Bruis plus - 2012, nr. 1

download Bruis plus - 2012, nr. 1

of 8

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Gemeenteraadsverkiezingen 2012: Iedereen mee in onze gemeente

Transcript of Bruis plus - 2012, nr. 1

 • Jaargang 13 - 5x per jaar in september, november, januari, maart, juni september 2011Afgiftekantoor 1099 Brussel X Erkenning: P 509098

  bruis 1plusEn jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 gaat de politieke bedrijvigheid in stijgende lijn: programmas worden geschreven, kwalitatieve kandidaten gezocht, lijstsamenstellingen op de rails gezet, de campagnelijnen uitgetekend. Terecht. Want bij lokale verkiezingen is de betrokkenheid van de burger het grootst. Het ge-meente- en stadsbeleid gebeurt onder de kerktoren. Je woont, leeft, werkt, winkelt, bent recreatief bezig, zet je in, in je gemeente. Het is daar waar je vragen, verwachtingen, suggesties, problemen ziet, ja, zelfs klachten hebt.De gemeente, stad, district of provincie is ook het werkveld van de dui-zenden vrijwilligers en verenigingen. Zij staan borg voor betrokken-heid en verbondenheid van mensen en dus voor een warme samenle-ving. Het rijke verenigingsleven dat door de politiek moet gekoesterd, ondersteund en gestimuleerd worden: jeugdbewegingen, sportclubs en andere verenigingen. De gemeente is het werkterrein van ACW: alert voor de dagdagelijkse problemen; dossiers opbouwen en actiegericht werken aan oplossin-gen; de bevolking betrekken bij hun eigen gemeentebeleid.

  We zijn een brede sociale beweging in Vlaanderen met een duidelijk maatschappijproject. Vanuit onze brede basiswerking, zowel in de contacten met onze beleidsmensen maar vooral uit het samenspel met onze deelorgani-

  saties, werkt iedere gemeentelijke kern aan een gemeentelijk beleids-plan. Op ieders maat! Zij laten zich inspireren door een aantal algemene speerpunten die ACW belangrijk vindt en uit de goede lokale voor-beelden die ons maatschappijproject verduidelijken. We hebben over vele aspecten van een hedendaags gemeentebeleid veel te zeggen. Toch gaan we prioriteiten vastleggen en vooral het gepresteerde beleid en de gemeentelijke beleidsplannen permanent en minutieus bekijken vanuit een ACW-bril: sociaal rechtvaardig, duur-zaam en democratisch. Wij zijn ervan overtuigd dat sociaal bewogen gemeenten en steden, medestanders in het middenveld, maar ook partijen en politici onze prioriteiten zullen onderschrijven, ondersteu-nen en meenemen in het beleid voor de volgende legislatuur!

  Patrick DeveltereAlgemeen voorzitter ACW

  Het rijke verenigingsleven dat door de politiek moet ondersteund worden: jeugdbewegingen, sportclubs en andere verenigingen.

 • 2Werk en sociale economie De gemeente is een belangrijke

  partner om werk in eigen streek te realise-ren. Zij moet de voorwaarden scheppen om nieuwe bedrijven aan te trekken, om de sociale economie te stimuleren en te onder-steunen en om tewerkstelling in de eigen gemeente aantrekkelijk te maken.

  Daarom pleit aCW voor: een tewerkstellingsambtenaar in

  elke gemeente of regio. Deze kan lokale behoeften detecteren, contact houden met de bedrijven, het lokaal tewerkstel-lingsbeleid linken aan tewerkstellings-mogelijkheden binnen andere beleids-domeinen, enz.;

  de verdere ontwikkeling en ondersteu-ning van de sociale economie, o.m. door te zoeken naar nieuwe niches en de creatie van groene jobs;

  het behoud van de PWA als werkvorm, gericht op specifieke doelgroepen en op specifieke taken in de gemeente die beperkt zijn in omvang en tijdsduur;

  een intensiever gebruik van de moge-lijkheden van art. 60 en de sociaalpro-fessionele integratievrijstelling voor de activering van leefloners.

  armoedeHet OCMW en de gemeente erva-ren als eerste zowel de toename

  als de verandering van armoede. Hun beleid kan een wezenlijk verschil maken. Daarom is het belangrijk dat gemeenten een goed zicht hebben op de armoede- en sociale proble-men in hun gemeente. Pas dan kunnen ze een adequaat armoedebestrijdingsbeleid ontwikkelen. Om hun beleid efficinter te maken is een armoedetoets noodzakelijk. Maar nog meer, armoede bestrijden zal steeds moeten gebeuren in samenspraak en samenwerking met het middenveld en de armen zelf.

  Daarom pleit aCW voor: stevig luik armoedebestrijding met

  duidelijke doelen en acties en gebaseerd op de grondrechtenboom;

  een armoedebarometer en een ar-moedetoets;

  participatie van de kansengroepen.

  WelzijnHet welzijnsbeleid wordt vandaag vastgelegd in een lokaal sociaal

  beleidsplan. Bijna alle Vlaamse gemeenten hebben een dergelijk plan waarin ze hun gemeente op welzijnsvlak beschrijven, de doelstellingen en de acties duiden. Hiervoor is er de duidelijke vraag naar een inclusieve aanpak, naar meer bruggen tussen verschil-

  lende groepen. Een inclusieve aanpak heeft heel wat voordelen. Het wegnemen van tus-senschotten tussen groepen mensen, zoals ouderen, zieken, personen met een handicap, armen, werkzoekenden, landgenoten van buitenlandse afkomst, kinderen betekent dat maatregelen voor meerdere doelgroepen van toepassing zijn of dat de samenleving er als geheel beter van wordt. Het lokaal sociaal beleid moet daar voor zorgen.Het OCMW is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan. Maar ook de gemeente kan en neemt heel wat taken op zich die pas-sen binnen het welzijnsbeleid. Gemeenten investeren in sociale cohesie, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sociale economie, wonen, De uitdagingen voor het lokaal welzijnsbe-leid zijn dus groot en bevinden zich op ver-schillende terreinen.

  Daarom pleit aCW voor: een stevig luik lokaal sociaal beleid dat

  gebaseerd is op de grondrechten; meer participatie in het lokaal sociaal

  beleid; meer samenwerking in het lokaal

  zorgbeleid.

  ACW Wil zijn visie en voorstellen voor een soCiAAl, reChtvAArdig en duurzAAm lokAAl beleid

  nAAr voren sChuiven.

  We willen mee richting geven aan het beleid in de gemeenten. Dat kan niet met n lijst van prioriteiten omdat de gemeenten teveel van elkaar verschillen. We nodigen onze afdelingen, onze

  huidige en toekomstige ACW-mandatarissen uit om onze voorstellen te bespreken en op maat van de eigen gemeente te schrijven. De essentie van een ACW-visie is dat het beleid sociaal recht-vaardig moet zijn, duurzaam en met grote betrokkenheid van burgers en middenveldorganisaties. Het beleid moet altijd rekening houden met de mensen die minder draagkracht hebben, maar het moet tegelijkertijd toekomstgericht werken en de overgang naar een meer duurzame samenleving maken met minder energieverbruik. Die transitie naar een sociale en duurzame samenleving heeft

  maar kans op slagen mits voldoende betrokkenheid van de burgers bij het beleid. Daar gaan wij voor in 2012.

 • 3lerende samenlevingEen gemeente stimuleert het con-

  tinue leerproces van zijn burgers. Dit is nodig om iedereen mee te nemen in de snel evolu-erende en steeds meer eisende samenleving. Vooral laaggeschoolden insluiten vormt een uitdaging.

  Daarom pleit aCW voor: een levendig vormingsaanbod, uitge-

  werkt door derden, waarbij de overheid de toeleiding bewaakt. Wordt de beoog-de doelgroep effectief bereikt? Waarom niet? En hoe dan wel?

  het inzetten op laaggeletterdheid van het gemeentepersoneel. Computer-kennis, lezen, schrijven, rekenen, omgang met internet en GSM, elementaire basisvaardigheden die niet voor ieder-een vanzelfsprekend zijn. Via derden kan maatwerk in combinatie met een techni-sche opleiding geboden worden.

  stage/tewerkstelling voor laagge-schoolde jongeren. Samen met Groep Intro/Arktos kan de creatie van dergelijke arbeidsplaatsen bekeken worden. Geef zeker dit aanbod door naar secundaire scholen. Tevens tast de gemeente moge-lijkheden af bij bedrijven in de buurt.

  kinderopvang en onderWijsOuders worstelen met de com-

  binatie arbeid en gezin. Niet alle scholen vinden de link met het gezin. Gezinnen signaleren opvoedingsonzekerheid door het verkleinen van hun (nabij) sociaal netwerk. Een gemeente speelt een rol, vooral als sy-nergiezoekende regisseur.

  Daarom pleit aCW voor: opbouwwerkers in en rond elke school

  om weefselversterkend te werken, vooral bij mensen die minder participeren aan het sociale leven en onderwijsgebeuren.

  het koppelen van buitenschoolse opvang aan vrijetijdsactiviteiten n het schoolgebeuren. De brede school als antwoord van de lokale gemeenschap op gelijke kansen voor elk kind.

  een infopunt inzake vraag/aanbod van opvangmogelijkheden. Ouders krijgen een accuraat overzicht welke opvangmogelijkheden er zijn in eigen gemeente. Dit neutrale infopunt verzorgt informatie over het opvanggebeuren.

  een mobiel opvoedings-ontmoe-tingspunt. Een circuit met verschillende standplaatsen uitgewerkt zodat elke inwoner op vaste tijdstippen informeel met het laagdrempelig initiatief in con-tact komt. Lokale verenigingen treden op als toeleiders. jeugdbeleid

  Onbegrip leeft tussen generaties. Hoe kan een gemeente zorgen

  dat generaties meer met elkaar dan naast elkaar leven?

  Daarom pleit aCW voor: een intergenerationeel ontmoetings-

  knooppunt. Samen leven daar waar het gebeurt in de gemeente. De sociale controle van alle generaties bant over-last en werkt beter dan het isoleren van n generatie naar een uithoek van de gemeente.

  een speelstraat per jonge wijk. Niet enkel kinderen leren elkaar op een vei-lige wijze kennen, ook buren ontmoeten elkaar.

  een ruimte voor jeugdactiviteiten die de jeugd aanspreken. Vertrek vanuit de interesses van jongeren en biedt hen de kans die interesses te beleven n te tonen aan de hele gemeenschap.

  oog voor de participatie van alle jongeren aan het beleid. Laat jongeren verantwoordelijkheid en engagement opnemen voor hun buurt.

  SoCiale kruiDenierACW Antwerpen richtte enkele sociale kruideniers op, om zo armoede te bestrij-den en de mensen in hun eigenwaarde te laten. De sociale kruidenier verkoopt kwaliteitsvolle producten aan een lagere prijs, waarbij mensen z