Bezuinigingen In De Zorg Brede Heroverweging Zorg Ct2

download Bezuinigingen In De Zorg  Brede Heroverweging Zorg Ct2

of 40

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.458
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bezuinigingen In De Zorg Brede Heroverweging Zorg Ct2

 1. 1. 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen, info@CT2.nl
 2. 2. verantwoording tijdslijn rapporten Brede Heroverweging algemeen curatieve zorg langdurige zorg kanttekeningen en reacties wat staat er nu vast en nu? bronnen21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 3. 3. alle teksten in deze presentatie zijn citaten zonder meningsvorming ofinterpretatiebronnen: rapport Brede Heroverwegingen curatieve zorg rapport Brede Heroverwegingen langdurige zorg Elsevier magazine 10 april 2010 vragen? Neem contact op: Sander Vrugt van Keulen, info@CT2.nl 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 4. 4. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 5. 5. Prinsjesdag 2009 aankondiging brede heroverwegingen 20 februari 2010 val kabinet Balkenende IV 1 april 2010 oplevering Rapporten Brede Heroverwegingen van 20 werkgroepen aan Tweede Kamer, aangeboden zonder kabinetsstandpunt9 juni 2010vervroegde verkiezingen Tweede Kamer najaar 2010de nieuw te vormen coalitie zal, na en op basis van de verkiezingen, besluiten moeten nemen 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 6. 6. 15 september 2009 aankondiging brede heroverwegingeni.h.v. kabinetsbeleid economisch herstel en herstel overheidsfinancin 20 werkgroepen / beleidsthemas Fundamentele keuzes voor de toekomst zijn noodzakelijk doel: politieke besluitvorming voor te bereiden en onderbouwde keuzes mogelijk te maken over omvang en niveau van de collectieve voorzieningen voor elk beleidsveld minimaal n verplichte variant structurele netto uitgaven verlaging van 20% t.o.v. 2010 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 7. 7. 20 februari 2010 demissionair kabinet geen beslissingen over gevoelige onderwerpen besturen van het land 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 8. 8. 1 april 2010 geen kabinetsstandpunt (demissionair) versneld opgeleverd vanwege vervroegde verkiezingen21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 9. 9. 9 juni 2010 rapporten Brede Heroverweging worden gebruikt inverkiezingsstandpunten politieke partijen kiezer bepaald 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 10. 10. najaar 2010 lange en moeizame formatie wordt verwacht (op basis van huidige peilingen*) gemiddelde duur van kabinetsformatie is 2 maanden* verwachting nieuw kabinet op Prinsjesdag 2010 is onwaarschijnlijk* rapporten Brede Heroverweging zullen onderdeel zijn van de coalitiebesprekingen 21 april 2010Brede HeroverwegingenNOS*website zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 11. 11. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 12. 12. aanleiding; huishoudboekje niet op orde al bekend voor de crisis: vergrijzing / verhoogde levensverwachting met dus stijgende kosten zorg en AOW* zelfs bij 2% econ. groei (zoals voor de crisis) blijven tekorten op de begroting ontstaan* nu extra vanwege financile en economische crisis*: verwachte economische groei 2010 is -/-6,3%* extra investeringen economie van 7 miljard risicos steun/koop banken*website ministerie van Financin april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 13. 13. Overheidsschuld (%bbp) Miljoenennota 2010 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 14. 14. doel* politieke besluitvorming voor te bereiden en onderbouwde keuzesmogelijk te maken over de omvang en het niveau van de collectievevoorzieningenuitvoering* 20 werkgroepen hebben elk een beleidthema geanalyseerd enconcrete beleidsalternatieven ontwikkeld voor de toekomst, zonderoordeel over de wenselijkheid ten minste n verplichte variant die de netto uitgaven (inclusieffiscale subsidies) ten opzichte van 2010 minimaal met 20 procentstructureel verlaagt. *website ministerie van Financin april 2010 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 15. 15. opdracht en afbakening* harmonisatie, samenvoeging en vereenvoudiging van regelingen; versterking van de samenhang tussen instrumenten; toetsing van gevoerd beleid op nut, noodzaak en doeltreffendheid. Tevens kan worden bezien of de kosten in verhouding staan tot de resultaten; stroomlijning van organisaties en de samenwerking tussen organisaties; beperking van uitvoeringskosten en bevordering van doelmatigheid; alternatieve bekostigings- en financieringsstelsels (incl. private financiering) en andere vormen van regulering; bevordering van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en internaliseren van externe effecten (de vervuiler betaalt); doorvoeren van het subsidiariteitsbeginsel via centralisatie danwel decentralisatie, geografisch dan wel functioneel. Hierbij wordt tevens bezien wat de gevolgen zijn van hernieuwde verantwoordelijkheidsverdeling voor gemeenten en provincies, en die voor het Provincie- en het Gemeentefonds in het bijzonder; versobering van (nationale) doelstellingen en beleidsambities.*website ministerie van Financin april 201021 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 16. 16. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 17. 17. achtergrond de collectieve uitgaven voor de curatieve zorg jaarlijks groeien de totale uitgaven aan de curatieve zorg met 6 procent. Hiervan is 4,6 procent-punt rele groei (boven de algemene inflatie). 1/3 van de rele groei wordt veroorzaakt door demografie en 2/3 door overig volume (technologische vooruitgang, kwalitatief betere zorg en meer vraag naar zorg door een stijging van de welvaart) (CPB, 2006) totale uitgaven in 2010: 33 miljard euro. *website ministerie van Financin april 201021 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 18. 18. opdracht / afbakening besparingsvarianten presenteren met maatregelen die gericht zijn op het beperken van de niet-demografische rele groei doelmatigheid (gelet op de beoogde doelstelling) draagvlak voor solidariteit tussen gezond en ongezond in de bekostiging beheersbaarheid van de uitgaven en inkomsten inkomenseffecten private verzekerbaarheid van (zorg)kosten en uitvoerbaarheid. verbinding maken aanverwante themas *website ministerie van Financin april 201021 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 19. 19. vaststellingen sturingsmodel van de zorg bevindt zich in het midden tussen aanbodbudgettering en gereguleerde concurrentie informatievoorsprong maken mogelijk dat overwinsten naar zorgaanbieders gaan zorgkosten nemen toe door nieuwe medische technologien vergelijking met buitenland: scoren hoog op toegankelijkheid, matig op kwaliteit/doelmatigheid/betaalbaarheid en eigen betalingen zijn laag*website ministerie van Financin april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 20. 20. constateringen zorg wordt duur betaald een bot budgetteringsinstrumentarium dat steeds botter wordt door deregulering van het aanbod en het recht op zorg, terwijl de countervailing power van sterk geprikkelde risicodragende zorginkopers en verzekerden nog ontbreekt *website ministerie van Financin april 201021 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 21. 21. voorstellen: 3 bronnen1. systematische, consequente en heldere keuze ten aanzien vansturingsmodel (aanbod-budgettering versus gereguleerde concurrentie)2. vergroting eigen verantwoordelijkheid van zorggebruikers(toenameeigen betalingen)3. versmalling van het verzekerde pakket *website ministerie van Financin april 201021 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 22. 22. maatregelen te allen tijde; gericht op transparantie over en toezicht op de kwaliteit van zorg n nationaal voor kwaliteit en transparantie van de zorg datverantwoordelijk is voor het (doen) opstellen, onderhouden entoezien op protocollen, richtlijnen en zorgstandaarden en deinformatievoorziening stringent pakketbeheer dat expliciet beoordeelt of nieuwebehandelmethoden en technieken in het pakket opgenomen dienente worden versterking van de Raad van Bestuur ten opzichte van de medischestaf*website ministerie van Financin april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 23. 23. eigen betalingen: verhoging van het eigen risico naar 775 eigen bijdrage van 5 per huisartsenconsult pakketbeperking: behandeling van lichte gevallen van angststoornissen en alcoholstoornissen uit het verzekerde pakket paramedische behandelingen, dieetvoeding, hulpmiddelen, cholesterolverlagers, maagzuurremmers en de anticonceptiepil boven de 21 jaar niet meer vergoeden*website ministerie van Financin april 2010 21 april 2010 Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 24. 24. resultaat: 2 beleidsvarianten A gebudgetteerde zorginkoop, voorzieningenstelsel B geprikkelde zorginkoop, verzekeringsstelsel *website ministerie van Financin april 201021 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 25. 25. slotcitaat rapport Brede Heroverwegingen curatieve zorg: is het belangrijk op te merken dat een belangrijk deel van debesparingen die voortkomen uit de maatregelen te allen tijde en hetsturingsmodel met grote onzekerheid zijn omgeven. *website ministerie van Financin april 201021 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nlSander Vrugt van Keulen
 26. 26. Bezuinigingen in de zorg 2010 en verder 21 april 2010Brede Heroverwegingen zorg www.CT2.nl Sander Vrugt van Keulen
 27. 27. achtergrond alle uitgaven in het kader van de Algemene We