BIOREACTION: Niger Delta

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

5th year architecture student proposal to transform an abandoned oil platform in Nigeria into an institute of learning and living.

Transcript of BIOREACTION: Niger Delta

 • )069,(*;06550.,9+,3;(

  (5;65065,=(+(4(9;05,A

  [O@LHY*VTWYLOLUZP]L(YJOP[LJ[\YLWYVQLJ[

 • c

  +H` 7YLTPZL

 • ;OL5PNLY+LS[H PZVULVM [OLTVZ[IPVSVNPJHSS`KP]LYZLHUKKLUZLYLNPVUZVU[OLWSHUL[/V^L]LY[OLKPZJV]LY`VMJY\KLVPS`LHYZHNV OHZ SLK [V LJVSVNPJHS HUK WVSP[PJHS KHTHNL [OH[ OHZ HSS I\[KLZ[YV`LK [OLVUJL [OYP]PUN YHPUMVYLZ[JVTT\UP[ ` 0U [OLPY YLSLU[SLZZX\LZ[ MVY [OL :^LL[)VUU`*Y\KL [OLT\S[PUH[PVUHS JVYWVYH[PVUZOH]L I\PS[ HU PUMYHZ[Y\J[\YHS UL[^VYR MVY [OL L_WSVYH[PVU L_[YHJ[PVUHUKZ[VYHNLVMVPS5V^[OH[THU`[OLJVTWVULU[ZVM[OH[UL[^VYRHYL ILNPUUPUN [V MHPS LP[OLY K\L [V SHJR VM THPU[LUHUJL SHJR VMWYVK\J[PVUVY]PVSLUJLMYVTSVJHSWHYHTPSP[HY`NYV\WZ[OLWYVWYPL[VYZHYL HIHUKVUPUN [OVZL JVTWVULU[Z>OH[ [OL` SLH]LILOPUK PZ H ^YL[JOLK HUK \USP]LHISLLU]PYVUTLU[HS KPZHZ[LY I\[ [OLYL HYLWSHU[Z HUPTHSZ HUKWLVWSL^OV Z[PSSSP]L[OLYL(UK[OL`^PSSJVU[PU\L [V SP]L [OLYLILJH\ZL P[ PZ[OLPYSHUK;OPZWYVQLJ[ZW\YWVZLPZ[VKVJ\TLU[[OL [OLVYL[PJHS [YHUZMVYTH[PVU VM HUL_PZ[PUN \USP]LHISL HYLH IHJR PU[V HULU]PYVUTLU[^OLYLHJVTT\UP[`JHUSP]LHUKL]LU[OYP]L 0[^PSSIL[OH[]LY`JVTT\UP[`[OH[JH[HS`ZLZ[OL[YHUZMVYTH[PVUVM[OLPYV^ULU]PYVUTLU[[VZ\P[[OLPYULLKZ3\JRPS `[OH[PZ[OL5PNLYPHUZZWLJPHSP[ `;OL`VM[LUZH `0M`V\JHUSP]LPU5HPQH`V\JHU[OYP]LHU`^OLYLLSZL;OPZJOHYHJ[LYPZ[PJPZ[OLYLZ\S[VMHJLU[\Y`VM\UPUOPIP[LKMVYLPNUL_WSVP[H[PVUHUKHUVWLUS`JVYY\W[NV]LYUPUNIVK `0U[OL+LS[H[OLJVYY\W[PVUHUKL_WSVP[H[PVUPZZVJVUJLU[YH[LK[OH[[OLWLVWSLOH]L[HRLU[VHYTZ(M[LYM[LLU`LHYZVM]PVSLU[JVUPJ[[OLZP[\H[PVUOHZVUS`ILJVTLTVYLJVTWSL_HUKPU[OL^VYZ[VM^H`Z6PSZWPSSZOH]LPUJYLHZLKL_WVULU[PHSS`K\L[V [OLLMMVY[ZVM [OLWHYHTPSP[HY`NYV\WZ [VZ[LHSVPS MYVT]HUKHSPaLKPUMYHZ[Y\J[\YL PUVYKLY [VWH` MVY^LHWVUZ;OL+LS[HOHZILJVTLVULVM[OL^VYZ[WSHJLZ[VSP]LPU[OL^VYSK3PRL L]LY`^OLYL LSZL PU 5PNLYPH [OLWLVWSL ULLK [V UK H ^H` [V THRLP[^VYRVU[OLPYV^UHUK[OL`^PSS 0UHJVU]LYZH[PVU^P[O+Y(U[OVU`(KLIH`VOL[VSKTL;OLWYVISLTPZ[OLWLVWSL;OLZVS\[PVUT\Z[HSZVIL[OLWLVWSL(Z[OLOLHKVM[OLHYJOP[LJ[\YLKLWHY[TLU[H[[OL

 • +H` 4,;/6+*65;,5;:*67,7YLTPZL7HZ[7YLZLU[-\[\YL:L[[PUN)\PS[,U]PYVUTLU[5H[\YHS,U]PYVUTLU[

  +LZPNU7YLJLKLU[Z;OHURZ

  :P[L(UHS`ZPZ

  3VJHS7YLJLKLU[Z

  )LNPU(NHPU,SZL^OLYL

  0UP[PHS+LZPNU7YVNYHT7YVNYLZZPVU

  +YH^PUNZ:[\K`4VKLSZ

  -PUHS+LZPNU+L[HPS4VKLS+PNP[HS7LYZWLJ[P]LZ-PUHS+YH^PUNZ*OYVUVSVN`

  4H[LYPHS;H_VUVT`4VKLS:HS]HNLK:V\YJL

  6MMZOVYL9PN-V\UK

  3PML:HML[`9LKLZPNU

  +H`

 • :PUJL 0 OH]L UV[ `L[ ILLU [V [OPZL_HJ[ ZP[L [OPZ KVJ\TLU[ ^PSS IL HJ[PVUHS HJJV\U[ ^YP[[LU HIV\[ [OLJVTWYLOLUZP]L WYVQLJ[ HZ P[ JV\SKO`WV[OL[PJHSS`\UMVSK;OLHJJV\U[ZVMQV\YUHSPZ[ZH\[OVYZOPZ[VYPHUZHUKT`5PNLYPHUMYPLUKZ^PSSIL[OLPUZWPYH[PVUMVY [OLJOHYHJ[LYZHUKL]LU[Z^P[OPU6ULJV\SKL]LUZH`[OH[[OPZ^VYRPZKLKPJH[LK[V[OVZL^OVOH]LYPZRLKL]LY`[OPUN[VNHPU[OVZLHJJV\U[Z[V[LSS[OLZ[VYPLZVM[OVZL^OVHYLPU]PZPISL[OVZL^OVZ\MMLYPUKPYLJ[S`MYVTV\YSH]PZO^H`VMSPML;OL ZL[[PUN MVY [OPZ [YHUZMVYTH[PVU PZ VUL VM [OL [OV\ZHUKZ VMHIHUKVULKVPSZWPSSZ PU [OL5PNLY+LS[H0^PSSKVJ\TLU[P[MYVT[OLWLYZWLJ[P]LVMHUHYJOP[LJ[[OH[OHZ[YH]LSSLK[VHZWLJPJWSHJLPU[OL5PNLY+LS[HPUVYKLY[VILHWHY[VM[OPZ[YHUZMVYTH[PVU;OLYL^PSSILZP_VM\ZMYVTKPMMLYLU[KPZJPWSPULZ\UPLKHZH[LHT[OH[^PSSTV]L[V[OLZP[LHUKILNPUYLTLKLH[PUN[OLHYLH;OLSVJHSWHYHTPSP[HYPLZ^PSSZ[HUKN\HYK[OYV\NO [OL^LLRZHZ [OLZWPSS PZ JVU[HPULK YLULKHUKZLU[V\[PUIHYYLSZ[V[OLISHJRTHYRL[[VWYVK\JLZ[HY[\WJHWP[HS(S[OV\NO[OLYLPZUV[HULLKMVYT\JOILJH\ZL[OLZP[LOHZWSLU[`VMPUK\Z[YPHSKLZPNUHISL[VILYLW\YWVZLKPU[VHYJOP[LJ[\YL(M[LYH`LHY[OLVPSPZHSSI\[NVULHUKJSV[OLZHYLILPUNO\UNV\[[VKY`V]LYWPLJLZVM[OLV^Z[H[PVU(UV[OLY`LHYSH[LY[OL[YLLZHYLIHJR[VM\SSOLHS[O^OPSLJVYUHUKJHZZH]HHYLNLYTPUH[PUNPUOHSMVM[OLWSHJLZZLLKZ^LYLWSHU[LK(ZTVYLWLVWSLJVTL [OLULLKHYPZLZMVYHTVYLWLYTHULU[[YHUZMVYTH[PVU@L[ P[Z[PSS MLLSZ SPRL^LHYLZX\H[[PUNHUKP[ZOV\SKMLLSSPRLOVTL;OLKLZPNUWYVJLZZOHZKPJ[H[LK [OLJOYVUVSVN`VM[OL QV\YUHS(ZKPMMLYLU[L_LYJPZLZ HUK HUHS`ZLZ OH]L ILLUWLYMVYTLK PU [OL Z[\KPV [OL UKPUNZOH]LILLU^YP[[LUHIV\[PU[OLQV\YUHSHZ [OV\NO [OL UKPUNZ VJJ\YYLK VUZP[L PUYLHS [PTL ;OL QV\YUHS PZ\ZLKHZHTLHUZ MVYVYNHUPaPUN[OLPUMVYTH[PVUMV\UKK\YPUN[OLKLZPNUWYVJLZZHZ^LSSHZJYLH[PUNHULU]PYVUTLU[ PU [OL PTHNPUH[PVUZVM [OVZL^OV YLHK[OPZ

 • +H` 7(:;79,:,5;-

 • ;OPZZP[L^HZJOVZLUILJH\ZLP[ PZHJVUJLU[YH[PVUVMHSS[OH[^OPJOPZ[Y\S`L]PS0[PZUV[[OLVUS`VMP[ZRPUKI\[P[PZHTVUN[OL^VYZ[PU[OL^ VYSK;OL5PNLY+LS[HOHZILJVTLHUL_[YLTLS`JVTWSL_Z`Z[LTVMPZZ\LZZPUJL[OL,\YVJLU[YPJ^ VYSKKPZJV]LYLKP[Z^ LHS[OVMUH[\YHSYLZV\YJLZPU[OL[OJLU[\Y `;OPZPZ^OLYL[OL:SH]L*VHZ[TLL[Z[OL6PS9P]LYZ:PUJL [OL([SHU[PJ:SH]L;YHKL^HZHIVSPZOLKI` [OL[OJLU[\Y `5PNLYPHOHZILLUL_WSVP[LK MVY P[ZVPSZ YZ[WHSTVPS [OLUJY\KLVPS4\S[PUH[PVUHS JVYWVYH[PVUZ OH]L ILLU L_[YHJ[PUN JY\KL VPS MYVT [OL5PNLY+LS[HZPUJLP[ZKPZJV]LY`PU6NVUPSHUKJPYJH (UK ZPUJL [OLU [OL` OH]L ILLU ZWPSSPUN JY\KL VPS PU[V [OLYP]LYZ ;OLNV]LYUTLU[KVJ\TLU[LKZWPSSZ V]LY [OL SHZ[ `LHYZWYHJ[PJHSS` VUL HKH`I\[ HUHS`Z[Z Z\ZWLJ[ [OL YLHS U\TILYTH`IL[LU[PTLZOPNOLY;OL5PNLY+LS[HPZVULVM[OL^VYSKZTVZ[WVSS\[LKYLNPVUZ )\[ ILMVYL HSS [OH[ [OLYL ^LYLHWWYV_PTH[LS` L[OUPJ NYV\WZ VMMHYTLYZ HUK ZOLYTLU /V^ OHZ VPS L_[YHJ[PVUHMMLJ[LK[OLZOPUNHUKMHYTPUNPUK\Z[YPLZ&0[ZOHZILLUZSV^S`ZWPSSPUNMYVTHUL[^VYRVMWPWLSPULZPU[V(MYPJHZSHYNLZ[UL[^VYRVMYP]LYZ(UK[OH[UL[^VYRVVKZ[OYV\NOV\[[OL`LHYZWYLHKPUNVPS[OYV\NOV\[[OLKLUZLHUKKP]LYZLTHUNYV]LMVYLZ[ 5V^[OL`HYLHWVW\SH[PVUVMTPSSPVU(S[OV\NO [OPZ PZ^OLYLHWWYV_PTH[LS`VM5PNLYPHZ[V[HSPUJVTLVYPNPUH[LZHSTVZ[UVULVMP[ZPUJVTLPZKPZ[YPI\[LK[V[OLWLVWSLVM[OL+LS[H9LNPVU(UKPM` V\JOLJR[OLPYN\YLZJVTWHUPLZSPRL:OLSS*OL]YVUHUK;L_HJVOH]LWHPKV\[IPSSPVUZVMKVSSHYZI\[[V[OLVWLUS`JVYY\W[5PNLYPHUMLKLYHSNV]LYUTLU[4\JOVM[OH[^HZ[VPNUVYLLU]PYVUTLU[HSHUKO\THUYPNO[ZYLN\SH[PVUZ3LZZ[OHUVULWLYJLU[VM[OLJV\U[Y`ZPUJVTL^HZZWLU[VUW\ISPJWYVQLJ[ZPU[OLKLS[H;OLYLHYLUVOVZWP[HSZ[OLYLHYLUVZJOVVSZ[OLYLPZUV[OPUN@L[[OPZPZHYPJOHYLH0JHUUV[HJJLW[[OH[WHYHKV_ ;OPZZWLJPJ ZP[L HU HIHUKVULK VPS ZWPSSTUVY[OVM,^VRPYPHU0QH^ZOPUN[V^URTZV\[OVM)H`LSZH:[H[LZJHWP[HS@LUHNVH^HZUV[JOVZLU MVYILPUN\UPX\LI\[MVYILPUN[`WPJHS0OH]LPKLU[PLKVULVM [OV\ZHUKZVMWSHJLZ PU)H`LSZH:[H[L[OH[OH]LH[SLHZ[ VUL VM LHJO VM [OL MVSSV^PUN JVUKP[PVUZ! HU PSSLNHSS` I\YUPUNNHZHYLHUHJ[P]LVPSZWPSSHUHIHUKVULKV^Z[H[PVUHUKHKVaLUWPWLSPULZ (SSVM[OLWSHJLZPU[OL+LS[HILSVUN[VHUL[^VYRVMKHTHNLKHUKVY\UTHPU[HPULKPUMYHZ[Y\J[\YL[OH[PUJS\KLZRTVMWL[YVSL\TWPWLSPUL)LJH\ZL[OLWPWLSPULZHYLIL[^LLUHUK`LHYZVSK[OL`HYLILNPUUPUN [V SLHRK\L [VJVYYVZPVU6U [VWVM [OH[ [OLYLHYLU\TLYV\ZWHYHTPSP[HY`NYV\WZ[OH[KHTHNL[OLWPWLZPUVYKLY[VZ[LHS[OLVPSHUKYLULP[[OLTZLS]LZ;OLWPWLZJVTLHYLPUI\UKSLZ[OH[JHY]L[OYV\NO[OLUL[^VYRVMYP]LYZ^P[OV\[JVUZKLYH[PVUMVY[OLLU]PYVUTLU[VYWLVWSL^OVVJJ\W`[OLHYLH,^VRPYPPZQ\Z[VULVMTHU`[V^UZZWSP[I` RT VM [OLZL WPWLZ HUK H[ [OLOLHKPZ^OH[^PSSILJVTLHWSHJL )\[YPNO[UV ^P[PZ[OLZP[LVMHUHIHUKVULKVPSZWPSS(UK[OLWLVWSLHMMLJ[LKI`P[OH]LILLU[HRPUN]PVSLU[HJ[PVUMVYZL]LYHS`LHYZ)\[ [OH[ OHZ VUS`THKLTH[[LYZ^VYZL HUK UV^ [OL 0QH^ WLVWSLT\Z[UKHUL^ZVS\[PVU

  09051\S`

  -YLK )Y\TL 6PS7PWLSPUL=HUKHSPaH[PVUPU[OL5PNLY+LS[H!;OL>H`6\[

  5H[PVUHS.LVNYHWOPJ

  ;OL.\HYKPHU

  2LU:HYV>P^H(\[OVY

 • +H` :,;;05.

 • +H`!'@LUHNVH

  ;OYLL KH`Z HNV [OL 5PNLY +LS[H7LVWSLZ =VS\U[LLY -VYJL 5+7=-H[[HJRLK HU VPS WYVK\J[PVU WSH[MVYTZV\[OVMOLYL;OLYL^HZUV^VYKHIV\[[OLZWLJPJZZVP[JV\SKOH]LILLUIVTILKVYQ\Z[ I\URLYLK,P[OLY^ H `[OLYL^ HZJY\KLVPSZWPSSPUNPU[V[OL^H[LY>OLUP[VVKZHUKP[^PSSZVVU[OLVPS^PSSJVU[HTPUH[LL]LY`[OPUNPU[OLHYLH;OPZPZV\YJOHUJL

  +H`!'@LUHNVH,^VRPYP

  ;OLZ\UYPZLTHRLZTLHWWYLJPH[LILPUNOLYL0[PZ[OLKH^U;VKH`^L[HRLHIVH[HIV\[RT[V[OLZV\[O;OLKYP]LYZH`ZP[^PSSVUS`[HRLHUOV\YZ[PTLH[TVZ[I\[P[HS^H`Z[HRLZSVUNLY;OLYL^PSS IL JVTWSPJH[PVUZ I\[ ^L ^PSSPTWYV]PZL7YVTW[ULZZ PZU[HWYPVYP[`PU5PNLYPHHU`^H `(S[OV\NO[OLLHYSPLY^LNL[[V[OLWHSHJL PU,^VRPYP [OLIL[[LYV\YJOHUJLZ^PSSIL>L^PSSILVU[OL*OPLMZ[PTLHUK[Y`PUN[VNHPUOPZMH]VY/V^KV0KV[OH[&>LHYLJVTPUN[VOPTYZ[[VL_WSHPUV\YTV[P]LZHUKTL[OVKJSLHYS`[VOPTZV [OH[OL^PSSNYHU[\ZOPZ ISLZZPUNVY [OL SPRLZ 0ILSPL]LP[ PZ TVYL VM H MVYTHSP[` [OHU HU`[OPUN +65; /(5+ ;/, */0,-(5@;/05.>0;/@6

 • :L[[PUN50.,9+,3;(

 • 50.,9+,3;(9,.065

  ,>620907VW#

 • VMV]LY()(5+65,+603:7033:YLWVY[LKZPUJL

  WPWL

  VPS

  YPNZ

  HYLZ

 • +H`)

 • +H` !'[OL:P[L

  >L HYL KLUP[LS` JVTPUN IHJR [VTVYYV ^ (S[OV\NO 0 ^HSRLK [OLWLYPTL[LYHUKT\JOVM[OLHYLHVM[OL^OVSLZP[L[OLYLPZZVT\JOWV[LU[PHSS` YL\ZHISLZ[\MMOLYL(YV\NO PU]LU[VY`^HZTHKLHZHUH[[LTW[ [VJH[LNVYPaL [OLTH[LYPHSZHJJVYKPUN[V [OLPYWVZZPISLLUK\ZLZ>P[OPULHJOJH[LNVY` PZHZWLJ[Y\TVM\ZHIPSP[ `HZZVTLVM[OLVPSPUMYHZ[Y\J[\YLPZKHTHNLKMYVT[OLH[[HJRHUKZVTLULLKLKYLWSHJPUN`LHYZHNV9PNO[UV^P[PZVUS`HSPZ[0[PZ[OLV[OLY[^V^OVHYLPU[VVKLLW;OH[ZWPSSPZU[HZZSV^HZ^LL_WLJ[LKHUKP[[\YUZV\[[OH[ VPS ^HZ HSYLHK` ZWPSSPUN V\[ MYVT\UKLY [OL WSH[MVYT SVUN ILMVYL [OLH[[HJR;OLYLHYLHSYLHK`JSV[OLZOHUNPUN\WVU[OLV^Z[H[PVULX\PWTLU[I\[[OPZWSHJLPZMHYMYVTPU]P[PUNHZVM`L[

  +H`!'[OL:P[LPU]LU[VY`

  >HSLHUK [OLV[OLYIPVSVNPZ[OH]LOVULK PUVU [OLZWV[^OLYLVPSPZ ZWPSSPUN V\[ 0[ PZ HIV\[ TL[LYZ KPYLJ[S` \UKLY [OL WYVK\J[PVUWSH[MVYT^OPJO^PSSOH]L[VIL PUQLJ[LK^P[ONYV\[[VZ[VW[OL SLHR;OH[PZHWYPVYP[ `HUKZVPZL_[PUN\PZOPUN[OLHYL^OPJOZOV\SKOH]LILLUKVUL`LHYZHNV

  +H`Z[PSS'[OL:P[L

  (M[LY P[ YHPULK HSS UPNO[ SHZ[ UPNO[ P[VJJ\YYLK[VTL[OH[[OL+LS[HPZHVVKWSHPUHUKP[PZJ\YYLU[S`[OL^ L[ZLHZVUHZ[OLYLPZUVZ\TTLYVY^ PU[LY0UZ[LHKP[PZQ\Z[OV[HUKO\TPK`LHYYV\UK>LHYLSVJH[LKH[HIV\[KLNYLLZUVY[O SH[P[\KL ZV [OLYL PZ WSLU[` VM KPYLJ[ YHKPH[PVU [V NV HYV\UK/V^L]LYK\YPUN[OL^L[ZLHZVU[OLYLHYL[VVTHU`JSV\KZMVYHU`RPUKVM7=Z`Z[LT[VWYVK\JLHU`Z\MJPLU[HTV\U[VMLSLJ[YPJP[ `;OLYLHYLOV^L]LYWSLU[`VMWHST[YLLZVUZP[L[OH[WYVK\JLWHSTVPS^OPJOJHUILLHZPS`[\YULKPU[VIPVKLPZLS;OLH\_PSPHY`HYLHK\IILK[OLNYV\UKZ^PSSTVZ[ SPRLS`IL[OLWSHJLMVY[OPZZVY[VMVWLYH[PVU[VVJJ\YHSS JVTWVZ[PUNHUKHNYPJ\S[\YLHZ^LSS)\[ YZ[ P[ULLKZ[V IL YLTLKPH[LK MYVT:\WLYM\UK Z[H[\Z [V IYV^ULSK ILMVYL HU`HNYPJ\S[\YHSLUKLH]VYZJHUILZLYPV\ZS`W\YZ\LK,]LUPM^LKVNL[[OLIYV^ULSKZL[\WHUKILNPUYLTLKPH[PVU^L^PSSULLKHNYLLUOV\ZL [VWYVK\JL MVVK MVY [OLVM\Z^OV^PSSPUP[PHSS`SP]LOLYL

  +H`HSSHSVUN[OLYP]LY

  (Z^L^LYLJY\PZPUNPUV\YZWLLKIVH[IHJRHUKMVY[OMYVT,^VRPYPHUKHML^V[OLY]PSSHNLZPU[OLHYLH^ LUV[PJLK[OH[[OLNHZHYLZ^ LYLHSTVZ[HS^H`ZI\YUP