Breve rese±a hist³rica de la Guerra del Pac­fico

download Breve rese±a hist³rica de la Guerra del Pac­fico

of 23

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Breve reseña histórica de la Guerra del Pacífco en 1879. Pedro de Santiago Concha. 1899.

Transcript of Breve rese±a hist³rica de la Guerra del Pac­fico

 • BREVE RESENA HISTRICA

  DE LA

  l . l U l i : I DEL PACIFICO EN 1 8 7 9 POR PEDRO DE S A N T I A G O CONCHA

  1899. Imprenta de Antonio Alvarez, Barco, 20

  M A D R I D .

 • GUERRA DEL PACIFICO

  C A P T U L O P R I M E R O

  C a u s a s que m o t i v a r o n l a g u e r r a

  L a l l a m a d a g u e r r a del Pac i f ico , g u e r r a e n t r e C h i -le , P e r y Bol iv ia , e s t a l l y c o m e n z v i o l e n t a m e n t e po r p a r t e de l a p r i m e r a d e e s a s R e p b l i c a s , el a o d e 1879.

  E s t a n d o e n li t igio los l mi tes e u t r e Chi le y Bol i -v i a p o r el l a d o de A t a c a m a , p a c t a r o n p r i m e r o e n t r e a m b a s n a c i o n e s , b a j o l a a d m i n i s t r a c i n del g e n e r a l M e l g a r e j o e n Bol iv ia , y de D. J o s J o a q u n P e r e z e n Chi le , e x p l o t a r p o r m i t a d el g u a n o de Mej i l lones d e Bo l iv i a , p r x i m o s al t e r r i t o r i o e n cues t i n . P o s t e -r i o r m e n t e , Chi le r e c o n o c i n o so lo l a p rop iedad n -t e g r a d e Mej i l lones Bo l iv ia , s ino t a m b i n l a de l t e r r i t o r i o d o n d e s e h a l l a el m i n e r a l de p l a t a d Ca -r a c o l e s , d e s c u b i e r t o po r el c i u d a d a n o ch i l eno d o n J o s Daz G a n a y e x p l o t a d o po r ch i l enos y la de l a pob lac in de A n t o f a g a s t a , f o r m a d a p o r c h i l e n o s e n el d e s i e r t o de A t a c a m a .

  P o r s u p a r t e , el g o b i e r n o de Bol ivia s e c o m p r o -m e t i n o m o l e s t a r n i g r a v a r la i n d u s t r i a c h i l e n a

 • - 6

  e n a q u e l l o s p a r a j e s , y a fue ra e n m i n e r a l e s d e p l a t a , y a e n s a l i t r e , e t c .

  Bol iv ia e s t u v o e n poses in t r a n q u i l a de a q u e l l o s t e r r i t o r i o s po r u n o s pocos a o s (sin q u e n a d a le p r o -d u j e r a n ) .

  El g e n e r a l D. H i l a r i n D a z a , q u e se h a b a a p o d e -r a d o de l m a n d o e n Bol iv ia , y q u e e r a el P r e s i d e n t e d e e s a R e p b l i c a el a o de 1879, f a l t a n d o lo p a c t a -d o , g r a v c o n diez c e n t a v o s por q u i n t a l l a i n d u s t r i a s a l i t r e r a de Anto fagas ta . , p e r t e n e c i e n t e s o c i e d a d e s c h i l e n a s , y a l r e c l a m a r el g o b i e r n o de Chile , j u s t a -m e n t e a l a r m a d o po r t a l a b u s o , el g o b i e r n o bo l i v i ano a n u l t a l d e c r e t o / p a r a r e e m p l a z a r l o por o t r o t e m e -r a r i o de e x p r o p i a c i n e n f avo r de Bol iv ia de t a l e s s a l i t r e r a s .

  E l g o b i e r n o ch i l eno m a n d e n t o n c e s e n el a c t o s u s b u q u e s de g u e r r a a l p u e r t o de A n t o f a g a s t a , y s i n m s t r m i t e s t o m p o s e s i n de l b a j o el n o m -b r e de r e i v i n d i c a c i n .

  L a s a u t o r i d a d e s b o l i v i a n a s s e r e t i r a r o n Cobi ja , p r o t e s t a n d o de ese a c t o v io l en to y a b u s i v o d e d e s -p o j o , s in h a b e r a p u r a d o a n t e s Chi le los m e d i o s d e c o n c i l i a c i n y a p o y n d o s e solo e n l a s u p e r i o r i d a d d e l a f u e r z a .

  T r a s la o c u p a c i n t r a n q u i l a po r los ch i l enos de A n t o f a g a s t a , v i n o l a de C a r a c o l e s , t a m b i n s in r e -s i s t e n c i a po r p a r t e de los b o l i v i a n o s , p u e s e r a n l u -g a r e s d e s g u a r n e c i d o s , y s u c e s i v a m e n t e l a del p e q u e - o pueb lec i to de C a l a m a , a l i n t e r io r ; d e s p u s d e c o r -t a r e s i s t e n c i a , la d e Mej i l lones , Cobi ja , y p o r fin l a de t o d o el l i t o r a l b o l i v i a n o .

  A l a r m a d o el P e r p o r t a l e s a t rope l l o s , c e n s u r a c r e m e n t e su p r e n s a m e d i d a s t a n v i o l e n t a s .

  El g o b i e r n o P e r u a n o env i c o m o u n o s 2.000 h o r a -

 • 1

  b r e s d e t r o p a , e n d i r ecc in la f r o n t e r a de l t e r r i -t o r i o i n v a d i d o , a l p u e r t o de I q u i q u e , c o m o m e d i d a d e p r e c a u c i n .

  L a p r e n s a , ca s i t o d a , de la A m r i c a e s p a o l a , c e n s u r , lo m i s m o q u e l a del P e r , t a l e s a c t o s del g o b i e r n o de Chi le , c o m o a b u s i v o s y t e m e r a r i o s .

  El p r e s i d e n t e del P e r e n a q u e l l a f e c h a , G e n e r a l D . M a r i a n o Y. P r a d o , c r e y c o n v e n i e n t e e n v i a r Chi le D . J o s A. L a v a l l e c o m o m e d i a d o r e n t r e Chi le y Bol ivia . Al l l ega r L a v a l l e V a l p a r a s o , e n M a r z o d e 1879, t u v o l u g a r en ese p u e r t o , el m i s m o d a de s u l l e g a d a , u n m e e t i n g e n l a p l aza d e l a I n -t e n d e n c i a . E n l los o r a d o r e s v o c i f e r a b a n c o n furor e n c o n t r a del P e r ; t i l d a b a n e s t e pa s d e i n f a m e y c o r r o m p i d o , t r a i d o r y d e s l e a l , e n e m i g o ocu l to d e Chi le , y a l c u a l , d e c a n , d e b a n e l los c a s t i g a r . D e c a n t a m b i n , q u e el r ec i en l l egado m e d i a d o r los q u e r a e n g a a r c o n s u m i s i n , q u e ello, c o m o t o d o lo de los P e r u a n o s , e r a fe lona y m a l d a d . Que e x i s t a u n p a c -t o s e c r e t o e n t r e el P e r y Bol iv ia c o n t r a Chile y q u e e r a p rec i so r o m p e r l o , y c a s t i g a r s e v e r a m e n t e t a n t a osada . L o s o r a d o r e s d e e s e m e e t i n g e x t r a v i a b a n d e e s a m a n e r a l a op in in pbl ica , a g i t a n d o y p r e -d i s p o n i e n d o l a s m a s a s a l od io , l a v e n g a n z a y a l d e s e n f r e n o d e l a s p a s i o n e s ; m a l f u n e s t s i m o , t a n t o -ms f u n e s t o , t r a t n d o s e d e u n pbl ico i n c o n s c i e n t e , d e m a s a s p o p u l a r e s , c o m p u e s t a s g e n e r a l m e n t e d e

  - g e n t e i g n o r a n t e .

  A s i s u c e d i , q u e a q u e l l a m i s m a n o c h e , el p o p u -l a c h o e x a l t a d o , s e fu d i r e c t a m e n t e y e n m a n i f e s t a -c in t u m u l t u o s a a l c o n s u l a d o p e r u a n o y lo a p e d r e , y e n d a s p o s t e r i o r e s h u b o n u e v a s y g r a v e s t r ope l a s y m a n i f e s t a c i o n e s de t o d o g n e r o e n c o n t r a de l P e r .

 • 8 -

  L a p r e n s a de Chi le s e d e s a t e n i m p r o p e r i o s c o n -t r a e l q u e c r e a n s u a l e v o s o e n e m i g o .

  L l e g a b a n m i e n t r a s t a n t o Chi le p r o c e d e n t e del Per> n o t i c i a s a b u l t a d a s de od ios idad y e n c o n o . L a p r e n s a de L i m a i n s u l t a b a Chile y lo p r o v o c a b a c o n r a b i a i n d i g n a c i n .

  E n t a l s i t u a c i n , c o n t a l p r ed i spos i c in de n i m o , b i e n s e c o m p r e n d e r q u e l a m i s i n de L a v a l l e , p o r b u e n a y n o b l e q u e fue ra , t e n a q u e f r a c a s a r p u e s c h o -c a b a c o n el d e s b o r d a m i e n t o d e l a s m a l a s p a s i o n e s .

  El r e s u l t a d o p u e s d e e s a m e d i a c i n a m i s t o s a , q u e r i e n d o i n g e r i r s e c o n t a n b u e n a s i n t e n c i o n e s e n l a c u e s t i n , fu p a r a el P e r , el q u e t e r g i v e r s n d o s e l o s h e c h o s , s e le i n s u l t a r a y se le d e c l a r a r a p o r f a la, g u e r r a po r p a r t e d e Chi le e n Abr i l d e 1879, b a j o l a a d m i n i s t r a c i n de D. A . P i n t o . C a r g a n d o Chi le p o r t a n t o c o n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n s i g u i e n t e s d e l a g u e r r a .

  R o t a s t e m e r a r i a m e n t e l a s b u e n a s r e l a c i o n e s , y c o r t a d a l a a m i s t a d e n t r e p u e b l o s h e r m a n o s y v e c i -n o s , c o m e n z t r e m e n d a , u n a g u e r r a d e e x t e r m i n i o , d e o d i o s y v e n g a n z a s . Al r ec ib i r s e e n L i m a l a n o t i -c i a d e l a d e c l a r a c i n d e g u e r r a p o r Chi le , h u b o g r a n i n d i g n a c i n , m a n i f e s t a d a e n n u m e r o s o s m e e t i n g s , l a p r e n s a r e d o b l s u s a t a q u e s , p o n i n d o s e t r e m e n d a i n d i g n a d a p o r d e m s , y la d e Chi le , fu r io sa y s a a -g r i e n t a s u v e z .

  El g o b i e r n o de l P e r , p o r s u p a r t e , c o m e t i l a i m -p r u d e n c i a d e e x p u l s a r del t e r r i t o r i o p e r u a n o , t o -d o s l o s c h i l e n o s , e n v i a n d o c o n e s a m e d i d a s o l d a d o s a l e n e m i g o ; y el d e Bo l iv i a s u v e z , l a de c o n f i s c a -c i n d e b i e n e s c h i l e n o s .

  E l C o n g r e s o p e r u a n o , d e c r e t l a i n t e r d i c i n c o -m e r c i a l , y el de Chi le h i z o o t r o t a n t o .

 • 9

  E n Chi le , P e r y Bol iv ia r e i n a b a e x t r a o r d i n a r i a e f e r v e s c e n c i a y g r a n e n t u s i a s m o g u e r r e r o . L o s p e -r u a n o s , l l evados de s u p a t r i o t i s m o , o f rec an a l g o -b i e r n o v i d a s y h a c i e n d a s e n d e f e n s a de la p a t r i a .

 • C A P I T U L O II

  L a e s c u a d r a c h i l e n a b l o q u e a I q u i q u e . S i t u a c i n de l P e r a l e s t a l l a r l a g u e r r a . H e c h o s del m o -n i t o r , H u s c a r y l a c o r b e t a U n i n . D e s a s t r e de l a e s c u a d r a p e r u a n a .

  L a g u e r r a t e n i a q u e s e r m a r t i m a m s b i e n q u e t e r r e s t r e ; lo d e m o s t r a b a n a s l