Bildiriler Kitabı TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri ... In the presentation application...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bildiriler Kitabı TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri ... In the presentation application...

 • TMMOB Metalurj i ve Malzeme Mühendisleri Odas ıBildir i ler Kitab ı

  102518. Uluslararas ı Metalurj i ve Malzeme Kongresi | IMMC 2016

  Endüstri 4.0 Döküm Sektörü İçin Bir Fırsat mı, Yoksa Tehdit mi? • Industry 4.0, Is It an Oppurtunity or a Th reat to the Foundry Industry?

  Yaylalı Günay

  Günay Danışmanlık - Türkiye

  ÖZET:

  Dünya kayn n n azalma enerji üretim yap n n de mi ve ürünlerden beklentilerin artma üretim sistemlerinde dünyada farkl yakla mlara yol açmaktad . Maliyet rekabeti sürekli yenilik beklentileri ay sal bir yap n n getirdi i avantajlar klasik üretim sistemlerinde radikal de kliklere neden olmaktad r. Sadece robotla n çal üretim tesislerinde ya an n birçok problem nedeni ile “makina ve insan n yeni üretim anlay nda berab n n verim d gözlenilmektedir.

  Say al dünyan n olanak ile makinalar insanlarla ve makinalar kendi aral nda haberle ek ürünlerin kavramsal olarak y lma dan son kul n eline u ma üreci 21.yüzy l sanayi evrimi veya sanayide rönesans veya k aca Endüstri 4.0 olarak adland mak

  Döküm sektörü otomotiv ve enerji üretimi gibi ana pazarlar nda yap sal de i iklikler nedeni ile kapasite kaybederken gerek yeni pazarlar kazanma ve rekabetcili ini artt ma yönünden yeniden yap lanmal

  Klasik üretim tar n n ve k yetene inin ön planda oldu döküm sektöründe sadece dökümcülerin ak llanma k rekabet için yetmemek er say sal dünyada fabrikala a ak gerekmektedir.

  Tebli de ak ll retim esasla na göre döküm tesislerinde Endüstri 4.0 anlay n n hangi alanlarda ve na uygulanabil ne gibi yap d ikliklerden geçilmesi gerekti i dünya döküm tesislerinde uygulama örnekleri ve Türkiye’dek malar an mak

  Anahtar sözcükler: Endüstri 4.0 ak döküm fabrikala makina ve insan ara yüzü döküm sektörü

  ABSTRACT:

  Diminishing world resources change in the structure of energy production and increased expectations from products are forcing a transformation in the world manufacturing systems. Aided with the advantages provided by the digital world competition in costs and continuous novelity expectation are all causing radical changes in the classical manufacturing systems. Due to the many misfailures experienced with the intensive use of plain robotic system it has now being considered that co-operation of “Man” and “Machines” will be more productive in the new manufacturing systems.

  The new reality of creation of products from concept to the end product with information exchange of machines among themselves and also machines with humans via the support of digital world capabilitie is now named as the 21st Century Industry Revolution or “Renaissance of the Industry” or simply Industry 4.0.

  Foundry industry losing capacity and markets with the structural changes in the best customers as automotive and energy requires to be restructured to gain access to the new markets and retain their competitiveness.

  In an industrial sector as the foundry business where classical production systems dominate and depend mostly on human capab production facilities have to be smartly designed and operated as well as the foundrymen being smarter.

  In the presentation application possibilities of Industry 4.0 in foundries structural changes that will be required examples from world foundries adopting Industry 4.0 and applications in Turkey are being detailed.

  Key Words: Industry 4.0 smart foundries man-machine interface foundry sector

  G

  DÜNYADAK YAPISAL GEL MELER:

  Önümüzdeki on y lda global dünyay 3 temel trendin ekillendirece i beklenilmektedir:

  a) a vadeli etkileri neredeyse günlük olan toplam talebin zay flamas ve dönü en enerji piyasa b) Yap sorunlar n en güçlü ve de mez trendleri olan ken me ve nüfusun ya anma c) -Belirsiz ve de kenlik gösteren teknolojik innovasyonlar ve global ba l k.

  Yeni teknolo üretim tekniklerini en ndan prototip olarak bir alanda deneyip seri üretim ve pazar sistemlerinin at l m yeniliklerle takviye edilmes gelecek pazarlarda yer

  nma o n t mak Küçük ler büyümekte at l m yapamayan büyük irketler ise gerilemektedir. (1)

  nin yeni malzemeler ve üretim metod n n kullan ma h nm yeni fiyat-maliyet dengelerinin yeni rekabet ko ulla n n yeni i -insan kilerinin yeni ürün- mü ba l n n kurulmas n gerektirecektir. Birbiriyle

  m kuran makin nsuz ba mkan k ve ba ürün dört boyutlu bask kniklerinin üretimde girdi alan ve girdi veren sektör ba n de me süreçlerini h zla de irecektir. kil 1) Bütün bunlar n sonunda 20.YY son ndan itibaren önem kaybeden “üretim” dünyada tekrar gözde hale gelmektedir. kil 2) (31)

  Üretim rendler: 1) A ll üretim esa na uyan fabrikalar

  2) Ürün üretim süresinin k klemeye tahammül yok)

  3) Ya nan nufus (Çin vs genç ve ucuz üretim eleman n art k çözüm olmaktan ç yor)

 • UCTEA Chamber of Metallurgical & Materials Engineers Proceedings Book

  1026 IMMC 2016 | 18th International Metallurgy & Materials Congress

  herkesden

  fonksiyonu olan)

  6) Ekolojik sürdürülebilirlik

  yönleri (16)

  Üretim güç ve hevesinin kaybedilmesi (34)

  =

  Ürün konsepti, üretimi, ürüne göre tesis

  bulut, internet ve eri

  . Binlerce

  ve dir. (2, 3)

  m edilmektedir. Her türlü tesiste ve süreçte sonsuz s

  Bu d ek dünyalar birbirine

  makinalar (6)

  (16)

  - ilip, üretim

  Endüstri erine . (29)

  k uygulamalar küçük de

  ENDÜSTRI 4.0 NEDEN ÖNEMLI? -

  z -Endüstri 4.0 tüm üretim süreçlerine daha fazla esneklik ve özgürlük getirebilecek s . -

  inal maliyeti oldukça

  - . Bu çerçevede

  ana hedef, imalat süreçlerinin bütünsel olarak, yani üretkenlik, da optimizasyonunu

  -Endüstri

  dir. (26)

  -Esneklik

  -

  -

  -

  - nalar

 • TMMOB Metalurj i ve Malzeme Mühendisleri Odas ıBildir i ler Kitab ı

  102718. Uluslararas ı Metalurj i ve Malzeme Kongresi | IMMC 2016

  -

  - n fabrikalar

  - ler

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ulanmakta olup,

  (7, 18)

  1) Esnek

  5) Bilginin

  7) Önleme, önceden hissetme ve optimizasyonun

  2)

  3) Tüm

  zeka,

  5) Güçlü ve etkin internet-

  data sist

  düzenleyen makinalar

  9) Süreçlerden ve sonuçlardan sapma halinde, operator ile direkt veya uzaktan kumanda ile temas

  ve müdahele

  kavramlarla üretim ve ürünün yönetilmesi hususu iyi bir

  nabilmektedir.

  Genelde, bu müdahelede

  iyetler gereksiz

  süreleri en aza indirilmektedir.

  -Tüm makina ve robotlar tek bir merkezden yönetilmekte ve Koruyucu ve önleyici

  hareket edilmektedir.

  sapmalar gibi bir çok husus kayda geçirilip, ürün etkilenmeden ilmektedir.

  Endüstri 4.0 tüm üretim, planlama, sevkiyat, kalite ve sonunda

  bu beklentinin

  optimum düzeye inilmesi -

 • UCTEA Chamber of Metallurgical & Materials Engineers Proceedings Book

  1028 IMMC 2016 | 18th International Metallurgy & Materials Congress

  operatörlerden yararlanma,

  edeni ile para ve kalifiye eleman

  -

  planetimize daha az zarar verecektir.

  - etkin olmakta

  Ana felsefe:

  .

  1) Kalite: -üst kalite parametrelerinden SPC alt-

  dir (i- üst limitlerin geçilmesi halinde, üretim durdurulmakta, ilgili

  nceki makina veya

  geçerek gereksiz ara

  gönd

  2) Üretim planlama: Planlanan üretim haricinde ek bir

  kalamayaca iletmektedirler.

  (25)

  Tesis ve

  sa sürede ve üretimi

  4) Üretim: Üretim için gerekli olacak

  girilmektedir. Her türlü ham

  sto .

  edilmesi ile gereksiz m r.

  -Endüstri 4.0 için daha fazla . Hata

  li

  . ihtiyaç olacak .

  . (10)

  dir.(13) Yeni üretim tesislerinde insan

  olacak .

  1) kalifiye

  2)

  ektedir.

  3) inde

  ye (12)

 • TMMOB Metalurj i ve Malzeme Mühendisleri Odas ıBildir i ler Kitab ı

  102918. Uluslararas ı Metalurj i ve Malzeme Kongresi | IMMC 2016

  4)

  ride Endüstri

  -Endüstri 4.0 sadece toplama sistemi ile makina yükleri, makina yönlendirme, hava

  verimleri

  Sanayinin ana sürükleyicisi otomotiv sanayinde

  (19)

  olacak sistemlerin a

  Döküm tesisleri ve üretim me

  beklenilmelidir.

  hala tam ola

  Döküm 4.0 denilmekte. urulup,

  (31)

  A) Üretim yönetiminde döküm sektörü için mevcut durum-

  -Hammadde ve : elle veya basit bilgisayar p etkisinde.

  - Sisteme el ile girilmekte

  - veya bir

  -Ocak eritme: El ile

  - El ile

  - El ile (Aralarda önemli

  - El ile

  - : El ile

  - : El ile

  -Maça üretimi: El ile

  -Temizleme: .

  -Sevkiyat:

  sürelerinde

  girmektedir.(4)

 • UCTEA Chamber of Metallurgical & Materials Engineers Proceedings Book

  1