Bolum 5 the Field-Effect Transistor

download Bolum 5 the Field-Effect Transistor

of 35

 • date post

  24-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bolum 5 the Field-Effect Transistor

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  1/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 1Dr. smail Tekin

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER

  Alan etkili tranzistrler (Field - effect transistor, FET) genel olarak metal oksit

  yariletken alan etkili tranzistrler (MOSFET) ve jonksiyonlu FET olmak zere iki ana

  gruba ayrlrlar. Jonksiyonlu FETler de pn jonksiyonlu FET (JFET) ve metal yariletkenalan etkili tranzistr (MESFET) olmak zere iki gruba ayrlrlar. MOSFETlerde NMOS ve

  PMOSlar beraber kullanlarak (CMOS) ok kk alanlara daha fazla tranzistr

  sdrldndan zellikle saysal devrelerde MOSFETler kullanlr. JFETler ise ok az

  kullanlr.

  MOSFETlerin BJTlere gre bir takm avantajlar vardr:

  1. MOSFETler gerilim kontroll olduundan devrenin almas iin akma ihtiya

  duymazlar. Lojik geiler dnda beslemeden (sznt akmlar hari) akm

  ekmezler. Dolaysyla statik g harcamalar BJTli devrelere gre ok ok azdr.

  2.

  MOSFETler BJTye gre ok daha az yer kaplar.3. Diyot, diren gibi ilave devre elemanlarna (koruma elemanlar hari) ihtiya

  duymazlar.

  Dezavantajlar ise,

  1. Yke verebilecekleri akm BJTyegre daha azdr. Dolaysyla daha yavatrlar.

  2. Akm kazanlarn BJTden daha azdr.

  5.1. Metal Oksit YariletkenAlan Etkili Tranzistrler(MOSFETLER)

  5.1.1. Metal oksit kapasite

  Metal oksit yariletken alan etkili tranzistrler (MOSFET, ksaca MOS) saysal

  devrelerde en ok kullanlan devre elemandr. MOSFETlerin temelini metal oksit

  yariletken kapasite oluturur. ekil 5.1de metal oksit yariletken kapasitenin yaps

  gsterilmitir. Burada metal olarak nceleri genellikle alminyum kullanlmtr.

  Sonralar ise yksek iletkenlie sahip polikristal silikon tabaka kullanlmtr. Ancak

  hala eski isimlendirme kullanlmaktadr. Oksit tabakas olarak SiO2kullanlr. Burada tox

  oksit tabakasnn kalnl, oxise dielektrik sabitidir.

  Semiconductor substrate

  oxtox

  Metal

  Isolator

  (oxide)

  ekil 5.1. Metal oksit yariletken kapasite.

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  2/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 2Dr. smail Tekin

  MOS tranzistrlerin alma prensibi paralel plakal kapasitenin alma

  prensibine benzer. ekil 5.2ada paralel plakal kapasiteye gerilim uygulanmas

  gsterilmitir. Burada st plakada negatif ykler alt plakada ise pozitif ykler birikir ve

  ekilde gsterildii gibi iki plaka arasnda bir elektrik alan meydana gelir.

  - - - - - - - - - - - - - -

  + + + + + + + + + +

  E - fieldd V

  -

  +

  (a)

  h+ E - field

  p - type

  - - - - - - - - -

  V-

  +

  + + + + + + + +

  oksit layer

  (b)

  ekil 5.2. Paralel plakal kapasiteye ve p tipi MOS kapasiteye gerilim uygulanmas.

  ekil 5.2bde p tipi tabana sahip bir MOS kapasiteye gerilim uygulanmas

  gsterilmitir. st tabaka ayn zamanda kap (gate, G) olarak da adlandrlr ve negati f

  ykldr. Elektrik alann yn de ekilde grld gibidir. Bu alann etkisi ile p tipi

  blgedeki delikler p tipi yariletken ile oksit blgesinin kesiim noktasna doru hareket

  ederler. Bylece p tipi yariletkenin oksit tabakasna yakn blgedeki delik younluu

  dier blgelere gre daha fazla olur.

  ekil 5.3de ayn MOS kapasiteye ters gerilim uygulanm hali gsterilmitir. Bu

  durumda pozitif yk st plakada oluur ve elektrik alan yn bir ncekinin tersi olur.Oksit tabakasna yakn blgedeki delikler aaya doru itilirler. Deliklerin itilmesi ile bu

  blgede aznlkta olan elektronlar ounluk haline gelir. Aznlk tayclarnn ounluk

  tayclar haline geldii bu blge electron inversion layer olarak adlandrlr. Eer

  kapya uygulanan gerilim artrlrsa elektrik alann iddeti de artar. Oksit tabakas ile p

  tipi blgenin kesime blgesinde elektron younluunun fazla olduu blgenin genilii

  kapya uygulanan gerilime baldr.

  h+ E - field

  p - type

  - - - - - - - - -V

  -+

  + + + + + + + +

  oksit layer

  Electron

  inversion

  layer

  ekil 5.3. p tipi MOS kapasitenin kap ucuna pozitif gerilim uygulanmas.

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  3/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 3Dr. smail Tekin

  ekil 5.4de n tipi tabana sahip MOS kapasiteye gerilim uygulanmas

  gsterilmitir. Burada da benzer bir mekanizma vardr. Burada deliklerin ounluk

  tayclar haline geldii blge hole inversion layer olarak adlandrlr.

  n+ E - field

  n - type

  - - - - - - - - -

  V-

  +

  + + + + + + + +

  oksit layer

  Hole

  inversion

  layer

  ekil 5.4. n tipi MOS kapasitenin kap ucuna negatif gerilim uygulanmas.

  Enhancement mode tabiri inversion layer oluturmaya yetecek kadar kapya

  gerilim uygulandn gsterir. P tipi tabana sahip bir MOS kapasitede electron

  inversion layer olumas iin kapya pozitif bir gerilim uygulanmaldr. Benzer ekilde n

  tipi tabana sahip bir MOS kapasitede hole inversion layer olumas iin kapya negatif

  bir gerilim uygulanmaldr.

  5.1.2. MOSFETin yaps

  ekil 5.5de metal oksit yariletken alan etkili transistorn (MOSFET)

  basitletirilmi kesiti gsterilmitir. Kap, oksit ve p tipi blgeler MOS kapasitedekinin

  aynsdr. Kaynak ve aka terminalleri olmak zere iki yeni n tipi blgeler eklenmitir.

  n+ n+

  p typeL

  W

  S DG

  ekil 5.5. N kanall MOSFETin yaps.

  ekil 5.6ada gsterildii gibi MOSFETe herhangi bir gerilim uygulanmadnda

  kaynak ve aka terminalleri arasnda p tipi blge vardr. Bu ekil 5.6bde gsterildii

  gibi ters balanm iki diyot ile gsterilebilir. Bu durumda teorikte akm sfrdr. Eer

  kapya inverse layer oluturacak kadar bir gerilim uygulandnda n tipi kaynak blgesi

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  4/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 4Dr. smail Tekin

  ve n tipi aka blgesi n tipi kanal ile birbirlerine balanrlar (ekil 5.6c). nversion

  layerde tayclar elektronlar olduundan bu tip MOSFET n kanall MOSFET veya ksaca

  NMOS olarak adlandrlr. NMOSda aka - kaynak geriliminin uygulanmas ile

  elektronlar kaynaktan akaa doru akarlar (akm yn ise tersidir). Akan akmn deeri,

  inversion layerdaki tayc younluuna dolaysyla da kap gerilimine baldr. Kapblgesi kaynak ve aka arasndaki kanaldan oksit tabakas ile ayrldndan teorik

  olarak kapdan akm akmaz. Benzer ekilde kanal ile taban da birbirinden fakirlemi

  blge ile ayrldndan tabana doru da bir akm akmaz.

  n+ n+

  p type

  L

  S

  G

  G

  (a)

  (b) (c)

  ekil 5.6. NMOSun yaps ve gerilim uygulanmas.

  5.1.3. MOS transistorlerin alma modlar

  ekil 5.7de MOS transistorlerin sembolleri gsterilmitir. Burada NMOS ve

  PMOSun 3 terminalli ve 4 terminalli sembolleri gsterilmitir. Eer 5. Terminal (body,

  B) gsterilmemi ise bu gvdenin NMOSda GNDye PMOSda ise VDDye baland

  anlamna gelir.

  G

  D

  S

  (a) 4 Terminalli NMOS

  G

  D

  S

  (b) 3 Terminalli NMOS

  G

  D

  S

  (c) 4 Terminalli PMOS

  G

  D

  S

  (d) 3 Terminalli PMOS

  ekil 5.7. MOS transistorlerin 3 terminalli ve 4 terminalli sembolleri.

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  5/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 5Dr. smail Tekin

  Eik gerilimi:NMOSda akatan kaynaa bir akmn akmas iin kap - kaynak gerilimi,

  NMOSun eik geriliminden byk olmal ( ) ve aka - kaynak gerilimi desfrdan byk olmaldr ( ). Eik gerilimi NMOSun yapsna ve fiziksel boyutunabaldr. NMOSda eik gerilimi pozitif iken PMOSda negatiftir. Eik geriliminin deeri

  , | | || (5.1)

  eklinde tanmlanr. Burada ; (VSB; kaynak - gvde) olduundaki eikgerilimi, ; body effect coefficient olarak tanmlanr ve

  (5.2)

  eklinde tanmlanr. Burada ; kap blgesindeki dielektriin birim alanndakikapasitesi ( ), q; elektronun yk, ; silikonun dielektrik sabiti, ; p tipi tabannkatk younluudur. (5.1) nolu eitlikte ; elektrostatik Fermi potansiyeli olup, NMOSve PMOS iin,

  (5.3)

  (5.4)

  eklinde tanmlanr. Burada NA; acceptor younluu,ND; donor younluu, q; elektronun

  yk, nisaf yariletkenin younluu, k; Boltzman sabiti, T; Kelvin cinsinden scaklktr.

  Kesim modu: Eer deeri NMOSun eik geriliminden kk ise NMOS tkamadadrve akatan kaynaa bir akm akmaz (ID=0).

  Lineer mod: deeri NMOSun eik gerilimini adnda ise aka akmakmaya balar (ekil 5.8a). Kanal ierisinde herhangi bir x noktasndaki gerilim V(x)olmak zere, bu nokta iin kap - kanal gerilimi dir. Bu gerilimin kanalntamamnda eik gerilimini atn kabul edersek, x noktasndaki birim alandaki yk

  miktar,

  (5.5)olur. Bu durumda akm, tayclarn (elektronlarn) srklenme hz ile akm tayacak

  tayclarn yknn arpmdr.

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  6/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 6Dr. smail Tekin

  (5.6)olur. Elektronlarn srklenme hz, elektronlarn hareket yetenei ( , m2/V.s) ileelektrik alann arpmna eittir.

  (a)(b)

  ekil 5.8.

  (5.7)(5.5) ve (5.7) eitlikleri (5.6)da yerlerine konursa,

  (5.8)olur. Bu eitlik,

  (5.9)eklinde yazlabilir.xin 0dan Lye Vnin de 0dan VDSye kadar integrali alnrsa,

  (5.10)

  ve bu integral alnrsa ve dzenlenirse lineer modda aka akm,

  (5.11)

  veya

  (5.12)

 • 7/24/2019 Bolum 5 the Field-Effect Transistor

  7/35

  5. BLM: ALAN ETKL TRANZSTRLER 7Dr. smail Tekin

  eklinde ifade edilir. Burada olup iletkenlik parametresidir(transconductance parametresi) ve ileride ayrntl incelenecektir.

  Doyum modu:

  iken VDS artarsa ve

  deerine ularsa (5.5)

  eitliine gre kanaln aka ucunda yk younluu sfr olur (ekil 5.8b). VDS daha

  artrlrsa (5.5) nolu eitlik ile verilen yk miktar iaret deitirir. Yani olduunda ka