Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog...

27
Каталог продукции Магнитные клапаны 02 ПНЕВМОКЛАПАНЫ 03 ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 04 СЕНСОРЫ 05 МИКРОКЛАПАНЫ 06 РЕГУЛЯТОРЫ МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 07 ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 01

Transcript of Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog...

Page 1: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Ка

тал

ог

пр

од

укц

ии

Маг

ни

тны

е к

лап

аны

02ПНЕВМОКЛАПАНЫ

03ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

04СЕНСОРЫ

05МИКРОКЛАПАНЫ

06РЕГУЛЯТОРЫ МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА

07ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

01

Page 2: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Мы

ра

бо

та

ем

дл

я в

ас

, п

ре

дл

ага

я т

ыс

яч

и и

нд

ив

ид

уа

ль

ны

х р

еш

ен

ий

дл

я р

аз

ли

чн

ых

от

ра

сл

ей

в г

ло

ба

ль

но

м м

ас

шт

аб

е.

На

ши

ра

зр

аб

от

ки

в о

бл

ас

ти

эл

ек

тр

ом

агн

ит

ны

х

кл

ап

ан

ов

ба

зи

ру

ют

ся

на

мн

ого

ле

тн

ем

оп

ыт

е р

аб

от

ы и

на

ше

й в

ед

ущ

ей

по

зи

ци

и в

эт

ом

на

пр

ав

ле

ни

и.

Ли

ди

ру

ющ

ее

по

ло

же

ни

е н

а р

ын

ке

ко

мп

ан

ии

Bür

ke

rt о

бе

сп

еч

ив

ае

тс

я п

ос

то

ян

ны

м

ра

зв

ит

ие

м в

об

ла

ст

и к

он

ст

ру

ир

ов

ан

ия

и п

ро

из

во

дс

тв

а м

аг

ни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

.

Ра

зр

аб

от

ка

ма

гн

ит

ны

х к

ла

па

но

в о

су

ще

ст

вл

яе

тс

я т

ол

ьк

о н

а н

аш

ем

пр

ед

пр

ия

ти

и,

чт

о г

ар

ан

ти

ру

ет

на

ши

м к

ли

ен

та

м з

на

ме

ни

то

е н

ем

ец

ко

е к

ач

ес

тв

о.

То

чн

ая

об

мо

тк

а

ка

ту

ше

к,

ак

ку

ра

тн

ая

те

хн

ик

а ф

ор

мо

ва

ни

я л

ит

ье

м п

од

да

вл

ен

ие

м и

пе

рв

ок

ла

сс

на

я

те

хн

ик

а р

ез

ки

ме

та

лл

а -

вс

е э

ти

пр

еи

му

ще

ст

ва

ст

ан

ов

ят

ся

ва

ши

ми

.

На

ши

ин

но

ва

ци

и о

бе

сп

еч

ив

аю

т э

фф

ек

ти

вн

ос

ть

ва

ши

х п

ро

це

сс

ов

, м

ин

им

из

ир

ую

т

вр

ем

я п

ро

ст

оя

, п

ов

ыш

аю

т б

ез

оп

ас

но

ст

ь н

а п

ре

дп

ри

ят

ии

и у

ве

ли

чи

ва

ют

ва

ши

пр

еи

му

ще

ст

ва

в к

он

ку

ре

нт

но

й б

ор

ьб

е.

Мы

пр

ед

ла

гае

м в

ам

на

шу

по

дд

ер

жк

у -

та

м,

где

ва

м м

ож

ет

по

на

до

би

ть

ся

на

ш о

пы

т в

об

ла

ст

и м

агн

ит

ны

х к

ла

па

но

в.

Вы

вс

егд

а м

ож

ет

е

во

сп

ол

ьз

ов

ат

ьс

я н

аш

им

но

у-х

ау

- к

он

су

ль

та

ци

и,

ин

жи

ни

ри

нг,

по

дб

ор

об

ор

уд

ов

ан

ия

ил

и п

ус

к в

эк

сп

лу

ат

ац

ию

.

Мы

пр

исл

уши

ва

ем

ся к

ва

ше

му

мн

ен

ию

, п

ре

дл

ага

ем

ва

м н

аи

луч

ши

е р

еш

ен

ия

и

гово

ри

м н

а ва

шем

язы

ке!

Ли

де

р п

о п

ро

из

во

дс

тв

у э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

ве

де

ни

е

Со

де

рж

ан

ие

3 4 6 8

20

32

34

36

38

38

40

42

44

46

48

50

Вв

ед

ен

ие

Пр

еи

му

ще

ст

ва

Bür

ke

rt

Об

зо

р э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

Кл

ап

ан

ы п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

Кл

ап

ан

ы с

се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ой

ме

мб

ра

но

й

Ма

те

ри

ал

ы

Се

рт

иф

ик

ат

ы

Се

рв

ис

но

е о

бс

лу

жи

ва

ни

е

Та

бл

иц

а д

ля

по

дб

ор

а к

ла

па

но

в:

В

од

а и

не

йт

ра

ль

ны

е ж

ид

ко

ст

и

Н

ей

тр

ал

ьн

ые

га

зы

А

бр

аз

ив

ны

е и

агр

ес

си

вн

ые

жи

дк

ос

ти

П

ар

и в

ыс

ок

ие

да

вл

ен

ия

Ко

мп

ле

кт

ую

щи

е

Си

ст

ем

ны

е р

еш

ен

ия

Ко

нт

ак

тн

ая

ин

фо

рм

ац

ия

Page 3: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Ас

со

рт

им

ен

т п

ро

ду

кц

ии

Bür

ke

rt

5

В к

ата

ло

ге п

ре

дста

вле

н о

бзо

р

ми

кр

оклапано

в и

насо

со

в B

ür-

ke

rt,

об

еспе

чи

ваю

щи

х т

очную

и н

аде

жную

раб

оту п

ри

малы

х

расхо

дах.

В д

ан

но

м к

ата

ло

ге с

оде

рж

ит-

ся т

ехн

иче

ска

я и

нф

ор

ма

ци

я

о р

ас

хо

до

ме

ра

х/р

егу

лято

ра

х

ма

сс

ово

го р

ас

хо

да

га

за

и

де

тальн

ый

об

зо

р п

ро

дукц

ии

.

В э

том

ката

ло

ге п

ре

дс

тавле

ны

пр

опо

рц

ио

на

льн

ые

кла

па

ны

со

вс

ем

и

не

об

хо

ди

мы

ми

ха

ра

кте

ри

сти

ка

ми

, пр

ин

ци

-

па

ми

де

йс

тви

я

и

об

ла

стя

ми

пр

им

ен

ен

ия.

Наш

ассо

рти

ме

нт

магн

итн

ых

клапано

в

пр

ям

ого

де

йств

ия

и с се

рво

пр

иво

до

м не

знае

т

се

бе

р

авны

х.

Бо

ле

е по

др

об

-

на

я и

нф

ор

ма

ци

я с

оде

рж

итс

я

в э

том

ката

ло

ге.

Ко

мпа

ни

я

Bür

ke

rt

пр

едла

-

гае

т н

ео

гра

ни

че

нн

ые

ва

ри

-

ан

ты

и

ко

нф

игу

ра

ци

и

для

ре

гули

ро

ва

ни

я

пр

оц

ес

со

в

пр

и

по

мо

щи

н

акло

нн

ых,

пр

ям

ых

и

ме

мб

ра

нн

ых

кла

па

но

в.

В это

м ката

ло

ге вы

узн

ае

те

вс

е

о

на

ши

х

пн

евм

ор

ас

-

пр

еде

ли

телях,

пн

евм

оо

стр

о-

ва

х

и

си

сте

ма

х

авто

ма

-

тиза

ци

и,

а

такж

е

на

йде

те

ин

фо

рм

ац

ию

о

н

аш

их

ра

спр

еде

ли

тельн

ых ш

ка

фа

х.

Се

нс

ор

ы,

пр

ео

бр

азо

вате

ли

и

ко

нтр

олле

ры

B

ürke

rt

для

об

ра

бо

тки

и

р

егу

ли

ро

ва

ни

я

по

тока

, те

мпе

ратур

ы,

да

вле

-

ни

я,

ур

овн

я,

зн

аче

ни

я

рН

/

ОВ

П и

эле

ктр

опр

ово

дн

ос

ти.

Мы

яв

ля

ем

ся

од

но

й и

з н

ем

но

гих

ко

мп

ан

ий

на

ры

нк

е,

пр

ед

ла

гаю

щи

х в

ес

ь с

пе

кт

р о

бо

ру

до

ва

ни

я

и к

ом

по

не

нт

ов

дл

я и

зм

ер

ен

ия

, у

пр

ав

ле

ни

я и

ре

гул

ир

ов

ан

ия

. А

сс

ор

ти

ме

нт

на

ше

й п

ро

ду

кц

ии

вк

лю

ча

ет

в

с

еб

я

ма

гни

тн

ые

и

п

не

вм

ат

ич

ес

ки

е

кл

ап

ан

ы,

ре

гул

ир

ую

щи

е

и

ан

ал

ит

ич

ес

ки

е

кл

ап

ан

ы,

а т

ак

же

пн

ев

мо

ра

сп

ре

де

ли

те

ли

и с

ен

со

ры

.

Пр

еи

мущ

ес

тв

а B

ürke

rt

Ув

ле

кате

льн

ый

ми

р с

ис

тем

ко

нтр

ол

я ж

ид

кос

тей

и г

аз

ов

Ко

гда

з

ах

од

ит

р

еч

ь

о

ра

бо

те

с

ж

ид

ко

ст

ям

и

и

газ

ам

и,

то

м

ы

на

в

аш

ей

с

то

ро

не

-

ка

к

пр

ои

зв

од

ит

ел

ь

те

хн

ич

ес

ки

зр

ел

ых

пр

од

ук

то

в,

ка

к м

ас

шт

аб

но

ду

ма

ющ

ий

по

ст

ав

щи

к с

ис

те

мн

ых

ре

ше

ни

й и

ка

к п

ар

тн

ер

и к

он

су

ль

та

нт.

С м

ом

ен

та

ос

но

ва

ни

я в

19

46

го

ду

мы

пр

ев

ра

ти

ли

сь

в л

ид

ир

ую

щу

ю н

а м

ир

ов

ом

ры

нк

е

ко

мп

ан

ию

, з

ан

им

аю

щу

юс

я с

ис

те

ма

ми

ко

нт

ро

ля

ра

бо

чи

х ж

ид

ко

ст

ей

и г

аз

ов

. О

дн

ов

ре

ме

нн

о м

ы я

вл

яе

мс

я

се

ме

йн

ым

пр

ед

пр

ия

ти

ем

, ч

ьи

мы

сл

и и

де

йс

тв

ия

ба

зи

ру

ют

ся

на

ос

но

вн

ых

це

нн

ос

тя

х.

ОП

ЫТ

Ес

ть

ве

щи

, к

от

ор

ые

до

ст

уп

ны

не

ср

аз

у. И

х с

об

ир

аю

т. П

ол

уч

аю

т о

т д

ру

гих

лю

де

й.

Их

по

ст

оя

нн

о

на

ра

ба

ты

ва

ют

за

но

во

. П

оэ

то

му

-то

он

и т

ак

вы

со

ко

це

ня

тс

я.

К т

ак

им

ве

ща

м о

тн

ос

ит

ся

оп

ыт.

Ис

хо

дя

из

на

ше

го м

но

гол

етн

его

оп

ыта

, м

ы м

ож

ем

пр

ед

ло

жи

ть в

ам

об

ши

рн

ые

зн

ан

ия

в о

бл

ас

ти э

ле

ктр

ом

агн

итн

ых

кл

ап

ан

ов

- о

т к

он

су

льт

ац

ий

и р

аз

ра

бо

ток

до

мо

нта

жа

и т

ес

тир

ов

ан

ия

, а

та

кж

е п

ос

тпр

од

аж

но

го с

ер

ви

сн

ого

об

сл

уж

ив

ан

ия

. Н

ев

аж

но

, и

де

т л

и р

еч

ь о

б и

нд

ив

ид

уа

ль

но

м п

ро

из

во

дс

тве

нн

ом

ре

ше

ни

и и

ли

о н

ов

ато

рс

ко

й

си

сте

ме

дл

я и

зм

ер

ите

ль

но

го и

ко

нтр

ол

ьн

ого

пр

оц

ес

са

в ц

ел

ом

, -

вы

игр

ыв

ай

те б

ла

год

ар

я н

аш

ем

у о

пы

ту.

СМ

ЕЛ

ОС

ТЬ

Тот,

кто

за

ни

ма

етс

я т

ол

ьк

о о

пти

ми

за

ци

ей

су

ще

ств

ую

щи

х п

ро

ду

кто

в,

ко

гда

-ни

бу

дь

до

сти

гне

т п

ре

де

ла

-

тех

ни

че

ск

ого

, э

ко

но

ми

че

ск

ого

, л

ич

но

го.

Дл

я п

ре

од

ол

ен

ия

эти

х г

ра

ни

ц н

ео

бх

од

им

о м

уж

ес

тво

: м

уж

ес

тво

бы

ть

др

уги

м и

ве

ри

ть

в с

во

и и

де

и,

му

же

ст

во

ри

ск

ов

ат

ь,

ис

ка

ть

но

вы

е п

ут

и и

ра

зр

аб

ат

ыв

ат

ь д

ос

ел

е н

е

из

ве

ст

ны

е п

ро

ду

кт

ы.

И м

ы о

бл

ад

ае

м э

ти

м к

ач

ес

тв

ом

. М

ы о

бъ

ед

ин

яе

м и

пр

им

ен

яе

м н

аш

и з

на

ни

я д

ля

ре

ал

из

ац

ии

ва

ши

х ц

ел

ей

. И

сп

ол

ьз

уй

те

на

ко

пл

ен

ны

й н

ам

оп

ыт

в о

бл

ас

ти

эл

ек

тр

ом

агн

ит

ны

х к

ла

па

но

в!

ДО

СТ

УП

НО

СТ

ЬН

ек

ото

ры

е в

ещ

и к

аж

утс

я о

че

ви

дн

ым

и.

Тол

ьк

о к

огд

а о

ни

ис

че

за

ют,

мы

по

ни

ма

ем

, н

ас

ко

ль

ко

он

и в

аж

ны

.

В п

ер

ву

ю о

че

ре

дь

, э

то

от

но

си

тс

я к

ра

сс

то

ян

ия

м.

Бе

з б

ли

зо

ст

и о

че

нь

сл

ож

но

по

ст

ро

ит

ь о

тн

ош

ен

ия

и

на

ла

ди

ть

вз

аи

мо

по

ни

ма

ни

е.

И н

ам

эт

о о

че

нь

хо

ро

шо

из

ве

ст

но

по

ли

чн

ом

у о

пы

ту.

По

эт

ом

у м

ы в

се

гда

ря

до

м с

ва

ми

. Д

ля

то

го ч

то

бы

со

вм

ес

тн

о с

оз

да

ва

ть

на

ил

уч

ши

е р

еш

ен

ия

дл

я п

ос

та

вл

ен

ны

х п

ер

ед

на

ми

за

да

ч в

об

ла

сти

из

ме

ре

ни

я и

ре

гул

ир

ов

ан

ия

га

зо

в.

У н

ас

35

фи

ли

ал

ов

, и

это

по

зв

ол

яе

т н

ам

пр

од

ви

гать

те

хн

ич

ес

ки

е н

ов

ин

ки

на

бл

аго

на

ши

х к

ли

ен

то

в п

о в

се

му

ми

ру.

4

Page 4: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы6

бз

ор

ма

гн

итн

ых

кл

ап

ан

ов

пл

ун

же

р и

ме

мб

ра

на

(стр

. 2

2)

пи

ло

тн

ый

кл

ап

ан

с

ра

зд

ел

ен

ие

м с

ре

д и

ме

мб

ра

но

й (

стр

. 2

6)

Фл

ип

пе

рн

ые

(стр

. 1

8)

Уп

ра

вл

ен

ие

пн

ев

мо

кл

ап

ан

ам

и

(см

. К

ата

ло

г п

ро

ду

кц

ии

03

)

3/2

-хо

до

вы

е п

не

вм

ок

ла

па

ны

Об

зо

р э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

Клапаны прямого

действия

Сервоуправляемые клапаны

Пл

ун

же

рн

ые

(стр

. 1

0)

Ма

ятн

ик

ов

ые

(стр

. 1

4)

2/2

-хо

до

вы

е п

лу

нж

ер

ны

е

пи

ло

тн

ые

кл

ап

ан

ы

„с ж

ес

тк

ой

сц

еп

ко

й“

бе

з д

иф

фе

ре

нц

иа

ль

но

го

да

вл

ен

ия

Из

ол

ир

ую

щи

й э

ле

ме

нт

по

рш

ен

ь

„с ж

ес

тк

ой

сц

еп

ко

й“

(стр

. 3

0)

„с м

ягк

ой

сц

еп

ко

й“

(стр

. 2

8)

пл

ун

же

р и

по

рш

ен

ь

(стр

. 2

4)

„с м

ягк

ой

сц

еп

ко

й“

(пр

уж

ин

а)

не

об

хо

ди

ма

не

бо

ль

ша

я

ра

зн

иц

а д

ав

ле

ни

я

Ас

со

рт

им

ен

т э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

Bür

ke

rt ф

ор

ми

ро

ва

лс

я г

од

ам

и.

Ве

дь

то

ль

ко

лу

чш

ие

п

ро

ду

кт

ы

по

вы

ша

ют

э

фф

ек

ти

вн

ос

ть

и

р

ен

та

бе

ль

но

ст

ь

на

п

ро

из

во

дс

тв

е.

Не

ко

тор

ые

ве

рс

ии

уж

е з

ар

ек

ом

ен

до

ва

ли

се

бя

на

ил

уч

ши

м о

бр

аз

ом

, д

ру

гие

яв

ля

ютс

я

но

ве

йш

им

и

ра

зр

аб

отк

ам

и.

Од

но

м

ы

мо

же

м

ск

аз

ат

ь

с

ув

ер

ен

но

ст

ью

-

у

на

с

ес

ть

ре

ше

ни

е!

Ка

че

ль

ны

е

(стр

. 1

6)

3/2

-хо

до

вы

е п

ил

отн

ые

кл

ап

ан

ы с

ра

зд

ел

ен

ие

м

ср

ед

пр

ос

ты

е с

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

е к

ла

па

ны

с д

иф

фе

ре

нц

иа

ль

ны

м д

ав

ле

ни

ем

Из

ол

ир

ую

щи

й э

ле

ме

нт

ме

мб

ра

на

Page 5: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

9B

ürke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Эл

ектр

ом

агн

итны

е к

ла

па

ны

явл

яю

тся н

аи

бол

ее и

спол

ьзуем

ым

и э

лем

ента

ми

пер

екл

ючени

я в

ги

др

авл

ике. И

х

за

дача

со

сто

ит в

отсечени

и, вы

сво

бож

дени

и, д

ози

ро

ва

ни

и, р

аспр

ед

ел

ени

и и

ли

см

еш

ива

ни

и с

ред

ид

ко

стей

ил

и г

азо

в).

Они

со

ответствую

т о

гро

мно

му к

ол

ичеству т

реб

ова

ни

й и

но

рм

и д

ол

жны

об

ла

да

ть с

лед

ую

щи

ми

качества

ми

:

на

деж

но

е и

бы

стр

ое п

ер

екл

ючени

е,

вы

со

ка

я н

ад

еж

но

сть,

дол

гий

ср

ок э

кспл

уа

та

ци

и,

хо

ро

ша

я с

овм

ести

мо

сть с

о с

ред

ам

и и

ма

тер

иа

ла

ми

,

ма

лы

й п

уско

во

й т

ок,

ко

мпа

ктна

я к

онстр

укц

ия.

Фи

кси

рую

ща

я

гай

ка

Эл

ектр

о-

по

дкл

ючени

е

Тр

уб

ка

сер

дечни

ка

Пр

уж

ина

Упл

отнени

е

Сед

ло

кл

апа

на

Вхо

д

За

глуш

ка

Ко

рпус

Ка

туш

ка

Во

зд

уш

ны

й

за

зо

р

Сер

дечни

к

Сечени

е

Вы

хо

д

Пр

исо

ед

инени

е

На

пр

авл

ени

е п

ото

ка

Ко

ро

тко

за

мкнуто

е

кол

ьц

о

На

8B

ürke

rt |

ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Ан

ат

ом

ия

кл

ап

ан

а п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

Ка

туш

ка

Ка

ту

шк

а

с

об

мо

тк

ой

и

з

ме

дн

ой

п

ро

во

ло

ки

,

об

ра

зу

ющ

ей

пр

и п

ро

хо

жд

ен

ии

по

пр

ов

од

ам

то

ка

эл

ек

тр

ом

агн

ит

но

е

по

ле

. Д

ля

п

ер

ем

ен

но

го

и

ли

по

ст

оя

нн

ог

о

то

ка

. К

ат

уш

ки

п

ос

то

ян

но

го

т

ок

а

ра

бо

та

ют

ти

ше

, и

х с

ер

де

чн

ик

и т

ру

бк

а с

ер

де

чн

ик

а

бо

ле

е и

зн

ос

ос

то

йк

ие

, с

ил

а у

де

рж

ан

ия

эт

их

ка

ту

ше

к

вы

ше

. В

отл

ич

ие

от

ни

х к

ат

уш

ки

пе

ре

ме

нн

ого

то

ка

бы

ст

ре

е с

ра

ба

ты

ва

ют,

но

пр

ои

зв

од

ят

гу

дя

щи

й з

ву

к,

вс

ле

дс

тви

е ч

его

дл

я н

их

тр

еб

уе

тся

ко

ро

тко

за

мк

ну

тое

ко

ль

цо

; е

сл

и с

ер

де

чн

ик

не

мо

же

т с

во

бо

дн

о д

ви

гать

ся

,

ка

ту

шк

и п

ер

ем

ен

но

го т

ок

а м

огу

т п

ер

его

ре

ть

.

Се

рд

еч

ни

к

Пр

ез

иц

ио

нн

ый

эл

ем

ен

т, р

еа

гир

ую

щи

й н

а м

агн

итн

ое

по

ле

, о

бр

аз

уе

мо

е

ка

ту

шк

ой

п

од

в

ли

ян

ие

м

эл

ек

тр

ич

ес

ко

го

т

ок

а.

Се

рд

еч

ни

к

уд

ер

жи

ва

ет

ся

ка

ту

шк

ой

в

се

в

ре

мя

, п

ок

а

он

а

на

хо

ди

тс

я

по

д

на

пр

яж

ен

ие

м.

Пр

и

от

кл

юч

ен

ии

т

ок

а

пр

уж

ин

а

во

зв

ра

ща

ет

с

ер

де

чн

ик

в

и

сх

од

но

е

по

ло

же

ни

е.

Сп

ец

иф

ич

ес

ки

е э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ые

ос

об

ен

но

ст

и,

не

бо

ль

шо

й э

фф

ек

т з

ап

ом

ин

ан

ия

, а

та

кж

е в

ыс

ок

ая

из

но

со

сто

йк

ос

ть и

хи

ми

че

ск

ая

ус

той

чи

во

сть

яв

ля

ютс

я

гла

вн

ым

и п

ре

дп

ос

ыл

ка

ми

дл

я б

ез

уп

ре

чн

ой

ра

бо

ты

се

рд

еч

ни

ко

в.

Пр

уж

ин

а

Дл

я т

ого

что

бы

ве

рн

уть

кл

ап

ан

в и

сх

од

но

е п

ол

ож

ен

ие

в

об

ес

точ

ен

но

м с

ос

тоя

ни

и,

пр

уж

ин

а п

ро

тив

од

ей

ств

уе

т

си

ле

ка

ту

шк

и.

Эл

ек

тр

оп

од

кл

юч

ен

ие

На

вы

бо

р п

ос

та

вл

яе

тс

я ц

ел

ый

ра

д э

ле

ктр

оп

од

кл

юч

е-

ни

й.

Бо

ль

ши

нс

тв

о э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ых

си

ст

ем

им

ею

т

кл

ас

с з

ащ

ит

ы I

P6

5.

Тр

уб

ка

се

рд

еч

ни

ка

То

чн

о с

ко

нс

тр

уи

ро

ва

нн

ая

и в

ып

ол

не

нн

ая

тр

уб

ка

,

вн

ут

ри

ко

то

ро

й н

ах

од

ит

ся

се

рд

еч

ни

к.

Ко

ро

тко

за

мкн

уто

е к

ол

ьц

о (

то

ль

ко

дл

я

пе

ре

ме

нн

ого

то

ка

)

Эл

ек

тр

оп

ро

во

дя

ще

е

ко

ль

цо

в

з

агл

уш

ке

,

пр

ед

от

вр

ащ

аю

ще

е

ви

бр

ац

ию

с

ер

де

чн

ик

а,

вы

зы

ва

ем

ую

ча

ст

от

ой

се

ти

. Б

ез

эт

ого

ко

мп

он

ен

та

вз

аи

мо

де

йс

тв

ие

си

лы

пр

уж

ин

ы и

ма

гни

та

бу

де

т

пр

ив

од

ить

к г

уд

ен

ию

, к

огд

а п

ер

ем

ен

но

е н

ап

ря

же

ни

е

уп

ад

ет

до

ну

ля

ва

ра

за

за

ци

кл

) и

пр

уж

ин

а „

по

бе

ди

т

в д

во

еб

ор

ье

“.

Page 6: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

11

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

2/2

-хо

до

во

й п

лу

нж

ер

ны

й к

ла

па

н т

ип

а 6

01

3

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Ко

рпус к

ла

па

на

Сед

ло

кл

апа

на

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

10

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

2-х

од

ов

ой

пл

ун

же

рн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

Эл

ек

тр

ом

агн

ит

ны

й

кл

ап

ан

п

ря

мо

го

де

йс

тв

ия

с

с

ер

де

чн

ик

ом

я

вл

яе

тс

я

од

ни

м

из

са

мы

х п

оп

ул

яр

ны

х и

сп

ол

не

ни

й.

Его

отл

ич

ит

ел

ьн

ая

че

рт

а -

на

де

жн

ый

и о

пр

об

ов

ан

ны

й

пр

ин

ци

п р

аб

от

ы.

Ес

ли

кл

ап

ан

об

ес

точ

ен

, то

пр

уж

ин

а (

пр

и п

ом

ощ

и д

ав

ле

ни

я с

ре

ды

) п

ри

жи

ма

ет

се

рд

еч

ни

к

и у

пл

отн

ен

ие

к с

ед

лу

кл

ап

ан

а,

бл

ок

ир

уя

ка

на

л о

т в

хо

да

до

вы

хо

да

. П

ри

пр

ох

ож

де

ни

и

то

ка

че

ре

з к

ат

уш

ку

по

сл

ед

ня

я г

ен

ер

ир

уе

т э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ую

си

лу,

ко

то

ра

я п

од

ни

ма

ет

се

рд

еч

ни

к и

уп

ло

тн

ен

ие

пр

от

ив

си

лы

пр

уж

ин

ы и

да

вл

ен

ия

ср

ед

ы и

ос

во

бо

жд

ае

т п

ут

ь

дл

я с

ре

ды

.

Та

ка

я к

он

ст

ру

кц

ия

кл

ап

ан

ов

на

шл

а п

ов

се

ме

ст

но

е р

ас

пр

ос

тр

ан

ен

ие

, о

дн

ак

о и

х с

ле

ду

ет

пр

им

ен

ят

ь т

ол

ьк

о д

ля

не

йт

ра

ль

ны

х и

чи

ст

ых

жи

дк

ос

те

й,

по

ск

ол

ьк

у р

аз

де

ле

ни

е с

ре

д

у

ни

х

не

п

ре

ду

см

от

ре

но

и

н

еб

ол

ьш

ие

п

огр

еш

но

ст

и,

во

зн

ик

аю

щи

е

пр

и

ра

бо

те

с

за

гря

зн

ен

ны

ми

жи

дк

ос

тя

ми

, н

ега

ти

вн

о в

ли

яю

т н

а п

ро

це

сс

ы.

Об

ыч

но

по

то

к и

де

т н

ад

се

дл

ом

кл

ап

ан

а;

эт

и к

ла

па

ны

по

ст

ав

ля

ют

ся

в и

сп

ол

не

ни

ях

н/о

и н

/з.

Ма

кс

им

ал

ьн

ое

д

ав

ле

ни

е,

пр

и

ко

то

ро

м

кл

ап

ан

м

ож

ет

о

тк

ры

ва

ть

ся

, н

ап

ря

му

ю

за

ви

си

т о

т с

еч

ен

ия

, м

ощ

но

ст

и к

ат

уш

ки

и с

ил

ы п

ру

жи

ны

. В

св

яз

и с

эти

м у

кл

ап

ан

ов

это

го т

ип

а и

сп

ол

ьз

ую

тся

отн

ос

ите

ль

но

сл

аб

ые

пр

уж

ин

ы,

по

это

му

ге

рм

ети

чн

ос

ть п

ри

пр

оти

во

да

вл

ен

ии

н

ев

ыс

ок

а.

Кр

ом

е

того

, с

ущ

ес

тву

ют

так

н

аз

ыв

ае

мы

е

им

пу

ль

сн

ые

ка

туш

ки

, к

ото

ры

м д

ля

пе

ре

кл

юч

ен

ия

тр

еб

уе

тся

вс

его

ли

шь

кр

атк

ов

ре

ме

нн

ый

то

ко

вы

й

им

пу

ль

с.

По

сл

е э

того

се

рд

еч

ни

к у

де

рж

ив

ае

тся

по

сто

ян

ны

м м

агн

ито

м.

Дл

я о

св

об

ож

де

-

ни

я с

ер

де

чн

ик

а о

т м

агн

ита

ис

по

ль

зу

етс

я в

тор

ая

об

мо

тка

. Та

ки

м о

бр

аз

ом

, дл

я у

де

рж

ан

ия

кл

ап

ан

а в

за

кр

ыт

ом

по

ло

же

ни

и н

е н

уж

ен

то

к и

до

по

лн

ит

ел

ьн

ое

вы

де

ле

ни

е т

еп

ла

.

Bür

ke

rt п

ос

та

вл

яе

т э

ти

ти

пы

кл

ап

ан

ов

се

че

ни

ем

в д

иа

па

зо

не

от

0,0

5 д

о 6

мм

. М

огу

т

ис

по

ль

зо

ва

ть

ся

ка

к п

ос

то

ян

ны

й,

та

к и

пе

ре

ме

нн

ый

то

к,

а т

ак

же

ра

зл

ич

ны

е м

ат

ер

иа

лы

ко

рп

ус

а и

пр

ис

ое

ди

не

ни

я п

о в

ыб

ор

у.

п 6

011

п 6

013

п 0

255

п 6

027 (

н/о

)

Page 7: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

13

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

3/2

-хо

до

во

й п

лун

же

рн

ый

кл

ап

ан

ти

па

6014

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Ко

рпус к

ла

па

на

Сед

ла

кл

апа

на

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е

со

сто

ян

ие

Вкл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

R P A

12

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

3-х

од

ов

ой

пл

ун

же

рн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

У к

ла

па

но

в э

того

ти

па

тр

и п

ри

со

ед

ин

ен

ия

и д

ва

се

дл

а.

Од

но

се

дл

о в

се

гда

отк

ры

то,

а

др

уго

е -

за

кр

ыто

.

Та

ки

е к

ла

па

ны

мо

гут

пр

им

ен

ять

ся

дл

я п

ер

ем

еш

ив

ан

ия

и р

ас

пр

ед

ел

ен

ия

ср

ед

и ч

ас

то

ис

по

ль

зу

ютс

я к

ак

пи

ло

тны

е д

ля

др

уги

х,

бо

ле

е м

ощ

ны

х к

ла

па

но

в с

пн

ев

мо

пр

ив

од

ом

.

Но

рм

ал

ьн

о

за

кр

ыты

й

3

/2-х

од

ов

ой

к

ла

па

н

пе

ре

кр

ыв

ае

т п

ото

к

от

пр

ис

ое

ди

не

ни

я

сж

ато

го в

оз

ду

ха

Р д

о п

ри

со

ед

ин

ен

ия

А п

ри

отс

утс

тви

и н

ап

ря

же

ни

я;

пр

ис

ое

ди

не

ни

е

A н

ап

ря

му

ю с

ое

ди

не

но

с R

. В

об

ес

точ

ен

но

м с

ос

тоя

ни

и п

ро

чн

ая

ко

ни

че

ск

ая

пр

уж

ин

а

пр

оти

во

де

йс

тву

ет

да

вл

ен

ию

ср

ед

ы, в

оз

ни

ка

ющ

ем

у п

од

се

дл

ом

, и п

ри

жи

ма

ет

се

рд

еч

ни

к

к с

ед

лу

кл

ап

ан

а.

Ес

ли

ка

туш

ка

на

хо

ди

тся

по

д н

ап

ря

же

ни

ем

, с

ер

де

чн

ик

по

дн

им

ае

тся

на

ве

рх

и о

ткр

ыв

ае

т п

ро

хо

д м

еж

ду

вх

од

ны

м о

тве

рс

тие

м с

жа

того

во

зд

ух

а P

и в

ых

од

ны

м

отв

ер

сти

ем

А.

Од

но

вр

ем

ен

но

пе

ре

кр

ыв

ае

тся

ка

на

л м

еж

ду

А и

R.

Ма

кс

им

ал

ьн

ое

но

ми

на

ль

но

е д

ав

ле

ни

е к

ла

па

на

за

ви

си

т о

т с

ил

ы п

ру

жи

ны

и с

еч

ен

ия

.

В н

ор

ма

ль

но

отк

ры

той

ве

рс

ии

ве

рх

не

е о

тве

рс

тие

кл

ап

ан

а н

а к

ату

шк

е я

вл

яе

тся

вх

од

ны

м

отв

ер

сти

ем

, ч

то

до

ка

зы

ва

ет

ещ

е

од

но

н

ес

ом

не

нн

ое

п

ре

им

ущ

ес

тво

м

ая

тни

ко

вы

х

кл

ап

ан

ов

, у

ко

тор

ых

вс

е п

ри

со

ед

ин

ен

ия

ра

сп

ол

ож

ен

ы н

а о

дн

ой

пл

ос

ко

сти

.

п 6

012

Ти

п 6

014

Ти

п 0

355

Page 8: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

15

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Ма

ятн

ик

ов

ый

кл

ап

ан

ти

па

03

30

Ка

туш

ка

Ручно

й п

ер

екл

юча

тел

ь

Ко

рпус к

ла

па

на

Отвер

сти

я к

ла

па

на

на

од

но

й

пл

оско

сти

Во

звр

атна

я п

руж

ина

Мем

бр

ана

B PA

Сед

ло

кл

апа

на

2

Яко

рь

Сед

ло

кл

апа

на

1

Яко

рь

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Фу

нк

ци

я р

ас

пр

ед

ел

ите

ля

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Фу

нк

ци

я р

ас

пр

ед

ел

ите

ля

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Ра

зд

ел

ител

ьна

я

мем

бр

ана

Ко

нц

ево

й в

ыкл

юча

тел

ь

(опц

ия)

14

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Ма

ят

ни

ко

вы

й к

ла

па

н п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

Кл

ап

ан

ы э

то

го т

ип

а о

бл

ад

аю

т в

ыс

оч

ай

ше

й н

ад

еж

но

ст

ью

, п

ро

ст

ы в

эк

сп

лу

ат

ац

ии

и

им

ею

т д

ол

гий

ср

ок

сл

уж

бы

.

Ка

ту

шк

а п

ри

во

ди

т в

дв

иж

ен

ие

як

ор

ь э

ле

кт

ро

ма

гни

та

, р

ас

по

ло

же

нн

ый

на

ос

и п

ов

ор

от

а

в н

иж

не

й ч

ас

ти

ка

ту

шк

и.

Та

ки

м о

бр

аз

ом

, н

иж

ня

я ч

ас

ть я

ко

ря

по

пе

ре

ме

нн

о п

ер

ек

ры

ва

ет

од

но

и

з

дв

ух

р

ас

по

ло

же

нн

ых

в

к

ор

пу

се

д

ру

г н

ап

ро

тив

д

ру

га

се

дл

а.

В

отл

ич

ие

о

т

пл

ун

же

рн

ых

к

ла

па

но

в

в

ма

ятн

ик

ов

ом

к

ла

па

не

в

оз

мо

жн

о

ис

по

ль

зо

ва

ни

е

ме

мб

ра

ны

,

из

ол

ир

ую

ще

й к

ату

шк

у о

т с

ре

ды

. И

сх

од

я и

з э

то

го,

та

ки

е к

ла

па

ны

мо

гут

пр

им

ен

ят

ьс

я д

ля

ре

гул

ир

ов

ан

ия

ко

рр

оз

ий

ны

х,

за

гря

зн

ен

ны

х и

ли

агр

ес

си

вн

ых

жи

дк

ос

те

й и

ва

ку

ум

а.

Эт

и к

ла

па

ны

оч

ен

ь п

од

хо

дя

т д

ля

ус

та

но

вк

и н

а м

он

та

жн

ых

пл

ит

ах

и п

ос

та

вл

яю

тс

я к

ак

в

2/2

-хо

до

во

м, т

ак

и в

3/2

-хо

до

во

м и

сп

ол

не

ни

и. П

о с

ра

вн

ен

ию

с п

лу

нж

ер

ны

ми

кл

ап

ан

ам

и

у 3

/2-х

од

ов

ой

ве

рс

ии

вс

е т

ри

отв

ер

сти

я к

ла

па

на

ра

сп

ол

ож

ен

ы н

а о

дн

ой

пл

ос

ко

сти

.

Кл

ап

ан

ы о

сн

ащ

ен

ы у

ст

ро

йс

тв

ом

ру

чн

ого

пе

ре

кл

юч

ен

ия

и э

ле

кт

ри

че

ск

им

ко

нц

ев

ым

вы

кл

юч

ат

ел

ем

(п

о з

ап

ро

су

).

Ве

рс

ии

дл

я п

ос

то

ян

но

го,

пе

ре

ме

нн

ого

и у

ни

ве

рс

ал

ьн

ого

на

пр

яж

ен

ия

се

рт

иф

иц

ир

о-

ва

ны

во

вс

ем

ми

ре

. П

ос

та

вл

яю

тс

я т

ак

же

кл

ап

ан

ы д

ля

вз

ры

во

оп

ас

ны

х п

ом

ещ

ен

ий

;

ча

ст

и,

вс

ту

па

ющ

ие

в

к

он

та

кт

с

о

ср

ед

ой

, в

ып

ол

ня

ют

ся

и

з

ра

зл

ич

ны

х

ма

те

ри

ал

ов

,

на

пр

им

ер

,

ко

рп

ус

а

из

н

ер

жа

ве

ющ

ей

с

та

ли

, л

ат

ун

и,

ПВ

ДФ

и

П

П

и

из

ол

ир

ую

щи

е

ме

мб

ра

ны

из

FK

M,

EP

DM

, N

BR

и F

FK

M.

Ти

п 0

124

Ти

п 0

330

Ти

п 0

331

Ти

п 0

121

Page 9: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

17

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

3/2

-хо

до

во

й к

ач

ел

ьн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тви

я т

ип

а 6

627

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Ко

рпус к

ла

па

на

Мем

бр

ана

Пр

уж

ина

„Качел

и“

По

дш

ипни

к

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Сед

ла

кл

апа

на

16

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Ка

че

ль

ны

й к

ла

па

н п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

Ка

че

ль

ны

е к

ла

па

ны

отл

ич

аю

тс

я э

кс

тр

ем

ал

ьн

ой

из

но

со

ст

ой

ко

ст

ью

и п

ос

та

вл

яю

тс

я к

ак

с и

зо

ли

ру

ющ

ей

ме

мб

ра

но

й,

та

к и

бе

з н

ее

.

Ка

жд

ый

р

аз

, к

огд

а

ка

ту

шк

а

на

хо

ди

тс

я

по

д

на

пр

яж

ен

ие

м,

пр

ив

од

ит

ся

в

д

ви

же

ни

е

ле

гки

й г

ор

из

он

та

ль

ны

й р

ыч

аг

и п

ер

ек

ры

ва

ет

по

то

к м

еж

ду

об

ои

ми

се

дл

ам

и к

ла

па

на

.

Та

ко

й п

ри

нц

ип

ра

бо

ты

пр

ек

ра

сн

о п

од

хо

ди

т к

ак

дл

я 2

/2-х

од

ов

ых

, т

ак

и д

ля

3/2

-хо

до

вы

х

кл

ап

ан

ов

. К

ро

ме

то

го,

он

об

ес

пе

чи

ва

ет

вы

со

ко

е с

оп

ро

ти

вл

ен

ие

пр

от

ив

од

ав

ле

ни

ю.

Вс

е о

тв

ер

ст

ия

кл

ап

ан

а р

ас

по

ло

же

ны

на

од

но

й п

ло

ск

ос

ти

ко

рп

ус

а.

Кл

ап

ан

ы б

ез

из

ол

ир

ую

ще

й м

ем

бр

ан

ы и

сп

ол

ьз

ую

тс

я д

ля

пе

ре

кл

юч

ен

ия

не

йт

ра

ль

ны

х

газ

ов

и

ж

ид

ко

ст

ей

, а

т

ак

же

к

ак

п

ил

от

ны

е

дл

я

пн

ев

мо

кл

ап

ан

ов

, у

ст

ан

ов

ле

нн

ых

в

об

ыч

ны

х и

вз

ры

во

оп

ас

ны

х п

ом

ещ

ен

ия

х.

Дл

я

отд

ел

ен

ия

м

ех

ан

ич

ес

ки

х

де

та

ле

й

кл

ап

ан

а

от

с

ре

ды

к

ач

ел

ьн

ые

к

ла

па

ны

м

огу

т

ос

на

ща

ть

ся

м

ем

бр

ан

ой

. В

т

ак

ом

и

сп

ол

не

ни

и

кл

ап

ан

ы

мо

гут

и

сп

ол

ьз

ов

ат

ьс

я

дл

я

агр

ес

си

вн

ых

ж

ид

ко

ст

ей

-

ка

к

отд

ел

ьн

ые

с

ис

те

мы

и

ли

к

ак

п

ил

от

ны

е

кл

ап

ан

ы

дл

я

се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ых

кл

ап

ан

ов

бо

ль

ше

го р

аз

ме

ра

.

Ка

че

ль

на

я

ко

нс

тр

ук

ци

я

со

в

ст

ро

ен

но

й

ме

мб

ра

но

й

- о

сн

ов

а

вс

ех

м

ик

ро

кл

ап

ан

ов

,

у

ко

то

ры

х

ос

об

ое

з

на

че

ни

е

уд

ел

яе

тс

я

ми

ни

ми

за

ци

и

за

ст

ой

ны

х

зо

н

и

хо

ро

ше

й

са

мо

оч

ис

тк

е.

Ко

мп

ак

тн

ос

ть

и

н

ез

на

чи

те

ль

на

я

те

пл

оо

тда

ча

о

т

ма

ле

нь

ко

й,

но

вы

со

ко

пр

ои

зв

од

ит

ел

ьн

ой

к

ат

уш

ки

д

ел

аю

т

эт

и

кл

ап

ан

ы

ос

об

ен

но

п

ри

год

ны

ми

д

ля

ис

по

ль

зо

ва

ни

я

в

агр

ес

си

вн

ых

и

с

ве

рх

чи

ст

ых

с

ре

да

х.

А

пр

им

ен

ен

ие

и

мп

ул

ьс

ны

х

ка

туш

ек

ил

и э

ле

ктр

он

ны

х у

си

ли

тел

ей

по

вы

ша

ет

их

эф

фе

кти

вн

ос

ть е

ще

бо

ль

ше

.

Кл

ап

ан

ы п

ос

та

вл

яю

тс

я д

ля

по

ст

оя

нн

ого

, п

ер

ем

ен

но

го и

ун

ив

ер

са

ль

но

го т

ок

а,

а т

ак

же

во

вз

ры

во

за

щи

ще

нн

ом

ис

по

лн

ен

ии

ск

ро

бе

зо

па

сн

ые

).

Ти

п 0

127

Ти

п 6

627

Ти

п 6

128

Page 10: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

18

19

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

3/2

-хо

до

во

й ф

ли

пп

ер

ны

й к

ла

па

н п

ря

мо

го

де

йс

тв

ия

ти

па

61

44

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Фл

иппер

По

сто

янны

й м

агн

ит

Ка

мер

а д

ля ж

ид

ко

сти

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Сед

ла

кл

апа

на

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Фл

ип

пе

рн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

Ос

но

во

й

пр

ин

ци

па

р

аб

от

ы

фл

ип

пе

рн

ого

к

ла

па

на

я

вл

яе

тс

я

те

хн

ич

ес

ки

п

ро

ду

ма

нн

ая

,

по

лн

ос

ть

ю г

ер

ме

ти

чн

ая

, ги

бк

ая

из

ол

ир

ую

ща

я с

ис

те

ма

ме

жд

у д

ву

мя

ра

сп

ол

ож

ен

ны

ми

др

уг

на

пр

от

ив

др

уга

се

дл

ам

и.

Фл

ип

пе

рн

ые

к

ла

па

ны

о

тли

ча

ютс

я

эк

стр

ем

ал

ьн

о

вы

со

ко

й

из

но

со

сто

йк

ос

тью

. О

ни

вс

егд

а

ос

на

ще

ны

и

зо

ли

ру

ющ

ей

м

ем

бр

ан

ой

. Н

а

ве

рти

ка

ль

но

м

де

рж

ате

ле

у

ста

но

вл

ен

по

сто

ян

ны

й

ма

гни

т,

ле

гки

й

фл

ип

пе

р

пе

ре

ме

ща

етс

я

с

оч

ен

ь

ма

лы

м

тре

ни

ем

вн

утр

и о

бо

их

се

де

л к

ла

па

на

. П

ри

нц

ип

ра

бо

ты

отл

ич

но

по

дх

од

ит

ка

к д

ля

2/2

-хо

до

вы

х,

та

к

и д

ля

3/2

-хо

до

вы

х в

ер

си

й;

в о

бо

их

сл

уч

ая

х о

тв

ер

ст

ия

кл

ап

ан

а р

ас

по

ло

же

ны

на

од

но

й

пл

ос

ко

ст

и к

ор

пу

са

.

Та

ки

е

кл

ап

ан

ы

ос

об

ен

но

ч

ас

то

и

сп

ол

ьз

ую

тс

я

в

си

ст

ем

ах

у

пр

ав

ле

ни

я

не

йт

ра

ль

ны

ми

газ

ам

и и

жи

дк

ос

тя

ми

, гд

е т

ре

бу

ет

ся

по

вы

ше

нн

ая

то

чн

ос

ть

, а

та

кж

е к

ак

пи

ло

тн

ые

дл

я

пн

ев

мо

кл

ап

ан

ов

, у

ст

ан

ов

ле

нн

ых

в о

бы

чн

ых

и в

зр

ыв

оо

па

сн

ых

по

ме

ще

ни

ях

.

По

ск

ол

ьк

у к

он

стр

ук

ци

я в

кл

юч

ае

т в

се

бя

ме

мб

ра

ну,

отд

ел

яю

щу

ю м

ех

ан

из

м к

ла

па

на

от

ср

е-

ды

, к

ла

па

н м

ож

ет

пр

им

ен

ять

ся

дл

я а

гре

сс

ив

ны

х ж

ид

ко

сте

й,

пр

и р

аб

оте

с к

ото

ры

ми

ос

об

ое

зн

ач

ен

ие

уд

ел

яе

тс

я м

ин

им

из

ац

ии

за

ст

ой

ны

х з

он

и х

ор

ош

ей

са

мо

оч

ис

тк

е.

Мо

нта

жн

ая

ши

ри

на

к

ла

па

но

в

так

ого

ти

па

с

ос

тав

ля

ет

до

4

,5

мм

. К

ом

па

кт

но

ст

ь

и

не

зн

ач

ит

ел

ьн

ая

те

пл

оо

тда

ча

от

ма

ле

нь

ко

й,

но

вы

со

ко

пр

ои

зв

од

ит

ел

ьн

ой

ка

ту

шк

и д

ел

аю

т э

ти

кл

ап

ан

ы

ос

об

ен

но

пр

иго

дн

ым

и д

ля

ис

по

ль

зо

ва

ни

я в

агр

ес

си

вн

ых

и с

ве

рх

чи

ст

ых

ср

ед

ах

.

Ис

кр

об

ез

оп

ас

ны

е

ве

рс

ии

д

ан

ны

х

кл

ап

ан

ов

м

огу

т

ис

по

ль

зо

ва

ть

ся

в

о

вз

ры

во

оп

ас

ны

х

по

ме

ще

ни

ях

; т

ак

же

по

ст

ав

ля

ют

ся

ве

рс

ии

дл

я п

ер

ем

ен

но

го,

по

ст

оя

нн

ого

и у

ни

ве

рс

ал

ь-

но

го т

ок

а.

Ти

п 6

144

Ти

п 6

650

Ти

п 6

604

Page 11: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

20

21

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Сед

ло

кл

апа

на

Осно

вно

е

сечени

е

Пр

уж

ина

Ка

мер

а

Ко

мпенса

ци

онно

е

отвер

сти

е

Исп

ол

ьзо

ва

ни

е к

ла

па

но

в п

рям

ого

де

йстви

я н

а б

ол

ьш

их с

ече

ни

ях

тр

еб

ует б

ол

ьш

их и

до

ро

гих к

атуш

ек.

По

это

му д

ля о

ткр

ыти

я к

ана

ла

сер

во

упр

авл

яем

ые к

ла

па

ны

ра

бо

та

ют п

ри

по

мо

щи

да

вл

ени

я с

ред

ы.

Дл

я э

того

осущ

ествл

яется у

правл

ени

е м

ал

еньки

м п

ил

отны

м к

лапаном

,

ко

то

ры

й в

ли

яет н

а с

ил

ы,

дей

ствую

щи

е н

а о

сно

вно

е у

пл

отнени

е.

Пи

ло

тны

й

кл

апа

н

Ка

на

лы

Упл

отнени

е

Пр

исо

ед

инени

е

На

пр

авл

ени

е

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Пи

ло

тн

ые

кл

ап

ан

ы

Пр

ин

ци

п р

аб

от

ы п

ил

от

ны

х к

ла

па

но

в м

ож

ет

бы

ть

лю

бы

м и

з о

пи

са

нн

ых

ра

не

е д

ля

кл

ап

ан

ов

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

(п

лу

нж

ер

ны

х,м

ая

тн

ик

ов

ых

, к

ач

ел

ьн

ых

ил

и ф

ли

пп

ер

ны

х)

и р

аз

де

ле

ни

ем

ср

ед

ы и

ли

бе

з

не

е,

чт

о о

пр

ед

ел

яе

т о

бл

ас

ть

ис

по

ль

зо

ва

ни

я в

се

го

кл

ап

ан

а.

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ые

кл

ап

ан

ы м

огу

т б

ыт

ь

вы

по

лн

ен

ы б

ез

ме

ха

ни

че

ск

ого

со

ед

ин

ен

ия

де

рж

ате

ля

пи

ло

тн

ого

кл

ап

ан

а с

ос

но

вн

ым

уп

ло

тн

ен

ие

м и

ли

им

еть

ме

ха

ни

че

ск

ую

пр

уж

ин

ну

ю и

ли

же

стк

ую

сц

еп

ку

дл

я у

пр

ав

ле

ни

я о

тк

ры

ва

ющ

им

ме

ха

ни

зм

ом

пр

и

не

до

ст

ат

ке

ди

фф

ер

ен

ци

ал

ьн

ого

да

вл

ен

ия

.

Ка

ме

ра

Вы

ра

вн

ив

ан

ие

да

вл

ен

ия

пр

ои

сх

од

ит

в к

ам

ер

е;

в э

той

зо

не

ос

ущ

ес

твл

яе

тся

та

кж

е д

ви

же

ни

е м

ем

бр

ан

ы и

ли

по

рш

ня

, о

бе

сп

еч

ив

аю

щи

х п

ро

хо

жд

ен

ие

по

то

ка

.

Пи

ло

тн

ые

ка

на

лы

Он

и с

по

со

бс

тв

ую

т т

ом

у, ч

то

бы

ср

ед

а п

ок

ид

ал

а

ка

ме

ру

и н

ап

ра

вл

ял

ас

ь к

вы

хо

ду

че

ре

з п

ил

от

ны

й

кл

ап

ан

; т

ак

им

об

ра

зо

м,

ср

ед

а о

тк

ры

ва

ет

ос

но

вн

ое

уп

ло

тн

ен

ие

пр

от

ив

си

лы

да

вл

ен

ия

.

Ко

мп

ен

са

ци

он

но

е о

тв

ер

сти

е

Сп

ос

об

ств

уе

т то

му,

что

бы

дл

я г

ер

ме

тиз

ац

ии

кл

ап

ан

а

да

вл

ен

ие

ме

дл

ен

но

вы

ра

вн

ив

ал

ос

ь м

еж

ду

вх

од

ом

и к

ам

ер

ой

, п

ро

хо

дя

че

ре

з м

ем

бр

ан

у и

ли

по

рш

ен

ь.

Пр

и и

сп

ол

ьз

ов

ан

ии

3/2

-хо

до

во

го п

ил

отн

ого

кл

ап

ан

а

с р

аз

де

ле

ни

ем

ср

ед

ко

мп

ен

са

ци

он

но

е о

тв

ер

ст

ие

за

ме

ня

ет

ся

ка

на

ло

м.

На

пр

ав

ле

ни

е п

ото

ка

на

д с

ед

ло

м к

ла

па

на

На

пр

ав

ле

ни

е

по

то

ка

у

в

се

х

се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ых

кл

ап

ан

ов

о

су

ще

ст

вл

яе

тс

я

на

д

се

дл

ом

; о

ни

об

ес

пе

чи

ва

ют

гер

ме

тич

но

сть

то

ль

ко

пр

и н

еб

ол

ьш

ом

пр

от

ив

од

ав

ле

ни

и.

Пр

уж

ин

а

Пр

уж

ин

а

вз

аи

мо

де

йс

тв

уе

т

со

с

ре

до

й,

чт

об

ы

во

зв

ра

ща

ть

кл

ап

ан

в н

ор

ма

ль

но

е п

ол

ож

ен

ие

, к

огд

а

пи

ло

тны

й к

ла

па

н з

ак

ры

т. У

кл

ап

ан

ов

, п

од

ве

рга

ющ

их

ся

во

зд

ей

ст

ви

ю а

гре

сс

ив

ны

х х

им

ич

ес

ки

х ж

ид

ко

ст

ей

,

пр

уж

ин

а н

е и

сп

ол

ьз

уе

тся

; к

ла

па

н з

ак

ры

ва

етс

я т

ол

ьк

о

пр

и п

ом

ощ

и д

ав

ле

ни

я ж

ид

ко

ст

и.

Ос

но

вн

ое

се

че

ни

е

Эт

о з

он

а,

на

ко

то

ро

е п

ри

хо

ди

тс

я д

ав

ле

ни

е с

ре

ды

,

и о

тв

ер

ст

ие

, ч

ер

ез

ко

то

ро

е с

ре

да

пр

ох

од

ит,

ко

гда

кл

ап

ан

ср

аб

аты

ва

ет.

Он

а о

пр

ед

ел

яе

т н

е т

ол

ьк

о к

он

тур

кл

ап

ан

а,

но

и п

ад

ен

ие

да

вл

ен

ия

и х

ар

ак

те

ри

сти

ки

ра

сх

од

а к

ла

па

на

.

Пр

ис

ое

ди

не

ни

я

По

ста

вл

яю

тся

ра

зл

ич

ны

е п

ри

со

ед

ин

ен

ия

и р

аз

ме

ры

,

со

от

ве

тс

тв

ую

щи

е н

ац

ио

на

ль

ны

м и

ли

от

ра

сл

ев

ым

ст

ан

да

рт

ам

.

Уп

ло

тн

ен

ие

Мя

гки

й м

ате

ри

ал

- м

ем

бр

ан

а и

ли

пл

ос

ко

е у

пл

отн

ен

ие

на

ни

жн

ей

ча

сти

ма

сс

ив

но

го п

ор

шн

я и

ли

се

рд

еч

ни

ка

,

пе

ре

кр

ыв

аю

ще

е п

от

ок

на

се

дл

е к

ла

па

на

.

Се

дл

о к

ла

па

на

Пр

ип

од

ня

ты

й у

ча

ст

ок

на

ос

но

вн

ом

се

че

ни

и,

где

ко

нц

ен

тр

ир

уе

тс

я д

ав

ле

ни

е у

пл

отн

ен

ия

. В

не

ко

то

ры

х

сл

уч

ая

х

се

дл

о

из

го

то

вл

ен

о

из

б

ол

ее

п

ро

чн

ого

ма

те

ри

ал

а,

че

м о

ст

ал

ьн

ой

ко

рп

ус

.

Ан

ат

ом

ия

се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ого

кл

ап

ан

а

Page 12: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

22

23

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ый

ме

мб

ра

нн

ый

кл

ап

ан

ти

па

52

81

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Пи

ло

тны

й к

ла

па

н

Мем

бр

ана

Сед

ло

осно

вно

го к

ла

па

на

Сед

ло

пи

ло

тно

го к

ла

па

на

Осно

вно

й к

ла

па

н

Пр

уж

ина

сж

ати

я

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ые

кл

ап

ан

ы:

ме

мб

ра

нн

ый

кл

ап

ан

пр

ав

ле

ни

е п

ри

по

мо

щи

пл

ун

же

р-

но

го к

ла

па

на

)

Пр

и

да

нн

ом

п

ри

нц

ип

е

ра

бо

ты

пи

ло

тны

м

кл

ап

ан

ом

я

вл

яе

тся

п

лу

нж

ер

ны

й

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тви

я,

а о

сн

ов

ны

м у

пл

отн

ен

ие

м -

ги

бк

ая

ме

мб

ра

на

.

Пр

и

от

кр

ыт

ии

п

ил

от

но

го

кл

ап

ан

а

пр

ос

тр

ан

ст

во

н

ад

м

ем

бр

ан

ой

о

пу

ст

ош

ае

тс

я.

Да

вл

ен

ие

ср

ед

ы,

об

ра

зу

ющ

ее

ся

по

д м

ем

бр

ан

ой

, п

од

ни

ма

ет

ее

и о

тк

ры

ва

ет

кл

ап

ан

,

те

м с

ам

ым

по

зв

ол

яя

жи

дк

ос

ти

пр

ох

од

ит

ь д

ал

ьш

е.

Ес

ли

пи

ло

тн

ый

кл

ап

ан

за

кр

ыт,

то

бл

аго

да

ря

ма

ле

нь

ко

му

ко

мп

ен

са

ци

он

но

му

от

ве

рс

ти

ю д

ав

ле

ни

е с

ре

ды

на

д м

ем

бр

ан

ой

вн

ов

ь п

ов

ыш

ае

тс

я,

пр

оц

ес

с з

ак

ры

ти

я к

ла

па

на

ос

ущ

ес

тв

ля

ет

ся

пр

и п

ом

ощ

и п

ру

жи

ны

сж

ат

ия

.

Дл

я р

аб

от

ы э

ти

х к

ла

па

но

в н

ео

бх

од

им

а о

пр

ед

ел

ен

на

я р

аз

ни

ца

да

вл

ен

ия

ме

жд

у в

хо

до

м

и в

ых

од

ом

. К

ро

ме

то

го,

с и

х п

ом

ощ

ью

, к

ак

и с

по

мо

щь

ю п

лу

нж

ер

ны

х к

ла

па

но

в б

ез

ра

зд

ел

ен

ия

ср

ед

ы,

мо

жн

о р

егу

ли

ро

ва

ть

то

ль

ко

од

ин

ак

ов

ую

чи

ст

ую

ср

ед

у.

Эт

и с

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

е м

ем

бр

ан

ны

е к

ла

па

ны

пр

им

ен

яю

тс

я в

ди

ап

аз

он

е Д

у 1

0 -

65

мм

и и

сп

ол

ьз

ую

тс

я д

ля

не

йт

ра

ль

ны

х ж

ид

ко

ст

ей

и г

аз

ов

.

Ти

п 6

228

Ти

п 6

211

Ти

п 5

281

Page 13: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

24

25

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рво

уп

ра

вл

яе

мы

й 2

/2-х

од

ово

й п

ор

шн

ево

й к

ла

па

н т

ип

а 0

406

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Осно

вно

й к

ла

па

н

Пи

ло

тны

й к

ла

па

н

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Сед

ло

осно

вно

го

кл

апа

на

По

рш

ень

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ые

кл

ап

ан

ы:

по

рш

не

во

й

кл

ап

ан (

уп

ра

вл

ен

ие

пр

и п

ом

ощ

и п

лу

нж

ер

-

но

го к

ла

па

на

ри

да

нн

ом

пр

ин

ци

пе

ра

бо

ты

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

яв

ля

ет

ся

пл

ун

же

рн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

; у

пл

от

не

ни

е

ос

но

вн

ого

к

ла

па

на

н

ах

од

ит

ся

н

а

ни

жн

ей

ч

ас

ти

м

ас

си

вн

ого

по

рш

ня

, к

от

ор

ый

дв

ига

ет

ся

ве

рт

ик

ал

ьн

о п

о о

тн

ош

ен

ию

к ц

ил

ин

др

ич

ес

ко

й к

ам

ер

е.

Пр

и о

тк

ры

ти

и п

ил

от

но

го к

ла

па

на

пр

ос

тр

ан

ст

во

на

д п

ор

шн

ем

оп

ус

то

ша

ет

ся

. Д

ав

ле

ни

е

ср

ед

ы,

об

ра

зу

ющ

ее

ся

по

д п

ор

шн

ем

, п

од

ни

ма

ет

его

и о

тк

ры

ва

ет

кл

ап

ан

, т

ем

са

мы

м

по

зв

ол

яя

жи

дк

ос

ти

пр

ох

од

ит

ь д

ал

ьш

е.

Ес

ли

пи

ло

тн

ый

кл

ап

ан

за

кр

ыт,

то

бл

аго

да

ря

ма

ле

нь

ко

му

к

ом

пе

нс

ац

ио

нн

ом

у

от

ве

рс

ти

ю

да

вл

ен

ие

с

ре

ды

н

ад

п

ор

шн

ем

в

но

вь

по

вы

ша

ет

ся

, п

ро

це

сс

за

кр

ыт

ия

кл

ап

ан

а о

су

ще

ст

вл

яе

тс

я п

ри

по

мо

щи

пр

уж

ин

ы с

жа

ти

я.

Дл

я р

аб

от

ы э

ти

х к

ла

па

но

в н

ео

бх

од

им

а о

пр

ед

ел

ен

на

я р

аз

ни

ца

да

вл

ен

ия

ме

жд

у в

хо

до

м

и в

ых

од

ом

. К

ро

ме

то

го,

с и

х п

ом

ощ

ью

, к

ак

и с

по

мо

щь

ю п

лу

нж

ер

ны

х к

ла

па

но

в б

ез

ра

зд

ел

ен

ия

ср

ед

ы,

мо

жн

о р

егу

ли

ро

ва

ть

то

ль

ко

од

ин

ак

ов

ую

чи

ст

ую

ср

ед

у.

Эт

и с

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

е п

ор

шн

ев

ые

кл

ап

ан

ы п

ри

ме

ня

ют

ся

в д

иа

па

зо

не

Ду

10

- 6

5 м

м

и и

сп

ол

ьз

ую

тс

я д

ля

сж

ат

ого

во

зд

ух

а,

не

йт

ра

ль

ны

х г

аз

ов

и п

ар

а д

о 1

80

°C с

вы

со

ки

м

чи

сл

ом

хо

до

в п

ор

шн

я.

Ти

п 6

221

Ти

п 5

404

Ти

п 0

406

Page 14: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

26

27

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ый

эл

ек

тр

ом

агн

итн

ый

кл

ап

ан

с 3

/2-х

од

ов

ым

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

ти

па

52

82

Ручно

й п

ер

екл

юча

тел

ь

Осно

вно

й к

ла

па

н

Регул

ято

р с

ко

ро

сти

пер

екл

ючени

я

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Изол

ир

ую

ща

я м

ем

бр

ана

Ко

мпенса

ци

онны

й к

ана

л

на

вхо

де

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Пр

уж

ина

сж

ати

я

Мем

бр

ана

Сед

ло

осно

вно

го

кл

апа

на

Ко

мпенса

ци

онны

й к

ана

л

на

вы

хо

де

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ые

кл

ап

ан

ы:

ме

мб

ра

нн

ый

кл

ап

ан

(п

ил

от

ны

й к

ла

па

н с

ра

зд

ел

ен

ие

м с

ре

д)

Пр

и

эт

ом

у

ни

ка

ль

но

м

пр

ин

ци

пе

р

аб

от

ы

ис

по

ль

зу

ет

ся

о

ди

н

из

д

ву

х

3/2

-хо

до

вы

х

пи

ло

тн

ых

к

ла

па

но

в

пр

ям

ого

д

ей

ст

ви

я

с

ра

зд

ел

ен

ие

м

ср

ед

ая

тн

ик

ов

ый

и

ли

ка

че

ль

ны

й),

у

пл

от

не

ни

ем

о

сн

ов

но

го

кл

ап

ан

а

яв

ля

ет

ся

ги

бк

ая

м

ем

бр

ан

а

бо

ль

ше

го

ра

зм

ер

а.

Ка

к и

у

п

ри

бо

ро

в с

2

/2-х

од

ов

ым

и п

ил

от

ны

ми

к

ла

па

на

ми

, п

ри

о

тк

ры

ти

и п

ил

от

но

го

кл

ап

ан

а к

ам

ер

а т

ак

же

от

кр

ыв

ае

тс

я н

ад

по

рш

не

м.

Да

вл

ен

ие

с

ре

ды

п

од

м

ем

бр

ан

ой

п

ри

по

дн

им

ае

т

ее

и

о

бе

сп

еч

ив

ае

т

пр

от

ок

. К

огд

а

пи

ло

тн

ый

к

ла

па

н

за

кр

ыт,

т

о

ка

на

л

на

с

то

ро

не

в

ых

од

а

то

же

з

ак

ры

т,

и

бл

аго

да

ря

пи

ло

тн

ом

у

ка

на

лу

н

а

ст

ор

он

е

вх

од

а

да

вл

ен

ие

с

ре

ды

в

но

вь

п

ов

ыш

ае

тс

я.

Пр

оц

ес

с

за

кр

ыт

ия

кл

ап

ан

а о

су

ще

ст

вл

яе

тс

я п

ри

по

мо

щи

пр

уж

ин

ы с

жа

ти

я.

У н

ек

от

ор

ых

кл

ап

ан

ов

ск

ор

ос

ть

от

кр

ыт

ия

и з

ак

ры

ти

я м

ож

ет

ре

гул

ир

ов

ат

ьс

я в

за

ви

си

мо

ст

и о

т п

ро

це

сс

а.

От

су

тс

тв

ие

к

ом

пе

нс

ац

ио

нн

ого

о

тв

ер

ст

ия

в

м

ем

бр

ан

е

и

то

т

фа

кт,

ч

то

в

о

тр

ыт

ом

по

ло

же

ни

и п

ил

от

но

го к

ла

па

на

ср

ед

а ч

ер

ез

не

го н

е п

ро

хо

ди

т, о

зн

ач

аю

т, ч

то

оп

ас

но

ст

ь

за

ку

по

рк

и

вс

ле

дс

тв

ие

з

агр

яз

не

нн

ой

с

ре

ды

с

ве

де

на

д

о

ми

ни

му

ма

. С

ле

ду

ющ

ее

пр

еи

му

ще

ст

во

та

ко

во

, ч

то

пр

ев

ра

ще

ни

е к

ла

па

на

из

но

рм

ал

ьн

о з

ак

ры

то

го в

но

рм

ал

ьн

о

от

кр

ыт

ый

пр

ои

сх

од

ит

пр

ос

ты

м п

ов

ор

от

ом

пи

ло

тн

ого

кл

ап

ан

а н

а о

сн

ов

но

м к

ла

па

не

.

По

ск

ол

ьк

у

ме

жд

у

пи

ло

тн

ым

к

ла

па

но

м

и

ме

мб

ра

но

й

не

т

ни

ка

ки

х

ме

ха

ни

че

ск

их

со

ед

ин

ен

ий

, т

ак

им

кл

ап

ан

ам

не

об

хо

ди

ма

ми

ни

ма

ль

на

я р

аз

ни

ца

да

вл

ен

ия

на

вх

од

е и

вы

хо

де

.

Ос

но

вн

ой

д

иа

па

зо

н

пр

им

ен

ен

ия

э

ти

х

не

об

ыч

ны

х

кл

ап

ан

ов

-

ДУ

1

0

- 6

5

мм

. О

ни

ис

по

ль

зу

ют

ся

д

ля

н

ад

еж

но

го

пе

ре

кл

юч

ен

ия

п

ри

р

аб

от

е

со

с

ла

бо

за

гря

зн

ен

ны

ми

и

агр

ес

си

вн

ым

и ж

ид

ко

ст

ям

и.

Ти

п 5

282

Ти

п 0

142

Ти

п 6

212

Page 15: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

28

29

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ый

2/2

-хо

до

во

й э

ле

ктр

ом

агн

итн

ый

кл

ап

ан

с п

ру

жи

нн

ой

сц

еп

ко

й т

ип

а 6

21

3

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Осно

вно

й к

ла

па

н

Пи

ло

тны

й к

ла

па

н

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Пр

уж

ина

сж

ати

яМ

ем

бр

ана

Сед

ло

осно

вно

го

кл

апа

на

Со

ед

ини

тел

ьна

я п

руж

ина

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ые

кл

ап

ан

ы:

ма

гни

тн

ые

кл

ап

ан

ы с

пр

уж

ин

но

й с

це

пк

ой

Ка

к и

у о

ст

ал

ьн

ых

се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ых

кл

ап

ан

ов

, в

ос

но

ве

пр

ин

ци

па

ра

бо

ты

кл

ап

ан

ов

с п

ру

жи

нн

ой

с

це

пк

ой

л

еж

ит

д

ав

ле

ни

е с

ре

ды

. П

ро

до

лж

ен

ие

п

ря

мо

го,

но

„м

ягк

ого

ме

ха

ни

че

ск

ого

с

ое

ди

не

ни

я м

еж

ду

о

сн

ов

но

й м

ем

бр

ан

ой

и

ли

о

сн

ов

ны

м п

ор

шн

ем

и

се

рд

еч

ни

ко

м

пи

ло

тн

ого

к

ла

па

на

я

вл

яе

тс

я

ме

ха

ни

че

ск

ой

п

ом

ощ

ью

п

ри

п

ро

це

сс

е

от

кр

ыт

ия

кл

ап

ан

а.

По

до

бн

ое

с

ое

ди

не

ни

е

ос

об

ен

но

п

ол

ез

но

п

ри

н

ез

на

чи

те

ль

но

м

ди

фф

ер

ен

ци

ал

ьн

ом

да

вл

ен

ии

, т

ак

ка

к п

ру

жи

на

на

чи

на

ет

пр

оц

ес

с о

тк

ры

ти

я б

ез

ра

зн

иц

ы д

ав

ле

ни

я.

Ка

к у

вс

ех

се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ых

кл

ап

ан

ов

, п

ил

от

ны

й к

ла

па

н о

тв

еч

ае

т з

а о

тк

ры

ти

е к

ан

ал

а

ме

жд

у к

ам

ер

ой

и о

тв

ер

ст

ие

м к

ла

па

на

на

ст

ор

он

е в

ых

од

а,

об

ес

пе

чи

ва

я п

он

иж

ен

ие

да

вл

ен

ия

в к

ам

ер

е и

пр

от

ок

че

ре

з о

сн

ов

но

й к

ан

ал

. П

ри

от

кл

юч

ен

ии

кл

ап

ан

а з

ак

ры

ти

е

пр

ои

сх

од

ит

ме

дл

ен

но

, б

ез

ги

др

оу

да

ро

в и

ге

рм

ет

ич

но

.

Из

-за

с

ло

жн

ой

в

ну

тр

ен

не

й

ко

нс

тр

ук

ци

и,

ма

ле

нь

ки

х

ко

мп

ен

са

ци

он

ны

х

ка

на

ло

в,

а

та

кж

е и

з-з

а т

ого

, ч

то

пр

уж

ин

ы в

ст

уп

аю

т в

ко

нт

ак

т с

о с

ре

до

й,

да

нн

ые

кл

ап

ан

ы м

огу

т

ис

по

ль

зо

ва

ть

ся

то

ль

ко

дл

я ч

ис

ты

х и

не

йт

ра

ль

ны

х с

ре

д.

Мы

по

ст

ав

ля

ем

но

рм

ал

ьн

о з

ак

ры

ты

е к

ла

па

ны

в м

од

ул

ьн

ом

ис

по

лн

ен

ии

в к

ом

па

кт

ны

х

ко

рп

ус

ах

из

не

рж

ав

ею

ще

й с

та

ли

ил

и л

ат

ун

и,

вс

е к

ла

па

ны

се

рт

иф

иц

ир

ов

ан

ы.

Ти

п 6

213

Page 16: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

30

31

Bür

ke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ый

2/2

-хо

до

во

й э

ле

ктр

ом

агн

итн

ый

кл

ап

ан

с ж

ес

тк

ой

сц

еп

ко

й т

ип

а 6

24

0

Ма

гни

тна

я к

атуш

ка

Осно

вно

й к

ла

па

н

Пи

ло

тны

й к

ла

па

н

Эл

ектр

опо

дкл

ючени

е

Вы

кл

юч

ен

но

е с

ос

то

ян

ие

Вк

лю

че

нн

ое

со

сто

ян

ие

Сед

ло

осно

вно

го

кл

апа

на

Сед

ло

пи

ло

тно

го

кл

апа

на

По

рш

ень

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Се

рв

оу

пр

ав

ля

ем

ые

кл

ап

ан

ы:

ма

гни

тн

ые

кл

ап

ан

ы с

же

ст

ко

й с

це

пк

ой

Ка

к и

у к

ла

па

но

в с

пр

уж

ин

но

й с

це

пк

ой

, п

ри

нц

ип

ра

бо

ты к

ла

па

но

в с

же

стк

ой

сц

еп

ко

й

ос

но

ва

н

на

д

ав

ле

ни

и

жи

дк

ос

ти.

Од

на

ко

н

ал

ич

ие

п

ря

мо

го

и

на

де

жн

ого

с

ое

ди

не

ни

я

ме

жд

у о

сн

ов

но

й м

ем

бр

ан

ой

ил

и п

ор

шн

ем

и с

ер

де

чн

ик

ом

пи

ло

тно

го к

ла

па

на

оз

на

ча

ет,

что

со

ста

вл

яю

ща

я с

ил

ы з

на

чи

тел

ьн

о м

ощ

не

е.

Кл

ап

ан

ы с

та

ки

м п

ря

мы

м с

ое

ди

не

ни

ем

мо

гут

ис

по

ль

зо

ва

тьс

я д

аж

е т

огд

а,

ко

гда

не

т

ни

ка

ко

й р

аз

ни

цы

да

вл

ен

ия

, та

к к

ак

си

ла

ка

туш

ки

ос

но

вн

ого

кл

ап

ан

а м

ож

ет

отк

ры

ва

ть

кл

ап

ан

бе

з п

ос

тор

он

не

й п

ом

ощ

и.

Пр

и о

ткл

юч

ен

ии

пи

ло

тно

го к

ла

па

на

ко

нс

тру

кц

ия

об

ес

пе

чи

ва

ет

ме

дл

ен

но

е г

ер

ме

тич

но

е

за

кр

ыти

е б

ез

ги

др

оу

да

ро

в.

Из

-за

с

ло

жн

ой

в

ну

тр

ен

не

й

ко

нс

тр

ук

ци

и,

ма

ле

нь

ки

х

ко

мп

ен

са

ци

он

ны

х

ка

на

ло

в,

а

та

кж

е и

з-з

а т

ого

, ч

то

пр

уж

ин

ы в

ст

уп

аю

т в

ко

нт

ак

т с

о с

ре

до

й,

да

нн

ые

кл

ап

ан

ы м

огу

т

ис

по

ль

зо

ва

ть

ся

то

ль

ко

дл

я ч

ис

ты

х и

не

йт

ра

ль

ны

х с

ре

д,

а т

ак

же

дл

я п

ар

а.

Мы

по

ст

ав

ля

ем

но

рм

ал

ьн

о з

ак

ры

ты

е к

ла

па

ны

в м

од

ул

ьн

ом

ис

по

лн

ен

ии

в к

ом

па

кт

ны

х

ко

рп

ус

ах

из

не

рж

ав

ею

ще

й с

та

ли

ил

и л

ат

ун

и,

вс

е к

ла

па

ны

се

рт

иф

иц

ир

ов

ан

ы.

Ти

п 0

407

Ти

п 0

290

Ти

п 6

240

Page 17: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы3

23

ате

ри

ал

ы

Пл

ас

тм

ас

сы

Кр

ат

ко

е

об

оз

на

-

че

ни

е

Об

ща

я х

им

ич

ес

ка

я у

сто

йч

ив

ос

ть

До

пу

сти

мы

е т

ем

пе

ра

ту

ры

Не

йтр

ал

ьн

ые

ср

ед

ы,

по

сто

ян

но

Не

йт

ра

ль

ны

е

ср

ед

ы,

кр

ат

ко

-

вр

ем

ен

но

Агр

ес

си

вн

ые

ср

ед

ы,

по

сто

ян

но

По

ли

ви

ни

лх

ло

ри

д,

же

стк

ий

PV

C

PV

C-H

T

Ус

то

йч

ив

к б

ол

ьш

ин

ст

ву

ки

сл

от

и щ

ел

оч

ей

,

со

ле

вы

х р

ас

тв

ор

ов

и с

ме

ши

ва

ем

ых

с

во

до

й о

рга

ни

че

ск

их

ра

ст

во

ри

те

ле

й.

Не

ус

то

йч

ив

к а

ро

ма

ти

че

ск

им

и

хл

ор

ир

ов

ан

ны

м у

гле

во

до

ро

да

м.

0 .

.. +

60

°C0

...

+6

0°C

0 .

.. +

40

°C

0 .

.. +

90

°C0

...

+1

10

°C0

...

+4

0°C

По

ли

пр

оп

ил

ен

,

по

ли

эти

ле

н

PP

PE

Ус

то

йч

ив

к о

рга

ни

че

ск

им

ра

ст

во

ри

те

ля

м,

во

дя

ны

м к

ис

ло

тн

ым

, щ

ел

оч

ны

м и

со

ле

вы

м р

ас

тв

ор

ам

. Н

еу

ст

ой

чи

в к

ко

нц

ен

тр

ир

ов

ан

ны

м к

ис

ло

та

м.

0 .

.. +

10

0°C

0 .

.. +

60

°C

По

ли

ам

ид

PA

Ус

то

йч

ив

к ж

ир

ам

, в

ос

ка

м,

гор

юч

им

ве

ще

ст

ва

м,

сл

аб

ым

ще

ло

ча

м и

ал

иф

ат

ич

ес

ки

м и

ар

ом

ат

ич

ес

ки

м

угл

ев

од

ор

од

ам

.

0 .

.. +

10

0°C

0 .

.. +

60

°C

По

ли

те

тр

аф

то

рэ

ти

ле

нP

TF

ст

ой

чи

в к

по

чт

и в

се

м х

им

ик

ат

ам

.

Не

ус

то

йч

ив

к ж

ид

ко

му

на

тр

ию

и

фт

ор

ис

ты

м с

ое

ди

не

ни

ям

.

-20

...

+2

00

°C-2

0 .

.. +

26

0°C

-20

...

+1

50

°C

По

ли

ви

ни

ли

де

нф

то

ри

дP

VD

F

Не

ус

то

йч

ив

к г

ор

яч

им

ра

ст

во

ри

те

ля

м,

а т

ак

же

ке

то

на

м,

эф

ир

у и

ще

ло

чн

ым

со

ед

ин

ен

ия

м.

-20

...

+1

00

°C

По

ли

фе

ни

лс

ул

ьф

ид

PP

ст

ой

чи

в к

во

дн

ым

ми

не

ра

ль

ны

м

ки

сл

от

ам

, щ

ел

оч

ам

, а

ли

фа

ти

че

ск

им

и

ар

ом

ат

ич

ес

ки

м у

гле

во

до

ро

да

м,

ке

то

на

м,

сп

ир

та

м,

хл

ор

угл

ев

од

ор

од

ам

, ж

ир

ам

, в

од

е

и г

ид

ро

ли

зу.

до

+2

00

°Cд

о +

26

0 °

C

По

ли

эф

ир

эф

ир

ке

то

нP

EE

ст

ой

чи

в к

бо

ль

ши

нс

тв

у х

им

ик

ат

ов

.

Не

ус

то

йч

ив

к к

он

це

нт

ри

ро

ва

нн

ой

се

рн

ой

и с

ол

ян

ой

ки

сл

от

е,

а т

ак

же

к н

ек

от

ор

ым

хл

ор

угл

ев

од

ор

од

ам

.

до

+2

20

°Cд

о +

28

0 °

C

Эти

ле

нп

ро

пи

ле

но

вы

й

ка

уч

ук

EP

DM

Хо

ро

ша

я у

ст

ой

чи

во

ст

ь к

оз

он

у и

вы

ве

тр

ив

ан

ию

, о

со

бе

нн

о п

од

хо

ди

т д

ля

агр

ес

си

вн

ых

хи

ми

ка

то

в.

Не

по

дх

од

ит

дл

я

ма

се

л и

жи

ро

в.

-30

...

+1

30

°CЗ

ав

ис

ит

от

агр

ес

си

вн

ос

ти

ср

ед

ы и

ме

ха

ни

-

че

ск

ой

на

гру

зк

и

Фто

рк

ау

чу

кF

KM

П

о х

им

ич

ес

ки

м с

во

йс

тв

ам

пр

ев

ос

хо

ди

т

вс

е о

ст

ал

ьн

ые

эл

ас

то

ме

ры

.

-10

...

+1

50

°C-1

0 .

.. +

20

0°C

Ни

тр

ил

ьн

ый

ка

уч

ук

NB

ор

ош

ая

ус

то

йч

ив

ос

ть

к м

ас

ла

м и

бе

нз

ин

у.

Не

по

дх

од

ит

дл

я о

ки

сл

яю

щи

хс

я с

ре

д.

-10

..

+9

0°C

-10

...

+1

20

°C

Хл

ор

оп

ре

но

вы

й к

ау

чу

кC

R

Хи

ми

че

ск

ие

св

ой

ст

ва

ан

ал

оги

чн

ы

св

ой

ст

ва

м П

ВХ

, с

то

ит

в р

яд

у м

еж

ду

NB

R

и E

PD

M.

-10

...

+1

00

°C-1

0 .

.. +

11

0°C

Пе

рф

то

рэ

ла

сто

ме

рF

FK

на

ло

гич

ен

PT

FE

за

ви

си

мо

ст

и о

т

см

ес

и).

+5

...

+2

30

°C

+5

...

+2

30

°C

По

ли

те

тр

аф

то

рэ

ти

ле

нP

TF

м.

пл

ас

ти

ко

вы

е м

ат

ер

иа

лы

дл

я к

ор

пу

са

Ме

та

лл

ич

ес

ки

е

ма

те

ри

ал

ы

Кр

ат

ко

е

об

оз

на

-

че

ни

е

Об

ща

я х

им

ич

ес

ка

я у

ст

ой

чи

во

ст

ьД

оп

ус

ти

мы

е т

ем

пе

ра

ту

ры

Не

йт

ра

ль

ны

е

ср

ед

ы,

по

ст

оя

нн

о

Не

йт

ра

ль

ны

е

ср

ед

ы,к

ра

тк

о-

вр

ем

ен

но

Агр

ес

си

вн

ые

ср

ед

ы,

по

сто

ян

но

Ме

та

лл

ы д

ля

ко

рп

ус

а

Не

рж

ав

ею

ща

я с

та

ль

см

. та

бл

иц

у у

сто

йч

ив

ос

ти

-20

...

+4

00

°C-2

0 .

.. +

15

0°C

1.4

40

ак

же

1.4

40

4,

1.4

40

8,

1.4

40

9,

1.4

40

1

1.4

57

ак

же

1.4

58

1

1.4

30

ак

же

1.4

30

1,

1.4

30

3

1.4

10

ак

же

1.4

11

3

Ла

ту

нь

MS

см

. та

бл

иц

у у

сто

йч

ив

ос

ти

-2

0 .

.. +

25

0°C

Бр

он

за

RG

см

. та

бл

иц

у у

сто

йч

ив

ос

ти

-2

0 .

.. +

25

0°C

Ма

те

ри

ал

ы

Ко

мп

ан

ия

Bür

ke

rt р

ас

по

ла

гае

т с

ов

ре

ме

нн

ой

, п

ол

но

ст

ью

ос

на

ще

нн

ой

ла

бо

ра

то

ри

ей

дл

я п

ро

ве

де

ни

я т

ес

то

в и

кв

ал

иф

иц

ир

ов

ан

ны

ми

эк

сп

ер

та

ми

с м

но

гол

ет

ни

м о

пы

то

м

ра

бо

ты

. В

се

эт

о д

ля

то

го,

чт

об

ы в

ы м

огл

и п

ол

уч

ит

ь с

ам

ые

лу

чш

ие

эл

ек

тр

ом

агн

ит

ны

е

кл

ап

ан

ы!

Ни

же

пр

ив

ед

ен

ы в

ыд

ер

жк

и и

з н

аш

ей

та

бл

иц

ы у

ст

ой

чи

во

ст

и,

ко

то

ру

ю в

ы

мо

же

те

по

лу

чи

ть

у в

аш

его

ко

нс

ул

ьт

ан

та

на

фи

рм

е B

ürk

ert

ил

и ч

ер

ез

ин

те

рн

ет.

Page 18: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы3

43

ер

ти

фи

ка

ты

Ра

зр

еш

ен

ия д

ля Г

ер

ма

ни

и

Во

дя

ны

е к

ла

па

ны

, и

сп

ол

ьз

уе

мы

е в

ча

ст

ны

х д

ом

ах

,

по

дл

еж

ат

се

рт

иф

ик

ац

ии

VD

E,

пр

и э

то

м о

дн

им

и и

з

ос

но

вн

ых

тр

еб

ов

ан

ий

яв

ля

ют

ся

пр

ав

ил

а т

ех

ни

ки

бе

зо

па

сн

ос

ти

п

ри

р

аб

от

е с

э

ле

кт

ро

пр

иб

ор

ам

и,

че

тк

о

оп

ре

де

ле

нн

ый

п

ри

нц

ип

р

аб

от

ы,

за

щи

та

от

ги

др

оу

да

ра

, ге

рм

ет

ич

но

ст

ь

и

ме

ха

ни

че

ск

ая

на

де

жн

ос

ть

ко

мп

он

ен

то

в.

Ре

ко

ме

нд

ац

ии

Ко

ми

тета

по

бе

зо

па

сн

ос

ти м

ате

ри

ал

ов

им

ею

т

бо

ль

шо

е

зн

ач

ен

ие

п

ри

и

сп

ол

ьз

ов

ан

ии

ко

мп

он

ен

то

в

в

пи

ть

ев

ой

в

од

е

и,

кр

ом

е

то

го

,

яв

ля

ют

ся

о

бя

за

те

ль

ны

ми

п

ри

и

сп

ол

ьз

ов

ан

ии

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

, с

ер

ти

фи

ци

ро

ва

нн

ых

VD

E.

Дл

я

не

ме

та

лл

ич

ес

ки

х м

ат

ер

иа

ло

в (

на

пр

., э

ла

ст

ом

ер

ов

дл

я у

пл

от

не

ни

й),

ко

то

ры

е к

он

та

кт

ир

ую

т с

о с

ре

до

й,

об

яз

ат

ел

ьн

ым

яв

ля

ет

ся

вы

по

лн

ен

ие

ги

гие

ни

че

ск

их

тре

бо

ва

ни

й,

яв

ля

ющ

их

ся

ос

но

во

й д

ля

ре

ко

ме

нд

ац

ий

со

гла

сн

о с

пе

ци

фи

ка

ци

и о

тве

тств

ен

но

й ф

ед

ер

ал

ьн

ой

ин

ст

ан

ци

и.

Дл

я

за

по

рн

ых

к

ла

па

но

в

де

йс

тв

ую

т

н

ор

мы

EN

2

64

Те

хн

ик

а

бе

зо

па

сн

ос

ти

д

ля

за

по

рн

ог

о

об

ор

уд

ов

ан

ия

, и

сп

ол

ьз

уе

мо

го

в

то

по

чн

ых

у

ст

ро

йс

тв

ах

н

а

жи

дк

ом

т

оп

ли

ве

“.

Ис

пы

тате

ль

на

я л

аб

ор

ато

ри

я (

на

пр

., T

ÜV

) с

ос

тав

ля

ет

отч

ет

с у

ка

за

ни

ем

вс

ех

тр

еб

ов

ан

ий

, в

кл

юч

ая

пр

ин

ци

п

де

йс

тви

я,

по

сто

ян

ну

ю н

агр

уз

ку,

эл

ек

тро

бе

зо

па

сн

ос

ть,

ге

рм

ет

ич

но

ст

ь

и

ме

ха

ни

че

ск

ую

п

ро

чн

ос

ть

ко

мп

он

ен

тов

, в

сту

па

ющ

их

в к

он

так

т с

о с

ре

до

й.

Ра

зр

еш

ен

ия д

ля С

еве

рн

ой

Ам

ер

ики

Ам

ер

ик

ан

ск

ая

Ад

ми

ни

ст

ра

ци

я п

о г

иги

ен

е и

ох

ра

не

тр

уд

а (

OS

HA

) и

зд

ал

а т

ак

на

зы

ва

ем

ое

“Р

ас

по

ря

же

ни

е

OS

HA

”. С

тан

да

рто

м 2

9 C

FR

дл

я э

ле

ктр

оо

бо

ру

до

ва

ни

я

оп

ре

де

ле

но

, ч

то п

ос

ле

дн

ее

до

лж

но

бы

ть п

ро

ве

ре

но

в

се

рти

фи

ци

ро

ва

нн

ой

ла

бо

ра

тор

ии

(N

ati

on

al R

eg

iste

red

Te

st

La

bo

rato

ry)

на

пр

ед

ме

т с

об

лю

де

ни

я т

ре

бо

ва

ни

й

те

хн

ик

и

бе

зо

па

сн

ос

ти

. К

с

ер

ти

фи

ци

ро

ва

нн

ым

ла

бо

ра

то

ри

ям

от

но

ся

тс

я:

– Л

аб

ор

ат

ор

ия

UL

по

те

хн

ик

е б

ез

оп

ас

но

ст

и,

– Л

аб

ор

ат

ор

ия

по

ат

те

ст

ац

ии

ис

кр

об

ез

оп

ас

но

ст

и и

не

во

сп

ла

ме

ня

ем

ос

ти

по

ст

ан

да

рт

у F

M,

– К

ан

ад

ск

ая

ас

со

ци

ац

ия

по

ст

ан

да

рт

из

ац

ии

(C

SA

).

Ве

сь

п

ро

це

сс

с

ер

ти

фи

ка

ци

и

в

CS

A,

на

чи

на

я

с

из

ме

ре

ни

й и

за

ка

нч

ив

ая

до

ку

ме

нт

ац

ие

й,

ко

мп

ан

ия

Bür

ke

rt п

ро

во

ди

т с

ам

ос

тоя

тел

ьн

о,

по

ск

ол

ьк

у о

бл

ад

ае

т

ст

ат

ус

ом

“C

ate

go

ry C

ert

ific

ati

on

”.

Взр

ыво

оп

ас

ны

е з

он

ы

Кл

ап

ан

ы,

со

от

ве

тс

тв

ую

щи

е н

ор

ма

м A

TE

X (

ра

не

е

Ди

ре

кт

ив

ы п

о в

зр

ыв

об

ез

оп

ас

но

ст

и -

Ex

), в

кл

юч

аю

т

в

се

бя

о

бо

ру

до

ва

ни

е,

ко

мп

он

ен

ты

и

з

ащ

ит

ны

е

си

сте

мы

дл

я и

сп

ол

ьз

ов

ан

ия

во

вз

ры

во

оп

ас

ны

х з

он

ах

.

Зд

ес

ь т

ак

же

уч

иты

ва

ютс

я з

ащ

итн

ые

пр

ис

по

со

бл

ен

ия

вн

е

оп

ас

ны

х

зо

н,

ес

ли

т

ак

ие

н

ео

бх

од

им

ы

дл

я

бе

зо

па

сн

ой

ра

бо

ты.

Бо

ле

е п

од

ро

бн

ую

ин

фо

рм

ац

ию

вы

см

ож

ет

е н

ай

ти

в н

аш

ей

бр

ош

юр

е,

по

св

ящ

ен

но

й

вз

ры

во

оп

ас

ны

м з

он

ам

.

Се

рт

иф

ик

ат

ы

С т

еч

ен

ие

м в

ре

ме

ни

отд

ел

ьн

ые

но

рм

ы и

ст

ан

да

рт

ы

бы

ли

об

ъе

ди

не

ны

в е

ди

ны

е с

тан

да

рты

, з

ак

ре

пл

ен

ны

е

в

на

ци

он

ал

ьн

ом

и

м

еж

ду

на

ро

дн

ом

п

ра

ве

. О

ни

га

ра

нт

ир

ую

т

со

вм

ес

ти

мо

ст

ь

ко

мп

он

ен

то

в

и

со

бл

юд

ен

ие

е

ди

ны

х

но

рм

п

ри

п

ро

из

во

дс

тв

е

пр

од

ук

ци

и.

Эт

и п

ол

ож

ен

ия

ре

гул

ир

ую

т с

ле

ду

ющ

ие

ас

пе

кт

ы:

– з

ащ

ит

у о

т р

ис

ко

в и

оп

ас

но

ст

ей

,

– с

ов

ме

ст

им

ос

ть

те

хн

ич

ес

ки

х с

ис

те

м,

– к

он

тр

ол

ь и

пр

ов

ер

ку

ка

че

ст

ва

пр

од

ук

ци

и,

– ч

ет

ко

е

ук

аз

ан

ие

с

ос

та

ва

и

х

ар

ак

те

ри

ст

ик

п

ро

ду

кт

ов

.

Сп

ец

иа

ль

ны

е

ин

ст

ан

ци

и

сл

ед

ят

з

а

те

м,

чт

об

ы

эк

сп

лу

ат

ир

уе

мы

е у

ст

ан

ов

ки

со

от

ве

тс

тв

ов

ал

и в

се

м

пр

ав

ил

ам

те

хн

ик

и б

ез

оп

ас

но

ст

и.

Кл

ап

ан

ы,

пр

ои

зв

од

им

ые

ко

мп

ан

ие

й B

ürk

ert

, и

ме

ют

са

мо

е б

ол

ьш

ое

ко

ли

че

ст

во

се

рт

иф

ик

ат

ов

по

вс

ем

у

ми

ру.

Ев

ро

пе

йс

кие

ра

зр

еш

ен

ия

Ев

ро

пе

йс

ки

е р

аз

ре

ше

ни

я и

ма

рк

ир

ов

ка

CE

до

лж

ны

ра

сс

ма

тр

ив

ат

ьс

я в

ко

мп

ле

кс

е.

Та

к к

ак

пр

од

ук

ци

я с

о

зн

ак

ом

СЕ

со

от

ве

тс

тв

уе

т с

пе

ци

ал

ьн

ым

тр

еб

ов

ан

ия

м

те

хн

ик

и б

ез

оп

ас

но

ст

и,

он

а п

ри

зн

ае

тс

я в

о в

се

х

стр

ан

ах

ЕС

и Е

АС

Т. О

дн

ак

о с

ущ

ес

тву

ет

ра

зн

иц

а м

еж

ду

ре

гул

ир

уе

мы

м и

не

ре

гул

ир

уе

мы

м д

иа

па

зо

на

ми

. З

на

к

CE

на

пр

иб

ор

ах

Bür

ke

rt о

тн

ос

ит

ся

к с

ле

ду

ющ

им

ас

пе

кт

ам

:

– э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ая

со

вм

ес

ти

мо

ст

ь в

об

ои

х

д

иа

па

зо

на

х,

– Д

ир

ек

ти

ва

о н

из

ко

во

ль

тн

ом

об

ор

уд

ов

ан

ии

со

с

ле

ду

ющ

им

и д

иа

па

зо

на

ми

:

7

5 –

15

00

В д

ля

по

ст

оя

нн

ого

то

ка

,

5

0 –

10

00

В д

ля

пе

ре

ме

нн

ого

то

ка

;

– Д

ир

ек

ти

ва

о н

ап

ор

но

м о

бо

ру

до

ва

ни

и.

В н

ор

ма

х у

ка

за

но

, ч

то

дл

я р

егу

ли

ру

ем

ых

ди

ап

аз

он

ов

не

об

хо

ди

м

се

рт

иф

ик

ат

о

пы

тн

ог

о

об

ра

зц

а

ЕС

,

вы

да

ва

ем

ый

не

за

ви

си

мо

й и

нс

та

нц

ие

й:

– Д

ир

ек

ти

ва

о н

ап

ор

но

м о

бо

ру

до

ва

ни

и,

–Д

ир

ек

ти

ва

90

/39

6/E

ED

дл

я г

аз

ов

ых

ус

та

но

во

к,

– Д

ир

ек

ти

ва

AT

EX

.

От

ве

тс

тв

ен

но

ст

ь з

а м

ар

ки

ро

вк

у C

E н

а о

бо

ру

до

ва

ни

и

дл

я

не

ре

гу

ли

ру

ем

ых

д

иа

па

зо

но

в

не

се

т

пр

ои

зв

од

ит

ел

ь.

В э

то

м с

лу

ча

е п

ри

не

об

хо

ди

мо

ст

и

он

об

яз

ан

пр

ед

ос

та

ви

ть

се

рт

иф

ик

ат

со

от

ве

тс

тв

ия

с у

ка

за

ни

ем

вс

ех

пр

им

ен

им

ых

но

рм

. В

за

ви

си

мо

ст

и

от

сф

ер

ы и

сп

ол

ьз

ов

ан

ия

эт

о м

огу

т б

ыт

ь:

– Д

ир

ек

ти

ва

о н

из

ко

во

ль

тн

ом

об

ор

уд

ов

ан

ии

,

– Д

ир

ек

ти

ва

о э

ле

кт

ро

ма

гни

тн

ой

со

вм

ес

ти

мо

ст

и,

– Д

ир

ек

ти

ва

ЕС

о т

ра

нс

по

рт

ны

х с

ре

дс

тв

ах

,

– Д

ир

ек

ти

ва

о м

ед

иц

ин

ск

их

пр

иб

ор

ах

.

Page 19: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы3

63

7B

ürke

rt

| М

агн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Мы

ин

ве

ст

ир

уе

м с

ил

ы и

ср

ед

ст

ва

, ч

то

бы

бы

ть

бл

иж

е к

ва

м.

Не

то

ль

ко

с г

ео

гра

фи

че

ск

ой

то

чк

и з

ре

ни

я,

но

и с

то

чк

и з

ре

ни

я т

ре

бо

ва

ни

й в

аш

его

ры

нк

а.

Мы

пр

ед

ла

гае

м в

ам

об

ши

рн

ую

пр

огр

ам

му

об

сл

уж

ив

ан

ия

:

Вс

е и

з о

дн

их

ру

к

На

ша

пр

огр

ам

ма

ох

ва

ты

ва

ет

де

ся

тк

и т

ыс

яч

на

им

ен

ов

ан

ий

пр

од

ук

ци

и.

Мы

то

чн

о

зн

ае

м,

ка

к и

х н

уж

но

пр

огр

ам

ми

ро

ва

ть

, у

ст

ан

ав

ли

ва

ть

и к

ом

би

ни

ро

ва

ть

, ч

то

бы

он

и

со

от

ве

тс

тв

ов

ал

и в

се

м в

аш

им

тр

еб

ов

ан

ия

м.

Кр

угл

ос

уто

чн

ая

се

рв

ис

на

я с

лу

жб

а

Мы

пр

ед

ла

га

ем

ва

м т

ех

ни

че

ск

ую

по

дд

ер

жк

у ч

ер

ез

ин

те

рн

ет,

по

те

ле

фо

ну

ил

и

не

по

ср

ед

ст

ве

нн

о н

а в

аш

ем

пр

ед

пр

ия

ти

и.

В т

еч

ен

ие

24

ча

со

в в

су

тк

и м

ы в

ва

ше

м

ра

сп

ор

яж

ен

ии

!

Пу

ск

в э

кс

пл

уа

та

ци

ю

Мы

вс

егд

а г

от

ов

ы о

су

ще

ст

ви

ть

ус

та

но

вк

у и

пу

ск

в э

кс

пл

уа

та

ци

ю,

а т

ак

же

об

уч

ит

ь в

аш

их

со

тр

уд

ни

ко

в.

Гл

об

ал

ьн

ое

пр

ед

ста

ви

те

ль

ств

о

На

ши

фи

ли

ал

ы р

аб

ота

ют

в 3

5 с

тра

на

х м

ир

а и

об

ъе

ди

не

ны

в е

ди

ну

ю с

еть

. Э

то г

ар

ан

тир

уе

т,

чт

о н

аш

и к

ли

ен

ты

см

огу

т в

ос

по

ль

зо

ва

ть

ся

вс

ем

и п

ре

им

ущ

ес

тв

ам

и н

аш

ей

ко

мп

ан

ии

в

лю

бо

м м

ес

те

и в

лю

бо

е в

ре

мя

.

Та

бл

иц

ы д

ля

по

дб

ор

а о

бо

руд

ов

ан

ия

На

пр

ед

ыд

ущ

их

стр

ан

иц

ах

это

й б

ро

шю

ры

мы

ра

сс

ка

зы

ва

ли

о ф

ун

кц

ио

на

ль

ны

х р

аз

ли

чи

ях

отд

ел

ьн

ых

ма

гни

тны

х к

ла

па

но

в.

Сл

ед

ую

щи

е п

ять

стр

ан

иц

по

св

ящ

ен

ы а

на

ли

зу

ос

но

вн

ых

сф

ер

пр

им

ен

ен

ия

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ов

в з

ав

ис

им

ос

ти

от

ср

ед

ы и

бо

ле

е п

од

ро

бн

ой

те

хн

ич

ес

ко

й и

нф

ор

ма

ци

и.

– Н

ей

тр

ал

ьн

ые

жи

дк

ос

ти

тр

. 3

8)

– Н

ей

тр

ал

ьн

ые

га

зы

тр

. 4

0)

– А

гре

сс

ив

ны

е ж

ид

ко

ст

и (

ст

р.

42

)

– П

ар

и в

ыс

ок

ие

да

вл

ен

ия

тр

. 4

4)

– В

зр

ыв

оо

па

сн

ые

зо

ны

Ex

м.

бр

ош

юр

у A

TE

X)

– П

ро

по

рц

ио

на

ль

ны

е к

ла

па

ны

м.

ка

та

ло

г „П

ро

по

рц

ио

на

ль

ны

е к

ла

па

ны

“)

Мы

с р

ад

ос

ть

ю о

ка

же

м в

ам

не

об

хо

ди

му

ю п

ом

ощ

ь и

вы

сл

уш

ае

м в

се

ва

ши

по

же

ла

ни

я,

чт

об

ы в

ко

не

чн

ом

ит

оге

вы

до

би

ли

сь

ус

пе

ха

! М

ы и

сп

ыт

ыв

ае

м у

до

вл

ет

во

ре

ни

е т

ол

ьк

о

то

гда

, к

огд

а н

ам

уд

ае

тс

я р

еш

ит

ь в

аш

у п

ро

бл

ем

у!

Се

рв

ис

но

е о

бс

лу

жи

ва

ни

е

Page 20: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

38

39

Ди

ап

аз

он

да

вл

ен

ия

ар

] М

ат

ер

иа

л

ко

рп

ус

а

Уп

ло

тн

ен

ие

Пр

ис

ое

ди

не

ни

я

VA

C1

23

58

10

16

20

25

30

10

0

Се

че

ни

е [

мм

]

Латунь

Нерж.

сталь

Плас-

тик

NBR

EPDM

FKM

PTFE

0,4

0,6

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10

12

13

20

25

32

40

50

65

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

60

11

••

••

M5

, 1

/8,

MA

N

60

13

••

••

•1

/8 -

3/8

, M

AN

60

27

••

•1

/4 -

1/2

02

55

••

••

••

1/4

- 1

/2

02

56

••

••

••

1/4

- 1

/2

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

ма

ят

ни

ко

вы

й

03

30

/1•

•••

••

•1

/4 (

MA

N)

Фу

нк

ци

я 2

/2К

ач

ел

ьн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

61

26

••

•1

0/3

2,

MA

N

61

28

••

1/8

, M

AN

Фу

нк

ци

я 2

/2Ф

ли

пп

ер

ны

й к

ла

па

н п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

61

24

••

1/4

UN

F, M

3,

MA

N

Фу

нк

ци

я 3

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

60

12

••

••

•M

5,

1/8

, M

AN

60

14

••

•••

•1

/8 -

3/8

, M

AN

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

пл

ун

же

рн

ым

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

62

11

••

••

3/8

- 1

62

27

••

••••

MA

N

62

28

••

••

3/8

- 1

/2

52

81

••

••

•1

/2 -

2 1

/2

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

с р

аз

де

ле

ни

ем

ср

ед

52

82

••

••

•1

/2 -

2 1

/2

62

12

••

••

•3

/8 -

1

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н,

пр

уж

ин

на

я с

це

пк

а

62

13

••

••

•1

/2 -

2 1

/2

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н,

же

ст

ка

я с

це

пк

а

02

90

••

••

•1

/2 -

2

62

40

••

•••

•1

/2 -

2 1

/2

Фу

нк

ци

я 3

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

ма

ят

ни

ко

вы

м п

ил

от

ны

м к

ла

па

но

м

03

40

••

1/4

- 1

1/2

Та

бл

иц

а д

ля

по

дб

ор

а к

ла

па

но

в

ста

нда

рт

••

опц

ия

MA

N

ус

тан

овка

на

мо

нта

жн

ой

пли

те

VA

C

ва

куум

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Во

да

и н

ей

тр

ал

ьн

ые

жи

дк

ос

ти

Page 21: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

40

41

Ди

ап

аз

он

да

вл

ен

ия

ар

] М

ат

ер

иа

л

ко

рп

ус

а

Уп

ло

тн

ен

ие

Пр

ис

ое

ди

не

ни

я

VA

C1

23

58

10

16

20

25

30

10

0

Се

че

ни

е [

мм

]

Латунь

Нерж.

сталь

Плас-

тик

NBR

EPDM

FKM

PTFE

0,4

0,6

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10

12

13

20

25

32

40

50

65

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

60

11

••

••

M5

, 1

/8,

MA

N

60

13

••

••

•1

/8 -

3/8

, M

AN

60

27

••

•1

/4 -

1/2

02

55

••

••

••

1/4

- 1

/2

02

56

••

••

••

1/4

- 1

/2

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

ма

ят

ни

ко

вы

й

03

30

/1•

•••

••

•1

/4 (

MA

N)

Фу

нк

ци

я 3

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

60

12

••

••

•M

5,

1/8

, M

AN

60

14

••

•••

•1

/8 -

3/8

, M

AN

Фу

нк

ци

я 3

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

ма

ят

ни

ко

вы

й

03

30

/1•

•••

•••

•1

/4 (

MA

N)

Фу

нк

ци

я 3

/2К

ач

ел

ьн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

61

28

••

1/8

, M

AN

61

04

••

MA

N

61

06

••

MA

N

Фу

нк

ци

я 3

/2Ф

ли

пп

ер

ны

й к

ла

па

н п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

61

44

••

MA

N

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

пл

ун

же

рн

ым

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

52

82

••

1/2

- 2

1/2

62

11

••

••

3/8

- 1

62

21

••

3/8

- 1

54

04

••

•••

1/2

- 1

52

81

••

••

•1

/2 -

2 1

/2

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н,

же

ст

ка

я с

це

пк

а

02

90

••

••

•1

/2 -

2

62

40

••

•••

•1

/4 -

3/8

Фу

нк

ци

я 3

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

ма

ят

ни

ко

вы

м п

ил

от

ны

м к

ла

па

но

м

03

40

••

1/4

- 1

1/2

03

43

••

1/4

- 1

1/2

03

44

••

1/4

- 1

1/2

Та

бл

иц

а д

ля

по

дб

ор

а к

ла

па

но

в

ста

нда

рт

••

опц

ия

MA

N

ус

тан

овка

на

мо

нта

жн

ой

пли

те

VA

C

ва

куум

Не

йт

ра

ль

ны

е г

аз

ы

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Page 22: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

42

43

Ди

ап

аз

он

да

вл

ен

ия

ар

] М

ат

ер

иа

л к

ор

пу

са

Уп

ло

тн

ен

ие

Пр

ис

ое

ди

не

ни

я

VA

C1

23

45

10

12

16

Се

че

ни

е [

мм

]

ПП

Нерж.

сталь

ПФС

ETFE

ПВХ

ПВДФ

PTFE

PEEK

NBR

EPDM

FKM

PTFE

FFKM

0.4

0.6

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

15

50

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

ра

зд

ел

ен

ие

м с

ре

д)

01

17

••

•1

/8,

1/4

UN

F

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

ма

ят

ни

ко

вы

й

03

30

/1•

•••

•••

1/4

(M

AN

)

Фу

нк

ци

я 2

/2К

ач

ел

ьн

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

61

26

••

••

10

/32

, M

AN

01

27

••

••

1/8

, 1

/4 U

NF,

MA

N

61

28

••

••

1/8

, M

AN

Фу

нк

ци

я 2

/2Ф

ли

пп

ер

ны

й к

ла

па

н п

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я

61

24

••

•1

/4 U

NF,

M3

, M

AN

Фу

нк

ци

я 2

/2М

ая

тн

ик

ов

ый

кл

ап

ан

пр

ям

ого

де

йс

тв

ия

01

24

/5•

•••

••

••1

/4 (

MA

N)

01

21

••

•••

••

1/4

- 3

/8

01

31

•••

••

•3

/8 -

3/4

Фу

нк

ци

я 3

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

с р

аз

де

ле

ни

ем

ср

ед

66

42

••

•3

/8 -

1/2

01

42

••

••

Ø20

- Ø

63

Фу

нк

ци

я 3

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

ма

ят

ни

ко

вы

й

01

24

/5•

•••

••

••1

/4 (

MA

N)

Та

бл

иц

а д

ля

по

дб

ор

а к

ла

па

но

в

ста

нда

рт

••

опц

ия

MA

N

ус

тан

овка

на

мо

нта

жн

ой

пли

те

VA

C

ва

куум

Аб

ра

зи

вн

ые

и х

им

ич

ес

ки

агр

ес

си

вн

ые

ср

ед

ы

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Page 23: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

44

45

Ди

ап

аз

он

да

вл

ен

ия

па

ра

ар

] (д

иа

па

зо

н д

ав

ле

ни

я к

ла

па

на

дл

я д

ру

гих

ср

ед

мо

же

т б

ыт

ь б

ол

ьш

е)

Ма

те

ри

ал

ко

рп

ус

а

Уп

ло

тн

ен

ие

Фу

нк

ци

яП

ри

со

ед

ин

ен

ия

VA

C1

10

20

Се

че

ни

е [

мм

]

Латунь

Нерж.

сталь

PTFE

EPDM

A

B

C

0.1

1.6

2.0

2.4

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

16

20

25

32

40

50

65

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

60

13

••

•1

/8 -

3/8

, M

AN

02

55

••

•1

/4 -

1/2

60

27

••

••

1/4

- 1

/2

Фу

нк

ци

я 3

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

03

35

••

••

1/4

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

пл

ун

же

рн

ым

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

04

06

••

•1

/2 -

1

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н,

же

ст

ка

я с

це

пк

а

62

40

••

•1

/4 -

3/8

04

07

••

•1

/2 -

2

Ди

ап

аз

он

да

вл

ен

ия

ар

] М

ат

ер

иа

л

ко

рп

ус

а

Уп

ло

тн

ен

ие

Пр

ис

ое

ди

не

ни

я

VA

C1

61

62

02

53

05

01

00

20

02

50

Се

че

ни

е [

мм

]

Латунь

Нерж.

сталь

Плас-

тик

FKM

PEEK

NBR

PCT-

FE

PTFE

0.4

0.6

1.0

1.2

1.6

2.0

2.4

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10

12

13

20

25

32

40

50

Фу

нк

ци

я 2

/2П

ря

мо

го д

ей

ст

ви

я,

пл

ун

же

рн

ый

02

55

••

•1

/4 -

1/2

02

56

••

••

1/4

- 1

/2

60

27

••

••

1/4

- 1

/2

Фу

нк

ци

я 2

/2С

ер

во

уп

ра

вл

яе

мы

й к

ла

па

н с

пл

ун

же

рн

ым

пи

ло

тн

ым

кл

ап

ан

ом

22

00

••

1/4

54

04

••

•1

/2 -

1

24

00

••

••

•1

/4 -

1/2

Та

бл

иц

а д

ля

по

дб

ор

а к

ла

па

но

в

ста

нда

рт

••

опц

ия

MA

N

ус

тан

овка

на

м

он

таж

но

й п

ли

те

VA

C

ва

куум

Па

р и

вы

со

ки

е д

ав

ле

ни

я

Па

р

Вы

со

ки

е д

ав

ле

ни

я

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы

Page 24: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы4

64

ом

пл

ектую

щи

е

Сп

ец

иа

ль

ны

е м

агн

ит

ны

е

кл

ап

ан

ы д

ля

ос

об

ых

сл

уч

ае

в

Мы

об

ла

да

ем

об

ши

рн

ым

и з

на

ни

ям

и в

об

ла

сти

ма

гни

тны

х к

ла

па

но

в д

ля

пн

ев

ма

тич

ес

ки

х

пр

оц

ес

со

в и

пр

оц

ес

со

в с

ми

кр

ор

ас

хо

да

ми

, а

та

кж

е в

об

ла

ст

и п

ро

по

рц

ио

на

ль

ны

х

кл

ап

ан

ов

.

А н

аш

и в

ыс

ок

ок

ва

ли

фи

ци

ро

ва

нн

ым

и с

отр

уд

ни

ки

по

мо

гут

ва

м п

ри

ре

ше

ни

и о

со

бы

х з

ад

ач

.

Мы

пр

ед

ла

гае

м в

ам

ши

ро

ки

й а

сс

ор

ти

ме

нт

кл

ап

ан

ов

и с

ен

со

ро

в д

ля

ре

гул

ир

ов

ан

ия

пр

оц

ес

со

в,

ко

то

ры

е с

мо

гу

т у

до

вл

ет

во

ри

ть

да

же

са

мы

м в

ыс

ок

им

тр

еб

ов

ан

ия

м.

Бо

ле

е п

од

ро

бн

ую

ин

фо

рм

ац

ию

об

эт

ом

чи

та

йт

е в

со

от

ве

тс

тв

ую

щи

х б

ро

шю

ра

х о

пн

ев

ом

ок

ла

па

на

х и

и п

не

вм

ор

ас

пр

ед

ел

ит

ел

ях

, м

ик

ро

- и

ма

гни

тн

ых

кл

ап

ан

ах

.

Ко

мп

ле

кт

ую

щи

е

Мы

не

пр

ос

то п

ро

да

ем

ва

м м

агн

итн

ый

кл

ап

ан

- м

ы с

тре

ми

мс

я п

ре

дл

ож

ить

ва

м к

ом

пл

екс

но

е

ре

ше

ни

е!

Это

му

сп

ос

об

ств

уе

т та

кж

е б

ол

ьш

ой

ас

со

рти

ме

нт

ко

мп

ле

кту

ющ

их

.

Мы

пр

ед

ла

гае

м ш

ир

ок

ий

вы

бо

р э

ле

ктр

оп

од

кл

юч

ен

ий

, в

то

м ч

ис

ле

DIN

-ра

зъ

ем

ы л

юб

ого

ра

зм

ер

а, M

8 и

M1

2, с

ев

ер

оа

ме

ри

ка

нс

ки

е ш

туц

ер

ны

е с

ое

ди

не

ни

я, л

ин

ии

с п

од

гото

вл

ен

но

й

эл

ект

ро

пр

ов

од

кой

, ра

зъ

ем

ы с

о с

ве

тод

ио

да

ми

, вы

пр

ям

ите

ли

то

ка и

эл

ект

ро

ни

ку с

ус

ил

ен

ие

м

и п

он

иж

ен

ие

м м

ощ

но

сти

.

Ес

ли

вы

ра

бо

та

ете

со

сж

аты

м в

оз

ду

хо

м,

мы

по

ста

ви

м ф

ил

ьтр

ы и

пн

ев

мо

об

ор

уд

ов

ан

ие

;

ес

ли

вы

хо

ти

те

ко

нт

ро

ли

ро

ва

ть

пр

оц

ес

сы

, м

ы п

ре

дл

ож

им

мн

ого

фу

нк

ци

он

ал

ьн

ые

ре

ле

вр

ем

ен

и (

с D

IP-в

ык

лю

ча

тел

ям

и)

дл

я в

се

х с

тан

да

ртн

ых

на

пр

яж

ен

ий

; е

сл

и в

ы с

об

ир

ае

тес

ь

гру

пп

ир

ов

ат

ь к

ом

по

не

нт

ы,

то

у н

ас

ес

ть

мо

нт

аж

ны

е п

ли

ты

лю

бо

го р

аз

ме

ра

, ф

ор

мы

и

из

лю

бо

го м

ате

ри

ал

а.

У н

ас

ес

ть н

е т

ол

ьк

о и

де

и,

но

и о

бо

ру

до

ва

ни

е,

ко

тор

ые

по

зв

ол

ят

вы

по

лн

ить

лю

бо

е в

аш

е ж

ел

ан

ие

!

Page 25: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы4

84

ис

те

мн

ые

ре

ше

ни

я

Пл

ан

ир

ов

ан

ие

и

ут

оч

не

ни

е д

ет

ал

ей

Ре

ал

из

ац

ия

и

ко

нт

ро

ль

За

ве

рш

ен

ие

От

кр

ыт

ое

о

бщ

ен

ие

, т

оч

на

я

ко

ор

ди

на

-

ци

я

и

ак

ку

ра

тн

ая

д

ок

ум

ен

та

ци

я

на

вс

ех

с

та

ди

ях

п

ро

ек

та

га

ра

нт

ир

ую

т,

чт

о

мы

н

е

со

бь

ем

ся

с

в

ер

но

го

ку

рс

а,

на

йд

ем

пр

ав

ил

ьн

ое

ре

ше

ни

е и

бы

ст

ро

из

гот

ов

им

пр

от

от

ип

ы.

Со

вр

ем

ен

на

я

те

хн

ик

а

по

зв

ол

яе

т

пр

ои

зв

од

ит

ь

гот

ов

ые

к

р

аб

от

е

пр

от

от

ип

ы

из

м

ет

ал

ла

и

ли

п

ла

ст

ик

а,

а

та

кж

е

фу

нк

ци

он

ал

ьн

ые

м

од

ел

и,

на

пр

им

ер

, д

ля

п

ро

ве

де

ни

я,

те

ст

ов

ра

сх

од

а в

те

че

ни

е 2

4 ч

ас

ов

.

Мы

пр

ед

ос

та

ви

м в

ам

оп

ыт

ны

е о

бр

аз

цы

,

пр

ов

ед

ем

и

сп

ыт

ан

ия

и

п

ол

уч

им

в

се

не

об

хо

ди

мы

е

ра

зр

еш

ен

ия

, ч

то

бы

з

а-

пу

ст

ит

ь в

аш

у с

ис

те

му

в п

ро

из

во

дс

тв

о.

Мы

ра

бо

та

ем

на

пр

ям

ую

с з

ав

од

ам

и в

Ин

гел

ьф

ин

ген

е,

Гер

аб

ро

нн

е,

Кр

ис

ба

хе

ил

и Т

ри

мб

ах

е.

Тр

еть

я

фа

за

п

ро

ек

та

вк

лю

ча

ет

в

се

бя

де

тал

ьн

ое

п

ла

ни

ро

ва

ни

е.

Мы

р

аз

ра

ба

-

тыв

ае

м

тех

ни

че

ск

ое

з

ад

ан

ие

и

то

чн

ую

сп

ец

иф

ик

ац

ию

.

На

эт

ой

ст

ад

ии

мы

че

тк

о о

пр

ед

ел

яе

м,

чт

о

ко

нк

ре

тн

о

вы

о

жи

да

ет

е

от

с

во

ей

бу

ду

ще

й

си

ст

ем

ы,

чт

об

ы

уч

ес

ть

в

се

ва

ши

по

же

ла

ни

я.

В з

ав

ер

ше

ни

и э

то

й с

та

ди

и в

ы п

ол

уч

ае

те

де

та

ль

ну

ю с

пе

ци

фи

ка

ци

ю п

ро

ду

кц

ии

и

вс

е

не

об

хо

ди

мы

е

до

ку

ме

нты

д

ля

за

кл

юч

ен

ия

ко

нтр

ак

та

.

Пр

ед

пр

ое

кт

на

я п

од

гот

ов

ка

, ос

но

ва

нн

ая

на

ди

ал

оге

, э

фф

ек

ти

вн

ой

ко

ор

ди

на

ци

и

и

со

пр

ов

ож

да

ющ

ая

ся

о

бш

ир

но

й

до

ку

ме

нт

ац

ие

й г

ар

ан

ти

ру

ет

бы

ст

ры

е и

на

де

жн

ые

ре

зу

ль

та

ты

.

На

ша

ра

бо

та

не

за

ве

рш

ае

тс

я в

мо

ме

нт

от

гру

зк

и

ко

мп

он

ен

то

в

и

си

ст

ем

! М

ы

та

кж

е п

ре

дл

ага

ем

на

ши

м к

ли

ен

та

м п

о

вс

ем

у

ми

ру

п

ро

гра

мм

у

се

рв

ис

но

го

об

сл

уж

ив

ан

ия

, в

кл

юч

аю

щу

ю в

се

бя

не

то

ль

ко

т

ех

ни

че

ск

ую

п

од

де

рж

ку,

н

о

и

об

уч

ен

ие

пе

рс

он

ал

а и

ин

те

гри

ро

ва

нн

ую

ло

гис

ти

ку.

На

ша

с

ер

ви

сн

ая

с

лу

жб

а

ра

бо

та

ет

кр

угл

ос

ут

оч

но

. В

ы

мо

же

те

п

ол

уч

ит

ь

по

мо

щь

ч

ер

ез

и

нт

ер

не

т,

по

т

ел

еф

он

у

ил

и н

еп

ос

ре

дс

тв

ен

но

от

сп

ец

иа

ли

ст

ов

на

ме

ст

ах

. М

ы п

ре

дл

ага

ем

ва

м с

ам

ое

лу

чш

ее

об

сл

уж

ив

ан

ие

.

Эф

фе

кт

ив

ны

е с

ис

те

мы

Со

ед

ин

ен

ие

По

ни

ма

ни

е и

во

пл

ощ

ен

ие

Ра

бо

та

я

в

гло

ба

ль

но

м

ма

сш

та

бе

и

бу

ду

чи

ги

бк

им

и

н

ов

ат

ор

ск

им

пр

ед

пр

ия

ти

ем

, м

ы я

вл

яе

мс

я н

ом

ер

ом

од

ин

в

о

бл

ас

ти

с

ис

те

м

ко

нт

ро

ля

жи

дк

ос

те

й и

пр

ед

ст

ав

ле

ны

бо

ле

е ч

ем

в

35

с

тр

ан

ах

м

ир

а.

Шт

ут

гар

т,

Си

нга

пу

р,

Чи

ка

го и

ли

Си

дн

ей

- м

ы в

се

гда

ря

до

м и

то

чн

о

зн

ае

м

о

ва

ши

х

пр

об

ле

ма

х

и

тр

еб

ов

ан

ия

х.

На

ш п

ри

нц

ип

“O

ne

fa

ce

to

th

e c

us

tom

er”

оз

на

ча

ет,

чт

о у

ва

с в

се

гда

бу

де

т л

ич

ны

й

ко

мп

ет

ен

тн

ый

и н

ад

еж

ны

й к

он

су

ль

та

нт,

ко

то

ры

й в

ни

ма

те

ль

но

вы

сл

уш

ае

т в

ас

и

пр

ед

ло

жи

т

ва

м

по

дх

од

ящ

ее

р

еш

ен

ие

.

И

чт

о

оч

ен

ь

ва

жн

о

- н

а

ва

ше

м

яз

ык

е.

Дл

я н

аш

их

ид

ей

не

су

ще

ств

уе

т гр

ан

иц

!

На

ши

с

ис

те

мн

ые

с

пе

ци

ал

ис

ты

и

з

Ам

ер

ик

и,

Ки

та

я,

Др

ез

де

на

, И

нге

ль

-

фи

нге

на

и

Д

ор

тм

ун

да

н

ах

од

ят

ся

в

по

ст

оя

нн

ом

п

ои

ск

е

и

р

аб

от

аю

т

на

д

кр

еа

ти

вн

ым

и

эк

он

ом

ич

ны

ми

р

еш

ен

и-

ям

и д

ля

уд

ов

ле

тв

ор

ен

ия

ко

мп

ле

кс

ны

х

тр

еб

ов

ан

ий

за

ка

зч

ик

ов.

В

об

ла

ст

и

из

ме

ре

ни

я,

ре

гул

ир

ов

ан

ия

и

у

пр

ав

ле

ни

я

жи

дк

ос

тя

ми

к

ом

па

ни

я

Bür

ke

rt

за

ни

ма

ет

о

со

бо

е

ме

ст

о:

мы

яв

ля

ем

ся

е

ди

нс

тв

ен

ны

м

пр

ед

пр

ия

ти

ем

, п

ре

дл

ага

ющ

им

ве

сь

с

пе

кт

р

кл

ап

ан

ов

,

ре

гул

ят

ор

ов

, и

зм

ер

ит

ел

ьн

ых

ин

ст

ру

ме

нт

ов

, с

ис

те

м

пн

ев

мо

-

уп

ра

вл

ен

ия

и

с

ет

ев

ого

об

ес

пе

че

ни

я.

Бл

аго

да

ря

н

аш

им

п

ер

во

-

кл

ас

сн

ым

с

пе

ци

ал

ис

там

и

пр

ев

ос

хо

дн

ом

у

об

ор

уд

ов

ан

ию

мы

п

ос

тав

ля

ем

с

ис

тем

ы,

точ

но

вы

по

лн

яю

щи

е

вс

е

ва

ши

тр

еб

о-

ва

ни

я.

На

ши

оп

ыт

ны

е к

он

су

ль

та

нт

ы п

о

пр

од

аж

ам

и и

нж

ен

ер

ы р

аб

от

аю

т

в т

ес

но

м к

он

та

кт

е д

ру

г с

др

уго

м,

за

да

ют

пр

ав

ил

ьн

ые

во

пр

ос

ы и

в

ко

не

чн

ом

ит

оге

пр

ед

ла

гаю

т в

ам

пр

ав

ил

ьн

ое

о

бо

ру

до

ва

ни

е

ил

и

си

ст

ем

ны

е

ре

ше

ни

я.

Пр

оз

ра

ч-

ны

е

пр

оц

ес

сы

, п

ос

то

ян

ны

е

об

но

вл

ен

ия

, а

на

ли

ти

че

ск

ие

ис

-

сл

ед

ов

ан

ия

, с

оо

бщ

ен

ия

о т

ех

ни

-

че

ск

их

и

зм

ен

ен

ия

х,

по

рт

ал

ы

SA

P и

на

де

жн

ые

со

ед

ин

ен

ия

In

-

tra

ne

t -

вс

е

эт

о

от

но

си

тс

я

к

на

ши

м с

та

нд

ар

та

м к

ач

ес

тв

а.

Ес

ли

в

ы

хо

ти

те

п

ол

уч

ит

ь

отл

ич

ны

й

ре

зу

ль

та

т,

тр

еб

уй

те

уч

ас

ти

я ф

ир

мы

Bür

ke

rt в

ва

ше

м

сл

ед

ую

ще

м п

ро

ек

те!

Ва

ши

пр

ое

кт

ир

ов

щи

ки

уж

е п

ри

ня

ли

сь

за

р

аб

от

у:

на

де

жн

ые

к

он

су

ль

та

нт

ы

по

п

ро

да

жа

м,

кв

ал

иф

иц

ир

ов

ан

ны

е

от

ра

сл

ев

ые

сп

ец

иа

ли

ст

ы,

си

ст

ем

ны

е

ин

же

не

ры

- у

на

с е

ст

ь в

се

не

об

хо

ди

мы

е

сп

ец

иа

ли

ст

ы!

В т

еч

ен

ие

вс

его

пр

ое

кт

а м

ы р

аб

от

ае

м

вм

ес

те

, о

бо

бщ

ае

м в

аш

оп

ыт

и у

то

чн

яе

м

вс

е

тр

еб

ов

ан

ия

и

д

ет

ал

и,

чт

об

ы

в

ко

не

чн

ом

ит

оге

пр

ед

ст

ав

ит

ь в

аш

ем

у

вн

им

ан

ию

ре

ал

ьн

ый

пр

ое

кт,

ко

то

ры

й

бу

де

т р

еа

ли

зо

ва

н в

кр

ат

ча

йш

ие

ср

ок

и.

Че

рт

еж

и

и

си

му

ля

ци

и

в

CA

D,

на

ше

об

ши

рн

ое

но

у-х

ау

и м

но

гол

ет

ни

й о

пы

т

в

пр

ои

зв

од

ст

ве

, м

ат

ер

иа

ло

ве

де

ни

и,

пр

иб

ор

ос

тр

ое

ни

и,

ко

нс

тр

уи

ро

ва

ни

и

и м

он

та

же

...

вс

е э

то

п

оз

во

ля

ет

н

ам

со

зд

ат

ь п

ро

из

во

дс

тв

ен

ну

ю к

он

це

пц

ию

ва

ше

й с

ис

тем

ы н

а с

ам

ых

ра

нн

их

ста

ди

ях

пл

ан

ир

ов

ан

ия.

Page 26: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие

Bür

ke

rt |

Ма

гн

итн

ые

кл

ап

ан

ы5

05

он

та

ктн

ая

ин

фо

рм

ац

ия

Herausgeber: © und Konzept: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Realisierung: WOLF, Berlin | Fotos: Münch Lichtbildnerei, Stuttgart; Studio Flamisch, Düsseldorf |

3D-Zeichnungen: 3D Sales Technologies GmbH. Alle Personen sind Mitarbeiter der Firma Bürkert. Wir danken allen Beteiligten für Ihre Untersttzung (und Tatkraft)!

Ази

атск

о-Ти

хоок

еанс

кий

реги

онА

встр

алия

BURK

ERT

CON

TRO

MAT

IC A

UST

RALI

A PT

Y.

LI

MIT

ED15

Col

umbi

a W

ay, N

orw

est B

usin

ess

Park

Baul

kham

Hill

s, N

SW 2

153,

A

UST

RALI

ENTe

l: +6

1 2

8853

635

3Fa

x: +

61 2

885

3 63

63E-

mai

l: sa

les.

au@

burk

ert.c

om

Vict

oria

BURK

ERT

CON

TRO

MAT

IC A

UST

RALI

A

PTY.

LIM

ITED

U

nit 1

1/26

-30

How

leys

Roa

d

Not

ting

Hill

Vic

toria

316

8

Tel:

1300

888

868

Fa

x: 1

300

888

076

Q

ueen

slan

d

BURK

ERT

CON

TRO

MAT

IC A

UST

RALI

A

PTY.

LIM

ITED

U

nit 4

/43

Sand

gate

Roa

d

Alb

ion

Que

ensl

and

4010

Te

l: 13

00 8

88 8

68

Fax:

130

0 88

8 07

6

Wes

tern

Aus

tral

ia

BU

RKER

T CO

NTR

OM

ATIC

AU

STRA

LIA

PT

Y. L

IMIT

ED

Uni

t 8, 1

st F

loor

, 85

Reid

Pro

men

ade

Jo

onda

lup

WA

602

7

Tel:

1300

888

868

Fa

x: 1

300

888

076

So

uth

Aus

tral

ia

BU

RKER

T CO

NTR

OM

ATIC

AU

STRA

LIA

PT

Y. L

IMIT

ED

Inno

vatio

n H

ouse

, Firs

t Ave

nue

M

awso

n La

kes

SA 5

095

Te

l: 13

00 8

88 8

68

Fax:

130

0 88

8 07

6

Кита

йBu

rker

t Con

trom

atic

(Suz

hou)

, Co.

, Ltd

.(S

yste

m H

ouse

) Uni

t A5,

Suh

ong

Squa

re

No.

81

Suho

ng W

est R

oad

SI

P Su

zhou

P.R

. C

HIN

A, 2

1502

1Te

l: +8

6 51

2 62

65 8

498

Fax:

+86

512

626

5 93

37Bu

rker

t Con

trom

atic

(Sha

ngha

i), C

o., L

td.

(logi

stic

and

war

ehou

se fo

r BC

Chin

a)

Floo

r 2, b

lock

6, 1

66 M

ingd

ong

Road

Pu

dong

New

Dis

tric

tSh

angh

ai 2

0120

9, P

.R.

CH

INA

Tel:

+86

21-5

863

9990

Fax:

+86

21-

5863

996

8E-

mai

l: in

fo.c

hn@

burk

ert.c

om

Be

ijing

Burk

ert C

ontr

omat

ic (S

hang

hai),

Co.

, Ltd

.

Room

A 1

708,

Luo

wa

Build

ing,

No.

203

Er

Qu

Lize

zhon

gyua

n, W

angj

ing,

Chao

yang

Dis

tric

t

Beiji

ng P

.R. C

hina

, 100

102

Te

l: +8

6 10

643

9 97

83, 6

439

9793

Fax:

+86

10

6439

961

2

Ch

engd

u

Burk

ert C

ontr

omat

ic (S

hang

hai),

Co.

, Ltd

.

B zo

ne, 2

nd fl

oor,

Don

gFan

gGua

ngYi

offi

ce b

uild

ing

Lo

ngTa

n ci

ty in

dust

rial z

one,

2nd

sec

tion,

East

3rd

ring

Rd.

Ch

engd

u, C

hina

610

051

Te

l: +8

6 28

842

5 14

34, 8

425

1435

Fa

x: +

86 2

8 84

25 1

560

G

uang

zhou

Burk

ert C

ontr

omat

ic (S

hang

hai),

Co.

, Ltd

.

Room

150

2, T

ower

4, D

ong

Jun

Plaz

a

828

- 836

Don

g Fe

ng R

oad

East

G

uang

zhou

P.R

. Chi

na, 5

1008

0

Tel:

+86

20 8

769

8379

, 876

7 87

03

Fax:

+86

20

8767

1131

Sh

angh

ai

Bu

rker

t Con

trom

atic

(Sha

ngha

i), C

o., L

td.

Ro

om 5

01/5

02 X

in G

ai N

ian

Man

sion

N

o.39

Wu

Zhon

g Ro

ad

Shan

ghai

P.R

. Chi

na, 2

0023

3

Tel:

+86

21 6

486

5110

Fa

x: +

86 2

1 64

87 4

815

Su

zhou

Burk

ert C

ontr

omat

ic (S

hang

hai),

Co.

, Ltd

.

Uni

t 11-

12, 5

th F

loor

, Blo

ck A

N

o.5

Xing

han

Stre

et

SIP

Suzh

ou P

.R. C

hina

, 215

021

Te

l: +8

6-51

2-62

65 9

881

Fax:

+86

-512

-626

5 98

82

Гонг

-Кон

гBu

rker

t Con

trom

atic

(Chi

na/H

K) L

imite

dU

nit K

, 9/F

loor

, Kw

ai S

hun

Indu

stria

l Cen

tre

N

o. 5

1-63

Con

tain

er P

ort R

oad

Kwai

Chu

ng, N

.T.,

HO

NG

KO

NG

Tel:

+852

248

0 12

02Fa

x: +

852

2418

194

5E-

mai

l: in

fo.h

kg@

burk

ert.c

om

Инд

ияBu

rker

t Con

trom

atic

PVT

Ltd

A

pex

Tow

ers,

1st

Flo

or, N

o. 5

4 II

Mai

n Rd

RA P

uram

Ch

enna

i 600

028

, Ind

ien

Tel:

+91

(0)4

4-42

30 3

456

Fax:

+91

(0)4

4-42

30 3

232

E-m

ail:

sale

s.in

@bu

rker

t.com

Аф

рика

ЮА

РBü

rker

t Con

trom

atic

(Pro

prie

tary

) Lim

ited

233

Alb

ert A

mon

Roa

dM

illen

nium

Bus

ines

s Pa

rkM

eado

wda

le,

Ger

mis

ton

(Pos

tadr

esse

: P.O

. Box

262

60, E

ast R

and

1462

)SÜ

DA

FRIK

ATe

l: +2

7 (0

)11-

574

60 0

0Fa

x: +

27 (0

)11-

454

14 7

7E-

mai

l: sa

les.

za@

burk

ert.c

om

Чехи

яBü

rker

t-Co

ntro

mat

ic G

.m.b

.H. o

rgan

izac

ni s

lozk

aKr

enov

a 35

CZ-6

02 0

0 Br

noTe

l: +4

20 5

43-2

5 25

05

Fax:

+42

0 54

3-25

25

06E-

mai

l: ob

chod

@bu

rker

t.cz

Турц

ияBu

rker

t Con

trom

atic

Aki

skan

Kon

trol

Si

stem

leri

Tica

ret A

.S.

1203

/8 S

ok. N

o2-E

TR-Y

enis

ehir,

Izm

irTe

l: +9

0 (0

)232

-459

53

95Fa

x: +

90 (0

)232

-459

76

94E-

mai

l: bu

rker

t@su

pero

nlin

e.co

m

Япон

ияBu

rker

t Ltd

.Im

asu

mot

o as

akus

a-bu

ildin

g4-

9-14

Mot

o A

saku

sa, T

aito

-ku

Toky

o 11

1-00

41, J

apan

Tel:

+81

(0)3

-582

7-00

66Fa

x: +

81 (0

)3-5

827-

0067

E-m

ail:

info

.jpn@

burk

ert.c

om

Osa

ka

Bu

rker

t Ltd

.

2-8-

8-11

03 H

igas

hi N

akaj

ima,

H

igas

hi-Y

odog

awa-

ku

O

saka

533

-003

3, JA

PAN

Te

l: +8

1 (0

)6-6

320-

0880

Fax:

+81

(0)6

-632

0-08

81

Коре

яBu

rker

t Con

trom

atic

Kor

ea C

o., L

td.

C-40

1, M

icro

Offi

ce B

ldg.

554

-2G

asan

-Don

g, K

eum

cheo

n-G

uSe

oul 1

53-8

03, K

orea

Tel:

+82

(0)2

-346

2 55

92Fa

x: +

82 (0

)2-3

462

5594

E-m

ail:

info

.kor

@bu

rker

t.com

Мал

айзи

яBU

RKER

T CO

NTR

OM

ATIC

SIN

GAP

ORE

PTE

LTD

2F

-1, T

ingk

at K

enar

i 6Su

ngai

Ara

1196

0 Pe

nang

, M

ALA

YSIA

Tel:

+60

(0)4

-643

500

8Fa

x: +

60 (0

)4-6

43 7

010

E-m

ail:

info

.sin

@bu

rker

t.com

Нов

ая З

елан

дия

BURK

ERT

CON

TRO

MAT

IC N

EW Z

EALA

ND

LI

MIT

ED44

Ren

nie

Driv

eA

irpor

t Oak

s, A

uckl

and

2022

NEU

SEEL

AN

DTe

l: +6

4 (0

)9-2

56 7

7 37

Fax:

+64

(0)9

-256

77

47E-

mai

l: sa

les.

nz@

burk

ert.c

om

Фил

иппи

ныBU

RKER

T CO

NTR

OM

ATIC

PH

ILIP

PIN

ES, I

NC.

8467

Wes

t Ser

vice

Roa

d, K

m. 1

4, S

unva

lley

Sout

h Su

perh

ighw

ay, P

arañ

aque

City

, 170

0M

etro

Man

ila, P

HIL

IPPI

NE

NTe

l: +6

3 (0

)2-7

7660

71 /

7764

384

Fax:

+63

(0)2

-776

4382

E-

mai

l: in

fo.rp

@bu

rker

t.com

Син

гапу

рBU

RKER

T CO

NTR

OM

ATIC

SIN

GAP

ORE

PTE

LTD

51 U

bi A

venu

e 1,

#03

-14

Paya

Ubi

Indu

stria

l Par

kSi

ngap

ore

4089

33,

SIN

GA

PU

RTe

l: +6

5 68

44 2

233

Fax:

+65

684

4 35

32E-

mai

l: in

fo.s

in@

burk

ert.c

om

Тайв

ань

Burk

ert C

ontr

omat

ic T

aiw

an L

td.

9 F,

No.

32,

Che

nggo

ng R

oad,

Sec

. 1,

N

anga

ng D

istr

ict

Taip

ei

TAIW

AN

115

, R.O

.C.

Tel:

+886

(0)2

-265

3 78

68Fa

x: +

886

(0)2

-265

3 79

68E-

mai

l: in

fo.rc

@bu

rker

t.com

Евро

па

Ази

атск

о-Ти

хоок

еанс

кий

реги

он

Евро

паБе

льги

яBü

rker

t Con

trom

atic

NV

W

ijneg

em Z

one

1 “D

e H

oek”

Bijk

hoev

elaa

n 3

BE-2

110

Wijn

egem

Tel:

+32

(0)3

-325

89

00Fa

x: +

32 (0

)3-3

25 6

1 61

E-m

ail:

BC-B

@bu

rker

t.com

Дан

ияBü

rker

t-Co

ntro

mat

ic A

/SH

ørkæ

r 24

DK-

2730

Her

lev

Tel:

+45

44-5

0 75

00

Fax:

+45

44-

50 7

5 75

E-m

ail:

info

.dk@

burk

ert.c

om

Фин

лянд

ияBü

rker

t Oy

Ato

miti

e 5

FI-0

0370

Hel

sink

iTe

l: +3

58 (0

)207

412

550

Fax:

+35

8 (0

)207

412

555

E-m

ail:

sale

s.fi@

burk

ert.c

om

Фра

нция

BURK

ERT

CON

TRO

MAT

IC S

AS

Rue

du G

iess

enFR

-672

20 T

riem

bach

au

Val

Tel:

+33

(0)3

88-5

8 91

11

Fax:

+33

(0)3

88-5

7 20

08

E-m

ail:

burk

ert.f

ranc

e@bu

rker

t.com

Вели

кобр

итан

ия и

Сев

ерна

я И

рлан

диBu

rker

t Con

trom

atic

Lim

ited

Brim

scom

be P

ort B

usin

ess

Park

Brim

scom

be, S

trou

dG

los,

GL5

2Q

Q /

GRO

SSBR

ITA

NN

IEN

Tel:

+44

(0)1

453-

731

353

Fax:

+44

(0)1

453-

731

343

E-m

ail:

sale

s.uk

@bu

rker

t.com

Ита

лия

Bürk

ert C

ontr

omat

ic It

alia

na S

.p.A

.Ce

ntro

Dire

zion

ale

„Col

ombi

rolo

“Vi

a Ro

ma,

74

IT

-200

60 C

assi

na D

e’ P

ecch

i (M

i)Te

l: +3

9 02

-959

071

Fax:

+39

02-

959

07 2

51E-

mai

l: in

fo@

buer

kert

.it

Нид

ерла

нды

Bürk

ert C

ontr

omat

ic B

VCo

mpu

terw

eg 9

NL-

3542

DP

Utr

echt

Tel:

+31

(0)3

46-5

8 10

10

Fax:

+31

(0)3

46-5

6 37

17

E-m

ail:

info

@bu

rker

t.nl

Нор

веги

яBü

rker

t-Co

ntro

mat

ic A

/SH

vam

stub

ben

17N

O-2

013

Skje

tten

Tel:

+47

63-8

4 44

10

Fax:

+47

63-

84 4

4 55

E-m

ail:

info

@bu

rker

t.no

Авс

трия

Bürk

ert-

Cont

rom

atic

G.m

.b.H

.D

iefe

nbac

hgas

se 1

-3AT

-115

0 W

ien

Tel:

+43

(0)1

-894

13

33Fa

x: +

43 (0

)1-8

94 1

3 00

E-m

ail:

info

@bu

erke

rt.a

t

Пол

ьша

Burk

ert-

Cont

rom

atic

Gm

bH O

ddzi

al w

Pol

sce

Bern

ardy

nska

str

eet 1

4 a

PL-0

2-90

4 W

arsz

awa

Tel:

+48

(0)2

2-84

0 60

10

Fax:

+48

(0)2

2-84

0 60

11

E-m

ail:

buer

kert

@bu

erke

rt.p

l

Пор

туга

лия

Tel:

+351

212

898

275

Fax:

+35

1 21

2 89

8 27

6E-

mai

l: po

rtug

al@

burk

ert.c

om

Шве

ция

Bürk

ert-

Cont

rom

atic

AB

Katt

sund

sgat

an 2

7SE

-211

26

Mal

Tel:

+46

(0)4

0-66

4 51

00

Fax:

+46

(0)4

0-66

4 51

01

E-m

ail:

info

.se@

burk

ert.c

om

Шве

йцар

ияBü

rker

t-Co

ntro

mat

ic A

G S

chw

eiz

Bösc

h 71

CH-6

331

Hün

enbe

rg Z

GTe

l: +4

1 (0

)41-

785

66 6

6Fa

x: +

41 (0

)41-

785

66 3

3E-

mai

l: in

fo.c

h@bu

erke

rt.c

om

Исп

ания

Bürk

ert C

ontr

omat

ic S

.A.

Avd

a. B

arce

lona

, 40

ES-0

8970

San

t Joa

n D

espi

, Bar

celo

naTe

l: +3

4 93

-477

79

80Fa

x: +

34 9

3-47

7 79

81

E-m

ail:

spai

n@bu

rker

t.com

Сев

ерна

я и

Юж

ная

Ам

ерик

а

Арг

енти

наBü

rker

t-Co

ntro

mat

ic A

rgen

tina

S.A

.U

rugu

ay 2

602,

Cen

tro

Uru

guay

Nor

te,

P.

B. O

ficin

a 1

(B16

43EK

P) B

ecca

r, Pc

ia. d

e Bu

enos

Aire

s A

RGEN

TIN

IEN

Tel:

+54

(0)1

1-56

48-6

350

Fax:

+54

(0)1

1-56

48-6

355

E-m

ail:

cont

acto

.arg

entin

a@bu

rker

t.com

Браз

илия

Bürk

ert-

Cont

rom

atic

Bra

sil L

tda.

Rua

Am

éric

o Br

asili

ense

, 206

9Ch

acar

a Sa

nto

Ant

ônio

0471

5-00

5 Sã

o Pa

ulo

- SP

BRA

SILI

ENTe

l: +5

5 (0

)11-

2186

115

5Fa

x: +

55 (0

)11-

2186

116

5E-

mai

l: pe

dido

s.br

asil@

burk

ert.c

om

Кана

даBü

rker

t Con

trom

atic

Inc.

5002

Sou

th S

ervi

ce R

oad

Burli

ngto

n, O

ntar

io L

7L 5

Y7 ,

KA

NA

DA

Tel:

+1 9

05-6

32 3

0 33

Fax:

+1

905-

632

38 3

3E-

mai

l: sa

les.

ca@

burk

ert.c

om

СШ

АBU

RKER

T CO

NTR

OM

ATIC

CO

RP.

2915

Whi

teha

ll Pa

rk D

rive,

Sui

te 1

00Ch

arlo

tte,

NC

2827

3 , U

SATe

l: +1

704

-504

44

40Fa

x: +

1 94

9-22

3 31

98

E-m

ail:

mar

ketin

g-us

a@bu

rker

t.com

Евро

па

Герм

ания

Sale

s C

ente

rIn

gelfi

ngen

rker

t Gm

bH &

Co.

KG

Chris

tian-

Bürk

ert-

Stra

ße 1

3-17

DE-

7465

3 In

gelfi

ngen

Tel:

+49

(0)7

940/

10-9

1 11

1Fa

x: +

49 (0

)794

0/10

-91

448

E-m

ail:

info

@bu

erke

rt.d

e

Vert

rieb

s-C

ente

rBe

rlin

Bürk

ert G

mbH

& C

o. K

GPa

radi

esst

raße

206

bD

E-12

526

Berli

nTe

l: +4

9 (0

)30/

6797

17-0

Fax:

+49

(0)3

0/67

9717

-66

Han

nove

rBü

rker

t Gm

bH &

Co.

KG

Rend

sbur

ger S

traß

e 18

DE-

3065

9 H

anno

ver

Tel:

+49

(0)5

11/9

0276

-0Fa

x: +

49 (0

)511

/902

76-6

6

Dor

tmun

dBü

rker

t Gm

bH &

Co.

KG

Hol

zene

r Str

aße

70D

E-58

708

Men

den

Tel:

+49

(0)2

373/

9681

-0Fa

x: +

49 (0

)237

3/96

81-5

0

Fran

kfur

tBü

rker

t Gm

bH &

Co.

KG

Am

Flu

gpla

tz 2

7D

E-63

329

Egel

sbac

hTe

l: +4

9 (0

)610

3/94

14-0

Fax:

+49

(0)6

103/

9414

-66

Stut

tgar

tBü

rker

t Gm

bH &

Co.

KG

Ulm

er S

traß

e 4

DE-

7077

1 Le

infe

lden

-Ech

terd

inge

nTe

l: +4

9 (0

)711

/451

10-0

Fax:

+49

(0)7

11/4

5110

-66

Mün

chen

Bürk

ert G

mbH

& C

o. K

GEl

senh

eim

erst

raße

47

DE-

8068

7 M

ünch

enTe

l:+49

(0)8

9/82

9228

-0Fa

x: +

49 (0

)89/

8292

28-5

0

Bür

ke

rt –

вс

егд

а р

яд

ом

Page 27: Buerkert Produktuebersicht 01 Magnetventile RUprocess-control.net/assets/catalog/catalog burkert... · Лидер по производству ... создавать наилучшие