Bnp Old Song Lyrics

download Bnp Old Song Lyrics

of 127

 • date post

  14-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  382
 • download

  16

Embed Size (px)

description

Awit ng paglaya

Transcript of Bnp Old Song Lyrics

 • AWIT NG PAGLAYA

  Dinggin himig ng bayang malaya

  Awit ng papurit pasasalamat

  Ang panginoon ang aming paglaya

  Muling nagpatunay ng pag-ibig Nya

  Halinat magsilapit papurihan sa awit

  Ang Panginoon, Diyos ng pag-ibig

  Magalak sa Kanyat tayoy umawit.

 • DINGGIN MO

  Dinggin Mo tinig ng bayan

  Panginoon maawa ka

  Ikaw ang nais ng aming puso

  Tawag namiy laging dinggin

  Sayo kamiy dumaring

  Sayo umaasa

  Ang tulong Mo at pagtingin

  Papawi sa Dilim.

 • TAYO MAGTIPON

  Tayoy magtipon at mag-awitan

  Ang Diyos ay ating purihin (2x)

  Magpuri tayo sa Panginoon,

  Tayong lahat ng bansa. (koro)

  Luwalhatiin natin

  Siya, tayong lahat ng bansa. (koro)

  Sapagkat matatag ang Kanyang awat

  kagangahang loob. (koro)

 • PAG-ALAALA

  Koro:

  Bayan muling magtipon awitan ang Panginoon

  Sa piging sariwain Pagliligtas Nya sa atin

  Bayan, ating alalahanin, panahong tayoy inalipin Nang ngalan Nyay ating sambitin. Paano di tayo lingapin? (koro) Bayan , walang sawang purihin, Ang Poon Nating mahabagin. Bayan, isayaw ang damdamin, Kandili Nyay ating awitin. (koro)

 • PAGMAMAHAL SA PANGINOON Koro:

  Pagmamahal sa Panginoon Ay simula ng karunugan

  Ang Kanyang kapurihay Manatili magpakailanman

  Purihin ang Panginoon, Syay ating pasalamatan

  Sa pagsasama at pagtitipon Ng Kanyang mga anak. (koro)

  Dakilang gawa ng Diyos,

  Karapat-dapat pag-aralan, Ng tanang ng mga taong,

  Sumasamba sa Kanya. (koro)

 • PURIHIN ANG PANGINOON Koro:

  Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira,

  Hipan ninyo ang trompeta.

  Sa ating pagkabagabag, Sa Diyos tayoy tumawag,

  Sa ating mga kaaway, Tayo ay Kanyang iniligtas. (koro)

  Ang pasaning mabigat, Sa ating mga balikat,

  Pinagaan nang lubusan Ng Diyos na tagapagligtas. (koro)

 • MAGSI- AWIT KAYO SA

  PANGINOON Koro:

  Magsiawit kayo sa Panginoon, Aleluya,

  Magsiawit kayo sa Panginoon.

  Purihin, purihin ang Kanyang Pangalan

  Ipahayag, ipahayag

  Ang dulot Nyang kaligtasan. (koro)

  Kayong mga angkan, maghandog sa Poon,

  Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. (koro)

 • KAPURI-PURI KA Koro:

  Kapuri-puri Ka,Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa Iyong kagandahang-loob narito

  Ang aming maiaalay.

  Mula sa lupa at bunga ng aming pag-gawa, Ang tinapay na ito para maging

  Pagkain nagbibigay-buhay. Koda: Kapuri-puri ang Poong Maykapal, ngayon at magpakailanma, Kapuri-puri ang Poong Maykapal,ngayon at magpakailanman.

  Ulitin ang koro

  Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, Ang alak na ito para maging Inuming nagbibigay lakas.

  Ulitin ang koro at koda

 • LAHAT IBIBIGAY

  Paggising sa umaga kay ganda, kay ganda

  Kay ganda ng mundong ginawa Niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo

  Salamat sa Diyos at akoY binago. Nang tanggapin ko si Hesus aking Diyos

  Nagbago ang lahat sa buhay ko Bagong ligaya ang nadarama Bagong pag-asa ang nakikita.

  Lahat, lahat ay aking ibibigay

  Ibibigay pati aking buhay upang purihin Siya

  Nag-uumapaw ang aking saya, Pagmamahal Niya ang nadarama.

  Kay ganda ng buhay na nasa Kanya Purihin ang Diyos, purihin Siya.

 • MULA SAYO

  Koro:

  Wala ako maihahandog saYo, Na di mula sa kabutihan mo. Gayunpaman, Yong tanggpin,

  Aking alay, pabanalin.

  Muli kong handog, buhay Mong kaloob, Kalugdan Mo at basbasan.

  Muli sa Iyo, lahat ng ito, Buhay koy pagharian Mo.

  Koda:

  Aking alay, pabanalin, tanging hiling

 • NARITO AKO

  Koro: Panginoon, narito ako, Naghihintay sa utos Mo Lahat ng yaman ko, ay alay ko saYo Ikaw ang tanging buhay ko.

  Batid ko nga, at natanto, Sa kasulatanYong turo. Pakikinggan at itatago, sa sulok ng puso. (koro)

  Yong pagligtas, ihahayag, Hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong Mot, pusong dalisay, Aking ikakalat. (koro)

 • PAGHAHANDOG

  Ang himig Mo ang awit ko,

  Lahat ng itoy nagmula sa Iyo. Muling ihahandog saYo,

  Buong puso kong inaalay saYo. Koro: O, Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, Aming buhay at kakayahan, Itoy para lamang sayong kalwalhatian

  Ang tanging ninanais ko,

  ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko,

  wala nang kailangan, sapat na ito.

 • BIYAYANG MULA SAYO

  Biyayang mula saYo na galing sa kamay Mo

  Siyang handog naming naway tanggapin Mo.

  Tinapay at alak sa aming mga palad

  SaYo ay siyang alay sa amiy bubuhay.

  Pagkain ng buhay, kaluluwa at katawan

  Lakas sa paglalakbay, liwanag at daan.

 • UNANG ALAY

  Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo Tanda ng bawat puso pagkat inibig Mo Ngayony nanalig, nagmamahal saYo.

  Tinapay na nagmula sa butil na trigo,

  Pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas

  inuming nagbibigay lakas.

  Lahat ng mga lungkot ligayat pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko inaalay kong lahat

  buong pagkatao ito ay isusunod saYo.

 • PAG-AALAY

  Panginoon, aming alay Itong alak at tinapay Sa altar Mo ilalagay

  tanggapin sa Iyong kamay.

  Alay namin aming buhay bawat galak at lumbay

  Bawat pangarap naming taglay Sa palad mo ilalagay.

  Lahat ng aming mahal sa buhay Lahat n gaming aring taglay

  Talino at kalayaan saYo ngayon iaalay.

  Itong alak at tinapay Magiging si Kristong tunay Gawin pati aming buhay Pagkat saYo dumalisay.

 • MULING HANDOG

  Kunin O Diyos ko, yaring alay saYo Aking kalayaan, aking kalooban Isip at gunita, buong pusot diwa Muling inihahandog, muling idinudulog. Koro: Lahat ng itoy nagmula saYo Muling iniaalay saYo. Mag-utos ka Panginoon ko Dagling tatalima ako. Ipagkaloob Mo, wagas na pag-ibig Mo Walang kailangan, lahat tatalikdan. Koda: OoohtatalikdanOooh

 • PAGHAHANDOG SA SARILI Hontiveros, sj

  Kunin Mo, O Diyos at tanggapin Mo

  Ang aking kalayaan ang aking kalooban Ang isip at gunita ko.

  Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, Lahat ay aking alay sa iyo.

  Mula sa iyo ang lahat ng ito, Muling kong handog sa Iyo.

  Patnubayan Mot paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo.

  Mag-utos ka Panginoon ko, Daling tatalima ako,

  Ipagkaloob Mo lamang Ang pag-ibig Mo ang lahat tatalikdan ko.

 • PAGHAHANDOG SA SARILI

  Fransisco, sj

  Kunin Mo, O Diyos at tanggapin Mo Ang aking kalayaan ang aking kalooban

  Isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, ng loob ko,

  Ay aking alay sa iyo.

  Nagmula sa iyo ang lahat ng ito, Muling kong handog saYo.

  Patnubayan Mot paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo.

  Mag-utos ka Panginoon ko, Daling tatalima ako,

  Ipagkaloob Mo lamang Ang pag-ibig Mo ang lahat tatalikdan ko

  tatalikdan ko

 • ANG TANGING ALAY KO

  Salamat sa Iyo, aking Panginoong Hesus Akoy inibig Mo at inangking lubos.

  Koro:

  Ang tanging alay ko saYo aking Ama, Ang buong buhay ko pusot kaluluwa,

  Di na makayanang maipagkaloob, Mamahaling hiyas ni gintong nilukob,

  Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin,

  Ang tanging alay ko nawa ay gamitin, Ito lamang Ama wala ng iba pa

  aking hinihiling.

  Di ko akalain na ako ay binigyang pansin, Ang taong tulad koy di dapat mahalin.

 • DIYOS NG PAG-IBIG

  Pag-ibig ang Siyang pumukaw

  Sa ating puso at kaluluwa.

  Ang Siyang nag-dulot sa ating buhay

  (liwanag sa dilim)

  ng gintong aral at pag-asa.

  Pag-ibig ang Siyang buklod natin,

  Di mapapawi kailanpaman.

  Sa pusot diwa tayoy isa lamang,

  Kahit na tayoy magkawalay.

 • Cont. DIYOS NG PAG-IBIG

  Koro:

  Pagkat ang Diyos natiy Diyos ng pag-ibigbigo,

  Magmahalan tayot magtulungan.

  At kung tayoy ay huwag limutin na may Diyos

  (tayo may nagmamahal) tayong namamahal

  Sikapin sa ating (pagtungo ipamalita)

  Pagsuyo ating ikalat sa buong mundo.

  Pag-ibig ni Hesus (Ang) na Siyang sumsakop sa

  (bawat) mga pusong uhaw sa pag-suyo.

  Koda:

  Diyos ay Pag-ibig Diyos ay Pag-ibig

 • SAYO LAMANG

  Puso koy binihag Mo, sa tamis ng pag-suyo Tanggapin yaring alay,

  Akoy Iyo habang buhay.

  Aanhin pa, ang kayamanan, Luho at karangalan?

  Kung Ikay mapasakin, Lahat na nga ay kakamtin.

  Koro: SaYo lamang ang puso ko, SaYo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdalita, pagtalima Aking sumpa

  Tanggan kong kalooban, sa Iyoy nilalaan,

  Dahil antas ng pag-suyo, tumalima lang saYo.

 • TANGING YAMAN Koro:

  Ikaw ang tanging yaman Na dilibusang masumpungan, Ang nilikha Mong kariktan, Sulyap ng Yong kagandahan.

  Ikay hanap sa twina

  Nitong pusong Ikaw lamang ang saya.

  Sa ganda ng umaga, nangungulila saYo sinta.

  Ikay hanap sa twina sa kapwa ko Kita laging nadarama.

  Sa Iyong mga likha, hangad pa ring masdan ang Yong mukha.

 • SINO AKO? (HARAM SA DIYOS)

  Hiram sa Diyos ang aking buhay

  Ikaw at akoy tanging handog lamang. Di ko ninais na akoy isilang

  Ngunit salamat dahil may buhay.

  Ligaya ko na akoy isilang, Pagkat tao ay mayroong dangal.

  Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan.

  Kung di ako umibig