Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je...

of 8 /8
NLP TRAINING Master Practitioner 2015 Live your Best Possible Dreams NLP Master Practitioner Training start op 17 september 2015! Ben jij erbij? Schrijf je vandaag nog in. Beste NLP-Practitioner, Binnenkort start de nieuwe NLP Master Practitioner training. Omdat jij jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master Practitioner training? Of misschien is een betere vraag: wat is een NLP Master Practitioner? Vaak wordt de nadruk gelegd op het feit dat je in een Master Practitioner training meer modellen krijgt en meer technieken. Dat is natuurlijk een gegeven. Dat geeft aan dat je in een vervolgopleiding zit die verbreding van de leerstof garandeert. Maar het is tegelijkertijd ook de valkuil van veel opleidingen. Meesterschap ligt niet alleen in het kennen van heel veel modellen, methoden en technieken. Meesterschap ligt in het kunnen toepassen van de modellen, methoden en technieken. Toepassen op een manier waarop je er niet meer over na hoeft te denken. Tegelijkertijd ligt meesterschap in de vaardigheid om op bewust niveau te kunnen analyseren wat je onbewust competent al toepast. Daar gaat de training over bij Bureau Personal Development: kennen en kunnen, intuïtief werken en logica, het ervaren van het proces en het zien van de geheimen erachter en het belangrijkste: doen, doen, doen. In de Master training maken wij dit opnieuw duidelijk. Om tot nieuwe patronen te komen is het van groot belang om nieuwe dingen toe te laten. We verkennen de uiterste grenzen van je mogelijkheden en leren je grensoverschrijdend te denken. We kijken naar regels en het breken ervan. We leren wat waarden zijn en wat je waarden voor je kunnen doen. En dit altijd met persoonlijke groei als resultaat. Ik nodig je uit deze brochure te lezen en te ontdekken op welke wijze deze training bij jou past. En natuurlijk zie ik je graag op 17 september voor het avontuur van je leven. Rob Kamps HERONTDEKKEN VAN DE BRON “Onze wereld wordt gevormd door onze vroegste percepties. Zij scheppen onze waarden, onze overtuigingen, onze werkelijkheid. Vanaf het moment dat wij beginnen te denken dat onze werkelijkheid DE werkelijkheid is, verliezen wij onze belangrijkste kracht. De kracht om vorm te geven.” Rob Kamps NO LIMMITS WAARDEN GESTUURD SCHRIJF JE IN “Met hart en ziel, van top tot teen, vol passie en overgave, met nieuwsgierigheid en verwondering, stapte ik in de trainingen van Rob Kamps waarna mijn wereldbeeld voor eens en altijd is veranderd. NOG meer verantwoordelijkheid nemend voor mijn leven, mijn keuzes, Jolanda Bakker van Elk - Vitalis Natuurgeneeswijzen

Transcript of Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je...

Page 1: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

NLP TRAININGMaster Practitioner 2015

Live your Best Possible Dreams

NLP Master PractitionerTraining start op17 september 2015!Ben jij erbij?

Schrijf je vandaag nog in.

Beste NLP-Practitioner,Binnenkort start de nieuwe NLPMaster Practitioner training. Omdat jijjouw NLP Practitioner certificaat hebtbehaald kun je doorstromen naar dezeopleiding om te verbreden enverdiepen.

Maar wat is een Master Practitionertraining? Of misschien is een beterevraag: wat is een NLP MasterPractitioner? Vaak wordt de nadrukgelegd op het feit dat je in een MasterPractitioner training meer modellenkrijgt en meer technieken. Dat isnatuurlijk een gegeven. Dat geeft aandat je in een vervolgopleiding zit dieverbreding van de leerstof garandeert.Maar het is tegelijkertijd ook de valkuilvan veel opleidingen.

Meesterschap ligt niet alleen in hetkennen van heel veel modellen,methoden en technieken.Meesterschap ligt in het kunnentoepassen van de modellen, methodenen technieken. Toepassen op eenmanier waarop je er niet meer over nahoeft te denken. Tegelijkertijd ligtmeesterschap in de vaardigheid om opbewust niveau te kunnen analyserenwat je onbewust competent al toepast.Daar gaat de training over bij BureauPersonal Development: kennen enkunnen, intuïtief werken en logica, het

ervaren van het proces en het zien vande geheimen erachter en hetbelangrijkste: doen, doen, doen.In de Master training maken wij ditopnieuw duidelijk.

Om tot nieuwe patronen te komen ishet van groot belang om nieuwe dingentoe te laten. We verkennen de uiterstegrenzen van je mogelijkheden en lerenje grensoverschrijdend te denken. Wekijken naar regels en het breken ervan.We leren wat waarden zijn en wat jewaarden voor je kunnen doen. En ditaltijd met persoonlijke groei alsresultaat.

Ik nodig je uit deze brochure te lezenen te ontdekken op welke wijze deze training bij jou past. En natuurlijk zie ik je graag op 17 september voor het avontuur van je leven.

Rob Kamps

HERONTDEKKEN VAN DE BRON “Onze wereld wordt gevormd door onze vroegste percepties. Zij scheppen onze waarden, onze overtuigingen, onze werkelijkheid. Vanaf het moment dat wij beginnen te denken dat onze werkelijkheid DE werkelijkheid is, verliezen wij onze belangrijkste kracht. De kracht om vorm te geven.”

Rob Kamps

NO LIMMITS

WAARDEN GESTUURDSCHRIJF JE IN

“Met hart en ziel, van top tot teen, vol passie enovergave, met nieuwsgierigheid en verwondering,stapte ik in de trainingen van Rob Kamps waarna mijnwereldbeeld voor eens en altijd is veranderd. NOGmeer verantwoordelijkheid nemend voor mijn leven,mijn keuzes,Jolanda Bakker van Elk - Vitalis Natuurgeneeswijzen

Page 2: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

Voor wie is deMasterPractitionertraining?Wanneer je wilt wetenwat jou werkelijk drijft!Wanneer je in de Practitioner traininghebt geleerd wat het gereedschap isvan NLP, is de logische volgende stapde vraag: hoe kan ik dit gereedschaphet beste gebruiken? Sommigemensen vinden het geweldig omdirect na hun Practitioner trainingdoor te trainen in de cadans die zegewend zijn. Te ontdekken dat ze nuin het ritme zitten van persoonlijkeontwikkeling en deze graag willenverdiepen. Vaak komt aan het eindvan de Practitioner training pas echthet lef om jezelf onder ogen te zien.Geen beter moment om de Mastertraining te starten dan nu.

De NLP Practitioner training heeftveel zaken inzichtelijk gemaakt en datnodigt uit tot een directe verdieping.Voel jij je hiertoe aangesproken? Ishet voor jou een prettige manier vanleren om direct in het diepe te gaan,veel ervaringen op te doen envaardigheden tot je te nemen, om erdaarna vervolgens op jouw eigenunieke wijze mee om te gaan? Dan iseen directe opvolging van dePractitioners naar de MasterPractitioner training voor jou eenabsolute aanrader.

Alle jaargangen komen bij elkaarWanneer je het echter prettig vindtom nieuwe dingen eerst eens rustig telaten bezinken en pas wanneer dezeeen plek hebben gekregen een keuzete maken voor een vervolgopleiding.

Dan doe je er goed aan om een halfjaartje te wachten met de MasterPractitioner. De kracht van demasters ligt in de directe intergratievan het NLP materiaal in je diepekern.Het is voor jezelf belangrijk om uit tevinden in welke categorie jij jezelf opdit moment het best herkend.Voor beide categorieën is het op ditmoment weer mogelijk om de MasterPractitioner te volgen bij BPD inmaart.Of je nu een Practitioner bent inopleiding in het naseizoen van 2011,of je hebt jouw opleiding in hetvoorseizoen van 2010 al gedaan ofverder terug in 2009, wij zorgenervoor dat je de aansluiting krijgt dieje nodig hebt.

Wel NLP, nog geen BPD? Zie een ander en nieuwperspectief!Wat je NLP voorgeschiedenis ook is,de BPD Master Practitioner trainingkan voor jou de opleiding zijn waarbijde puzzelstukjes van je leven op eenhele duidelijke manier in elkaarpassen.

Er zijn heel veel NLP scholen inNederland en in de wereld. Veelscholen leren je NLP door er over tepraten. Wij leren je NLP door het joute laten doen. De processen zijn echt,direct en transformerend. Je leertnaast de techniek van NLP nu ook defundamenten. Bewust leren enonbewust begrijpen. Bewust ervarenen onbewust bekwaam worden.Bewuste methodiek en onbewustestructuur.

Als je het in jouw Practitioner trainingover NLP hebt gehad, dan nodigenwij je graag uit om het nu te komendoen. Ontdek hoe onze training jeeen nieuw perspectief biedt.

NLP TRAINING

BEREIK DE TOP VAN JE

KUNNEN MET BPD!

KEUZE

WAARDEN

OVERTUIGING

“Al onze kennis spruit voort uit onze waarneming.” Leonardo da Vinci

Page 3: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

Ontdekwat diepgang is?Practitioners uit veel jaargroepen komenin september bij elkaar om hun NLPvaardigheden te verfijnen enmeesterschap te ontwikkelen.

Je zult nieuwe en bekende gezichtenzien en ontdekken hoe snel jij je kuntverbinden met gelijk gestemde enverschillende mensen. Ook mogen wij blijzijn met een steeds groter wordendetoeloop van mensen die hun Practitionertraining elders hebben gevolgd. Zijontdekken dat BPD de hoge kwaliteit intraining geeft die zij zoeken, zodat ze metveel vertrouwen de overstap naar onsmaken.

De deelnemers aan de Master opleiding,zijn zeer gemotiveerd en zoeken nu deuitdaging in het verdiepen van hunkennis. Begrip en vaardigheid op eendieper niveau. Het niveau vanmeesterschap. De opleiding tot NLPMaster Practitioner zorgt voor dezeessentiële groei van je vaardigheden.In jouw NLP Practitioner training heb jede basis gelegd voor: het vergroten vanje keuzevrijheid; jouw persoonlijkmanagement; en je communicatievevaardigheden.

Nu wil je nog meer uit jezelf halen enNLP verder integreren in jouw leven omjezelf en anderen te helpen. De NLPMaster Practitioner Opleiding is dan eenbelangrijke volgende stap op weg in jouwverdere persoonlijke ontwikkeling.Jij leert hoe je meester wordt over jouwcommunicatie en gedragsverandering.De NLP Master Practitioner Opleidinggeeft je inzicht in iedere vorm van hetmenselijk functioneren.

Verdieping...De master traininggaat dieper danwelk proces ook inje leven. Durf je?

Page 4: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

Wat is waardevolvoor jou? De training die je op Master niveau wordt aangereikt, ligt op het vlak van waarden en overtuigingen, identiteit en missie. Je hebt de basishouding van nieuwsgierigheid en verwondering bij jezelf ontdekt. Nu wordt je geprikkeld om te zoeken naar je verdere mogelijkheden en raak je verwonderd over wat er nog meer mogelijk is.

• je leert nu de diepe levels van decommunicatieprocessen en denkprogramma’s.• je zult in staat zijn om zelf programma’s te ontwerpen endeze vervolgens over te dragen op anderen.Door NLP te doen op Master niveau, beloon je jezelf met de beste technieken die zijn ontdekt over rapport, zelfverandering, beïnvloeding, goalsetting en communicatie!

Je krijgt antwoord op vragen als:

• waarom doe je de dingen die je doet?• wat stuurt jouw motivatie?• hoe komt het dat gedragsverandering soms zo zwaar lijkt?• en hoe kan dit eenvoudiger?

In de Master Practitioner opleiding:

• leer je de diepe magie van NLP• leer je hoe je meester wordt over je communicatie en gedragsverandering bij jezelf en anderen• ga je gedetailleerd in op de onbewuste processen en de dieptestructuren in communicatie.

Belangrijke onderdelen van de Master Practitioner opleiding zijn:

• denkfilters• modelleren• overtuigingen• de vier gezichten van het onderbewustzijn• de six human needs

Deze training zit vol met oefeningen en ervaringen die je op het puntje van je stoel brengen en verder. Je leert hoe je vroegste programmering is begonnen en hoe je met oude programma’s probeert zin te geven aan je huidige wereld.

Deze training is de ultieme rollercoaster.

“ There is no try... only do or do not.”Master Yoda - Empire strikes back

Page 5: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

Een belangrijk onderdeel van deze training gaat over denkprocessen.Vaak zijn we geneigd om mensen in psychologische hokjes stoppen. Sterrenbeelden, Enneagram, Belbin, Keirsey, om er maar een paar te noemen. In NLP kijken we naar de manier van denken van een persoon op een bepaald moment. Bij BPD kijken we niet naar de modellen maar naar de manier hoe de modellen samenwerken en met elkaar een proces vormen. Dit proces is de DNA van je persoonlijkheid. Je zou kunnen zeggen het beste van de beste modellen. Zo blijven de modellen niet hangen in weetjes en ahaa gevoelens, wij maken de modellen levend zodat je de ervaring in je lichaam voelt.

Aan bod komen de persoonlijke denkstijlen in de vorm van metaprogramma ́s. Manieren van denken, van waaruit we onze criteria, waarden, normen, de zogenaamde overtuigingen (in NLP: 'beliefs') en overtuigingssystemen onderzoeken. Tijdens de Practitioner training heb je al voorzichtig kennis gemaakt met de metapmetaprogramma’s. Dit zijn de denkfilters die ervoor zorgen dat je de informatie uit je omgeving kan verwerken. Denk daarbij aan sort by

self / sort by other of match en mismatch.

Jij hebt je eigen specifieke metaprogramma's, dit zijn denkprocessen die er onbewust voor zorgen dat jij steeds hetzelfde op vergelijkbare situaties reageert. Kennis van de metaprogramma’s verklaart reactiepatronen van mensen en maakt gedrag inzichtelijk en voorspelbaar. Je leert hoe je de belangrijkste metaprogramma’s kunt herkennen, benutten, veranderen en integreren bij jezelf en bij anderen.

Je leert te zien welke metaprogramma’s elkaar versterken of juist beperken. Dit is zinvol voor effectieve planning en organisatie, maar ook met betrekking tot het kunnen verwerken van bepaalde ervaringen en het ontwikkelen van een bewust besef hoe in het hier en nu te zijn. Kortom meer over de manier waarop we onze ervaringen structureren. Aan de orde komt opvragen, kalibratie, toepassing, wijziging en flexibiliteit van metaprogramma’s.

Door metaprogramma’s te herkennen, te toetsen en te kunnen voorspellen krijg je de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op het gedrag van jezelf en anderen.

NLP TRAINING

ZIE DE PUZZEL VAN MENSELIJK

GEDRAG

BESLISSEN

VRIJHEID

TIJDLIJNEN

“Een glas water bestaat uit een glas en het water, wees het water.” Bruce Lee

Page 6: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

ModellerenModelleren, expertise in kaart brengen is volgens John Grinder het hart van NLP. Meer specifiek: het modelleren van excellentie.

Dit betekent leren van anderen, van een rolmodel. Modelleren is de vaardigheid om jeeen bepaalde expertise eigen te maken ter ondersteuning van jouw eigen ontwikkeling en ter verbetering van het werken met anderen.

Dit betekent dat je die expertise in kaart brengt, begrijpt en ontdekt hoe iemand precies doet wat hij doet. Je leert patronen van excellentie te herkennen in mensen en organisaties en hoe je deze in je eigen leven kunt gebruiken. Heb je het modelleren eenmaal in de vingers, dan blijf je profijt houden van deze vaardigheid gedurende de rest van je leven.

Modelleren is iets anders dan het kopiëren van iemand anders. NLP heeft van het modelleren een “state of the art” methode gemaakt om kaarten (modellen) te maken van succesvolle rolmodellen. Modelleren is een methode om op een bewuste en systematische wijze vaardigheden en denkstructuren van anderen in kaart te brengen, toe te passen en over te dragen.

Je zult merken dat veel mensen in je omgeving je leraar worden. De kennis ligt rondom je voor het oprapen.

Een goede NLP deskundige is een geheim agent van verandering en informatie. Hij observeert, met zijn zintuigen en is iemand die nooit meer stopt met leren.

De modelleringsmethode wordt in de eerste plaats toegepast op de competenties die je het meeste nodig hebt in het kader van je eigen ontwikkelingsgebied. Hierna kan je de expertise overdragen als leraar van anderen.

NLP TRAINING

VORM JE LEVEN NAAR JE

EIGEN IDEE!

JOUW TRAINERRob Kamps verzorgt al ruim 22 jaar trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling,Human Resource Management en algemeen management. Zowel nationaal als internationaal (Spanje, Frankrijk, Engeland, Ierland, Polen), onder andere aan de Universiteit van Krakow en Cambridge. Gedurende deze periode heeft Rob trainingen ontwikkeld en verzorgd voor de meest uiteenlopende beroepsgroepen op veel verschillende organisatieniveaus. Hij heeft CEO’s getraind uit meer dan 30 landen.

De trainingen van Rob zijn doorweven met elementen uit de actualiteit en zijn persoonlijke leven. Dit maakt zijn traininglevend en herkenbaar. Zijn voorbeelden zijn helder, recent en inspirerend. Met een mix van bijzondere verhalen,filmfragmenten, muzikale ondersteuning, perceptieverschuivingen en psycho-illusionisme geeft hij een levensveranderende training die je gegarandeerd de rest van je leven bij zal blijven.

Rob is International Certified Analytical Profiler. Dit zorgt ervoor dat zijn observaties vlijmscherp zijn en zijn terugkoppelingen ondubbelzinnig.

Page 7: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

Wat leer je nog meer?In de masters leer je alles op het gebied van overtuigingen (beliefs):

ontdekken van beliefsinstalleren van beliefstoepassen van beliefsverfijnen en veranderen van beliefs kernovertuigingen overtuigingsystemenJe gaat strategieën verhelderen en toekomstige alternatieven bouwen. Je leert om toegang te krijgen tot patroonherkenning en verandering.

diepe uitbreiding strategieën en leert deze te stroomlijnen en installaties uit te voeren.

Je leert:

tijdelijke submodaliteitenruimtelijke submodaliteitentijdlijnen, maken, veranderen en benutten en nog veel, veel meer.

Emoties

De NLP Master training bij BPD wordt gekenmerkt door de krachtige balans tussen denken en voelen. Je wordt je niet alleen bewust van je emoties maar leert tevens de taal van de emotie te begrijpen.

Je leert het derde principe van emoties en hoe dit principe jou in zeer snel tempo kan helpen om je eigen emoties de baas te worden en hoe je anderen kunt helpen hetzelfde te doen. Dit

gedeelte van de training doet een beroep op jouw gevoelswereld. Voor sommige een heel nieuw, geweldig spectrum van ervaring.

Scherpe inzichten

De NLP Master training geeft een zeer diepgaand inzicht in iedere vorm van communiceren.

Ook in deze training wordt voor het belangrijkste deel ervaringsgericht gewerkt. De inzichten en vaardigheden die tijdens de Practitioner training zijn verworven, fungeren als je basis en worden verstevigd.

De masters kenmerkt zich door het leren toepassen van je communicatievaardigheden op andere mensen in je leven zowel privé als zakelijk.

Groei

Je leert je eigen waarden ontdekken in de vijf essentiële gebieden van je leven. Je leert hoe je waarden zich tot elkaar verhouden en wat zelfsabotage is. Je leert hoe je dit om kunt zetten in motivatie en persoonlijke ontwikkeling. Je leert om je blokkades op te heffen en je doelen op effectieve wijze te bereiken.

Wanneer je deze processen beheerst ben je in staat om anderen te helpen om hun motiverende waarden te ontdekken. Op deze wijze geef je zowel jezelf als de ander letterlijk een waardevol leven.

NLP TRAINING

WETENSHAP OVER JE LEVEN

EMOTIE

INZICHT

GROEI

“Wij trainen mensen in hoe ze ons moeten behandelen.” Rob Kamps

Page 8: Brochure NLP Master Practitioner old€¦ · jouw NLP Practitioner certificaat hebt behaald kun je doorstromen naar deze opleiding om te verbreden en verdiepen. Maar wat is een Master

Praktische informatieInvestering

De investering voor deze opleiding tot gecertificeerd NLP Master Practitioner is € 2.850,- exclusief BTW.

De prijs is inclusief uitgebreide manual, Internationale certificatie, lunch en diner 1ste dag en lunch 2de dagvan ieder blok.

Wij bieden standaard de mogelijkheid tot betaling in termijnen tot aan het eind van de training.Neem contact met ons op voor de specificatie:

[email protected]

Aanmelden

Je kunt je rechtstreeks inschrijven via de website: www.bpdtraining.nl of via e-mail: [email protected]/trainingen/nlp-master-practitioner

Heb je vragen mail of bel mij rechtstreeks. Ik sta je graag te woord.

Rob Kamps

International Licensed NLP TrainerInternational Analytic [email protected]

Vind ons leuk op facebook:

TrainingsLocatie

Golden Tulip Kinderen van Versteegplein 18 2713 HB Zoetermeer

Jouw constante groeiheeft onze blijvende focus

NLP Master PractitionerData september 2015Kijk op de website klik hier