2*I3F%:"#2,-#50%2"()2%"()%5-#5_2%(S%*3$#-#2$5@2

 • !"##$%&M

  @=+)K+/-=6&)K/+S/"#/

 • !"##$%&U

  @=+)"/6,>/%)7/+)T=,"#&,>4$)'$''#/%'

  O/6,>/%)#%):2'&$+-,2

 • !"##$%&T

  8&+$,2#%C)&A$)'$''#/%')

  e#%653%2$-#5+%$"#%2#22*(3%8*.#%.*5%43$#-3#$%

 • !"##$%&C

  !,++/='$"),33+/,6A)

  :)(%0#2*I3%5-#%,

 • !"##$%&'

  ()#*+,-*.%/0#1*#%2,-$12$%)*%1$3%452#3%678%9':&'%;%