Cai dat DotNetNuke 4.5.3

download Cai dat DotNetNuke 4.5.3

of 30

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  186
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Cai dat DotNetNuke 4.5.3

HNG DN CI T

DOTNETNUKE 4.5.3I. Chun b:1. 2. 3.

Download DotNetNuke Ci t IIS (Information Internet Servies). Download v ci t .NET Framework 2.0

Lu : DotNetNuke 4.x ch chy c trn .NET Framework 2.0 nn bn phi download v ci t gi ny.4.

Ci t SQLServer 2000/2005 (hoc MSDE)

Lu : chn ch MixMode v Khng chn blank password (i vi SQL 2000; SQL 2005 khng cho php chn blank password). DotNetNuke 4.x c th chy c trn SQL Server Express nn nu bn nh s dng DB ny th c th download n v khng cn ci SQL Server 2000/2005. Vic ci t SQL Server Express kh l n gin, bn ch cn lm theo wizard l c.

II. Cc bc thc hin1. 2. 3.4.

Ti v h thng DotNetNuke Gii nn To CSDL cho h thng trong SQL Sever 2005 To ti khon ng nhp CSDL trong SQL Sever 2005 Thit lp quyn hn. Cu hnh IIS (Internet Information Server). Cu hnh web.config cho vic ci t Ci t

5.6. 7.

8.

III. Thc hin:1. Ti h thng DotNetNuke

Bn c th ti v phin bn mi nht ca h thng DotNetNuke ti a ch www.dotnetnuke.com ( ti v bn phi ng k mt ti khon trn website ny)

2.

Gii nn

Gii nn DotNetNuke vo mt th mc bt k trn cng. Trong VD ny chng ta chn: "C:\Web\DotNetNuke".

3.

To CSDL cho h thng trong SQL Sever 2005

Trong khung Name , t tn cho CSDL. Trong v d ny, chng ta t tn l DotNetNuke

4.

To ti khon ng nhp CSDL trong SQL Sever 2005

Trong tab General-

Login name: tn ti khon ng nhp. Trong VD ny chng ta chn

DotNetNukeUser.-

Chn SQL Sever authenticaton. Nhp password ca ti khon & confirm

password. -

B la chn User must change password at next login Default database: chn CSDL chng ta va to l DotNetNuke

Chuyn qua tab User Mapping.-

Trong khung Users mapped to this login, check DotNetNuke Trong khung Database role membership for: DotNetNuke, check

db_owner

* Lu : Phn Authentication phi chn SQL Server and Windows-

Nhn phi chut vo computer, chn Properties Chn tab Security Trong khung Security, chn SQL Server and Windows Chn OK.

5.

Thit lp quyn hn.

(Nu a cng ca bn ko s dng cu trc NTFS m s dng cu trc FAT32 hay cu trc khc th c th b qua bc ny).-

Cho php process ASP.NET quyn read/write i vi th mc trn.

+ i vi IIS5 (Win 2000, XP) ti khon ny tn l {Server}\ASPNET + i vi IIS 6 (Win 2003) ti khon ny l NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.-

thc hin c iu ny click chut phi ln th mc bn t DotNetNuke,

chn Properties v chn tab Security.

Lu y: (*) Mt s h thng, thng la mi cai t se khng co tab Security trn ca s Properties. hin thi tab nay:

Ban m Windows Explorer (click up vao MyComputer) Chon menu Tool -> Folder Options

Chn tab View. Ban keo danh sach xung di cung va bo chon (uncheck) muc Use Simple File Sharing.

(*) Nu trong khung Group or user names khng c ti khon ASP.NET th thc hin theo cc bc sau:

Chn tab Seccurity.

Nhn vo nt Add

Nhn vo nt Advanced

Nhn vo nt Find now

Chn ti khon ASPNET Chn OK.

Chn OK

Chn ti khon ASP.NET v check vo Full Control Chn OK.

6.

Cu hnh IIS (Internet Information Server)

-

Click phi chut vo virtual directory DotNetNuke, chn Properties Trong tab Documents, nhn Add v nhp vo Defauilt.aspx OK. Trong khung Enable Default Document s xut hin thm Defauilt.aspx

-

Chuyn qua tab ASP.NET Trong mc ASP.NET version, chn 2.0.50727 Chn OK hon tt.

7.

Cu hnh web.config cho vic ci t

Trong v d ny, chng ta chn cc thng s nh phn c nh du. Nhng phn cn li c gi nguyn.-

server = (local); database = DotNetNuke; uid = DotNetNukeUser; pwd = 1234567;

Nu bn dng SQL Server Express, bn c th khng cn quan tm n vic cu hnh web.config na. Bn cng khng cn phi to database trong SQL Server Express v trong th mc App_data c 1 file database rng ri. Ch c mt lu nh l bn nn sao lu li file ny s dng phng trng hp ci t c vn m ti s ni n phn di y.

8.

Ci t

M trnh duyt v browse n http://localhost/dotnetnuke. Thc hin ci t theo hng dn. Nu khng c vn g, link "Please click here to access your portal" hoc Finished (Go to site) (ty vo ch ci t) s hin ra, bn ch cn click vo l truy cp c n trang web ca mnh. Nu c vn , hy ghi li thng bo li tr v, tm cch khc phc n. Nh xa database i v to li database mi (i vi SQL Server Express th bn kill tt c process ASP.NET i v xa c 2 file trong th mc App_data v copy file ti bo bn sao lu phn trn vo th mc ny). Di y l mt s hnh nh khi ci t DotNetNuke 4.5.3, gi Install download ti website www.dotnetnuke.com

Chn hnh thc ci t:-

Custom: ci t vi cc la chn ty Typical: ci t vi cc chc nng c bn Auto: t ng ci t

(Trong v d ny chng ta chn Custom)

Nu mun kim tra quyn truy cp folder (m chng ta thit lp trong qu trnh ci t), nhn vo Test Permissions

La chn c s d liu: SQL Server 2005 (Express) File SQL Server 2000/2005 Database

(Trong v d ny chng ta chn SQL Server 2000/2005 Database)

Nhn vo nt Test Database Connection kim tra thng tin kt ni C S D Liu hp l hay cha.

Ci t & hon tt ci t CSDL

Thit lp thng tin cho host (Super User Account) Ti khon c quyn hn cao nht trong h thng.

Chn cc modules mun ci vo h thng.

Xc lp thng tin cho Admin (Administrator Account) Ti khon c quyn hn cao sau host, cao nht trong portal.

La chn Skins & Containers ci t. (Hin ti ko c skins & containers no km theo)

La chn cc ngn ng mun ci t. (Hin ti ko c gi ngn ng no km theo)

Hon tt ci t, nhn Finished (Go to site) chuyn sang site va ci t.

IV. Tham kho:1.

Professional DotNetNuke 4.0: Open Source Web Application Framework for

ASP.NET 2.02. 3. 4. 5.

http://www.nguyentech.com/Default.aspx?PageContentMode=1&tabid=72 http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2004/so71/dotnetnuke.html http://www.dnnvn.de/Default.aspx?tabid=145&EntryID=2 http://www.dotnetnuke.com/Community/Blogs/tabid/825/EntryID/453/Default.asp

x

--