Bijeli Cement

download Bijeli Cement

of 14

 • date post

  26-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Bijeli Cement

 • Bijeli cement graevinski materijal s karakterom.

  Excellence in white.

  Informacije o proizvodu bijeli portland cement tvrtke Holcim White.

 • Podruja primjene

  Podruja primjene bijelog cementa neiscrpnestvaralake mogunosti.Bijeli se cement sve ee i radije koristi pa se suvremenaarhitektura vie ne moe zamisliti bez njega. Posebiceneobukani beton od bijelog cementa prua nove estet-ske i dekorativne mogunosti primjene, koje u znatnojmjeri obogauju izgled modernih graevina.

  Bijeli se cement trenutano najvie koristi u sljedeimpodrujima: gradnja sa neobukanim i arhitektonskim betonom izmobilnih mijealica (auto-miksera) ili silosa

  proizvodnja betonskih profila izrada betonskih proizvoda i umjetnog betonskogkamena

  proizvodnja svih vrsta buke za bukanje i zidanje konfekcioniranje graevinsko-kemijskih proizvoda

  Holcimov bijeli cement suvremen i uinkovitgraevinski materijal.Bijeli cement tvrtke Holcim White je potpuno bijeliportland cement proizveden od visokokvalitetnih kemij-sko-mineralnih sirovina primjenom osobite tehno-logije u tvornicama posebno opremljenim u tu svrhu.Kao normirano vezivno sredstvo ispunjava sve zahtjevekoji se postavljaju pred portland cement odgovarajuegrazreda kakvoe.

  Bijeli je cement prirodni proizvod visoke kakvoe kojiomoguava kako funkcionalnu tako i kreativnu primjenu.

  Graevinsko-tehnika obiljeja kvaliteta koja seisplati.Bijeli cement tvrtke Holcim White je vezivno sredstvoprokuano u graevinskoj praksi. Pored bjeline ovajprirodni proizvod daje graevinama provjerenu vrstoui trajnost, te time prua sigurnost tijekom itavog tra-janja koritenja objekta.

  Obojeni beton ista estetika.Obojeni beton proizveden od bijelog cementa zrai atrak-tivnou i elegancijom. Bijeli cement tvrtke HolcimWhitemoe se bez tekoa obojiti bojama koje se mogu naiu trgovini. Pri tome gotovo da ne postoje ogranienja uspektru boja koje se koriste za bojenje betona (vidi slikupored).

  HolcimWhite Cement 3

  Bijeli cement savrena funkcionalnosti neponovljiv izgled.

 • Holcim White preuzima odgovornost za proizvodi uslugu.Trini uspjeh tvrtke Holcim White zasniva se na sustav-nom preplitanju proizvoda i usluga. Holcim Whitepouzdano isporuuje bijeli cement i sloene kompone-nte (agregate) usklaene sa konanim proizvodom ipostupkom njegove izrade. Osim toga, za Vas emo raz-raditi suvremene i praktine usluge za sve faze gradnjei za sve referentne grupe graevinarstva.

  Na sljedeim stranicama nai ete navigacione uputeu gornjem desnom uglu. Naelno, broura je podijeljenau dva dijela. U prvom se dijelu detaljnije navode pred-nosti proizvoda od bijelog cementa tvrtke HolcimWhite.Nakon toga prikazuju se usluge koje prua tvrtkaHolcimWhite, te znaaj strune prerade bijelog cementa.U drugom Vam dijelu tvrtka HolcimWhite nudi korisneupute za preradu u skladu sa razliitim fazama gradnjei odgovarajuim sastojcima procesa prerade.

  Usluga ini razliku:Holcim White tvrtka koja prua rjeenjaSvoje rezultate na tritu tvrtka Holcim White ostvarujetemeljem sustavne povezanosti proizvoda i usluga. Trajnevrijednosti stvaraju se jedino kombinacijom kvalitetnihproizvoda i korisnih usluga koje naim kupcima pruajukonkurentnu prednost. Nae usluge ukljuuju neto vieod pouzdane opskrbe kvalitetnim proizvodima i irokogspektra pakiranja kojima se pokrivaju potrebe naihkupaca. One ukljuuju i tehnike slube i lokalna savjet-nitva u vezi primjene proizvoda.

  Jedini uvjet za postavljanje novihstandarda je jedinstvo materijala i postupaka.

  Nae opredjeljenje

  4 HolcimWhite Cement

  Korisnici Nai poslovni partneri Graevinski tim

  ObradaProizvod

  Izvedba NadzorPlaniranje

  Usluga

 • HolcimWhite Cement 5

  Bijeli cement tvrtke Holcim White nadzor u skladusa normom optimizacija prema upotrebno-tehnikimzahtjevima.Kao i svi ostali portland cementi tako i certificirani bijelicementi tvrtke HolcimWhite podlijeu strogom internomi vanjskom nadzoru. Tehniki pokazatelji koji se s tim uvezi neprestano provjeravaju navedeni su u tehnikoj doku-mentaciji uz proizvod. Na upit Vam dostavljamo tehnikudokumentaciju za pojedine vrste ponuenog cementa iagregate.

  Pokazatelji karakteristini za pojedine vrste cementa, anavedeni u tehnikoj dokumentaciji, neodvojivi su sastavni

  dio sustava osiguranja kvalitete tvornice cementa Holcim.Oni imaju temeljan znaaj kao dokaz usklaenosti proiz-voda i proizvodnje. Razlozi sadrani u procesu provjerespreavaju da se podaci utvreni sustavom Description(opis) bezrezervno i u cijelosti mogu prenijeti na zah-tjeve i izazove graevinske prakse.

  HolcimWhite se prilikom optimizacije vezivnih sredstavaod bijelog cementa iz graevinsko-praktinih razlogadodatno oslanja na naelo Performance (vidi donju tabe-lu), koje se iskljuivo rukovodi tehnologijom korisnikate svojstvima cementa i agregata najuinkovitijim zakonani proizvod.

  Bijeli cement vie od veziva.

  Proizvod

  Osobina proizvodapoboljana zahvaljujuibijelom cementu tvrtkeHolcim White

  Potrebne koliine vode

  Skruivanje

  Finalna vrstoa

  Podruja primjene

  Transportirani betonza vidljive povrine

  npr.: zidove stropove potpornje stupove

  Gotovi dijelovi zavidljive povr ine

  npr.: zidove stropove potpornje balkone

  Betonski proizvodi,umjetni betonskikamen

  npr.: kocke, ivinjaci ploe za staze dekorativnielementi

  buka i graevinsko-kemijski proizvodi

  npr.: visokokvalitetnabuka

  dekorativnabuka

  masa za fugira-nje i izglaivanje

  Upotrebne mogunosti krajnjegproizvoda

  smanjeno izluivanje vode nema pretjerane koliine cementa umjereno stvrdnjavanje smanjena sklonost skupljanju manje razreujuih aditiva

  Pridravanje utroka vremena potrebnogza transport i obradu

  Sigurno postizanje eljene nosivosti

  Prednost za korisnika

  Uteda trokova za materijal uzosiguranje iste razine kakvoe

  Sigurnost u logistici betona

  Sigurnost u postupku dokazivanja kodgraevinskog nadzor

  Poetna vrstoa Smanjenje trajanja ciklusa(prenaprezanje, podizanje, transport)

  Uteda trokova za materijal i utehnolokom postupku

  Sigurnost pri proizvodnji

  Razvijanje hidratacijsketopline

  Napredak otvrdnjavanja zahvaljujuivlastitoj toplini graevinskog elementa

  Postojanost volumena Pogodan za toplinsku obradu

  sigurnost u postupku dokazivanja uteda u materijalu

  Finoa regulira potrebu za vodom radi sigurnogpodeavanja eljene gustoe betonskogkamena

  ne treba pretjerano dodavati pigmenteprilikom bojenja

  Sigurnost pri proizvodnjiApsorpcija vode Mobilizira fizikalnu potrebu za vodomneophodnu za optimalno sabijanje

  Poveanje prodane koliine uodnosu na druge graevinskematerijale

  Finalna vrstoa velika otpornost na mraz i na sol zaodmrzavanje

  velika otpornost na optereenja, kao npr.kotrljanje, trenje i struganje/trljanje

  uteda na materijalu sigurnost pri obradi

  Potreba za vodom ne poveava se koliina kemijskihdodataka

  smanjena sklonost skupljanju

  Sposobnost zadravanjavode

  Nema poveane dehidratacije

  Sigurnost pri obradi i upostupku dokazivanja

  Otvrdnjavanje Varijabilno podeavanje kinetike otvrdnja-vanja u funkciji traenih mjerila primjene

  sigurnost pri obradi

  Svojstva proizvoda prema naelu Performance

  Proizvod

 • HolcimWhite A provider of solutions.Bijeli cement tvrtke Holcim White moe svoje velikemogunosti osiguranja izgleda, nosivosti i trajnostibetona razviti samo zahvaljujui punom opsegu struneobrade. U tu svrhu treba voditi rauna o nizu projek-tantskih i izvoakih posebnosti. Ove skupine problema(vidi dolje navedenu tabelu) razmatra Holcim Whitezajedno s kupcima u graevinskim, proizvodnim timo-vima, te timovima za osiguranje kvalitete i pronalaziodgovarajua rjeenja.

  Tehnike slube i lokalna savjetnitva u veziprimjene proizvoda.Kao tvrtka koja nudi rjeenja, u ponudi imamo teh-nike slube i savjetnitva u vezi primjene proizvoda.Kvaliteta proizvoda i usluga izravno je povezana stvrtkom Holcim White. Kupci mogu imati koristi odrjeenja koja poveavaju vrijednost jedino u sluajukada su ta oba elementa vrsto postavljena na svojemjesto.

  Zahvaljujui naim lokalnim savjetnicima za primjenuproizvoda i strunjacima iz Odjela za istraivanje i razvoj,Holcim White moe svojim kupcima ponuditi sljedeeusluge: redovite posjete i on-site savjetovanja naih savjetnikaza primjenu proizvoda

  podrku u pitanjima vezanim uz primjenu teajeve i seminare u svrhu jaanja tehnikih i prodajnihvjetina

  opsena ispitivanja razliitih vrsta graevinskihmaterijala

  podrku u optimizaciji proizvoda i procesa, na primjeroptimizaciji projektiranja sastava

  Zahvaljujui optimizaciji proizvoda i procesa proizvodnje tepoboljanoj kvaliteti finalnog proizvoda, na e kupacutedjeti te istodobno poveati svoju konkurentnost natritu. Ovo je rezultat brze reakcije i prijenosa znanja ivjetina (know how) putem naih lokalnih savjetnitvaza primjenu proizvoda.

  HolcimWhite usluga ini razliku.Nae usluge

  Usluge u svim fazama gradnje

  6 HolcimWhite Cement

  Usluge

  Natjeaj iplaniranje

  Graevinskinadzoror ilikontrorolala upogonu

  Projektantski uredi,arhitekti, projektantinoseih konstrukcija,dravni graevinskizavodi

  Upravitelji gradnje,graevinski poslovo-e, rukovoditelji proiz-vodnje, rukovoditeljilaboratorija, nadzornicigradnje, eksterni labo-ratoriji, ustanove zaizdavanje certifikata

  Obrazovanje graevinskog tima sastavljenog od projekta-nata, izvoaa radova i dobavljaa graevinskog materijalaradi optimalnog izbora graevinskog materijala, i to: obzirom na izabrane uvjete obrade obzirom na dokazive zahtjeve u pogledu kakvoe radi osiguranja zahtjeva upravitelja gradnje koji se imajugarantirati tijekom koritenja

  Besprijekorna suradnja u timu za osiguranje kvaliteteizmeu kontrole kvalitete u pogonu, graevin