BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr CUA

BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr CUA
BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr CUA
download BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr CUA

of 2

 • date post

  03-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr CUA

 • s- v . CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAM

  Doc lap - TO' do - H~nh phuc TONG CONG TY XDCT

  GIAO THONG 1 - CONG TY CP ",.r,'

  . ,~

  S6: 0184 ITCT-QLV VIv: Cong b6 thong tin b~t thirong ~tren cong thong tin dien tir cua

  UBCKNN.

  HaNoi, ngay(J6 thimg3 ndm 2015

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN 'rtr CUA trv BAN CHUNG KHoAN NHA NlJOC .

  Kinh giri: Uy ban Chung khoan Nha nuoc

  Ten cong ty: T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP

  Tru sa chinh: 623 La Thanh - phuong Thanh Cong - Ba Dinh - Ha NQi Di~n thoai: 043.8350930

  Fax: 043.7721232

  Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: C~n H6ng Lai

  Dia chi: S6 24A, ng5 84, pho Chua Lang, phuong Lang Thuong, Dong Da, Ha NQi.

  Dien thoai: 0913203439 - 043.8350099

  Fax: 043.7721232

  Loai thong tin cong b6: ~ 24h D 72h D Yeu cau ~ B~t thirong D Dinh ky NQi dung thong tin cong b6 g6rn:

  Thong bao chot danh Sikh c6 dong dS t6 clnrc h9P Dai hoi dong c6 dong thuong nien 2015- T6ng cong ty XDCTGT1- Cong ty CP.

  Chi tiSt xin xern Cong van s6 0182/TCT-HDQT ngay 5/312015 cua HQi d6ng quan tri T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1- Cong ty CP.

  Chung Wi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat vS noi dung cac thong tin da cong b6.

  NO'inhan:~ - Nhu tren; - CM tich HDQT (b/c); - Truong BKS (b/c); - Website Ciencol; - Luu: QHCD, VP.

  CONG BO THONG TIN ~~Al\"'-J)OC

 • TONG CONG TY xAY DUNG CONG CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM TRINH GIAO THONG 1 - CONG TY CP . Doc lap - -Ill do - Hanh phuc

  s6:O.1.8.2 . .lTCT - HDQT Ha N(ji, ngay()5thang 3 ndm 2015

  THONGBAo Vlv: Chat danh sdch cJ dong di tJ chta: hop D{li hpi dang cJ dong thuong nien 2015

  Kinh giri: Quy cAdong TAng Cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP

  H9i d6ng quan tri T6ng Cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP xin tran trong thong bao d~n Quy c6 dong v€ viec chot danh sach c6 dong dS t6 chirc h9P Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 nhir sau:

  '- 1. Tho; gian chat danh sach: 17hOOngay 16 thang 03 nam 2015.

  2. Tho; gian, dta di~m: DlJ kien t6 chirc vao ngay 15/04120 15 tai H9i tnrong Tong cong ty XDCTGTl, 623 dirong La Thanh, P. Thanh Cong, Q. Ba Dinh, TP. Ha N9i.

  (T6ng cong ty se thong bao chinh thirc va gui gifry moi h9P toi dia chi ma c6 dong da dang ky voi T6ng cong ty).

  3. Truong hop thay d6i dia chi lien lac, Quy c6 dong vui long lien h~ voi Phong Quan h~ c6 dong, T6ng Cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP, dia chi: T~ng 5, toa nha s6 623 Duong La Thanh, Quan Ba Dinh, Ha N9i dS lam thu tuc di€u chinh.

  Tran trong thong bao !

  NO'i nhfin: ..£- - Nhu tren; - TBKS; - Cac TVlIDQT; - TGD; - Cac phong: TCKT, TCCB - LD; - Luu VP, QHCD.

  -