BT15 Ang Manghahasik ay Naghasik ng Salita ng Diyos Isang ...

download BT15 Ang Manghahasik ay Naghasik ng Salita ng Diyos Isang ...

of 12

 • date post

  19-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of BT15 Ang Manghahasik ay Naghasik ng Salita ng Diyos Isang ...

 • 2007 Patricia Loranger

  15-01

  AdministratorTextboxTalinhaga:Ang Manghahasik ay Naghasik ng Salita (Mula sa Marcos 4:1-25; Mateo 13:1-23; Lucas 8: 4-18)

 • 15-02

  AdministratorTextboxMuli, sumakay si Hesus sa isang bangkang inilayo ng konti sa tabi ng lawa at nagturo sa napakaraming tao. Tinuruan Niya sila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ang mga talinhaga ay mga kwento tungkol sa mga karaniwang bagay sa buhay ngunit mayroon malalim na espiritwal na katotohanan.

 • 15-03

  AdministratorTextbox"Makinig kayo! May isang magsasaka na lumabas para maghasik ng kanyang mga binhi at sa kanyang paghahasik, ang ilan sa mga binhi ay napunta sa daan. Nalakaran ng mga tao ang mga binhi at may mga ibong dumating at kinain ang mga binhi."

 • 15-04

  AdministratorTextbox"Ang ilang binhi ay nahulog sa mabatong lugar, kung saan kakaunti ang lupa. Mabilis na sumibol ang binhi. Ngunit nang sumikat na ang mainit na araw, natuyo at nalanta ang halaman dahil hindi ito masyadong nag-ugat kaya hindi nakakuha ng tubig."

 • 15-05

  AdministratorTextbox"Ang ilan sa mga binhi ay nalaglag naman sa may damuhang matinik. Kaya habang lumalaki ang mabuting binhi, ang masasamang binhi ay lumalaki ding kasabay nito. Ang mga tinik ay sinakal ang mabubuting halaman kaya hindi sila namunga."

 • 15-06

  AdministratorTextbox"Ngunit may ilang binhi na napunta sa mabuting lupa. Ang mga binhing yun ay lumago at namunga ng marami, may tigtatlumpu, may tig-aanimnapu, at tigsasandaan. Kung may tainga kayo na pandinig ay makinig kayo."

 • 15-07

  AdministratorTextboxKinalaunan nang mag-isa lang si Hesus, tinanong Siya ng Kanyang mga disipulo. "Panginoon, hindi po namin yun maunawaan. Ano po ang ibig sabihin ng talinhagang yun?" "Paano nyo mauunawaan ang iba pang mga talinhaga?" Sagot ni Hesus. "Ngayo'y makinig kayo sa kwento."

 • 15-08

  AdministratorTextbox"Kapag ang sinuman ay nakapakinig sa Salita ng Kaharian ng Diyos at 'di ito naunawaan, agad dadating si Satanas para nakawin ang mga binhing naitanim sa kanyang puso. Ito ay tulad ng binhing napunta sa daan."

 • 15-09

  AdministratorTextbox"Ang binhi na nalaglag sa mabatong lupa ay tulad ng mga tao na nung marinig ang Salita ng Diyos ay tinanggap ito ng may galak. Ngunit hindi ito nagkaugat sa kanilang puso kaya nang dumating ang mga kapighatian o tinrato sila ng masama ng mga tao dahil sa Salita ng Diyos, tumigil na silang maniwala."

 • 15-10

  AdministratorTextbox"Ang binhi na nahulog sa matinik na damuhan ay tulad ng mga taong narinig ang Salita ng Diyos at nagsimulang lumago, ngunit sila'y nagambala. Inalala nila ang mga problema. Ang gusto lang nila ay pera, mga makamundong bagay, at kasiyahan."

 • 15-11

  AdministratorTextbox"Ang binhing naitanim sa mabuting lupa ay tulad ng mga taong nadinig ang Salita ng Diyos, naunawaan ito, pinanghawakan ito ng mabuti at matiyagang namunga para sa Diyos, tigtatatlumpu, tig-aanimnapu, at tigsasandaan."

 • 15-12

  AdministratorTextboxPanginoon, Tulungan Nyo po ang aking puso na maging mabuting lupa para ang Salita Mo ay lumago. Tulungan Nyo po akong maalis ang mga damong matitinik.