Breve rese±a hist³rica de la Guerra del Pac­fico en 1879. (1899)

download Breve rese±a hist³rica de la Guerra del Pac­fico en 1879. (1899)

of 36

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Breve rese±a hist³rica de la Guerra del Pac­fico en 1879. (1899)

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  1/36

  E N

  1 8 7 9P O R

  P E D R O D E S A N T I A G O C O N C H A

  1 8 9 9 .Imprenta de Antonio Alvarez, Barco, 20

  M A D R I D .

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  2/36

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  3/36

  GUERRA DEL PACIFICO

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  4/36

  B R E V E R E S E N A H I S T R I C ADE LA

  l . l U l i : I D E L P A C I F I C OEN

  1 8 7 9POR

  P E D R O D E S A N T I A G O C O N C H A

  1 8 9 9 .Imprenta de Antonio Alvarez, Barco, 20

  M A D R I D .

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  5/36

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  6/36

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  7/36

  G U E R R A D E L P A C I F I C O

  C A P T U L O P R I M E R O

  C a u s a s q u e m o t i v a r o n l a g u e r r a

  L a l l a m a d a g u e r r a d e l P a c i f i c o , g u e r r a e n t r e C h i l e , P e r y B o l i v i a , e s t a l l y c o m e n z v i o l e n t a m e n t ep o r p a r t e d e l a p r i m e r a d e e s a s R e p b l i c a s , e l a od e 1 8 7 9 .E s t a n d o e n l i t i g i o l o s l m i t e s e u t r e C h i l e y B o l i v i a p o r e l l a d o d e A t a c a m a , p a c t a r o n p r i m e r o e n t r ea m b a s n a c i o n e s , b a j o l a a d m i n i s t r a c i n d e l g e n e r a lM e l g a r e j o e n B o l i v i a , y d e D . J o s J o a q u n P e r e z e nC h i l e , e x p l o t a r p o r m i t a d e l g u a n o d e M e j i l l o n e s d eB o l i v i a , p r x i m o s a l t e r r i t o r i o e n c u e s t i n . P o s t e r i o r m e n t e , C h i l e r e c o n o c i n o s o l o l a p r o p i e d a d n t e g r a d e M e j i l l o n e s B o l i v i a , s i n o t a m b i n l a d e lt e r r i t o r i o d o n d e s e h a l l a e l m i n e r a l d e p l a t a d C a r a c o l e s , d e s c u b i e r t o p o r e l c i u d a d a n o c h i l e n o d o nJ o s D a z G a n a y e x p l o t a d o p o r c h i l e n o s y la d e l ap o b l a c i n d e A n t o f a g a s t a , f o r m a d a p o r c h i l e n o s e ne l d e s i e r t o d e A t a c a m a .

  P o r s u p a r t e , e l g o b i e r n o d e B o l i v i a s e c o m p r o m e t i n o m o l e s t a r n i g r a v a r l a i n d u s t r i a c h i l e n a

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  8/36

  - 6 e n a q u e l l o s p a r a j e s , y a f u e r a e n m i n e r a l e s d e p l a t a ,y a e n s a l i t r e , e t c .

  B o l i v i a e s t u v o e n p o s e s i n t r a n q u i l a d e a q u e l l o st e r r i t o r i o s p o r u n o s p o c o s a o s ( s in q u e n a d a l e p r o d u j e r a n ) .E l g e n e r a l D . H i l a r i n D a z a , q u e s e h a b a a p o d e r a d o d e l m a n d o e n B o l i v i a , y q u e e r a e l P r e s i d e n t ed e e s a R e p b l i c a e l a o d e 1 87 9, f a l t a n d o l o p a c t a d o , g r a v c o n d i e z c e n t a v o s p o r q u i n t a l l a i n d u s t r i as a l i t r e r a d e A n t o f a g a s t a . , p e r t e n e c i e n t e s o c i e d a d e sc h i l e n a s , y a l r e c l a m a r e l g o b i e r n o d e C h i l e , j u s t a m e n t e a l a r m a d o p o r t a l a b u s o , e l g o b i e r n o b o l i v i a n oa n u l t a l d e c r e t o / p a r a r e e m p l a z a r l o p o r o t r o t e m e r a r i o d e e x p r o p i a c i n e n f a v o r d e B o l i v i a d e t a l e ss a l i t r e r a s .

  E l g o b i e r n o c h i l e n o m a n d e n t o n c e s e n e l a c t os u s b u q u e s d e g u e r r a a l p u e r t o d e A n t o f a g a s t a , ys i n m s t r m i t e s t o m p o s e s i n d e l b a j o e l n o m b r e d e r e i v i n d i c a c i n .L a s a u t o r i d a d e s b o l i v i a n a s s e r e t i r a r o n C o b i j a ,p r o t e s t a n d o d e e s e a c t o v i o l e n t o y a b u s i v o d e d e s p o j o , s i n h a b e r a p u r a d o a n t e s C h i l e l o s m e d i o s d ec o n c i l i a c i n y a p o y n d o s e s o l o e n l a s u p e r i o r i d a dd e l a f u e r z a .T r a s l a o c u p a c i n t r a n q u i l a p o r l o s c h i l e n o s d eA n t o f a g a s t a , v i n o l a d e C a r a c o l e s , t a m b i n s i n r e s i s t e n c i a p o r p a r t e d e l o s b o l i v i a n o s , p u e s e r a n l u g a r e s d e s g u a r n e c i d o s , y s u c e s i v a m e n t e l a d e l p e q u e o p u e b l e c i t o d e C a l a m a , a l i n t e r i o r ; d e s p u s d e c o r t a r e s i s t e n c i a , l a d e M e j i l l o n e s , C o b i j a , y p o r fin l ad e t o d o e l l i t o r a l b o l i v i a n o .

  A l a r m a d o e l P e r p o r t a l e s a t r o p e l l o s , c e n s u r a c r e m e n t e s u p r e n s a m e d i d a s t a n v i o l e n t a s .E l g o b i e r n o P e r u a n o e n v i c o m o u n o s 2 .0 00 h o r a -

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  9/36

  1 b r e s d e t r o p a , e n d i r e c c i n l a f r o n t e r a d e l t e r r i t o r i o i n v a d i d o , a l p u e r t o d e I q u i q u e , c o m o m e d i d ad e p r e c a u c i n .L a p r e n s a , c a s i t o d a , d e l a A m r i c a e s p a o l a ,c e n s u r , l o m i s m o q u e l a d e l P e r , t a l e s a c t o s d e lg o b i e r n o d e C h i l e , c o m o a b u s i v o s y t e m e r a r i o s .E l p r e s i d e n t e d e l P e r e n a q u e l l a f e c h a , G e n e r a lD . M a r i a n o Y . P r a d o , c r e y c o n v e n i e n t e e n v i a r C h i l e D . J o s A . L a v a l l e c o m o m e d i a d o r e n t r eC h i l e y B o l i v i a . A l l l e g a r L a v a l l e V a l p a r a s o , e nM a r z o d e 1 87 9, t u v o l u g a r e n e s e p u e r t o , e l m i s m od a d e s u l l e g a d a , u n m e e t i n g e n l a p l a z a d e l a I n t e n d e n c i a . E n l l o s o r a d o r e s v o c i f e r a b a n c o n f u r o re n c o n t r a d e l P e r ; t i l d a b a n e s t e p a s d e i n f a m e yc o r r o m p i d o , t r a i d o r y d e s l e a l , e n e m i g o o c u l t o d eC h i l e , y a l c u a l , d e c a n , d e b a n e l l o s c a s t i g a r . D e c a nt a m b i n , q u e e l r e c i e n l l e g a d o m e d i a d o r l o s q u e r ae n g a a r c o n s u m i s i n , q u e e ll o , c o m o t o d o lo d e l o sP e r u a n o s , e r a f e l o n a y m a l d a d . Q u e e x i s t a u n p a c t o s e c r e t o e n t r e e l P e r y B o l i v i a c o n t r a C h i l e y q u ee r a p r e c i s o r o m p e r l o , y c a s t i g a r s e v e r a m e n t e t a n t a o sa d a . L o s o r a d o r e s d e e s e m e e t i n g e x t r a v i a b a nd e e s a m a n e r a l a o p i n i n p b l i c a , a g i t a n d o y p r e d i s p o n i e n d o l a s m a s a s a l o d i o , l a v e n g a n z a y a ld e s e n f r e n o d e l a s p a s i o n e s ; m a l f u n e s t s i m o , t a n t o- m s f u n e s t o , t r a t n d o s e d e u n p b l i c o i n c o n s c i e n t e ,d e m a s a s p o p u l a r e s , c o m p u e s t a s g e n e r a l m e n t e d e- g e n t e i g n o r a n t e .

  A s i s u c e d i , q u e a q u e l l a m i s m a n o c h e , e l p o p u l a c h o e x a l t a d o , s e f u d i r e c t a m e n t e y e n m a n i f e s t a c i n t u m u l t u o s a a l c o n s u l a d o p e r u a n o y l o a p e d r e ,y e n d a s p o s t e r i o r e s h u b o n u e v a s y g r a v e s t r o p e l a sy m a n i f e s t a c i o n e s d e t o d o g n e r o e n c o n t r a d e lP e r .

 • 8/6/2019 Breve resea histrica de la Guerra del Pacfico en 1879. (1899)

  10/36

  8 -L a p r e n s a d e C h i l e s e d e s a t e n i m p r o p e r i o s c o n t r a e l q u e c r e a n s u a l e v o s o e n e m i g o .L l e g a b a n m i e n t r a s t a n t o C h i l e p r o c e d e n t e d e lP e r > n o t i c i a s a b u l t a d a s d e o d i o s i d a d y e n c o n o . L ap r e n s a d e L i m a i n s u l t a b a C h il e y l o p r o v o c a b a c o nr a b i a i n d i g n a c i n .E n t a l s i t u a c i n , c o n t a l p r e d i s p o s i c i n d e n i m o ,b i e n s e c o m p r e n d e r q u e l a m i s i n d e L a v a l l e , p o rb u e n a y n o b l e q u e f u e r a , t e n a q u e f r a c a s a r p u e s c h o -c a b a c o n e l d e s b o r d a m i e n t o d e l a s m a l a s p a s i o n e s .E l r e s u l t a d o p u e s d e e s a m e d i a c i n a m i s t o s a ,q u e r i e n d o i n g e r i r s e c o n t a n b u e n a s i n t e n c i o n e s e nl a c u e s t i n , f u p a r a e l P e r , e l q u e t e r g i v e r s n d o s el o s h e c h o s , s e l e i n s u l t a r a y s e l e d e c l a r a r a p o r f ala, g u e r r a p o r p a r t e d e C h i l e e n A b r i l d e 1 87 9, b a j ol a a d m i n i s t r a c i n d e D .