B£“Y£“K DURGUNLUK VE YE£¹¤°L...

download B£“Y£“K DURGUNLUK VE YE£¹¤°L EKONOM¤°N¤°N Y£“KSEL¤°£¹¤°: YE£¹¤°L 2012-10-25¢  1929 y¤±l¤±nda

of 25

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of B£“Y£“K DURGUNLUK VE YE£¹¤°L...

 • 1

  BÜYÜK DURGUNLUK VE YEŞİL EKONOMİNİN YÜKSELİŞİ: YEŞİL EKONOMİ,

  DURGUNLUKTAN ÇIKIŞ İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

  Işıl DEMİRTAŞ 

  Özet

  Dünya ekonomisi, 2008 Küresel Finansal Krizi ile başlayarak, Avrupa‟da borç krizi olarak

  devam eden krizler sürecinin meydana getirdiği “Büyük Durgunluk” ve küresel ısınma ile

  iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan “Ekolojik Krizler” olmak üzere, iki temel sorun ile

  karşı karşıya bulunmaktadır. Eş zamanlı olarak ortaya çıkan söz konusu sorunlar, “Yeşil

  Ekonomi”nin alternatif bir model olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Doğa ile

  uyumlu bir ekonomik yapı içerisinde; kaynakların sürdürülebilirliğine, yenilenebilir enerji

  kullanımının yaygınlaştırılmasına ve enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik politikaların

  ön plana çıkarıldığı söz konusu model; yeşil teknoloji olarak ifade edilen, çevreye duyarlı

  teknolojilerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Söz konusu çalışmada büyük durgunluk,

  yeşil ekonomik düzen içerisinde çözümlenmek istenmektedir. Böylece çalışma, yeşil

  ekonominin alternatif bir model olarak uygulanabilirliğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

  Anahtar Kelimeler: Yeşil Ekonomi, Büyük Durgunluk, Finansal Kriz, Ekolojik Krizler,

  Yeşil Yeni Düzen.

  THE GREAT RECESSION AND RISE OF THE GREEN ECONOMY: “CAN GREEN

  ECONOMY BE AN ALTERNATIVE TO EXIT RECESSION?”

  Abstract

  Starting from the 2008 Global Financial Crisis, the world economy has faced with two basic

  issues; the “Great Recession” that is occured by the ongoing debt crisis process in Europe and

  the “Ecological Crisis” that occured as a result of global warming and the climate changes.

  Simultaneously these issues prepared a groundwork for the “Green Economy” to emerge as an

  alternative model. Green economy is a model which is in a harmony with nature within the

  economic structure; providing the policies such as the sustainability of the resources, the

  expansion of the renewable energy usage and energy efficiency are the fore parts of the

  model. In this study, the great recession is required to be solved in the green economic order.

  Thus this study intends to demonstrate the feasibility and applicability of the green economy

  as an alternative model.

  Key Words: Green Economy, Great Recession, Financial Crisis, Ecological Crisis, Green

  New Deal

   Öğr. Gör., Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.

 • 2

  1. Giriş

  Dünya ekonomisi, 2008 Küresel Finansal Krizi ile başlayarak, Avrupa‟da borç krizi

  olarak devam eden krizler sürecinin meydana getirdiği “Büyük Durgunluk” ve küresel ısınma

  ile iklim değişikliğinin sonucunda ortaya çıkan, ancak arkasında yapısal sorunlarında yer

  aldığı “Ekolojik Krizler” olmak üzere, iki temel sorun ile karşı karşıya bulunmaktadır.

  Söz konusu sorunların eşanlı olarak ortaya çıkması; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak

  üzere çok yönlü bir çözümü gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede krizlerin yol açtığı sosyal

  sorunları giderirken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği sağlayabilecek ve durgunluktan

  çıkış için itici güç oluşturabilecek bir modele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç ise çevresel

  riskleri ve ekonomik kıtlığı ortadan kaldırırken aynı zamanda sosyal refahı artıran bir

  ekonomik model olan yeşil ekonominin alternatif bir model olarak uygulanabilirliğini

  gündeme getirmiştir.

  Yeşil ekonomi, Büyük Buhran yıllarında “Yeni Düzen” adıyla ortaya konulan yeniden

  yapılandırma modelinden ilham alınarak; günümüz krizlerinin çözümüne uyarlanmış bir

  biçimde “Yeşil Yeni Düzen” adı altında uygulama alanı bulmuştur. Yeşil ekonomi temelli bir

  yeniden yapılandırma modeli olarak ortaya konulan Yeşil Yeni Düzen, ekolojik risklerin

  ortadan kaldırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve istihdamın arttırılmasına yönelik mali,

  sektörel, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri içermektedir.

  Söz konusu çalışmada büyük durgunluk; ekolojik krizlerin etkisiyle alternatif bir model

  olarak ortaya çıkan yeşil yeni düzen çerçevesinde çözümlenmek istenmektedir. Böylece

  çalışma, yeşil ekonominin alternatif bir model olarak uygulanabilirliğini ortaya koymaya

  çalışmaktadır.

  Bu açıdan çalışmada büyük durgunluğa götüren süreç, başlangıç aşaması olan finansal

  krizin doğuşundan itibaren nedenleri ile açıklanmaya çalışılacak ve ortaya çıkan ekolojik

  krizler nedenleri ile ortaya konulacaktır. Ardından yeşil ekonomi ve yeşil ekonomi tabanlı bir

  yeniden yapılandırma modeli olan Yeşil Yeni Düzen açıklanacaktır. Çalışmanın sonuç ve

  değerlendirme bölümünde ise nedenleri ile ortaya konulan krizlere yeşil ekonominin Yeşil

  Yeni Düzen ile büyük durgunluğa alternatif olup olamayacağı değerlendirilecektir.

  2. Yeşil Ekonomik Dönüşümün Nedenleri: Eşanlı Krizler ve Büyük Durgunluk

  Yeşil ekonominin bir alternatif olarak anılması 2008 finansal krizi sonrasına

  rastlamaktadır. Krizin ekonomilerde bir durgunluğa neden olması ve bu durgunluğun Avrupa

  borç krizi ile de pekişmesi yeşil ekonomiye dönüşümün asıl nedeni olmamakla birlikte asıl

  etken, büyük durgunluğun eşanlı olarak ekolojik krizlerle birlikte ortaya çıkmasıdır. Yeşil

 • 3

  ekonomik dönüşüme duyulan ihtiyacı başka bir deyişle alternatif bir model olarak

  uygulanabilirliğini çözümleyebilmek için söz konusu krizlere götüren yapısal nedenlerin neler

  olduğunu ortaya koymak gerekmektedir.

  2.1. 2008 Küresel Finansal Krizi ve Büyük Durgunluk Nedenleri

  Küresel krizin giderek uzayan bir durgunluk sürecine sürüklenmesiyle 2007 sonrası

  dönem büyük durgunluk olarak anılmaktadır (Yeldan, 2011, s.3). 2008 yılında ABD‟de ortaya

  çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 Finansal Krizi ve ardından Avrupa‟yı etkisi

  altına alan borç krizi, ülkeleri büyük durgunluk ile karşı karşıya bırakmış ve durgunluktan

  çıkış sürecinin uzamasında etkili olmuştur.

  1929 yılında yaşanan büyük bunalımın ardından ortaya çıkan en büyük kriz olarak anılan

  ve büyük durgunluğun başlangıcı ve nedeni olan finansal kriz, Ağustos 2007‟den bu yana

  dünya ekonomisini yavaş yavaş etkisi altına alan ve ABD‟de başlayarak tüm dünya ülkelerine

  yayılan, finansallaşmış kapitalizmin olgunlaşmış krizi olarak nitelendirilmektedir (Lapavitsas,

  2010, s.25). Krizin çıkış noktası ABD‟deki konut piyasasındaki şişkinlik olmakla birlikte,

  2008 finansal krizini ortaya çıkaran nedenleri, 90‟lı yıllara kadar taşımak mümkündür.

  NASDAQ„daki teknoloji hisselerinin çöküşünün ABD‟yi resesyona sürüklemesinin ardından

  FED‟in uygulamış olduğu düşük faiz politikası, şirket ve bireylerin borçlanmasını

  kolaylaştırmış ve konut alımını cazip hale getirmiştir( Krugman, 2010, s.133). Böylece konut

  kredilerinin alt gelir gruplarına kadar yayılması ile 1990‟ların sonlarından 2006‟ya kadar

  geçen süre içerisinde konut piyasalarında fiyatlar yükselmiştir (Akerlof ve Shiller, 2010,

  s.59). Konut fiyatlarındaki yükselme, konut sahiplerini konutlarını yeniden ipotek ettirerek,

  aldıkları paraları başka amaçlarla kullanmaları konusunda teşvik etmiştir (Lapavitsas, 2010, s.

  30). Ancak 2006 yılında ilkbaharın sonuna gelindiğinde piyasanın zayıfladığının anlaşılması

  üzerine, fiyatların önce yavaş daha sonra ise artan bir hızla düşmeye başladığı görülmüştür

  (Krugman, 2010: 152). Konut fiyatlarının düşmesinin, evlerin teminat gösterilerek yeni

  kredilerle borç alınabilme imkanını ortadan kaldırması ve gecikme faizlerindeki yükselmenin

  etkisiyle konut piyasasında bir çöküş yaşanmıştır (Krugman, 2010, s. 153). Bu süreç

  sonucunda bankaların mevcut likitlerini kredi vermek yerine ellerinde tutmasıyla likidite

  sıkışıklığı yaşanmaya başlamıştır (Lapavitsas, 2010, s. 34).

  Mevcut durum, FED tarafından likidite sıkışıklığının giderilmesine yönelik önlemlerle

  çözümlenmeye çalışılsa da, dev yatırım bankası Bear Sterns‟in Mart ayında çöküşünü

  önleyememiştir. ABD hazinesi ile birlikte hareket eden FED, bankanın JP Morgan tarafından

  devralınmasını sağlayarak süreci yönetmiş, ancak Lehman Brothers‟ın iflası konut

 • 4

  piyasalarındaki çöküşü küresel finansal bir krize dönüştürmüştür. Eylül sonunda İngiltere‟de

  Bradford and Bingley konut finansmanı kuruluşunun millileştirilmesi, Fortis Bank‟a nakit

  enjeksiyonu yapılması, aynı gün Almanya‟da Hypo Real Estate‟in hükümetten kredi desteği

  alması krizin hızla yayılmasının göstergesi olmuştur (Kozanoğ