Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

download Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

of 36

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

Cng Vn Phong tm nhn 2030

Nhm 1

LI M UHin nay, vi xu hng ton cu ha v hi nhp kinh t th gii, thng mi quc t ngy cng pht trin. cng l tin cng nh t ra yu cu cho s pht trin ca vn ti v giao nhn trong ngoi thng. c bit vi Vit Nam hin nay gia nhp vo WTO, do cn pht trin h thng giao thng vn ti hn na, to iu kin cho ngoi thng pht trin. Nc ta c thin nhin u i vi hn 3260km chiu di b bin, l iu kin pht trin vn ti bng ng bin. H thng cng bin ca Vit Nam c chia thnh 8 nhm dc theo t nc t Bc vo Nam, trong c mt s cng quc t chnh l cng Hi Phng, cng Nng, cng Si Gn. Vi mc tiu pht trin kinh t c nc ni chung v vng kinh t trng im min Trung ni ring yu cu bc thit l cn c mt cng trung chuyn quc t c xy dng. hin thc mc tiu , vo ngy 31/10/2009, cng container quc t Vn Phong chnh thc c khi cng xy dng, s kin s hon thnh vo nm 2013. Vy ti sao li chn Vn Phong xy dng cng trung chuyn quc t? Vn Phong c nhng li th g tr thnh mt cng ln trong khu vc c th cnh tranh vi nhng cng ln nh cng Thm Quyn, cng Singapore,? Trong phm vi bi tiu lun, nhm em xin trnh by mt s vn lin quan n vic xy dng cng Vn Phong, thc trng v gii php Vn Phong c th tr thnh mt cng container ln trong khu vc. Bi tiu lun ca nhm em Cng Trung chuyn container quc t Vn Phong v tm nhn 2030 s trnh by mt s lun im v vn ny. Bi tiu lun ca nhm em gm c 3 phn chnh: Chng 1: Tng quan v vn ti container Vit Nam v xu hng pht trin cc cng trung chuyn container trong khu vc. Chng 2: D n cng trung chuyn Container quc t Vn Phong vi tm nhn 2030 Chng 3: Mt s gii php xy dng v pht trin Vn Phong. 4

Cng Vn Phong tm nhn 2030

Nhm 1

Do s hiu bit cn hn hp cng nh iu kin nghin cu cn nhiu hn ch, ni dung bi tiu lun ca nhm em khng trnh khi nhiu sai st. V vy, nhm em mong s nhn c s gip , hng dn v b sung t pha c gio. Chng em xin chn thnh cm n!

5

Cng Vn Phong tm nhn 2030

Nhm 1

NI DUNGCHNG I: Tng quan v vn ti container Vit Nam v xu hng pht trin cc cng trung chuyn quc t trong khu vc. 1.1: Tng quan v vn ti Container Vit Nam Phng thc vn chuyn hng ha ng bin bng container bt u hnh thnh v pht trin t nhng nm u thp nin 70 ca th k trc. Phng thc vn chuyn ny c nhiu tnh u vit so vi cc phng thc vn chuyn hng bch ha trc - l s an ton, nhanh chng, hiu qu v thn thin vi mi trng. Nh nhng u th vt tri , vn chuyn hng bng container pht trin nhanh chng. Ngoi ra, nu cc hng kinh doanh vn chuyn container kt hp thc hin dch v logistics ti cc u bn th hiu qu kinh doanh cn cao hn nhiu. Nhng hng tu container ln trn th gii hin nay u thc hin kiu kinh doanh kt hp ny. 1.1.1: i tu Container Vit Nam Hot ng kinh doanh vn chuyn hng bng container Vit Nam bt u c ch trng u t vo nhng nm cui ca thp nin 90 th k XX. Nm 2008 nng lc chuyn ch Container ca i tu trong nc l 445.686 TEU ( th phn ca cc hng tu quc t l 1.005.704 TEU ) v nu tnh n thng 8 nm 2009, Vit Nam c tt c l 11 hng tu container vi tng s 37 tu, tng sc ch 22.921 TEU. i tin phong trong hnh thc vn chuyn ny l Tng cng ty Hng hi Vit Nam (VINALINES). V trong giai on t 1996 n nhng nm u th k XXI, Tng cng ty tht s to c uy tn v tch ly c nhng kinh nghim qu bu v qun l, kinh doanh khai thc i tu container. VINALINES nm phn ln th phn vn chuyn container ni a v tham gia th trng vn chuyn hng container khu vc ng Nam v ng Bc . Tuy nhin, cng vi thi gian, do khng c ch trng i mi, u t pht trin, i tu container do Tng cng ty trc tip u t, qun l, khai thc gim c v s lng v cht lng. Kinh nghim ca i ng cn b qun l, kinh doanh

6

Cng Vn Phong tm nhn 2030

Nhm 1

khai thc tu container ca Tng cng ty ch gip tip tc duy tr c lch tu p ng yu cu khch hng. Trn th trng hin nay, c thm nhiu doanh nghip vn ti bin Vit Nam u t pht trin dch v vn chuyn container: Cng Vn ti Bin ng (BISCO - mt doanh nghip thuc Tp on Cng nghip tu thy Vit Nam), i l lin hip vn chuyn (GEMADEPT), Cng ty c phn Hng hi ng , Cng ty c phn Hng hi H Ni (MARINA HANOI). Trong , GEMADEPT v BISCO l nhng tn tui c ghi nhn trong lnh vc vn chuyn container Vit Nam. Nt chung trong kinh doanh vn chuyn container ca cc doanh nghip vn ti bin Vit Nam l u kinh doanh khai thc cc tu container trng ti nh (di 2.000 TEU), v v th hnh thc kinh doanh ch yu l cho thu nh hn lm cc tu chy feeder (gom hng t cc cng nh trong khu vc v cng trung chuyn quc t) v khai thc tuyn ni a. Cng v vy, vic kt hp kinh doanh vn chuyn container vi cung cp dch v logistics ti cc u bn l ht sc hn ch. Sau hn 10 nm, k t khi hot ng vn chuyn container xut hin ti Vit Nam, n nay hnh thc kinh doanh ny vn nh l, manh mn. Trc tnh hnh kinh t, chnh tr, x hi trong nc, khu vc v quc t v ang c nhiu thay i, lm th no i tu container Vit Nam t c v th trong khu vc v th gii l trn tr ca nhiu ngi trong ngnh. Bn cnh cc doanh nghip vn ti container Vit Nam cn phi tnh n hot ng vn chuyn feeder trong khu vc chc chn s c nhng thay i khi cc cng nc su trong nc tng bc c hon thnh v i vo khai thc nh hng u t pht trin. Nhm khng nh c thng hiu, kinh doanh vn chuyn container hiu qu, cc doanh nghip vn ti bin phi tp trung u t tu trng ti ln, tham gia vo hot ng vn ti container lin lc a v kh nng hp tc u t kinh doanh dch v logistics. Khng tn dng c c hi thun li ngay ti sn nh, Hng hi Vit Nam s kh c kh nng pht trin xng vi tm vc ca quc gia ven bin nm v tr a l thun li trn tuyn ng bin quc t. Cc doanh nghip vn ti bin cn c k hoch 7

Cng Vn Phong tm nhn 2030

Nhm 1

chun b nhng ngun lc cn thit cho pht trin vn ti container tuyn xa v kinh doanh dch v logistics. *Bng1: i tu container Vit Nam ( Ngun s liu : vietmarine.net )

8

N* O

TN TU

NM NG

SC CH TRNG TI CH TU (TEU) (DWT) 1.118 426 426 594 594 594 1.022 1.022 588 1.022 7.406 13.719 6.000 6.000 11.235 11.235 11.235 14.101 14.101 9.088 14.101 110.815 6832 7.000 9520 8500 12.400 12.400 12.400 12.400 81.452 4.213 5.778 9.991 8285 14000 14000 36.285 8957 9125 Gemadept 9125 27.207 14.101 14.101 VTBVD Vinashin Marina Hanoi Vinafco Bisco Vinalines Shipping

TH PHN THEO NNG LC (%)

1 1950 Cng Vn Phong tm nhn 2030 EL LoBo 2 3 Vn Lang 4 5 Vn Xun 6 7 Ph M 8 9 Vinalines Pioneer 10 VN. Sapphire 1987 Ph Tn 1988 1988 Vn Phong 1983 1988 M Linh 1983 1984 Hng Bng 1983 1983

Nhm 1

32,31

11 12

Vn L Vn Phc

1994 1995

436 405 600 490 1.016 1.016 610 610 5.183

13 14

Vn Hng Morning Viship

1996 1997

15 16

Vinashin Mariner Vinashin Navigator

2003 2003

22,61

17 18

Vinashin Trader Vinashin Freighter

2005 2005

19 Vinafco 18 20 Vinafco 25

1986 1995

240 320 560

2,44

21 22

Ocean Park Ocean Asia

1950 1980

453 950 950 2..353

10,27

23

Achiever

1980

24 25

Stellar Pacific Pacific Gloria

1984 1997

576 699 699 1.974

26

Pacific Peal

1999

8,61

94,46

27

Vinashin Pacific

2005

1.022 1.022

Cng Vn Phong tm nhn 2030 *Bng 2: Sn lng vn ti ca cc hng vn ti cont trong nc(Ngun s liu: Vietmarine.net)

Nhm 1

ST T Ch tiu

n v

Nm 2008

Nm 2009

I

Sn lng Tn vn ti bin Teu Vn ti n c ngoi

Thc So snh So snh K hoch hin 2007(% 2008(% 2009 2008 ) ) 69.284.52 74.827.2 112,93 108,00 2 83 1.451.552

103Tkm 115415472 1 Tn Teu 103Tkm 2 Vn ti trong nc Tn Teu 47.389.626 1.005.704 101.779.03 3 21.997.434 445.686

103Tkm 13.639.873

1.1.2: H thng cng Container quc t Vit NamTrong nhng nm qua, ngnh hng hi Vit Nam u t xy dng mi v a vo khai thc c hiu qu cc cng trnh cng bin nh: nng cp v ci to pht trin cho cc bin trng im Hi Phng, Nng, Si Gn, Cn Th, Ca L, Nha Trang, Qui Nhn p ng nhu cu ngy cng tng ca hng ha thng qua cng bin. n nay, ngnh hng hi c 126 bn cng v 266 cu cng nn p ng kp thi yu cu hng ha thng qua cng bin, ng gp tch cc vo s pht trin ca dch v logistics. Khi lng hng ha thng qua h thng cng bin Vit Nam trong 7 nm (2001-2007) t 911 triu tn, trong hng container l 18,4 triu TEU. Ring nm 2007, tng sn lng hng ha thng qua cng l 181.116.000 tn tng 17,2% so vi nm 2006, hng container l 4.490.000 TEU tng 31,2% so vi nm 2006 . 10

Cng Vn Phong tm nhn 2030

Nhm 1

Tuy nhin so vi cc nc trong khu vc th quy m cng bin ca nc ta cn qu nh b. Chng hn, di cu tu ca cc cng bin Vit Nam, mc d nhng nm qua ngnh hng hi n lc xy dng v m rng, song tng chiu di cc cu tu ca c nc mi ch bng 3 cng ln ca Singapore. Tng chiu di ca 8 cng tng hp quc gia l 8.267m ch mi gn bng chiu di ca cng TanJung Priok ca Indonesia, cng Klang (Port Klang) ca Malaysia l 8.648m hay cng Manila ca Philipin l 7.592m. cc nc trong khu vc, mi cng c t 40 n 70 bn, trong khi Vit Nam, cng ln nh cng Si Gn, cng Hi Phng, mi cng ch c 16 bn vi tng chiu di cu cng ln lt l 2.827m v 2.565m. Cn cng c sn lng hng container thng qua nhiu nht Vit Nam l Tn Cng (Ct Li) ch c tng cng 11 bn vi chiu di 1.677m. Cng ln nht khu vc min Trung l cng Nng, bao gm cng Tin Sa v cng Sng Hn th c 10 bn vi tng chiu di 1.493m. Ring cng VICT ch c 3 bn vi chiu di khim tn l 486m ang l cng c sn lng container ng hng th hai khu vc Pha Nam . Theo d bo ca Drewry - mt cng ty t vn uy tn ca Anh trong lnh vc dch v cng bin, s lng container xut nhp khu ti cc cng bin VN nm 2010 s vt con s 6,2 triu TEU v nm 2015 s t n 15,5 triu container. Trong xu hng nh vy, nng lc hin ti ca h thng cng Container Vit Nam thc s l mt vn ng lo ngi. Tuy nhin nu nhn nhn mt cch tch cc th tim nng rt ln ca lng cu chnh l ng lc quan trng thc y vic hnh thnh v a vo mt s cm cng t nhn hin trong thi gian va qua. Tiu biu trong s l cc cng: SP- PSA (Cng ci mp th vi), cng SPCT (Cng Container trung tm sai gn), TCCT (Tn cng Ci Mp) l nhng cng c a vo hot ng trong khong thi gian t nm 2009 n nm 2011. Bn cnh , nu ng nh d kin th trong nm 2011 ny cc cng quc t Long An, Quy Nhn c u t bi nh nc v 2 cng CMIT v SSIT, l lin doanh gia Cng Si Gn vi tp on Maersk A/S (an Mch) v Cng ty SSA (M) cng s i vo hot ng. Nhng n lc pht trin h thng cng bin ca hng hi Vit Nam t