Brandveiligheid van hoogbouw in China

of 2 /2
Brandveiligheid van hoogbouw in China Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van de studiereis naar China van Studievereniging Mollier. Dit is de studievereniging van de masterrichting bouwfysica en installatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van 14 t/m 25 mei jl. zijn 20 studenten en een begeleidend assistent professor naar Beijing, Tianjin en Wuhan geweest. Tijdens de reis is de focus gelegd op de brandveiligheid in hoogbouw en om hierin het verschil met Nederland te onderzoeken. Hiervoor is het Nederlandse bouwbesluit [1] vergeleken met het Chinese ‘bouwbesluit’ [2] om eventuele verschillen in richtlijnen in kaart te brengen.

Embed Size (px)

Transcript of Brandveiligheid van hoogbouw in China

 • BrandveiligheidvanhoogbouwinChinaDitartikelistotstandgekomennaaraanleidingvandestudiereisnaarChinavanStudieverenigingMollier.DitisdestudieverenigingvandemasterrichtingbouwfysicaeninstallatietechniekaandeTechnischeUniversiteitEindhoven.Van14t/m25meijl.zijn20studenteneneenbegeleidendassistentprofessornaarBeijing,TianjinenWuhangeweest.TijdensdereisisdefocusgelegdopdebrandveiligheidinhoogbouwenomhierinhetverschilmetNederlandteonderzoeken.HiervoorishetNederlandsebouwbesluit[1]vergelekenmethetChinesebouwbesluit[2]omeventueleverschilleninrichtlijneninkaarttebrengen.

  UitgangspuntBijhetvergelijkenvanderegelgevingenisnatuurlijkhetbelangrijkstomtekijkennaarhetuitgangspunt.Watishetdoelvanderegelgevingdiegemaaktisvoordebouw,endanmetnamevoorbrandveiligheid.InNederlandisdehoofdredenhetvoorkomenvan(dodelijke)slachtoffers.InChinaishetuitgangspunthetvermijdenenverminderenvanschadeaanhoogbouwdoorvuurenvrijwaringvanmensenlevensenbezittingen.Hierinisduidelijkeenverschiltezieninuitgangspunt.InNederlandwordtmateriaalschadenietgenoemd,enditisookgeenuitgangspuntvoordezeregelgeving.Hetvoorkomenvanschadeaanhetmilieu,monumentenofmaatschappelijkevoorzieningenofbelangenisgeendoelstellingvanhetbouwbesluit,maarvanandereregelgeving[3].Dusditwordtweldegelijkmeegenomeninhetontwerpalishetgeenprimairuitgangspunt.

  GelijkwaardigheidOverhetgelijkwaardigheidsbepalingwatinhetNederlandsebouwbesluitwordtgenoemdwordtnietvermeldindeChineseregelgevingvoorhoogbouw.Dezegelijkwaardigheidsbepalingkomteropneerdaternietvoldaanhoefttewordenaandegesteldevoorschriftenindienophetgebiedvanveiligheid,beschermingvandegezondheid,bruikbaarheid,engergiezuinigheidenbeschermingvanmilieueengelijkwaardigeoplossingwordtgevinden.

  VluchtrouteaanduidingenVluchtrouteswordeninNederlandaangeduidmetvluchtrouteverlichtingsbordenmeteenverlichtingssterktevantenminste1luxwelketotminstens60minutenvoorzienmoetenwordenvanelektriciteit.DeChineseregelgevingspreektovereenminimaleeisvan0,5luxovereenperiodevanminimaal30minuten,beideeenhalveringvandeNederlandseeis.

  VluchtroutesaanduidingenwordeninChinanietboven1meterbovenhetvloerlevelgeplaatstwaarbijzelfsregelematigdezeindevloerwordengeplaatst.InNederlandwordendezevaakhoogenbovendedeurengehangen.Echterinverbandmetrookontwikkelingzullenrouteaanduidingenmeteenmaximalehoogtevan1meterhoogstwaarschijnlijkbeterzichtbaarzijn.

 • BrandwerendheidconstructieOokdebrandwerendheidvandeconstructiesisnietinallematehetzelfde.ZoIsdetijdvoorhetbezwijkenvandeconstructielangerdandevoorschrifteninNederlandvoordragen.InChinamoetdeconstructieminimaal180minutenbestandzijntegenbezwijken,inNederlandisdit120minuten.DaarnaasthebbenzeinChinageenverdelinginsoortenvluchtroutes.Eenwoningscheidendewandheefthetgrootsteverschil,inNederlandmoetdezeeenhalfuurtegenbranddoorslagenoverslagbestandzijn,terwijldezeinChinaminsten2uurbestandmoetzijntegenbranddoorslagenbrandoverslag.TusseneentrappenhuisentussenbrandcompartimentenisdeNederlandseeis30minuten,inChinaistusseneentrappenhuisenbrandcompartimentendezeeis120minuten,ditisviermaalzoveel.

  BrandcontrolekamerDeChineseregelgevingbeveeltaanombijhoogbouweenbrandcontrolekamerteplaatsenopdebeganegrondofdeverdiepingdirectonderdebeganegrond.Dezeruimtedientscheidingswandentehebbendieminimaal2uurbestanddienttezijntegenbezwijkenenermoeteenvluchtrouterechtstreeksnaarbuitenaanwezigzijn.

  HelikopterplatformEenopvallendeartikelindeChineseregelgevingisdatbijutiliteitsbouwvanhogerdan100meneentotaalvloeroppervlaktevanmeerdan1000mhetsterkaanbevolenwordtomhetgebouwtevoorzienvanparkeerplatformofreddingsfaciliteitvooreenhelikopter.EenaanbevelingdieinNederlandnietvoorkomtenredelijkbijzonderoverkomt.Aangenomenwordtdatdezewegalsaanvalsroutewordtgezieninverbandmetdeeisvanaanwezigebrandkranenopgepasteafstandvanhetplatform.Vermoedelijkwordthiermeedeaanvalsrouteverkort,echterzaldenuchtereNederlanderszalzijntwijfelszettenbijhetfunctionerenvandezetoepassing.Ditaangezienhetfeitdatwarmteenrookopstijgt,watditnietechteenveiligemaniervanbenaderenzalmakenbijbrand.

  DiscussieOfdeverschillendeproevendiegedaanwordenomdebranddoorslagvangevelelemententebepalenhetzelfdezijninChinaenNederlandisonduidelijk.OokstaaternietindeChineseregelgevingwaarde0,5luxwordtgemeten,terwijlbijhetNederlandsebouwbesluitstaatdatdeze1luxwordtgemetenophettredevlak.

  ConclusieDebelangrijksteconclusiediegetrokkenkanwordenuitdebovengenoemdeverschillenishetverschilinuitgangspunt.WaarinNederlandenkeldefocusophetvoorkomenvan(dodelijke)slachtoffers,trektdeChineseregelgevingditbrederdoorookdeschadeaanhetgebouwtebeperkenenbezittingentevrijwaren.Hierzijndeandereeisenopingesteld.

  Bronvermelding[1]DeMinistervanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties,J.P.H.Donner.(29augustus2011)

  Bouwbesluit2012.

  [2]ChinaStateBureauofTechnicalSupervisionMinistryofConstructionP.R.China.(3mei1995)CodeforFireProtectionDesignofTallBuildings,GB5004595.(Revised2005).

  [3]Bouwbesluit2012,toelichtingalgemeen,27april2011