Bnp Old Song Lyrics

of 127 /127
AWIT NG PAGLAYA Dinggin himig ng bayang malaya Awit ng papuri’t pasasalamat Ang panginoon ang aming paglaya Muling nagpatunay ng pag-ibig N’ya Halina’t magsilapit papurihan sa awit Ang Panginoon, Diyos ng pag-ibig Magalak sa Kanya’t tayo’y umawit.

Embed Size (px)

description

Awit ng paglaya

Transcript of Bnp Old Song Lyrics

 • AWIT NG PAGLAYA

  Dinggin himig ng bayang malaya

  Awit ng papurit pasasalamat

  Ang panginoon ang aming paglaya

  Muling nagpatunay ng pag-ibig Nya

  Halinat magsilapit papurihan sa awit

  Ang Panginoon, Diyos ng pag-ibig

  Magalak sa Kanyat tayoy umawit.

 • DINGGIN MO

  Dinggin Mo tinig ng bayan

  Panginoon maawa ka

  Ikaw ang nais ng aming puso

  Tawag namiy laging dinggin

  Sayo kamiy dumaring

  Sayo umaasa

  Ang tulong Mo at pagtingin

  Papawi sa Dilim.

 • TAYO MAGTIPON

  Tayoy magtipon at mag-awitan

  Ang Diyos ay ating purihin (2x)

  Magpuri tayo sa Panginoon,

  Tayong lahat ng bansa. (koro)

  Luwalhatiin natin

  Siya, tayong lahat ng bansa. (koro)

  Sapagkat matatag ang Kanyang awat

  kagangahang loob. (koro)

 • PAG-ALAALA

  Koro:

  Bayan muling magtipon awitan ang Panginoon

  Sa piging sariwain Pagliligtas Nya sa atin

  Bayan, ating alalahanin, panahong tayoy inalipin Nang ngalan Nyay ating sambitin. Paano di tayo lingapin? (koro) Bayan , walang sawang purihin, Ang Poon Nating mahabagin. Bayan, isayaw ang damdamin, Kandili Nyay ating awitin. (koro)

 • PAGMAMAHAL SA PANGINOON Koro:

  Pagmamahal sa Panginoon Ay simula ng karunugan

  Ang Kanyang kapurihay Manatili magpakailanman

  Purihin ang Panginoon, Syay ating pasalamatan

  Sa pagsasama at pagtitipon Ng Kanyang mga anak. (koro)

  Dakilang gawa ng Diyos,

  Karapat-dapat pag-aralan, Ng tanang ng mga taong,

  Sumasamba sa Kanya. (koro)

 • PURIHIN ANG PANGINOON Koro:

  Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira,

  Hipan ninyo ang trompeta.

  Sa ating pagkabagabag, Sa Diyos tayoy tumawag,

  Sa ating mga kaaway, Tayo ay Kanyang iniligtas. (koro)

  Ang pasaning mabigat, Sa ating mga balikat,

  Pinagaan nang lubusan Ng Diyos na tagapagligtas. (koro)

 • MAGSI- AWIT KAYO SA

  PANGINOON Koro:

  Magsiawit kayo sa Panginoon, Aleluya,

  Magsiawit kayo sa Panginoon.

  Purihin, purihin ang Kanyang Pangalan

  Ipahayag, ipahayag

  Ang dulot Nyang kaligtasan. (koro)

  Kayong mga angkan, maghandog sa Poon,

  Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. (koro)

 • KAPURI-PURI KA Koro:

  Kapuri-puri Ka,Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa Iyong kagandahang-loob narito

  Ang aming maiaalay.

  Mula sa lupa at bunga ng aming pag-gawa, Ang tinapay na ito para maging

  Pagkain nagbibigay-buhay. Koda: Kapuri-puri ang Poong Maykapal, ngayon at magpakailanma, Kapuri-puri ang Poong Maykapal,ngayon at magpakailanman.

  Ulitin ang koro

  Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, Ang alak na ito para maging Inuming nagbibigay lakas.

  Ulitin ang koro at koda

 • LAHAT IBIBIGAY

  Paggising sa umaga kay ganda, kay ganda

  Kay ganda ng mundong ginawa Niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo

  Salamat sa Diyos at akoY binago. Nang tanggapin ko si Hesus aking Diyos

  Nagbago ang lahat sa buhay ko Bagong ligaya ang nadarama Bagong pag-asa ang nakikita.

  Lahat, lahat ay aking ibibigay

  Ibibigay pati aking buhay upang purihin Siya

  Nag-uumapaw ang aking saya, Pagmamahal Niya ang nadarama.

  Kay ganda ng buhay na nasa Kanya Purihin ang Diyos, purihin Siya.

 • MULA SAYO

  Koro:

  Wala ako maihahandog saYo, Na di mula sa kabutihan mo. Gayunpaman, Yong tanggpin,

  Aking alay, pabanalin.

  Muli kong handog, buhay Mong kaloob, Kalugdan Mo at basbasan.

  Muli sa Iyo, lahat ng ito, Buhay koy pagharian Mo.

  Koda:

  Aking alay, pabanalin, tanging hiling

 • NARITO AKO

  Koro: Panginoon, narito ako, Naghihintay sa utos Mo Lahat ng yaman ko, ay alay ko saYo Ikaw ang tanging buhay ko.

  Batid ko nga, at natanto, Sa kasulatanYong turo. Pakikinggan at itatago, sa sulok ng puso. (koro)

  Yong pagligtas, ihahayag, Hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong Mot, pusong dalisay, Aking ikakalat. (koro)

 • PAGHAHANDOG

  Ang himig Mo ang awit ko,

  Lahat ng itoy nagmula sa Iyo. Muling ihahandog saYo,

  Buong puso kong inaalay saYo. Koro: O, Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, Aming buhay at kakayahan, Itoy para lamang sayong kalwalhatian

  Ang tanging ninanais ko,

  ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko,

  wala nang kailangan, sapat na ito.

 • BIYAYANG MULA SAYO

  Biyayang mula saYo na galing sa kamay Mo

  Siyang handog naming naway tanggapin Mo.

  Tinapay at alak sa aming mga palad

  SaYo ay siyang alay sa amiy bubuhay.

  Pagkain ng buhay, kaluluwa at katawan

  Lakas sa paglalakbay, liwanag at daan.

 • UNANG ALAY

  Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo Tanda ng bawat puso pagkat inibig Mo Ngayony nanalig, nagmamahal saYo.

  Tinapay na nagmula sa butil na trigo,

  Pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas

  inuming nagbibigay lakas.

  Lahat ng mga lungkot ligayat pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko inaalay kong lahat

  buong pagkatao ito ay isusunod saYo.

 • PAG-AALAY

  Panginoon, aming alay Itong alak at tinapay Sa altar Mo ilalagay

  tanggapin sa Iyong kamay.

  Alay namin aming buhay bawat galak at lumbay

  Bawat pangarap naming taglay Sa palad mo ilalagay.

  Lahat ng aming mahal sa buhay Lahat n gaming aring taglay

  Talino at kalayaan saYo ngayon iaalay.

  Itong alak at tinapay Magiging si Kristong tunay Gawin pati aming buhay Pagkat saYo dumalisay.

 • MULING HANDOG

  Kunin O Diyos ko, yaring alay saYo Aking kalayaan, aking kalooban Isip at gunita, buong pusot diwa Muling inihahandog, muling idinudulog. Koro: Lahat ng itoy nagmula saYo Muling iniaalay saYo. Mag-utos ka Panginoon ko Dagling tatalima ako. Ipagkaloob Mo, wagas na pag-ibig Mo Walang kailangan, lahat tatalikdan. Koda: OoohtatalikdanOooh

 • PAGHAHANDOG SA SARILI Hontiveros, sj

  Kunin Mo, O Diyos at tanggapin Mo

  Ang aking kalayaan ang aking kalooban Ang isip at gunita ko.

  Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, Lahat ay aking alay sa iyo.

  Mula sa iyo ang lahat ng ito, Muling kong handog sa Iyo.

  Patnubayan Mot paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo.

  Mag-utos ka Panginoon ko, Daling tatalima ako,

  Ipagkaloob Mo lamang Ang pag-ibig Mo ang lahat tatalikdan ko.

 • PAGHAHANDOG SA SARILI

  Fransisco, sj

  Kunin Mo, O Diyos at tanggapin Mo Ang aking kalayaan ang aking kalooban

  Isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, ng loob ko,

  Ay aking alay sa iyo.

  Nagmula sa iyo ang lahat ng ito, Muling kong handog saYo.

  Patnubayan Mot paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo.

  Mag-utos ka Panginoon ko, Daling tatalima ako,

  Ipagkaloob Mo lamang Ang pag-ibig Mo ang lahat tatalikdan ko

  tatalikdan ko

 • ANG TANGING ALAY KO

  Salamat sa Iyo, aking Panginoong Hesus Akoy inibig Mo at inangking lubos.

  Koro:

  Ang tanging alay ko saYo aking Ama, Ang buong buhay ko pusot kaluluwa,

  Di na makayanang maipagkaloob, Mamahaling hiyas ni gintong nilukob,

  Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin,

  Ang tanging alay ko nawa ay gamitin, Ito lamang Ama wala ng iba pa

  aking hinihiling.

  Di ko akalain na ako ay binigyang pansin, Ang taong tulad koy di dapat mahalin.

 • DIYOS NG PAG-IBIG

  Pag-ibig ang Siyang pumukaw

  Sa ating puso at kaluluwa.

  Ang Siyang nag-dulot sa ating buhay

  (liwanag sa dilim)

  ng gintong aral at pag-asa.

  Pag-ibig ang Siyang buklod natin,

  Di mapapawi kailanpaman.

  Sa pusot diwa tayoy isa lamang,

  Kahit na tayoy magkawalay.

 • Cont. DIYOS NG PAG-IBIG

  Koro:

  Pagkat ang Diyos natiy Diyos ng pag-ibigbigo,

  Magmahalan tayot magtulungan.

  At kung tayoy ay huwag limutin na may Diyos

  (tayo may nagmamahal) tayong namamahal

  Sikapin sa ating (pagtungo ipamalita)

  Pagsuyo ating ikalat sa buong mundo.

  Pag-ibig ni Hesus (Ang) na Siyang sumsakop sa

  (bawat) mga pusong uhaw sa pag-suyo.

  Koda:

  Diyos ay Pag-ibig Diyos ay Pag-ibig

 • SAYO LAMANG

  Puso koy binihag Mo, sa tamis ng pag-suyo Tanggapin yaring alay,

  Akoy Iyo habang buhay.

  Aanhin pa, ang kayamanan, Luho at karangalan?

  Kung Ikay mapasakin, Lahat na nga ay kakamtin.

  Koro: SaYo lamang ang puso ko, SaYo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdalita, pagtalima Aking sumpa

  Tanggan kong kalooban, sa Iyoy nilalaan,

  Dahil antas ng pag-suyo, tumalima lang saYo.

 • TANGING YAMAN Koro:

  Ikaw ang tanging yaman Na dilibusang masumpungan, Ang nilikha Mong kariktan, Sulyap ng Yong kagandahan.

  Ikay hanap sa twina

  Nitong pusong Ikaw lamang ang saya.

  Sa ganda ng umaga, nangungulila saYo sinta.

  Ikay hanap sa twina sa kapwa ko Kita laging nadarama.

  Sa Iyong mga likha, hangad pa ring masdan ang Yong mukha.

 • SINO AKO? (HARAM SA DIYOS)

  Hiram sa Diyos ang aking buhay

  Ikaw at akoy tanging handog lamang. Di ko ninais na akoy isilang

  Ngunit salamat dahil may buhay.

  Ligaya ko na akoy isilang, Pagkat tao ay mayroong dangal.

  Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan.

  Kung di ako umibig,

  kung di ko man bigyang halaga. Ang buhay kong handog,

  Ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, Sino ako?

 • ANG KALULUWA KOY NAUUHAW

  Katulad ng lupang tigang,

  Walang tubig akoy nauuhaw. O Diyos hangad kitang tunay,

  Sa Iyo akoy nauuhaw.

  Kaya ikay minamasdan, Doon sa Iyong dalanginan, Nang nakita kong lubusan, Lakas Mot kaluwalhatian.

  Koro: Ang kaluluwa koy nauuhaw, sa Iyo, O Panginoon ko, Ang kaluluwa koy nauuhaw, sa Iyo, O Panginoon ko.

  Ang kagandahang-loob Mo, Higit pa sa buhay sa mundo,

  Kaya akoy magpupuri, Ngalan Moy aking sasambitin.

 • ISANG PAGKAIN, ISANG KATAWAN, ISANG BAYAN

  Katulad ng mga butil na tinipon, Upang maging tinapay na nagbibigay-buhay,

  Kami naway magtipon din At maging bayan Mong giliw.

  Koro: Iisang Panginoon, Iisa ang katawan, Isang bayan, isang lahing SaYo nagpupugay. (2x)

  Katulad din ng mga ubas na piniga At naging alak, Sino mang uminom nito

  May buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap

  Sa pagbuo nitong bayang liyag. (koro)

 • ISANG PANANAMPALATAYA

  Koro:

  Isang pananampalataya, Isang pagbibinyag,

  Isang Panginooon, angkinin nating lahat.

  Habilin ni Hesus noong Siyay lumisan Kayo magkatipon sa pagmamahalan. (koro)

  Ama pakinggan Mo an gaming panalanging Dalisay na pag-ibig, sa amiy lumapit. (koro)

  Mag alagad ko pano makikilala?

  Tapat nilang pag-ibig walang iba pa. (koro)

 • PANGINOON AKING TANGLAW

  Panginoon aking tanglaw, Tanging Ikaw ang kaligtasan

  Sa panganib ingatan ako, Ang lingkod Mong nanalig sayo.

  Koro:

  Ang tawag ko Yong pakinggan, Lingapin Mo at kahabagan.

  Anyaya Moy lumapit saYo,

  Hwag magkubli, hwag kang magtago Sa bawat sulok ng mundo,

  Ang lingkod Moy hahanap saYo. (koro)

  Panginoon aking tanglaw, Tanging Ikaw ang kaligtasan

  Sa masama ilayo Mo ako, Ang sugo Mong umiibig saYo

 • PAG-IBIG MO AMA

  Ang liwanag Mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan nagsayat nag-ningning,

  Kumislap umindak ang mga bituin, Nalikha ang lahat ng mga lupain.

  Pag-ibig Mo Ama ay hatid Mo sa amin, Malayat matindi, hindi magmamaliw.

  Dinilig sa tuwa ang buong nilikha,

  Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha, Nang pag-mamahal binigay Mong sadyang

  Matupad sa gawa ang Yong salita.

  Pag-ibig Mo Ama ay hatid Mo sa amin, Malayat matindi, hindi magmamaliw

  A---men

 • PANALANGIN SA PAGIGING

  BUKAS-PALAD

  Panginoon,turuan Mo Akong maging bukas-palad,

  Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo. Na magbigay ng ayon sa nararapat, Na walang binihintay mula saYo.

  Na makibakang di inaalintana,

  Mga hirap na dinaranas Sa twina magsumikap ka

  Na hindi humahanap Ng kapalit na kaginhawaan.

  Na di naghihintay kundi ang aking mabatid

  Na ang loob Moy Syang sinusundan.

 • PINTONG MAHIWAGA

  Isang pintong mahiwaga, Di bubukas ng kusa.

  Si Hesus ang dooy tumutuktok, Nag-hihintay ng sagot.

  Sumagot ka nab a sa Kanya,

  O ayaw mong paabala, Ang buhay mo ay lagging gugulo

  Kung wala si Kristo sa iyo. Koro:

  Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kaluwalhatian.

  Puso moy buksan at si Kristoy anyayahan Kaligtasany tunay na makakamtan.

  Koda:

  Kaligtasany tunay na makakamtan, Kaligtasany tunay na makakamtan

 • HALINAT LUMAPIT

  Kaibigan, tantuhin mong Isang paglalakbay ang buhay;

  Sanga-sanga landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot O panganib sayoy

  Bilaang dumalaw.

  O kung ikaw ay pagod Sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan.

  Koro:

  Wika Nyay, Halina, lumapit sa akin, Kayong mga napapagal, aking pagiginhawain. Bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin,

  Halina, kaibigan, lumapit sa Akin

  2nd verse cont

 • 2nd verse cont HALINAT LUMAPIT

  Kaibigan, tantuhin mong Isang paglalayag ang buhay;

  Maalon ang dagat at may kalaliman Kung may unos at may hangin di mo

  Kayang pag-labanan.

  O sa gabing kadiliman, Ni tala ay walang tanglaw, Panginoon ang balingan,

  Panginoon ang asahan. (koro)

 • PAGKABIGHANI

  Hindi sa langit Mong pangako sa akin Ako naaakit na Kitay mahalin,

  At hindi sa apoy, kahit anong lagim. Ako mapipilit nginig Kang sambahin.

  Naakit ako nang ikay mamalas,

  Nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng Yong katawang may sugat

  At ng tinanggap Mong kamatayat libak

  Naakit ako ng Yong pag-ibig, Kayat mahal Kita, kahit walang langit,

  Kahit walang apoy, saYong magnginginig. Hwag nang mag-abala upang ibigin Ka

  Pagkat kung pag-asay bula lamang pala, Walang mababago, mahal parin Kita

 • PAGPALAIN KAILANMAN Koro:

  Naway kahabagan tayo ng Diyos, At pagpalain kailanman

  Tayo naway kahabagan ng Ama,

  Tayoy nilingap Nya, Makikilala sa Lupa, Kanyang pagliligtas, Pagmamahal. (koro)

  Purihin Sya mga bansa Ang Diyos, Ang Hari at Ama. Tayoy magpuri, magdiwang,

  Pagkat katarungay namamayani. (koro)

  Pinagpala tayo ng Diyos Daigdig Nya tigid-kabanalan Bagong umagang sumisikat,

  Napawi ang takot at kaba, Diyos naming Ama.

  Koda: Naway kahabagan tayo ng Diyos, at pagpalain kailanman

 • PAGSIBOL

  Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan

  Wangis Moy aking natatanaw.

  Pagdampi ng umaga,

  Sa nanlamig kong kalamnan,

  Init Moy pangarap kong hagkan.

  Koro:

  Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay,

  Pusoy dalisay kailanpaman.

  Ipahintulot Mong akoy mapahandusay

  Sa sumasaibayong kaginhawaanOooh

  2nd verse cont.

 • 2nd verse cont. PAGSIBOL

  Nangungulilang malay,

  Hinulungan ng tinig Mong

  Nagdulot ng katiwasayan,

  Paghahanap katwiran

  Nilusaw Mo sa simbuyong

  Karilangan ng pagmamahal. (koro2x)

  Koda:

  Dalangin pa sanay mapagtanto kung tunay,

  Kaganapan ng buhay koy Ikaw lamang

  Oooh

 • PANGINOON AY PURIHIN Koro:

  Panginoon ay purihin,Ngalan Nya ay dakilain, Panginoon ay purihin,Ngalan Nya ay dakilain

  Panginoon, Ikaw nag may likha

  Ng langit, dagat, at lupa Ng bwan, araw at mga bituwin,

  Tanang nilalang sa papawirin. (koro)

  Naglalagablab sa silanganan, Pagmamahal Mo sa tanan.

  Pag-ibig Mo ay walang hanggan, Itoy manantili kailanpaman. (koro)

  Koda:

  Aming awitin sa tamis ay salat, Kulang sa rikit ang aming salita. Anong papuri ang nararapat kaya? Sa tulad Mong dakila ang gawa.

 • PANGINOON, NARITO AKO

  Sino ang aking babalingan?

  Panginoon ko, tanging Ikaw,

  Pagkat taglay Mo ang salita ng buhay,

  Ikaw ang buhay na walang hanggan.

  Koro:

  Panginoon, narito ako

  Gawin Mo sa akin ang maibigan Mo.

  Handa akong tupdin ang loob Mo.

  Panginoon narito ako.

  2nd verse cont..

 • 2nd verse cont.. PANGINOON, NARITO AKO

  Sino ang aking babalingan?

  Panginoon ko, tanging Ikaw,

  Pagkat Ikay Daan at Katotohanan,

  Ikaw nga ang aking kaligtasan. (koro)

  Koda:

  Ito ang tangi ko hangarin,

  Lumagi sa Yong piling,

  Makita ka at ibigin,

  Paglingkuran nang taimtim. (koro 2x)

 • ITO ANG ARAW Koro:

  Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, Tayoy magsaya at magalak!

  Magpasalamat kayo sa Panginoon,

  Butihin Sya Kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel,

  Walang Hanggan, Kanyang awa (koro)

  Kanang kamay ng Diyos sa kiy humango, Ang bisig Nya sa kin ang tagapagtanggol.

  Akoy hindi mapapahamak kailanman, Ipahahayag ko, luwalhati Nya. (koro)

  Ang aking Panginoon, moog ng buhay, Sya ang batong tinggihan ng tagapagtayo.

  Kahanga-hanga sa amin mga mata, Gawain Nya, Purihin Sya. (koro)

  Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, Tayoy magsaya at magalak!...

 • LIKHAIN MONG MULI

  Ilikha Mo kami ng sang bagong puso Hugasan ang kamay na basa ng dugo,

  Linisin ang diwa sa halay ay puno, Ilikha Mo kami ng sang bagong puso.

  Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa, Akayin sa landas patungo sa kapwa, Ihatid sa piging na Yong inihanda,

  Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa.

  Amang Diyos, Yong baguhin ang taot daigdig, Sa banal na takot, sambang nanginginig,

  Ibalik ang pusot baying nanlalamig, Likhain Mong muli kami sa Pag-ibig

 • PAG-ALABIN AMING PUSO

  Koro:

  Panginoon Iyong pag-alabin aming puso Pagkat dahop sa pag-ibig kaming palalo,

  Kamiy turuang magmahal ng wagas, Nang puso namiy tulad ng saYoy magningas.

  Pawiin Mo an gaming hinanakit,

  Nang aming malimot sakit at pait. Turuang patawarin nang may kagaanang-loob

  Ang kapwa namiy sa amin bumigo. (koro)

  Ibangon aming pusong nakalugmok, Nalulunod sa sariling lungkot at dagok.

  Himukin dumamay sa pasakit ng iba, Paglingkuran aming baying dalita. (koro)

  Koda: Dooohhh Ooohhh.

 • PAANO? Koro 1:

  Paano naming masasabi saYo minamahal ka?, Paano naming masasabi saYo minamahal ka?

  Kung kami makasarili, kung di naming pinapansin ang aming kapwa, paano? (koro 1)

  Kung kamiy walang galang, kung kamiy walang awa sa aming kapwa, paano?

  Koro 2:

  DI KAMI NAGSASABI NG TOTOO DI NAMIN TINUTUPAD ANG UTOS MO,

  PATAWARIN MO KAMI PANGINOON. (Koro 1)

  Kung di naming tinatanggap, kung di namin minamahal ang aming kapwa, paano? (koro 1)

  Kung dinadaya naming, kung inaapi namin ang aming kapwa, paano? (koro 2)

 • SA KABILA NG LAHAT

  Panginoon narito kang gumagabay sa akin, Pag-ibig mong wagas ang kakamtin,

  Walang makakapantay sa awa Mong taglay, Oh! Panginoon buhay koy iaalay.

  Panginoon dulot Mo ay pag-asang

  Walang hanggan. Puso Mo ay sa mundo nakalaan.

  Kapangyahirang mong tunay aking sasalaysay, Oh, Panginoon dakila kang tunay.

  Koro:

  Sa kabila ng lahat, aakayin Mo parin ako, Sa kabila ng lahat, yayakapin Mo parin ako, Sa kabila ng lahat, Buhay Moy inalay Mo,

  Sa kabila ng lahat pinatawad Mo ako

  Koda:

  .pinatawad Mo ako

 • AWIT NG PAGHILOM

  Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso Tinig Moy isang awit paghilom.

  Ang baling ng aking diwa ay saYo

  Hwag nawang pababayang masiphayo. Ikaw ang bugtong-hininga ng buhay,

  Dulot Moy kapayapaan pag-ibig. (koro)

  Akoy akayin sa daang matuwid, Hwag nawang pahintulutang mabighani

  Sa panandalian at huwad na rilag, Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. (koro)

  Sigwa sa king kalooban Yong masdan Pahupain ang bugso ng kalungkutan,

  Yakapin nang buong higpit Yong anak Nang mayakap din ang baying Mong ibig. (koro)

 • PAGKAKAIBIGAN

  Ang sino man sa akin mananahan,

  Mananahan din Ako sa kanya.

  At kung siyang mamunga ng masagana,

  Siya sa Amay nagbigay ng karangalan.

  Koro:

  Mula ngayon kayoy Aking kaibigan

  Hinango sa dilim at kabanalan.

  Ang kaibigay mag-aalay

  Ng sarili niyang buhay

  Walang hihigit sa yaring pag-aalay.

  2nd verse cont

 • 2nd verse cont PAGKAKAIBIGAN

  Kung paano mahal Ako ng aking Ama

  Sa inyoy aking ipinadarama.

  Sa pag-ibig ko kayo sana ay Manahan

  At bilin ko sa inyo ay magmahalan. (koro)

  Pinili kat hinirang upang mahalin

  Nang mamungat bunga moy panatiliin.

  Humayo kat mamunga ng masagana

  Kagalakang walang hanggan ipamamana. (koro)

 • PANANAGUTAN

  Walang sinuman ang nabubuhay Para sa sarili lamang,

  Walang sinuman ang namamatay Para sa sarili lamang.

  Koro:

  Tayong lahat ay may pananagutan sa isat isa, tayong lahat ay tinipon ng Diyos

  Na kapiling Nya.

  Sa ating pagmamahalan at paglilingkod Sa kanino man,

  Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.(koro)

  Sabay-sabay ngang mag-aawitan Ang mga bansa,

  Tayoy tinuturing ng Panginoon Bilang mga anak. (koro)

 • MAPAPALAD

  Mapapalad kayong mahihirap, Ang Kaharian ng Diyos sa inyo.

  Mapapalad kayong nagugutom, Sapagkat bubusugin kayo.

  Mapapalad kayong nahahapis, Sapagkat aaliwin kayo.

  Koro:

  Mapapalad, Panginoon ang abang katulad mo

  Mapapalad kayong maawain, Kaawan kayo ng Diyos.

  Mapapalad kayong tumatangis, Sapagkat liligaya kayo.

  Mapapalad kayong inuusig, Maghahari ang Diyos sa inyo.

  Koda: Mapapalad, Panginoon ang abang katulad mo.

 • PAGBABASBAS

  Panginoon, lumikha ng kalangitan at lupa Ang sangsinukluban

  Ay di sukat sa Yong kadakilaan Ano pa kaya itong abang tanahan?

  Ngunit Ikaw ang Ama na sa amiy nagkalinga

  Sa harap ng Yong dambana, Kayat sa samo ng madla,

  Magdalang habag ka! Koro:

  Pumanaog Ka Poon sa tahanang Laan saYong kalwalhatian.

  Puspusin Mo ng biyaya, Ang dumudulong saYong dambana.

 • SIYA

  Buhay koy may kaguluhan, Ang landas walang patutunguhan

  Kaibigan ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat akoy natagpuan,

  Binigyan Nya ng kapayapaan, Tanging kay Hesus mayroon tagumpay.

  Koro: Siya ang aking patnubay, Siya aking gabay Siya sa akiy nagbigay buhay. Si Hesus ang Katotohanan, Si Hesus ang Daan, Siya ang tanging Panginoon, Magpakailan pa man.

  At ngayon sa aking buhay, Sa tuwina Siyay nagbababantay.

  Ang pag-ibig Niyay tunay na walang kapantay Hindi-hindi na ako mangangamba

  Si Hesus laging kasama Siya ay akin at ako sa kanya.

 • PURIHIT PASALAMATAN Koro:

  Purihit pasalamatan sa masayang awit, Purihit pasalamatan ang Diyos ng Pag-ibig.

  Sayo Ama salamat sa mayamang lupat dagat

  At sa magandang kalikasan At sa aking tanang buhay. (koro)

  Salamat din kay Kristo, sa Kanyang halimbawa At sa buhay Niyang inialay, Sa ating tanang buhay. (koro)

  At sa Espiritu Santo, salamat sa Yong tanglaw Na nagbibigay ng liwanag Sa taong humahanap. (koro)

 • HUMAYO TAYO Koro:

  Humayo tayot ating ipahayag, Pagmamahal Niya, Diyos nating lahat.

  Humayo tayot ating ipahayag, Ang Kanyang kadakilaay ating isiwalat

  Sa lahat ng mga gawat tungkulin,

  Sa mga pagtahak sa bawat landasin, Sa pangungulila at mga tiisin.

  Ang Diyos ay kasama, yay alalahanin. (koro)

  Sa anumang balak na babalikatin, Doon ay isama, ang Diyos Ama natin,

  At pagmamahal ay pag-ibayuhin, Upang lumigaya buong bayan natin. (koro)

 • MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON

  Magpasalmat kayo sa Panginoon,

  Na Siyang lumikha ng lahat ng bagay Dito sa mundo.

  Siyay gumawa ng buwan at mga bituin, Upang magbigay ng liwanag

  Sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa Kanyang

  Mga biyaya at awa.

  Magpasalamat kayo sa Panginoon, Dahil sa kagandahang-loob

  Niyay magpakailanman. At papurihin ang Diyos habang-buhay,

  Na Syang nagligtas sa Kanyang Hinirang bayang Israel.

  Cont. koda

 • Cont koda: MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON

  Koda:

  O magpasalamat sa Kanyang Mga biyaya at awa,

  At ating purihin ang Poon

  Na mahabagin sa atin.

  O magpasalamat sa Kanyang Mga biyaya at awaOooh

 • ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL

  Koro:

  Ang Panginoon ang aking Pastol pinagiginhawa akong lubos.

  Handog Nyang himlayay sariwang pastulan, Ang pagingahan koy payapang batisan,

  Hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan, Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay.

  Madilim na lambak man ang tatahakin ko,

  Wala akong sindak, Siyay kasama ko. Ang hawak Nyang tungkod

  Ang Siyang gabay ko. Tangan Nyang pamaslo, siglat tanggulan ko.

 • AWIT NG PAGHAHANGAD

  O Diyos, Ikaw ang laging hanap Loob koy Ikaw ang tanging hangad

  Nauuhaw akong parang tigang na lupa Sa tubig ng Yong pag-aaruga.

  Ikay pagmamasdan sa dakong banal

  Nang Makita ko ang Yong pagkarangal. Dadalangin ako nakataas aking kamay Magagalak na aawit ng papuri iaalay.

  Koro:

  Gunita ko ikaw habang nahihimlay Pagkat ang tulong Mo sa tuwinay taglay

  Sa lihim ng Iyong mga pakpak Umaawit akong galak.

  2nd verse cont.

 • 2nd verse cont. AWIT NG PAGHAHANGAD

  Aking kaluluway kumakapit saYo Kaligtasay tiyak kung hawak Mo ako.

  Magdiriwang ang hari ang Diyos Syang dahilan ang sa Iyo ay nangako

  Galak yaong makakamtan. (koro)

  Koda:

  Umaawit, (Umaawit) Umaawit, (Umaawit)

  Umaawit akong buong Ga lak

 • HESUS

  Kung nag-iisa at nalulumbay Dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay

  Tumawag ka at Syay naghihintay. Koro 1:

  Siya ang iyong kailangan, Sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mo lagi At karamay kong sawi, Siya ay si Hesus sa bawat sandali.

  Kung ang buhay mo ay walang sigla,

  Laging takot at laging alala. Tanging kay Hesus makakaasa,

  Kaligtasan lubos na ligaya. (koro 2) Cont. koro: 2

 • Cont. koro: 2 HESUS Koro 2:

  Siya ang dapat tanggapin At kilanin sa buhay mo.

  Siya noon, bukas, ngayon Sa dalangin moy tugon,

  Siya ay si Hesus sa habang panahon.

  Kayat ang lagi mong pakakatandaan, Siya lang ang may pag-ibig na tunay,

  Pag-ibig na tunay. (koro 2) Koda:

  Siya ay si Hesus, Siya ay si Hesus, Siya ay si Hesus

  Sa habang panahon

 • KRISTO

  Ikaw ang lagi kong kausap, Ikaw ang laging tinatawag

  Gabay Ka ng bawat pangarap, Lakas ng bawat pagsisikap.

  Ikaw ang tunay na kaibigan, Ginto ang pusot kalooban

  Ngunit hindi lahat ay may alam Na Kristo ang Iyong Pangalan.

  Kristo, Kristo, bakit minsan Ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusat pangamba

  Tinatawag kita (Tinatawagan ka) sanay maawa Ka.

  Kristo, Kristo, kulang pa ba Ang pag-ibig na dulot Mo?

  Pati na ang mundo ngayoy gulong-gulo Anong dapat gawin? kamiy tulungan Mo

  Koda: Kristo, Kristo, Kristo

 • INANG MAHAL

  Inang mahal, Mariang Ina sa kanlugan moy nahihimlay ang Sanggol Mong aking buhay.

  Pakinggan Mo, at ihatid aming mga

  panalangin kay Hesus na kaligtasan namin. Koro:

  Pag-ibig Mo, Inang kay tamis, Ipadama Mo sa aming tumatangis.

  Turuan Mo kaming magmahal Kay Hesus, aming tagapagligtas.

  Inang mahal, huwaran ka ng pagsisilbi

  Sa Diyos sa pag-akap mo kay Hesus.

  Pakinggan Mo, ang panalangin naming Matularan Ka sa tindi ng Pag-ibig Mo

  Sa Kanya. (koro)

 • ANG PUSO KOY NAGPUPURI

  Koro:

  Ang puso Koy nagpupuri, Nagpupuri sa Panginoon,

  Nagagalak ang aking espiritu Sa king Tagapagligtas.

  Sapagkat nilingap Nya

  Kababaan ng Kanyang alipin Mapalad ang pangalan ko Sa lahat mga bansa. (koro)

  Sapagkat gumawa ang Poon

  Ng mga dakilang bagay, Banal sa lupat langit

  Ang pangalan ng Panginoon. (koro)

  Cont. verses

 • Cont. verces ANG PUSO KOY NAGPUPURI

  At kinahahabagan Nya Ang mga sa Kanyang may takot, At sa lahat ng salinlahi ang awa

  Nyay walang hanggan. (koro)

  At pinakita Nya ang lakas ng Kanyang bisig, At ang mga palaloy

  pinangalat ng Panginoon. (koro)

  Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan, Itinampok, itinaas

  Ang mga mababang-loob. (koro)

  At Kanya naming binusog ang nangagugutom, Pinaalis, walang aba,

  Ang mayayamang mapagmataas. (koro)

  Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Spiritu Santo Kaparang noong unang-una,

  Ngayon at magpakailanman. (koro)

 • I WILL SING FOREVER Chorus 1:

  I will sing forever of Your love, O Lord I will celebrate the wonder of Your name.

  For the Word that You speak is a song of forgiveness.

  And a song of gentle mercy and of peace. Let us wake at the morning And be filled with Your love, And sing songs of praise all our days. For Your love is as high as the heavens above us And Your Faithfulness as certain as the dawn. Chorus 2:

  I will sing forever of Your love, O Lord For You are my refuge and my strength.

  You fill the world with Your life-giving Spirit Who speaks Your Word,

  Your Word of mercy and of peace. And I will sing forever of Your love, O Lord!

  Yes And I will sing forever of Your love, O Lord!

 • COME AND PRAISE

  Chorus:

  Come and praise pople of God, Come with your hearts thanks giving

  Sing for joy, house of the Lord, Sing of your bounteous blessing!

  Come, you poor of the land,

  All who live with hearts of hunger. Come and taste the love of the Lord

  And you will be free. (Chorus)

  Come, you captives of fear, All who bear the yolk of hatred.

  God has heard the cry of your soul And broken your chain. (Chorus)

 • ENTER REJOICE AND COME IN

  Enter rejoice and come in, Open your hearts to the Lord.

  Today will be a joyfull day, Enter rejoice and come in.

  Gather us all in Your love, Gather us all in Your love

  That we may all one body be. Gather us all in Your love.

  Glory to God, Glory.., Glory to God, Glory

  Let us resound with joyful song, Glory to God, Glory.

  Sing Alleluia,Sing Alleluia. All today will be joyful day all,

  Sing Alleluia

 • BLESSED BE GOD

  Blest are you Lord God of all creation Thanks to Your goodness this bread we offer

  Fruits of the earth, work of our hand It will become the Bread of life.

  Blessed be God, Blessed be God, Blessed be God, Forever Amen...

  Blest are you Lord God of all creation

  Thanks to Your goodness this Wine we offer Fruits of the vine, work of our hand

  It will become the Cup of joy.

 • ANIMA CHRISTI

  Soul of Christ, sanctify me, Body of Christ Save me water from the side

  Of Christ wash me. Passion of Christ give me strength

  Hear me Jesus, hide me in thy wounds

  That I may never leave thy side From all the evil that surrounds me

  Defend me And when the call of death arrives

  Bid me come to thee That I may praise thee with thy saint

  forever

 • ONE THING I ASK

  One thing I ask

  to dwell in the House of the Lord all this days.

  To gaze on His goodness and walk in His ways.

  ( A---men )

  He will shelter me, He will give me strength In the trumph that He brings me,

  I can hold my head high In His house I shall lift up my voice

  I will sing I will Praise the Lord.

 • PRAYER OF RUPERT MAYER

  Lord what You will let it be so Where You will, There we will go

  What is Your will? Help us to know.

  Lord when You will the time is right In You theres Joy in strife

  For Your will Ill give my life.

  To ease Your burden brings no pain, To forego all for You is gain, As long as I in you remain.

  Chorus:

  Because You will it, it is best, Because You will it we are blest.

  Till in Your hands our hearts find rest, Our hearts find rest.

  Till in Your hands our hearts find rest

 • SPIRIT SONG

  Oh, let the Son of God enhold you With His spirit and His love

  Let Him fill your heart and satisfy your soul.

  Oh, let Him have the things that hold you And His spirit live a dove.

  Will descend upon your like And make you whole.

  Chorus:

  Jesus, Oh Jesus, Come and fill your lambs, Jesus, Oh Jesus, Come and fill your lambs

  Oh, come and sing this song with gladness As your heart are filled with Joy.

  Give your hands in sweet Surrender to His name.

  Oh, give Him all our tear and sadness, Give Him all your years of pain

  And youll enter into life in Jesusname.

 • IN MY HEART Refrain:

  In my heart I know my savior lives I can hear Him calling tenderly my name,

  Over sin and death He has prevalled In His Glory, in His new life we partake.

  I know He lives as He has promised

  For me Hes risen that form fear I may be free. Not even death can separate me,

  Form Him whose love and might remain in me.

  For I have seen and touch Him risen To all the world will I proclaim Him majesty

  With Joy I sing to tell the story, That in our hearts may live His memory.

  And all the earth shall bow before Him

  His blessed name all will adore on bended knee His truth shall reign, so shall His justce,

  In Christ my savior let all Glory be.

 • COVENANT

  Let me walk with you as we journey through this life

  Searching for each meaning as each moment passes by

  Let the hand of time by like footprint in the sand

  As I carry you from the dawn to the setting sun.

  Refrain:

  With just one hand we can travel far together One life sharing in love, I will love you forever,

  Yes I love you all my life

  Therell be many crossroads as we walk along the way

  Therell be many questions as we live day by day

  But will never matter for well always be there Surely find the answer, coz we care. (refrain)

 • NOW WE REMAIN

  Refrain:

  We hold the death of the Lord Deep in our hearts.

  Living now we remain with Jesus the Christ.

  Once we were people afraid, lost in the night Then by Your cross we were saved

  Dead became living, life from Your giving.

  Something which we have know, Something were touched

  What we have seen with our eyes This we have heard, life giving word.

  Cont. verses 4 & 5

 • Cont. veses 4 & 5 NOW WE REMAIN

  He chose to give of Himself, Became our Bread

  Broken that we might live Love beyond love, pain for our pain.

  We are the presence of God this is our call

  Now to become bread & wine Food for the hungry, Life for the weary

  For to live with the Lord, We must die with Lord.

 • ONE MORE GIFT Chorus:

  If theres one more gift Id ask of You Lord It would be peace here on earth

  As gentle as your childrens laughter All around, all around.

  Your people have grown weary

  Form living in confusion. When we will realize that neither heaven is At peace when we live not in peace. (chorus)

  Grant me serenity within

  For the confusions around Are we reflections of whats within,

  What within me. (chorus)

 • SHARING

  Sharing in the one life of the Lord We are sharing in the one life of the Lord.

  When we Eat of His Body And Drink of His Blood.

  We are sharing in the one life of the Lord.

  Love Come to Me, you who are laden

  And I will give you rest. For my yolk is easy and my burden is light.

  Hope This is my Body and this is my Blood

  He who partakes in Me will live forever. Joy

  Coda: We are sharing in the one Life of the Lord,

  We are sharing in the one Hope of the Lord, We are sharing in the one Joy of the Lord.

 • THE PRESENCE OF JESUS Refrain:

  Eat and Drink, feed on the presence of Jesus, the Lord.

  Come to Me, all you who labor

  And find your rest. Come lay your burden upon Me,

  My yolk is easy and light.(refrain)

  Come to me, I will never forsake you, Be not afraid, I am with you,

  Holding you always close to My heart.(refrain)

  Come to Me, go forth and serve My people, I sent My spirit to guide You,

  To strengthen the weary and the broken.(refrain)

  Come to me, live in the light of un-ending joy I come that you may have new life, Life in its fullness and peace.(refrain)

 • GOD OF SILENCE Female:

  The God of silence beckons me To journey to my heart, where He awaits.

  O Lord I hear You calling tenderly,

  To You I come to gaze At the beauty of Your face I cannot see.

  To rest in Your embrace I cannot fell

  To dwell in Your love, Hurting but sweet,

  To be with You, to glimse eternity.

  OoohOoohOooh Refrain 1:

  God of night, fount of all my delight Show Your light

  That my heart like Your burn bright. Cont. verses 2

 • Cont. verses GOD OF SILENCE Male:

  Be still, the torment of the night will not encumber you if you believe,

  My child, this darkness, isnt emptiness,

  For here I mold your heart unto My image, painfully you long to see.

  The self you yearn to be but fear to know,

  The world from which you flee, in Me find home.

  All this I give you if you remain in Me. ( female: Oooh)

  Refrain 2:

  I am ever here, my child, you need not fear, The dark will set you free

  And bring your heart to Me.

  (Refrain 1 & 2 together)

 • PAG-IBIG KO

  Hindi ka kailangang magbago,

  Kahit itoy mas ibig Ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto

  Upang ikay ibigin ko. Koro:

  Iniibig kita, manalig ka sana, Akoy kapiling Mo

  Kahit ikaw pa may mapalayo.

  Kailan magwawakas ang yong pagtatago? Akoy naghihintay sayo.

  Lumapit ka lamang ang puso koy hagkan, Pag-ibig koy walang hanggan. (koro)

 • PANUNUMPA

  Ikaw lamang ang pangakong mahalin Sa sumpang sa Iyo magpakailanpaman.

  Yakapin Mong bawat sandali, Ang buhay kong sumpang sa Yo lamang alay

  At mapapawi ang takot sa kin. Pangakong walang hanggan.

  Koda: at mapapawi ang takot sa kin pagkat taglay lakas Mong angkin

  Ikaw lamang ang pangakong susundin, Sa takbo sakdal, liwanagan ang daan.

  Yakapin Mong bawat sandali, Ang buhay kong sumpang saYo lamang alay

  At mapapawi ang takot sa kin Pagkat taglay lakas Mong angkin.

  Ikaw ang Syang pag-ibig ko

  Asahan Mo ang katapatan ko Kahit ang puso koy nalulumbay,

  Mananatiling Ikaw parin.

 • PANANATILI

  Hwag mong naising lisanin kita, Walang kong hangaring ikay mag-isa.

  San man magtungo, akoy sasabay, Magkabalikat sa paglalakbay.

  Mananahan sa tahanang sisilong sayo Yayakapin ang landasin at bayan mo.

  Koda: ...hwag mong naising lisanin kitaOooh..

  Poon mo ay aking ipagbubunyi, At iibigin ng buong sarili.

  San man abutin ng paghahanap, Ikaw at akoy magkasamang ganap.

  Ipahintulot nawa ng Panginoon, Ni kamatayay maglalaho, anino ng kahapon.

  Dahil pag-ibig ang alay sayo, mananatili ako,

  Hwag nang naising tayoy mawalay, Hwag nang isiping magwawakas

  Ang paglalakbayAaah

 • PRAYER TO A BEAUTIFUL GOD

  Doodoodoodoodoodoodoodoo

  Beautiful God, Who in the heavens rests Yet in the world lives.

  Continue, O Lord to Your children Your grace and beauty give.

  Doodoo

  Beautiful God, our voices You have blessed. Your wonders we now sing,

  We pray, Father for Thy will to be, That Your beauty to others we may bring.

  Chorus:

  Your beaty is peace, hope and love, And freedom from our fears.

  Your spirit we take in our breath (to) Fill us and hold us near.

 • Beautiful God, Creator of all that is Good, Your children we are strive to become,

  Lives given and graced yet free and undone.

  instrumental

  Doodoodoodoo, doodoodoodoo

  doodoodooMake us, Lord(chorus) coda:

  Doodoodoodoo, doodoodoodoo doodoodoodoo

 • O HESUS, HILUMIN MO Koro:

  O Hesus hilumin Mo aking sugatang puso Nang aking mahango kapwa kong kasing bigo.

  Hapis at pait Iyong patamisin

  At hagkan ang sakit Nang maningas ang rikit. (koro)

  Aking sugatang diwat katawan

  Ay gawing daan ng Yong kaligtasan. (koro)

 • PANANALIG

  Sa puso kong umiibig, walang nananaig Kundi yaong pananalig sa sintang umiibig.

  Koro:

  Hindi Ka man masilayan, At init Moy maglaho nang tuluyan,

  Pag-ibig ko saYo at katapatan, Mananatili kailanpaman. (koro)

  Bawat taoy nalulumbay at di mapalaga hanggat hindi nahihinlay sa puso Mong

  dalisay. (koro)

 • ABA GINOONG MARIA Bukas palad

  Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya Ang Panginoon ay sumasaiyo,

  Bukod Kang pinagpala sa babaeng lahat, At pinagpala naman ang Yong anak na si Hesus.

  Santa Maria, Ina ng Diyos,

  Ipanalangin Mo kaming mga makasalanan Ngayon at kamiy mamatayAmen. (Ooh 4x)

  AVE MARIA Himig heswita

  Ave maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu, Benedicta tu mulieribus;

  Et benedictus frutus ventris tui, Jesu. (A-men)

  Sancta Maria, gratia plena, Ora pro nobis, peccatoribus, Nunc et hora mortis nostrae

 • MARIA, BUKANG-LIWAYWAY

  Birheng Maria, bukang-liwayway, Sinilang mo si Hesus, araw ng mundo,

  Sanay ilawan mo aming buhay, At landas naming nalilito,

  Tanglaw sa dilim ng aming paglaon Sa lupang ito, samahan ang amin paglalakbay.

  Tala sa dagat, kamiy dalhin mo, Inang Maria, sa ming buhay.

  O Maria, yong pagkalinga sa amin ipadama, Kamiy yong tulungan at patnubayan

  Sa oras ng kamatayan.

  (Ulitin ang lahat hanggang Tala sa Dagat)

  Koda: Inang Maria sa buhay, Sa ming paglalakbay, Dahin sa ming buhay

 • LORD HERE I AM

  Lord here I am to anwer your call

  Lord, here I am to serve and love You

  I have left everything just to follow You.

  Here is my heart, here is my mind,

  Here is my soul, here is my whole self

  I am for You and You alone.

 • ANIMA CHRISTI

  Soul of Christ, sanctify me, Body of Christ,

  Save me water from the side Of Christ wash me.

  Passion of Christ, give me strength.

  Here me, Jesus hide me in Thy wounds That I may never leave Thy side.

  From all the evil that surrounds me, Defend me,

  And when the call of death arrives, Bid me come to Thee.

  That I may praise Thee with Thy saints Forever.

 • YOU ARE NEAR

  Yahweh, I know you are near, Standing always at my side. You guard me from the foe,

  And You lead me in ways everlasting.

  Lord You have search my heart, And You know when I sit and when I stand. Your hand is upon me protecting me from

  Death; keeping me from harm.

  Where can I run from love? If I climb to the heavens You are there;

  If I fly to the sunrise or sail beyond the sea; Still Id find You there.

  Cont. 3 & 4 verses

 • Cont. 3 &4 YOU ARE NEAR

  You know my heart and its ways, You who formed me before I was born;

  In secret of darkness before I saw the sun, In my mothers womb.

  Marvelous to me are Your works,

  How profound are Your thoughts my Lord! Even if I could count them, They number as the stars, You would still be there.

 • TABLE OF PLENTY

  Chorus: Come the feast of heaven and earth,

  Come to the table of plenty. God will provide for all that we need,

  Here at the table of plenty.

  O come and sit at my table; Where saints and sinner are friends.

  I wait to welcome the lost And lonely to share the cup of my love.

  O come and eat with-out money;

  Come to drink with-out price. My feast of gladness will feed your Spirit with faith and fullness of life.

  Cont.3 & 4 verses

 • cont. 3 & 4 TABLE OF PLENTY

  My bread will ever sustain you Through days of sorrow and woe.

  My wine will flow like a sea of gladness To flood the depths of your soul.

  Your field will flower in fullness; Your homes will flourish in peace

  For I, the giver of home and harvest, Will send my rain on the soil.

 • AMA KONG MAHAL

  Ang Panginoon ang kaligtasan ko, O Ama, ikaw ang aking ilaw,

  Magpakailanman.

  Walang ikatatakot ang aking buhay, Amang, mapag-aruga ang aking takbuhan.

  Maging ang karimlan may magbadya ng sindak, Kapiling ko ang Ama kong mahal.

  Ako may pagtangkaan nilang ilayo sa Iyo, Pagbantaan man akong bihagit hamakin, Ikaw ang magkakalas ng puso kong gapos.

  Kalasag ko ang Ama kong mahal.

  Ang Yong pananahan sa aba kong puso, Mukha Mong maamo at tinig Mong kay tamis,

  Ay hanap-hanap ko saan man magtungo, Tahanan ko ang Ama kong mahal.

 • HOSANNA FILIO DAVID

  Hosanna, Filio David, Benedictus que venit In Nomini, Domini, In Nomini, Domini. (repeat)

  HOSANNA SA ANAK NI DAVID

  Hosanna sa anak ni David Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng panginoon

  Hosanna, hosanna, hosanna

  Sa kaitaasan (2x)

 • MAHAL AKO NI KRISTO

  Mahal ako ni Kristo Sa puso koy naroon Siya, Dala niyay katahimikan

  At walang hanggang ligaya.

  Mahal ako ni Kristo Kasama ko Siya sa tuwina

  Handog Niyay kapayapaan. At walang inaalala.

  Mahal ako ni Kristo at mahal ko rin Siya

  At siyay mananatili alam kong itoy nais Niya.

  Mahal ako ni Kristo at mahal ko rin sya

  Sa Banal na Sakramento kamiy nagkakaisa.

 • GANDANG SINAUNA AT SARIWA

  Koro 1:

  Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa. Tapat Kang nanahan sa king kalooban,

  Ngunit hinahanap pa rin kahit saan.

  Koro 2:

  Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa. Akoy nagpabihag sa likha Mong tanan.

  Di ko akalaing Ikaw palay lilisan.

  Akoy tinawagan mula sa katahimikan. Pinukaw Mo ang aking pandinig, Biglang luminaw ang awit ng daigdig. (koro 1)

  Akoy inilawan mula sa king kadiliman. Minulat Mo, aking mga mata, Biglang luminaw, tanglaw ko sa tuwina. (koro 2 higher)

  Aaah ahhh aah. Koda:

  Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa. Akong nilikha Mo, uuwi rin saYo.

  Akoy papayapa lamang sa piling Mo.

 • BAYAN, MASIAWIT NA!

  Koro:

  Bayan, magsiawit na! Bayan, pinapala ka! Dakilang biyayang pangako Niya, sumilay na!

  Sinaunang Mong hangarin

  Ang tao ngay tubusin. Upang siya ay makapiling

  Mapag-irog na Diyos natin.

  Sa aba Nyang pagkatao, Sa buhay Nya sa mundo, Inihayag Kanyang puso,

  Tinig ng Ama nating Diyos.

  Pananatili Nyang tunay, Spiritung ating gabay, Kahulugan at Pag-asa,

  Pagmamahal at Biyaya!

 • UMAWIT KAYO Koro:

  Umawit kayo ng bago awitin Sa Panginoon butihin!

  Yahweh kong mahal,

  Kahanga-hanga ang Yong mga kamay. Ang bisig Mo aking tagumpay.

  Ipinakilala ng aking Diyos sa lahat ng bansa Kanyang kapagyarihan at awa.

  Yahweh kong tapat,

  Di Mo nilimot ang Yong mga sumpa. Ang pag-ibig Mo laging matatag. Ngayoy umaawit buong daigdig

  Sa Iyong tagumpay, At paghango sa amin,Yong bayan.

  Cont. verse 3

 • Cont. verse 3 UMAWIT KAYO

  Yahweh kong Ama,

  Kay luwalhati ng Yong mga likha. Sa kalangitan may pagdiriwang.

  Ang mga dagat at ilog man ay nagsusumigaw Sa Yong kadakilaan at dangal.

  Tulay:

  Magsumigaw sa kaligayahan; Itanghal kadakiaal ng Diyos, ng Diyos!

  Koro:

  Umawit kayo ng bago awitin Sa Panginoon butihin!

 • SERVANT SONG

  Will you let me be your servant

  Let me be as Christ to you. Pray that I may have the grace To let You be my servant too.

  We are pilgrims on a journey We are travelers on the road.

  We are here to help each other Walk the mile and bear the load.

  I will hold the Christ light for you

  In this night time of your fear. I will hold out my hand to you

  Speak the peace you long to hear.

  Cont. verses 4 &5

 • Cont. verses 4 &5 SERVANT SONG

  I will weep when you are weeping

  When you laugh, Ill laugh with You. I will share your Joy and sorrow

  Till were seen this journey through.

  When we sing to God in heaven We shall find such harmony.

  Born of all were know together Of Christ love ang agony.

  Coda:

  Pray that I may have the grace To let You be my servant too

 • AT HOME IN OUR HEARTS

  You who welcomed Christ into your home, You who must have washed the saviors feet,

  Are truly blest, you who fed the Lord When weary and forlorn.

  Blest are you who served the Lords needs.

  You with whom He shared His wondrouns deeds,

  You to whom He bared His broken dreams, Are truly blest, you whom Jesus sought

  Before His lonely end. Blest are you whom Jesus called His friend.

  cont. Refrain & verse 3

 • cont. Refrain & verse 3 AT HOME IN OUR HEARTS

  Refrain:

  And so we pray, now and always, That we might serve the Lord as selflessly.

  By feeding those in need, Their woes making our own,

  In our hearts may Jesus find a home.

  You who begged the Lord to raise His friend, You who knew our death He would amend, Are truly blest, you whom Jesus heard say

  You are the Messiah, The Son of God Who comes into the world

 • TUBIG NG BUHAY Koro:

  Tubig ng buhay; Paglalakbay Patungo sa bagong buhay

  O Hesuskristo, aming gabay, Basbasan Mo ang aming alay.

  Bukal ng liwanag;

  Nagbibigay-ilaw sa mga bulag. Kamiy lumalapit sa Iyong batis upang

  makakita!

  Bukal ng pag-ibig; Nag-bibigay-kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa Iyong batis upang

  magmahal!

  Bukal ng pag-asa; Nagbibigay-buhay sa nagkasala.

  Kamiy lumalapit sa Iyong batis upang mangarap pa!

 • TINAPAY NG BUHAY Koro:

  Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati, inialay.

  Buhay na ganap ang sa amiy kaloob, At pagsasalong walang hanggan.

  Basbasan ang buhay naming handog, Nawa,y matulad sa pag-aalay Mo.

  Buhay na laan nang lubos, Sa mundong sa pag-ibig ay kapos.

  Marapatin sa kapwa maging tinapay,

  Kagalakan sa nalulumbay, Katarungan sa naaapi,

  At kanlungan ng bayan Mong sawi.

 • LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR PEACE

  Lord make me an instrument of Your peace

  Where there is hatred let me sow love, Where there is injury pardon, Where there is doubt, faith, Where theres despair, hope,

  Where there is darkness, light Where there is sadness, joy.

  Lord make me an instrument of Your peace Grant that I may not so much seek

  To be console as to console To be undertood as to understand

  To be love as to love.

  It is in giving that we receive, It is pardoning that we are pardoned

  It is in dying that we are born to eternal life.

 • CANTICO DI FRATE SOLE

  Alleluia strike the harp and sing I will wake the dawn.

  Its given the man to praise His Lord As long as He shall breath.

  Be praised my Lord for all you creatures First of all brother sun,

  Through when you bring the day to light Most high He is Your sign.

 • ONLY SELFLESS LOVE

  Today in a world where life is born Theres a struggle to be fought To be welcomed, to be cared

  And to be at home.

  Today when all the life seen bought and used Theres a struggle to belong

  To be free and to be a gift to everyone.

  Refrain: We call all families,

  rise up and raise your hand us one Come show the world a love that binds

  All Gods children into one. We call all families,

  Share the treasure thats in your hands. What can save us now, what can lead us now,

  What can make us all to be one.

  Cont. chorus & bridge

 • Cont. chorus & bridge ONLY SELFLESS LOVE Chorus:

  Only selfless love Jesus show the world That only selfless love

  Can bring a hundred fold Of fathers, mothers, brothers, sisters, home

  Where peace and mercy reign, Where faith and hope remain

  Where life begins and ends in Gods embrace Calling all families lets make it happen

  Through only selfless love. Bridge:

  Like the Holy family with Jesus, joseph and mary

  Home is where true love begins Love rejoices, love embraces.

  (Repeat Refrain & Chorus)

 • PRAYER FOR GENEROSITY

  Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve You, as I should;

  To give and not to count the cost;

  To fight and not to heed the wounds;

  To toil and not to seek for rest; To labor and ask not for reward;

  Save that of knowing that I do

  Your most Holy will.

 • HESUS NG AKING BUHAY

  Sikat ng umaga, buhos ng ulan, Simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan;

  Batis na malinaw, dagat na buhaw. Gayon ang Panginoon kong Hesus

  Ng aking buhay. Koro:

  Saan man ako bumaling, Ikay naroon. Tumalikod man saYo dakilang pag-ibig Mo.

  Sa akin tatawag at magpapaalala Akoy Yong ginigiliw

  At siyang itatapat sa puso.

  Tinig ng kaibigan, oyayi ng ina; Pangarap ng ulila, bisig ng dukha.

  Ilaw na may takot, ginhawa ng aba. Gayon ang Panginoon kong Hesus

  Ng aking buhay. (koro 2x)

  Koda: At siyang itatapat sa puso

 • HESUS NA AKING KAPATID

  Hesus na aking kapatid, Sa lupa namiy bumalik;

  Iyong mukhay ibang-iba, Hindi kita nakikilala.

  Koro: Tulutan Mong aking mata Mamulat sa katotohanan;

  Ikaw, Poon, makikilala, Sa taong mapagkumbaba.

  Hesus na aking kapatid,

  Putikin man ang Yong sapin, Punit-punit ang Yong damit,

  Nawa ikay mapasaakin.

  Cont. verse 3 koda

 • Cont. verse 3 koda HESUS NA AKING KAPATID

  Hesus na aking kapatid, Sa bukid Ka nagtatanim,

  O sa palengke rin naman, Ikaw ay naghahanap-buhay.

  Koda:

  Tulutan Mong aking mata Mamulat sa katotohanan;

  Ikaw, Poon, makikilala, Ikaw, Poon, makikilala,

  Ikaw, Poon, makiki - lala Sa taong mapagkumbaba

 • WE REMEMBER Chorus: We remember how You love us to your death And still we celebrate for You are with us here

  And we believe that we will see You When You come in Your Glory Lord.

  We remember, we celebrate, we Believe

  Here, a million wounded soul are yearning Just to touch You and be healed.

  Gather all Your people And hold them to Your heart.

  Now we recreate Your love,

  We bring the bread and wine to share a meal. Sign of grace and mercy, The Presence of the Lord.

  Cont.verse 3 & 4

 • Cont.verse 3 & 4 WE REMEMBER

  Christ, the Fathers great Amen To all the hopes and dreams of every heart

  Peace beyond all telling And freedom from all fear.

  See the Face of Christ revealed

  In evry person standing by your side. Gift to one another, and temple of Your love.

 • IF MY PEOPLE

  If my people which are called by my name Shall hamble themselves,

  Shall hamble themselves and pray. If my people which are called by my Name

  Shall seek My Face And turn from the wicked ways.

  Then will I hear from heaven, Then will I hear from heaven,

  Then will I hear and will forgive (and will) forgive there sin.

  If my people which are call by my name

  Shall humble themselves, Shall hamble themselves and pray.

  I will forgive their sin, I will forgive their sin, I will forgive their sin, and heal there land.

  Oohoohooh.

 • THE SEED

  The bread by Your hand was once a seed twas sown then grew and yielded on the

  ground and gathered all for men.

  The wine by Your cup was once a vine that crept it grew to bear good fruit for men.

  A symbol of Your blood. Chorus:

  Of the seed, we eat Your Body Our Bread of Life

  Of that vine, we drink Your Blood The Wine of New Covenant.

  Accept Lord we offer these seeds and vines

  Of life expressions of our gratitudes we consecrate to You.

  Coda: the seeds and vines of life

 • AWIT SA INA NG SANTO ROSARYO

  Minsan ang buhay ay isang awit ng galak

  At mayroong liwanag Na tatanglaw sa ting pagyapak.

  Minsan ang buhay ay isang awit ng luha At syang papawi nito ay pag-asa ng umaga.

  Refrain:

  At kahit anong tindi ng unos At kahit anong tindi ng dilim

  May isang inang nagmamatyag Nagmamahal satin.

  Awit nyay pag-ibig ng Diyos Tawag nyay magbalikloob,

  Turo nyay buhay na ang Diyos lamang Sa atiy nagkaloob.

  cont. koro 1 & koro 2

 • cont. koro 1 & koro 2 AWIT SA INA NG SANTO ROSARYO

  Koro 1: O inang mahal narito kamit

  Awit-awit ang Ave Maria At dalangin ng bawat pamilyay

  Kapayapaat pagkakaisa.

  Ang Rosaryo mong hawak namin at Awit-awit ang Ave Maria Puspos ka ng Diwa Banal,

  Dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Ama

  mapagmahal.

  Koro 2: O inang mahal narito kamit

  Awit-awit ang Ave Maria Sa anak mong si Hesus

  Puso naming ay ihahandog. (ulitinAng Rosary mong)

 • LET US EXALT HIS NAME TOGETHER

  At all time I will bless Him,

  His praise will be in my mouth My soul make its boast in the Lord.

  The humbleman will hear of Him

  The afflicted will be glad And join with me to magnify the Lord.

  Chorus:

  Let us exast, His name, together, forever! I sought the Lord, He heard me

  And deliver me from fears. Let us exast, His name, together, forever!

  Oh, sing His praises, magnify the Lord.

  Cont.verse 2 & 3

 • Cont.verse 2 & 3 LET US EXALT HIS NAME TOGETHER

  The angel of the Lord emcumps round Those who fears His name

  To save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger

  We lack for no good thing No wonder then we praise Him with our song.

  (repeat chorus)

  Come children now and hear Me, If you would see long life.

  Just keep your lips from wickedness and lies Do good and turn from evil

  Seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry.

  (repeat chorus) Counter melody:

  Come children and see long life Keep your lips from wicked lies

  Do good, seek peace Righteousness and cry