bijlagen (pdf, 394 kB)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of bijlagen (pdf, 394 kB)

 • Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

  Bijlagen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  89

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 89

 • Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging 90

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 90

 • Bijlage I Begrippenlijst 93Bijlage II Literatuurlijst 98Bijlage III Technieken ter voorkoming van emissies naar water

  en lucht 99Bijlage IV Samenvatting waterkwaliteitsbeleid 108Bijlage Va Modelaanvraag 112Bijlage Vb Modelvergunning 131Bijlage VI Inzichtelijkheid tankautoreinigingsactiviteiten 140Bijlage VII Stoffenbank en verwerkingsmatrix 143Bijalge VIII De hoeveelheid inkomende KWS per tankauto 150Bijlage IX Bijzondere regeling VOS-emissies 152Bijlage X Preventieve maatregelen 159Bijlage XI Validatieprocedure 161Bijlage XII Integrale milieuaspecten mogelijke maatregelen 171Bijlage XIII NEN-normen 173

  Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

  Inhoud

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  91

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 91

 • Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging 92

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 92

 • ADR Accord europen relatif au transport internationaldes marchandises Dangereuses par Route; klasse-indeling op gevaarsaspecten voor het wegtransport

  Aroob (bij een bio-chemisch proces) met gebruik van zuur-stof

  Afval Elke stof of voorwerp waarvan de houder zich ont-doet of moet ontdoen

  Afvalbewerking Het veranderen van de aard of hoedanigheid vanafvalstoffen door ze te behandelen met fysischemethoden ten behoeve van verdere verwerking

  Afvalstof Alle stoffen, preparaten of andere producten, waar-van de houder zich -met het oog op de verwijderingdaarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen ofzich moet ontdoen

  Afvalverwerking Het behandelen van afvalstoffen op een zodanigewijze dat de chemische samenstelling en eigen-schappen van de oorspronkelijke afvalstof wordengewijzigd doordat een chemische reactie plaats-vindt

  AK Actief kool ALARA As Low As Reasonable AchievableALCI Associazione Lavagi Cisterne Industrille;

  de Italiaanse bedrijfstak organisatieAMvB Algemene Maatregel van BestuurAnaroob (bij een biochemisch proces) zonder gebruik van

  zuurstofAntifouling Het voorkmen van aangroeiAPLICA Association Professionelle des Laveurs de Citernes

  Agres, de Franse bedrijfstakorganisatieAO/IC Administratieve organisatie en interne controleATCN Association of Tankcleaning Companies in the

  Netherlands; de Nederlandse bedrijfstakorganisatieAWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie

  B.A.T. Best Available Technology (zie B.B.T.)B.B.T Beste Bestaande Technieken; die technieken waar-

  mee, tegen hogere kosten, een nog grotere reductievan de verontreiniging wordt verkregen en die in depraktijk kunnen worden toegepast

  B.U.T. Best Uitvoerbare Technieken; die technieken waar-mee, rekening houdend met economische aspec-ten, dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaarte achten voor een normaal renderend bedrijf, degrootste reductie in verontreiniging kan worden verkregen

  BAGA Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (per 1 januari 2002 vervangen door Eural)

  Bewaren van afval Het tijdelijk opslaan van afvalstoffen in afwachtingvan verdere verwijdering

  Bilge-olie Vloeibare olieresten en oliemengsels, die als afval-

  Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

  Bijlage I Begrippenlijst

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  93

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 93

 • stoffen vrijkomen uit machinekamers van schepenBilge-water Met bilge-olie verontreinigd afvalwater, afkomstig

  van schepenBIM(Z) Bedrijfs intern milieu zorgsysteemBioassay Onderzoeksmethode om toxiciteitsgegevens te

  verkrijgenBMP bedrijfsmilieuplanB.P.M. Best Practicable Means (zie B.U.T.)BRCL Bodem Risico ChecklistBTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, XylenenBTM Best Technical Means (BBT)BZV(BOD) Bio-chemisch zuurstof verbruik (biochemical oxygen

  demand)

  CEFIC European Chemical Industry CouncilCFK Chloor Fluor KoolwaterstofCIW Commissie Integraal WaterbeheerCoalescentiefilter Zuiveringstechniek waarmee onopgeloste vloeistof-

  fen die zich in kleine druppels in een andere vloei-stof bevinden, kunnen worden verwijderd

  Complexvormers Chemische stoffen die een fysische verbinding aan-gaan met stoffen die in opgeloste vorm in eenmedium aanwezig zijn

  Contaminatie VerontreinigingCorrosie inhibitor Middel om corrosie tegen te gaanCTC Commissie Tank Cleaning; de Belgische bedrijfstak

  organisatieCUWVO Cordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreini-

  ging Oppervlaktewateren (later omgevormd tot CIW)CxHy (totaal) koolwaterstoffenCZV(COD) chemisch zuurstof verbruik (chemical oxygen

  demand)

  D.V.I. Damp Verwerkings/vernietigings InstallatieDAF Dissolved Air FlotationDebiet Volumestroom die per tijdseenheid passeertDirecte lozer Bedrijf dat afvalwater loost op het oppervlaktewaterDispergeermiddel Middel om onopgeloste stoffen in kleine volumes

  (druppels) te verspreiden in een vloeistofds Droge stof

  Effluent Uitgaande stroom (gezuiverd) afvalwaterEFTCO Europese federatie van tankautoreinigingsorganisa-

  tiesEmissie Uitstoot van stoffen naar lucht, water, bodem of uit-

  stoot van geluidEOX Extraheerbare organische halogeenverbindingenEU Europese UnieEural Europese Afvalstoffenlijst, vervangt BAGA per

  1 mei 2002

  FAI Flocculatie Afscheidings InstallatieFFU Flocculatie Flotatie UnitFO-industrie Facilitaire organisatie doelgroepen beleid industrieFSU Flocculatie Sedimentatie UnitFTST Federatie voor Tank- en Silo Transporteurs

  Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging 94

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 94

 • GA Gevaarlijk AfvalGC-MS analyse Chemische analysemethode die gebruik maakt van

  Gas Chromatografie en Massa Spectrometrie

  HACCP Hazard Analysis Critical Control Pointshalogeen Chloor, Fluor, Broom of Jodium (Cl, F, Br, I)HCFK Waterstof Chloor Fluor KoolwaterstofHOI Haven Ontvangst Installatie.

  i.e. Inwonerequivalent; de hoeveelheid verontreinigingdie een inwoner gemiddeld per dag loost

  IAF Induced Air FlotationImmissie Input van stoffen (of geluid) in diverse milieucom-

  partimentenIMP-water Indicatief Meerjarenprogramma, beleidsdocument

  met betrekking tot waterbeheerInert Chemisch niet reactiefIndirecte lozer Bedrijf dat afvalwater loost op de rioleringIRC Internationale Rijn CommissieISO 9002 Norm voor kwaliteitszorg systemenIVB Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer,

  behorend bij de Wet milieubeheer

  J Joule, eenheid van energie

  KAM Kwaliteit, Arbo en MilieuKGA Klein Gevaarlijk AfvalkWh Kilowatt uur, eenheid van energieKWS 2000 Koolwaterstoffen 2000; actieprogramma

  LMA Landelijk Meldpunt AfvalstoffenLAP Landelijk Afvalstofbeheerplan 2002 - 2012

  MEK Methyl Ethyl KetonMJPG Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffenMKZS Milieu- en kwaliteitszorgsysteemMTR Maximaal Toelaatbaar Risico, toxicologische norm

  NEA AdviesbureauNER Nederlandse emissie richtlijnen.Nm3 Normaal kubieke meter (m3 bij 0 oC en 101,3 kPa)NMP Nationaal Milieu beleidsPlanNRTCA National Road Tanker Cleaners Association; de

  Engelse bedrijfstak-organisatieNutrinten Voedingsstoffen (voor waterorganismen)NW3 Derde nota waterhuishoudingNW4 Vierde nota waterhuishoudingNRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

  OA OlieafscheiderOSA olie/sediment afscheiderOSPAR Oslo-parijs commissie, internationale commissie

  waarin de Rijn en Noordzee-oeverstaten afsprakenmaken m.b.t. reductie van emissies naar oppervlak-tewater

  OWS Olie-waterscheider

  Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging 95

  30M523-Bijlagen 07-03-2003 08:46 Pagina 95

 • Pa Pascal, eenheid van druk.PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffenPCB PolychloorbifenylenpH Zuurgraad

  Restlading De hoeveelheid vaste of vloeibare overmatige res-tanten product die bij aanmelding voor de tankauto-reiniging in de container aanwezig is aan de wandenen op de bodem en die redelijkerwijs afgetapt, uit-geschept of met een vacumwagen verwijderd kanworden voordat met spoelen wordt begonnen. Bijvloeibare ladingresten wordt een hoeveelheid die opde tankbodem een spoorbreedte geeft van meerdan 40 cm als overmatig beschouwd. Restladingmoet volgens de Wm-vergunning als van buiten deinrichting afkomstig afval worden beschouwd

  Reststoffen Restanten van afvalstoffen na bewerking of verwer-king hiervan

  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en

  AfvalwaterbehandelingRVI RijksverkeersinspectieRWZI rioolwaterzuiveringsinstallatie (communaal).

  SQAS Safety Quality Assessment SystemStand still beginsel Een (aanvullende) toets, toegepast op nieuwe lozin-

  gen en uitbreidingen van bestaande lozingen, waar-bij een onderscheid wordt gemaakt tussen zwartelijststoffen en overige stoffen waarbij: de lozing van zwarte lijststoffen in een

  beheersgebied niet mag toenemen de waterkwaliteit voor de overige stoffen niet

  significant mag verslechterenStb StaatsbladSurfactanten Oppervlakte-actieve stoffen

  Tankauto Een tankauto, tankcontainer of opzettank bedoeldvoor wegtransport van bulkgoederen in een tank

  TEM Totaal Effluentmilieubezwaarlijkheid MethodiekenTOC Totaal Organisch Koolstof gehalteTOX Totaal O