Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen ... leven kan, of hij nu arm, rijk, hooggeschoold of laagge

Click here to load reader

download Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen ... leven kan, of hij nu arm, rijk, hooggeschoold of laagge

of 48

 • date post

  10-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen ... leven kan, of hij nu arm, rijk, hooggeschoold of laagge

 • Da’s toch logisch?

  Betaalbare gezondheidszorg

  voor iedereen

  Memorandum Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen 2019

  Uitgebreide versie voor beleidsmakers

 • Inhoud

  Inleiding 4

  Health in all policies: gezond leven makkelijk en haalbaar voor iedereen 4

  Een versterking van de solidaire financiering: ook vermogens betalen mee. 4

  Zuurstof om te investeren in toegankelijke zorg en ondersteuning 5

  Hervormingen zijn nodig 6

  Inzetten op een menselijke zorg met voldoende zorgpersoneel. 6

  Overlegmodel gericht op samenwerking 6

  Onze principes 7

  Solidair en voldoende investeren in sterke sociale bescherming voor iedereen 8

  Probleemstelling 8

  Oplossing 9

  Gezondheid in alle domeinen met minder gezondheidsongelijkheid en meer aandacht voor geestelijk welzijn 13

  Probleemstelling 13

  Oplossing 13

  Extra trap in maximumfactuur voor de meest kwetsbare groepen en veralgemening derdebetalersregeling 15

  Extra aandacht voor een gezonde openbare ruimte 16

  Investeer in een betaalbare en tariefzekere zorg. Bouw de patiëntenfactuur af 18

  Probleemstelling 18

  Oplossingen 18

  Tariefzekerheid voor de patiënt 18

  Investeer in onvervulde noden 20

  Investeer in ouderenzorg, zowel thuis als in woonzorgcentra 23

  Stem het financieringsmodel van zorgverleners af op interdisciplinaire en chronische zorg. Herijk de erelonen met aandacht voor competenties en met afschaffing van supplementen 26

  Probleemstelling 26

  Oplossing 27

  Zorgorganisatie: naar een naadloos en warm samenwerkingsnetwerk rond de patiënt en met voldoende zorgpersoneel 28

  Probleemstelling 28

  Oplossing 28

  Patiënt als volwaardige partner 32

  Probleemstelling 32

  Oplossing 32

  Een transparante ziekteverzekering zonder verspilling van middelen 35

  Probleemstelling 35

  Oplossing 35

  Menswaardige ziekte-uitkeringen 41

  Probleemstelling 41

  Oplossing 42

  Meerwaarde overlegmodel en ziekenfondsen erkennen 43

  Overlegmodel 43

  Rol ziekenfondsen 44

  2 |

 • | 3

  Onze visie Memorandum voor de federale,

  Vlaamse en Europese verkiezingen 2019

  2 |

 • Inleiding Een goede gezondheid. Het is en blijft een favoriete nieuwjaarswens. Een wens die in tijden van verkiezingen ook door alle partijen beleden wordt. Maar die wens dekt een hele lading. Dezelfde mooie woorden kunnen afhankelijk vanuit welk politiek gezichtspunt je het bekijkt een heel ander accent of uitvoering krijgen.

  Ook voor de Socialistische Mutualiteiten staat een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor iedereen centraal. Dit vereist een sterke, brede en solidaire wettelijke ziekteverzekering die ook op voldoende zekere en duurzame wijze wordt gefinancierd. Het ziekenfonds heeft daarbij een duidelijke visie hoe die te bereiken en welke prioriteiten de volle aandacht verdienen.

  Health in all policies: gezond leven makkelijk en haalbaar voor iedereen

  De tentakels van welke factoren belangrijk zijn voor een goede gezondheid en het verminderen van de hardnekki- ge gezondheidsongelijkheden reiken zeer ver. Welzijn, ar- moedebestrijding, een goede sociale context, een goede huisvesting en leefomgeving, sociale cohesie, leefmilieu, onderwijs, … zijn van kapitaal belang. Ons ziekenfonds onderstreept het belang van een holistische benadering van de gezondheidszorg, ‘health in all policies’. Dit is niet alleen een opdracht van de volgende minister(s) van volks- gezondheid en welzijn, maar van de voltallige regering(en).

  Het streefdoel moet zijn dat iedereen gezond door het leven kan, of hij nu arm, rijk, hooggeschoold of laagge- schoold is. De ambitie van de volgende regeringen moet minstens zijn de gezondheidsongelijkheden te halveren. Een doelstelling die vandaag bijlange na realiteit is en die veronderstelt dat niet alleen ingezet wordt op gezond- heidszorg maar op vele fronten.

  Een versterking van de solidaire financie- ring: ook vermogens betalen mee.

  Een goede gezondheid wil ook zeggen het recht op een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve gezondheids- zorg. Onze solidaire en wettelijke ziekteverzekering is een van de fundamenten hiervan. Ze zorgt ervoor dat ieder- een – ongeacht inkomen, gezondheid, leeftijd, geslacht, afkomst … – recht heeft op een goede verzekering voor gezondheidsrisico’s. Ze zorgt ervoor dat de financiering ervan solidair gebeurt, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, iedereen draagt bij naar draagkracht en vermogen.

  De Socialistische Mutualiteiten stonden mee aan de wieg van de uitbouw van deze sociale zekerheid en wettelijke ziekteverzekering in het bijzonder. Het zit in ons DNA ervoor te ijveren dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen ook morgen nog realiteit is. Aangepast aan de noden van vandaag en de uitdagingen van morgen.

  Maar niet iedereen deelt in de welvaart, heeft werk of goed werk, kan zijn talenten benutten, krijgt de aandacht, het respect, de zorgen waar hij of zij recht op heeft. Er is in deze samenleving nog teveel ongelijkheid, nog teveel onrechtvaardigheid. Vele mensen hebben vandaag inderdaad de indruk dat zij er alleen voor staan. Dat zij alleen de verantwoordelijkheid dragen voor hun leven. Dat een job, werkzekerheid, een degelijk inkomen, een aangename, veilige buurt om in te leven, een goede school voor hun kinderen, uitstekende en betaalbare zorgen als ze ziek zijn, een pensioen waarvan zij in hun oude dag goed kunnen leven… dat dat allemaal hun persoonlijke verantwoordelijkheid is. Natuurlijk moeten wij allemaal ons leven in eigen handen nemen. De Vlamingen willen dat ook. Zij willen niet bij de pakken blijven zitten. Maar mensen kunnen hun leven pas in eigen handen nemen, als daartoe collectief de noodzakelijke voorwaarden worden geschapen.

  Steeds minder mensen delen in de welvaart en steeds meer Vlamingen verliezen de controle over hun eigen le- ven. Mensen kunnen hun leven pas in eigen handen nemen

  4 |

 • als daartoe collectief de noodzakelijke voorwaarden worden geschapen. Recht op levensvatbare uitkeringen en recht op gezondheid en zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen vormen zo een voorwaarde.

  Alles staat of valt uiteraard met een voldoende, stabiele en solidaire financiering van de ziekteverzekering en van de sociale bescherming die ondertussen ook sinds de laatste staatshervorming uitgebouwd wordt door de deelstaten.

  Voor de huidige Federale regering is de sociale zekerheid in het algemeen, en de ziekteverzekering in het bijzonder, vooral een uitgavenpost waarop moet worden bespaard, waarbij de besparingen werden versterkt door de taxshift. De achterliggende visie is er een waarbij de sociale uitga- ven beperkt moeten worden, waarbij de sociale zekerheid vooral wordt toegespitst op wie ‘het echt nodig heeft’, het individu een grotere verantwoordelijkheid moet opnemen, de uitkeringsstelsels gaandeweg worden ge- harmoniseerd naar beneden en de private verzekeringen een grotere rol moeten opnemen.

  Wij kiezen voor een alternatieve benadering. Investeren in sociale zekerheid is geen weggegooid geld. Het tegendeel is waar: investeren in sociale zekerheid beperkt substanti- eel het armoederisico én houdt samenlevingen menselijk en leefbaar voor iedereen. Een verzekering die op vele vlakken nog beter kan en moet. En waarbij de financiering navenant verbreed en duurzamer wordt.

  Voor de Socialistische Mutualiteiten staat een versterking van de solidaire financiering van de sociale zekerheid en de sociale bescherming centraal, met het principe ‘een euro is een euro’ waarbij alle inkomens inclusief vermo- gens moeten worden aangesproken om goede zorg voor iedereen te realiseren.

  Solidair investeren in de ziekteverzekering is niet alleen sociaal te verdedigen. De sociale zekerheid en ziektever- zekering creëren ook economische meerwaarde. Een stu- die van het Planbureau toont aan dat 100 euro investeren in de ziekteverzekering, de economie met 145 euro doet toenemen. 100 zorgjobs creëren 22 banen elders.

  Zuurstof om te investeren in toegankelij- ke zorg en ondersteuning

  Het is essentieel dat de ziekteverzekering een antwoord kan bieden op de vergrijzing, medische innovaties, nieuwe verwachtingen van de bevolking, onvervulde noden …

  Dit veronderstelt een realistische groeinorm die de behoeften reflecteert, en extra investeringen voor onver- vulde noden. De laatste jaren slaagde de ziekteverzekering er – gezien de krappe budgettaire context - niet in om aan nieuwe behoeften of onvervulde noden te voldoen.

  Gaande van een betere toegankelijkheid voor niet –of onvoldoende terugbetaalde zorgen, het terugdringen van de gezondheidsongelijkheid, het meer toeleggen op pre- ventieve en geïntegreerde zorg, het investeren in voldoen- de en goed omkaderd zorgpersoneel, het opnemen van medische innovatie met een meerwaarde, het inzetten op zorg op afstand, het uitbouwen van een goede chronische zorg, ook voor ouderen … Een inhaalbeweging dringt zich op, ook om het wachtlijstprobleem in Vlaanderen op te vangen. Jongeren met problemen, 14.000 mensen met een handicap, ze staan al jaren op de wachtlijst. Ook zij moeten zorgzekerheid krijgen.

  Een euro is een euro. Maar een tarief is ook een tarief. De Socialistische Mutualiteiten gaan voor een ziektever- zekering met vaste tarieven en zonder supplementen. Dit is geen naïef toekomstbeeld, maar perfect mog