Bumi Dan Angkasa

download Bumi Dan Angkasa

of 13

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bumi Dan Angkasa

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  1/13

  BUMI DAN ANGKASASCES 3110

  LAPORAN AMALI( MATAHARI )

  KUMPULAN Q4PISMP AMBILAN JUN 2015

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  2/13

  AMALI

  TAJUK

  TERBIT MATAHARI

  HIPOTESIS

  Kedd!"# $"%"&"' e'"& $e#*!% +e'ed"'"# $","

  TUJUAN

  Me#*!"- +e'"&"# +"d" !edd!"# d"# $"," M"%"&"' Te'%.

  PENGENALAN

  M"%"&"' %e'% "d"/"& +e',%" d $"#" ,, %e'"%", M"%"&"' $#/ d "%", &'# d "'"%. M"%"&"' %e'%

  %d"! ,"$" de#*"# "-"' d $"#" !e"d""# /"#*% $/" %e'"#* ee'"+" "!% ,ee/$ M"%"&"' $#/

  d"# $e#*"!&' %/*&% (+e',%" "&"6" ,"$"'7,"$"' d"' M"%"&"' %e'/&"% $/" "!&' "!% ,e#-" **"

  "-"')..

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  3/13

  M"%"&"' %e'% d"# M"%"&"' %e'e#"$ "d"/"& d"' ,"% ,d% +"#d"#* /, +%!.

  P%"'"# B$ #/"& $e#6e"!"# B$ $e#*"/"$ $"/"$ d"# ,"#*. Se%"+ ,e-"$

  d,$+/!"# "&"" B$ $e$"% +%"'"# ,e"#6"! 15 d"'-"&. P%"'"# B$ 6"#*

  &"#6" 15 d"'-"& ,e%"+ 1 -"$ %d"! /e& d'"," /e& +e#dd! B$ !e'"#" +%"'"#

  B$ # e'/"! de#*"# ,"#*"% +e'/"&"#. B$ e'+%"' d"# e'ed"' $e#*e//#*

  M"%"&"' +"d" !e#d#*"# 23.58. Ke#d#*"# B$ #/"& $e#6e"!"# +e'"&"#

  $,$ 6"#* e'/"! d +e'$!""# B$. Se/"# % ,e+e'% 6"#* d!e%"& $$

  +e'*e'"!"# M"%"&"' d"# #%"#*7#%"#* d /"#*% d"+"% d/&"% d,e"!"# +%"'"# B$.

  T"$"&"# /"* +e'*e'"!"# e!/+%! M"%"&"' "d"/"& d,e"!"# /e& +e'ed"'"# B$

  $e#*e//#* M"%"&"'. Pe'*e'"!"# B$ # /e& d+e'&"%!"# de#*"# $e$e'&"%!"#

  +e'"&"# ,"#* d"# $"/"$ B$. De#*"# $e/&"% !e "'"& !% %"'" ,ee#"'#6"

  B$ e'+%"' +"d" "'"& /""# -"$. Pe'$!""# B$ 6"#* $e#*&"d"+ M"%"&"'

  $e#6e"!"# ,e"&"*"# B$ $e#-"d ,"#* $"#"!"/" ,e"&"*"# /"* "d"/"& $"/"$.

  J"$ 12 %e#*"& &"' $e#"#d"!"# ,e+"'& &"' ,"#* $"#"!"/" 12 %e#*"& $"/"$

  $e#"#d"!"# ,e+"'& &"' $"/"$.

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  4/13

  M"%"&"' +/" %e'e#"$ /e& !'"#* +!/ 9 $"/"$ "!% M"/"6," d"#

  $e#6e"!"# ,e"&"*"# +e'$!""# B$ "d"/"& *e/"+ "% %d"!

  $e#*&"d"+ M"%"&"' d"# -"$ 9 +"* +/" M"%"&"' %e'%. See#"'#6" M"%"&"'

  %e'% d"' %$' !e "'"% d"# "'"& # +e'/ d#6"%"!"# d"/"$ e#%! +%"'"#

  "% %$' "d"/"& ,"% "'"& +%"'"# d"# "'"% +/" "'"& 6"#* e'%e#%"#*"#

  "/" d $"#" !%" e'"d". C'"! +%"'"# B$ 6"#* $e#6e"!"# M"%"&"'

  !e/&"%"# %e'% d"' %$' d"# %e'e#"$ d "'"%. H"/ # !e'"#" B$ e'+%"'

  d"' "'"% !e %$'.

  RADAS

  Se"& K"$e'" D*%"/ S#6 (10.1 Me*" P:e/,)

  J"#*!" ,d% !$+", "% e#"#*

  J"d"/ +e$e'&"%"#

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  5/13

  PROSEDUR

  Se"& %e$+"% 6"#* ,e," %e/"& d!e#"/ +",% #%! $e/&"% M"%"&"' %e'%

  d"/"$ %e$+& $"," ,e$#**. Pe$e'&"%"# d+",%!"# d"# d!%!"#

  6"#* ,"6" %e/"& $e/"!!"# +e$e'&"%"# # ,e"'" e#"'.

  L"#d,!"+ 6"#* ,"6" ,ed"#* $e$e'&"% %e/"& d/"!"'!"#

  Pe$e'&"%"# !","'7$"%" ,"6" %e/"& d'e!d!"# (/"!"'"# !e+"d"

  +e'*e'"!"# M"%"&"' "$% !e%#**"# $"," d"# /"#7/"#).

  D"%" d"#"/,, d"# d%",'.

  L"+'"# +e$e'&"%"# d'e!d!"# de#*"# -"d"/ "'%" "%" '"-"& 6"#*

  ,e," d"# e'!"%"# de#*"# d"%" !"-"# !e "%", +e'*e'"!"# 'e/"% M"%"&"'$e#*e//#* B$ d"# !e,"##6" !e "%", B$.

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  6/13

  TARIKH; MASA GAMBAR MATAHARI A

  ?.00 PAGI100 42

  25 =EB 201>?.00 PAGI

  100 44

  2> =EB 201>?.00 PAGI

  @@ 45

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  7/13

  TARIKH ; MASA GAMBAR MATAHARI A =EB 201>?.OO PAGI

  @? 42

  29 =EB 201>

  ?.30 PAGI @? 44

  2? =EB 201>?.30 PAGI @@ 4>

  2@ =EB 201>?. 30 PAGI

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  8/13

  PERBINCANGAN

  K"$ %e/"& $e$"% +e$e'&"%"# %e#%"#* !edd!"# M"%"&"' %e'% ,e/"$" &"$+' 5&"' e'$/" d"' 24 =e'"' **" 2@ =e'"' 201>. K"$ %e/"& $e#-"d!"# +!!

  !e/"+" ,e"*" +"#d"# #%! $e#*'" !edd!"# "$%& M"%"&"'. Kedd!"# +!!

  !e/"+" "d"/"& 1358 d"' "'"& %"'" ($e#*!% "'"& -"$). Be" "#%"'" !edd!"#

  M"%"&"' d"# +!! !e/"+" $e#-"d +"#d"# #%! !"$$e#d"+"%!"# !edd!"# d"#

  +e'"&"# "$%& M"%"&"' ,e+"#-"#* !"-"# !"$ "* $e#d"+"%!"# #/" "/%%d !"$

  $e#-"d!"# $#* "#*#"# ,e"*" +"#d"# #%! $e#*!' +e'"&"# !e%#**"#

  "'", M"%"&"'. D"'+"d" &",/ +e$e'&"%"# 6"#* %e/"& !"$/ "!!"# !edd!"# M"%"&"'

  %e'% %d"! ,"$" d"# " e'"& $e#*!% ,"% +/" %e'%e#%. I# d,e"!"# /e&

  !e#d#*"# +"!, B$ +"d" 23.58. M"%"&"' %e'% d"' ,ee/"& %$' d"# %e'e#"$ !e

  ,ee/"& "'"%. Ke"d""# # d,e"!"# +%"'"# B$ +"d" +"!,#6" d"' "'"% !e %$'

  $e#*!% "'"& /""# -"$. P"#-"#* ,"#* d"# $"/"$ d B$ "d"/"& e'e" +"d"

  ,e,"% !"","#

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  9/13

  H"/ # $e$+#6" !"%"# "#%"'" !e#d#*"# +"!, B$ "% +"d" 23.58. ,ee#"'#6"

  !e#d#*"# B$ #/"& $e#6e"!"# !e-"d"# $,$7$,$ d &e$,e'" %"'" d"#

  ,e/"%"# ,e'%" $e#6e"!"# ,"#* d"# $"/"$ +"d" &"'7&"' d"/"$ $,$7$,$

  %e'%e#% "d"/"& e'e" ,"$" ,e!"/. P"#-"#* ,"#* "%" $"/"$ # "d"/"& ,ee#"'#6"

  e'*"#%#* !e+"d" e!/+%! M"%"&"'. C#%" "+"/" ,e,e'"#* % e'"d" +"d"

  !% %"'" +"d" "!% ,"#* M"%"&"' "d"/"& %#** d /"#*% +"d" $,$ +"#",

  $"#"!"/" 'e#d"& +"d" $,$ ,e-!. O/e& % "&"6" M"%"&"' +"d" $,$ ,e-!

  "d"/"& /e& %e',e"'. Se%e',#6" M"%"&"' +"d" $,$ +"#", %e'% d"' "'"& %$'

  %"'" d"# %e'e#"$ +"d" "'"& "'"% %"'" "% $e#*&",!"# ,e"#6"! /e& 12 -"$ d

  /"#*%. M"#"!"/" M"%"&"' $,$ ,e-! %e'% +"d" "'"& %$' ,e/"%"# d"# %e'e#"$

  +"d" "'"& "'"% ,e/"%"#. Te$+& $"," M"%"&"' %e'% d"# %e'e#"$ # "d"/"& !'"#*

  d"'+"d" 12 -"$. I# $e#6e"!"# &"' ,"#* +"d" $,$ ,e-! "d"/"& /e& +e#de!

  e'"#d#* ,"#* +"d" $,$ +"#",.

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  10/13

  Se"/!#6" %e'd"+"% -*" !e"d""# d B$ d $"#" M"%"&"' %e'% "d"/"& ,e/"$" 24

  -"$ $"/"& M"%"&"' %e'e#"$ -*" 24 -"$. Ke"d""# 6"#* /"' "," # "d"/"&

  d,e"!"# /e& !e#d#*"# B$ +"d" '% $e#*e//#* M"%"&"'. D ,ee/"&%"'" +"d" "'% '/e e'$"!,d +"d" !e%!" # M"%"&"' /e& d/&"% ,e+"#-"#*

  $,$ +"#",. Ke"d""# # e'/"! d,e"!"# !edd!"# !% %"'" B$ 6"#*

  e'"d" &"$+' de#*"# M"%"&"'. M"#"!"/" "!% $"/"$ &"#6" e'/"! +"d" $,$

  ,e-! d,e"!"# !e#d#*"# +"!, B$ 6"#* $e#6e"!"# "&"6" M"%"&"'

  /"#*,#* %d"! d%e'$" d "&"*"# #. H"/ # "d"/"& e'e" ,"$" ,e!"/ !e+"d"

  "&"*"#7"&"*"# B$ 6"#* e'"d" d *"',"# !&"%/,%". B$ 6"#* e'+%"'

  ,e"'" #d#* $e#6e"!"# !"","# !&"%/,%" $e#e'$" "&"6" M"%"&"'

  &"$+' ,"$" ,e+"#-"#* %". D,e"!"# #/"& !"","# !&"%/,%" %d"!

  $e#*"/"$ 4 $,$ ,e'%" $e$+#6" +"#-"#* "!% ,"#* d"# $"/"$ 6"#* ,"$".

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  11/13

  H"/ # "d"/"& !e'"#" B$ e'"d" e%/7e%/ +"d" *"',"# e#:. E!/+%! M"%"&"'

  "d"/"& /"/"# /#%","# M"%"&"' 6"#* %d"! d"+"% d/&"% de#*"# $"%" !","'. A/%%d +/"

  "d"/"& !e%#**"# ,e,"% -e! "%" -"'"! ,d% ,e,"% -e! 'e/"% !e+"d" *"',"#

  &'#. A$%& +/" "d"/"& ,d% $e#d"%"' 6"#* d!'" $e#*!% "'"& -"$ d"'+"d"

  "'"& '-!"# !e",""##6" %"'" de#*"# ,"% %%! d *"',"# &'# 6"#* $e#6/"#*

  ,"% %%! "/%%d "* -e! %e',e%

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  12/13

  KESIMPULAN

  Kedudukan matahari berubah mengikut peredaran masa.Hipotesis diterima.

 • 7/25/2019 Bumi Dan Angkasa

  13/13

  TERIMA KASIH