Belajar Bahasa Inggeris

download Belajar Bahasa Inggeris

of 21

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  276
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Belajar Bahasa Inggeris

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  1/21

  Belajar Bahasa Inggeris

  Ditujukan kepada pelajar aliran Melayu, atau mereka yang pertuturan asasnya ialah bahasa

  Melayu macam saya.

  Belajar ikut turutan berikut : (Click to expand, double-click to collapse)

  I, you, he, she, they, this, that, we, it, these, those

  am, is, are

  Ketiga-tiga am, is, are bermakna ialah, adalah, sedang. Bagaimanapun :

  am digunakan selepas perkataan 'I'.

  is digunakan selepas perkataan 'he', 'she', 'it'.

  are digunakan selepas perkataan 'we', 'they'.

  Contoh am, is, are yang bermakna ialah (adalah):

  I am a boy saya (ialah) seorang lelaki

  he is a boy dia (ialah) seorang lelaki

  she is a girl dia (ialah) seorang perempuan

  it is a snake itu (ialah) seekor ular

  we are men kami (ialah) lelaki

  they are good mereka (adalah) bagus

  Contoh am, is, are yang bermakna sedang:

  I am angry saya (sedang) marah, saya marah ni

  I am hungry saya (sedang) lapar, saya lapar ni

  he is thirsty dia (sedang) haus

  she is tired dia (sedang) penat

  we are happy kami (sedang) gembira

  they are sad mereka (sedang) bersedih

  Dalam bahasa Melayu, penggunaan 'ialah' boleh ditinggalkan tetapi dalam bahasa Inggeris,

  penggunaannya adalah dimestikan.

  am, is, are boleh juga digunakan sebagai soalan. Apabila digunakan sebagai soalan, am, is,

  are bermakna adakah. Contoh :

  Am I look sad ? Adakah saya kelihatan sedih ?

  Is he tall ? Adakah dia tinggi ?

  Is she healthy ? Adakah dia sihat ?

  Are you good at math ? Adakah awak bagus dalam matematik ?

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  2/21

  am, is, are juga boleh bermakna kah dalam soalan. Contoh :

  Who am I ? siapa kah saya ?

  who is he ? siapa kah dia ?

  who are they siapa kah mereka ?

  what is this ? apa kah ini ?

  where are they ? dimana kah mereka ?

  I, me(Kedua-dua 'I' dan 'me' bermakna 'saya', tetapi terdapat perbezaan dalam penggunaannya).I am a boy - right - saya ialah seorang budak laki-laki

  Me a boy - wrong

  Show me the way - right - tunjukkan saya jalan itu

  show i the wayt - wrong

  Let me know - right - beritahu saya

  Let I know - wrong

  You and I - right - awak dan saya

  You and me - right

  I am happy - right - saya gembira

  Me happy - wrong

  Tell me - right - beritahu saya

  Tell I - wrong

  he, him(Membezakan penggunaan he dengan him).he is angry - right - dia (sedang) marah

  him is angry - wrong

  dont look at him - right - jangan pandang dia

  dont look at he - wrong

  she, her(Membezakan penggunaan she dengan her).she is a girl - right - dia adalah seorang budak perempuan

  her is a girl - wrong

  dont look at her - right - jangan pandang pada dia

  dont look at she - wrong

  her book - right - buku dia

  she book - wrong

  they, them(Membezakan penggunaan they dengan them).They win - right - Mereka menang

  Them win - wrong

  look at them - right - Lihat mereka

  look at they - wrong

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  3/21

  we, us(Membezakan penggunaan we dengan us).we are angry - right - kami (sedang) marah

  us are angry - wrong

  dont look at us - right - jangan pandang pada kami

  dont look at we - wrong

  my, his, her, our, your, their, itsmy, his, her, our, your, their, its membayangkan kepunyaan. Contoh :my book - buku saya

  her book - buku dia

  his book - buku dia

  their book - buku mereka

  our book - buku kami

  your book - buku awak

  its tail - ekornya

  mine, his, hers, yours, theirs, ours, itsmine, his, hers, theirs, ours, yours, its membayangkan siapa punya. Contoh :mine - saya punya

  yours - awak punya

  his - dia punya

  hers - dia punya

  ours - kami punya

  its - ia punya

  thay book is mine - buku itu adalah saya punya

  that book is his - buku itu adalah dia punya

  this book is hers - buku ini adalah dia punyathis book is yours - buku ini adalah awak punya

  these books are ours - buku-buku ini adalah kami punya

  those books are theirs - buku-buku itu adalah mereka punya

  this shit is its - najis ini dia (haiwan) punya

  's's juga membayangkan siapa punya. Contoh :Ahmad's book - buku Ahmad

  This book is Ahmad's - buku ini Ahmad punya

  was, were

  was, were digunakan bagi menandakan keadaan atau peristiwa yang telah berlaku. Ia

  lebihkurang bermaksud telah, sudah, dahulu.

  was digunakan selepas gantinama I, he, she, it. Contoh

  I was angry - saya (dahulu) marah

  he was hungry - dia (dahulu) lapar

  she was fat - dia (dahulu) gemuk

  it was red - ia (dahulu) merah

  were digunakan selepas gantinama they, we. Contoh :

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  4/21

  They were enemy - mereka (dulu) musuh

  We were class-mates - kami (dulu) rakan sekelas

  we were babies - kami (dahulu) bayi

  am, was

  (Membezakan penggunaanam

  danwas)

  .I am happy - saya (sekarang) gembira.I was happy - saya (dahulu) gembira.

  I am angry - saya (sedang) marah

  I was angry - saya (dahulu) marah

  are, were(Membezakan penggunaan are dan were)You are sad - awak (sekarang) sedih

  You were sad - awak (dahulu) sedih.

  a, an

  a, an bermakna suatu, satu, seorang, sebuah, sebiji, sekeping dan sebagainya. Contoh :

  a book - sebuah buku.

  a tree - sebatang pokok.

  a man - seorang lelaki.

  a girl - seorang wanita.

  an digunakan bila ejaan benda itu bermula dengan hurufa, e, i, o, u. Contoh :an egg - sebiji telur

  an owl - seekor burung hantu

  an juga digunakan bila ejaan benda itu bukan bermula dengan hurufa, e, i, o, u. tetapi

  bunyinya seperti huruf a, e, i, o, u. Contoh :an hour - satu jam

  the

  Perkataan the mempunyai beberapa maksud.

  Kadang-kadang the memberi makna bahawa hanya terdapat satu sahaja benda atau perkara

  itu dalam dunia ini. Contoh :

  The earth - bumi

  The air - udaraThe sun - matahari

  Kadang-kadang the juga memberi makna itu. Contoh :

  the car - kereta itu

  the shirt - baju itu

  the boy - budak itu

  Kadang-kadang the juga memberi makna ini. Contoh :

  at the moment - pada ini ketika >>> pada ketika ini.

  at the rate - pada ini kadar >>> pada kadar ini.

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  5/21

  Kadang-kadang the juga memberi makna yang. Contoh :

  the smaller ball - yang lebih kecil bola

  >>> bola yang lebih kecil.

  has, have, had

  has, have, had bermaksud ada, mempunyai, memiliki.

  has, have bermaksud ada, mempunyai, memiliki pada masa sekarang.

  had bermaksud ada, mempunyai, memiliki pada masa terdahulu.

  has digunakan selepas she, he, it.

  have digunakan selepas we, you, I, they.

  had digunakan selepas semuanya (she, he, it, we, you, I, they).

  Contoh :I have a cat - Saya (sekarang) ada seekor kucing

  She has a book - Dia (sekarang) ada sebuah buku

  He has a bicycle - Dia (sekarang) ada sebuah basikal

  You have a pencil - awak (sekarang) ada sebatang pensel

  They have fruits - Mereka (sekarang) ada buah-buahan

  It has tail - Ia (sekarang) ada ekor

  we have bicycles - kami (sekarang) ada basikal

  I had a fever yesterday - saya ada demam semalam

  She had a cat - dia pernah mempunyai seekor kucing

  I had scolded him - saya ada marah dia.

  you had a dream - awak pernah bermimpi

  we had red shoes - kami pernah ada kasut merahHe had yellow pencil - dia pernah ada pensil kuning

  Apabila has, have dijadikan soalan, ia bermaksud sudahkah?. Contoh :has she tell you ? - sudahkah dia beritahu awak ?

  have they arrive ? - sudahkah mereka sampai ?

  had boleh juga bermaksud kalaulah. Contoh :Had you follow the rules, the accident would not happen

  - Kalaulah awak ikut peraturan, kemalangan itu tidak

  akan berlaku.

  do, does, did, doneI do - Saya yang buat, memang saya

  I did - sayalah yang telah melakukannyaShe does - Dia (perempuan) yang buat

  She did - Dialah (perempuan) yang buat

  He does - Dia (lelaki) yang buat

  He did - Dialah (lelaki) yang buat

  They do - Mereka yang buat

  They did - Merekalah yang buat

  We do - Kami buat

  We did - Kamilah yang melakukannya

  Do you.. ? - Awak kah ? Adakah awak ?

  Does she...? - Dia kah ? Adakah dia ?

  Does he ...? - Diakah ? Adakah dia ?

  Did he ... ? - Diakah ? Adakah dia ?

  Did she ...? - Diakah ? Adakah dia ?

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  6/21

  '...ed', '...en' :

  Akhiran '...ed', '...en' bermakna 'bangun kena buat'

  kill - bunuhkilled - telah membunuh

  is killed - dibunuh

  was killed - telah dibunuh

  write - tulis

  wrote - telah menulis

  is written - ditulis

  was written - telah ditulis

  this, theseKedua-dua this, these bermakna ini. Bagaimanapun, this digunakan kepada benda yang

  bilangannya hanya satu. these pula digunakan kepada benda-benda yang bilangannya lebihdari satu. Contoh :this pen - pen ini

  these pens - pen-pen ini

  this hole - lubang ini

  these holes - lubang-lubang ini

  that, thoseKedua-dua that, those bermakna itu. Bagaimanapun, that digunakan kepada benda yang

  bilangannya hanya satu. those pula digunakan kepada benda-benda yang bilangannya lebih

  dari satu. Contoh :that pen - pen ituthose pens - pen-pen itu

  that hole - lubang itu

  those holes - lubang-lubang itu

  ...sAkhiran 's' menjadi petunjuk bahawa bilangan adalah lebih dari satu.Singular = satu

  Plural = Lebih dari satu

  Contoh :

  a book - sebuah buku

  two books - dua buah buku

  three books - tiga buah buku

  many books - banyak buku

  books - buku-buku

  this book - buku ini

  these books - buku-buku ini

  that book - buku itu

  those books - buku-buku itu

  my book - buku saya

  my books - buku-buku saya

  the book - buku berkenaan, buku itu

  Any

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  7/21

  Any - apa-apa, mana-mana

  Any book - mana-mana buku

  Anything - apa-apa

  Anywhere - di mana-mana

  Anyhow - bagaimanapun

  anyone - sesiapa

  Do you have any cheese?

  He doesn't have any friends in Chicago.

  or, andor - atau

  and - dan

  both - kedua-dua

  all - semua

  but - tetapi

  while - sementara

  meanwhile - sementara itu

  though - walau, meskieventhough - walaupun, meskipun

  How much, how many

  Used to

  Bentuk

  Corak

  Pertanyaan, Soalan

  who

  whom

  whose

  which

  My, His, Her, Our, Your, Their

  mine, yours, his, hers, theirs, ours, its

  in

  no, not, un, dis

  less

  Lokasi

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  8/21

  Jarak

  Ukuran

  kuantiti

  Keluarga

  Perasaan

  Masa

  Tempoh

  Bilangan

  Kedudukan

  Warna

  Saiz

  Tanda-tanda

  Rasa

  Bunyi mengelirukan

  Bunyi hampir sama

  ...self

  Inggeris bahasa terbalik

  Keadaan

  Perbuatan

  Kekerapan

  Sikap, Perangai

  Penyambung ayat

  if

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  9/21

  in, on, at

  to, into, from, out from

  must have, can't have

  should have, needn't have

  Kerjaya

  jantina

  kediaman

  ...ly

  Ringkasan

  Would have ...

  Kalaulah ...

  Some

  Asking questions

  Agreeing or disagreeing

  tall, taller, tallest

  Greetings

  contoh ayat

  Math

  count - kiramatch - padankan

  add - campur, tambah

  minus - tolak, buang

  deduct - tolak, buang

  multiply - darab

  divide - bahagi

  compute - kira

  Cuacapanas - hot

  hangat - warm, humid

  sejuk - cold

  hujan - rainygelap - dark

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  10/21

  berangin - windy

  redup - cloudy

  Musim-musimmusim - season

  musim panas - summer, hot season

  musim sejuk - winter

  musim luruh - spring

  musim bunga - autumm

  tempat-tempataquarium - akuarium

  bakery - tempat membuat kek

  barracks - berek

  cemetary - perkuburan

  cinema - panggung wayang

  dock - tempat kapal laut dibaiki

  factory - kilanggarage - tempat menyimpan kenderaan

  hangar - tempat menyimpan kapalterbang

  hotel - hotel

  inn - hotel kecil

  jail - penjara

  kindergarten - pusat jagaan kanak-kanak

  laundry - tempat membasuh pakaian

  library - perpustakaan

  market - pasar

  mosque - masjid

  museum - muzium

  nursery - tempat menyambah benih tumbuhan

  orchard - tempat menanam bunga-bungaorphanage - rumah anak yatim

  quay - tempat kapal berlabuh

  restaurant - restoran

  reservoir - kolam takungan air

  theatre - panggung

  zoo - zoo

  bahagian-bahagian rumahdapur - kitchen

  ruang tamu -

  ruang makan - dining room

  dinding - wall

  kertas dinding - wallpaperlantai - floor

  bilik - room

  tandas - toilet

  bilik tidur - bedroom

  bilik mandi - bathroom

  siling - ceiling

  tingkap - window

  pintu - door

  gril - grille

  tempat kereta - garage

  papan -

  batu-bata - brick

  dinding bata - brickwallrak kasut - shoe-rack

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  11/21

  lampu - light

  as black asas black as coal - sehitam arang

  as hot as fire - sepanas api

  as warm as his love - sehangat kasihnya

  as cold as ice - sesejuk ais

  as dark as night - segelap malam

  as easy as ABC - semudah ABC

  as hard as iron - sekeras besi

  as light as cotton - seringan kapas

  as loud as thunder - sekuat guruh

  as sharp as knife - setajam pisau

  as sweet as honey - semanis madu

  as white as snow - seputih salji

  then, thanthen - kemudian, setelah itu, selepas itu

  than - daripada

  he walk, then he run - dia berjalan, kemudian dia berlari

  Ali is shorter than Din - Ali lebih rendah dari Din.

  simple past tenseSimple past tense ialah satu cara bagi menunjukkan bahawa satu keadaan telah berlaku dalam

  masa yang telah lalu.sell - jual (sekarang)

  sold - jual (telah berlaku)

  I sell this pen to you- saya jual pen ini kepada awak

  I sold this pen to him yesterday

  - saya telah jual pen ini kepada dia semalam

  take - ambil

  took - telah mengambil

  lose - hilang

  lost - telah hilang

  sleep - tidur

  slept - telah tidur

  hear - dengar

  heard - telah dengar

  go - pergi

  went - telah pergi

  steal - curi

  stole - telah curi

  give - beri

  gave - telah beri

  catch - tangkap

  caught - telah tangkap

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  12/21

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  13/21

  (pada masa itu)

  I will have been speaking - saya akan sudah bercakap

  sama, lebih, palingbig - besar

  as big as - sama besar seperti, sebesar

  bigger than - lebih besar daripada

  the biggest of - yang paling besar diantara

  dark - gelap

  as dark as - sama gelap seperti, segelap

  darker than - lebih gelap daripada

  the darkest of - yang paling gelap diantara

  Future Past Tense

  Ini merujuk kepada satu peristiwa dimasa depan dan kepastian berlakunya adalah sangat

  tinggi. Ini digambarkan dengan penggunaan perkataan Shall atau Will.

  Kedua-dua perkataan bermakna Akan.

  Contoh :

  I shall take a book - Saya akan mengambil sebuah buku.

  She will give me a book - Dia akan memberi saya sebuah buku.

  He will draw a picture - Dia akan melukis satu gambar.

  They will fight - Mereka akan bergaduh.

  I shall hear the noise - Saya akan mendengar bunyi bising.

  Ciri, sifat

  Appearance

  adorable

  adventurous

  aggressive

  alert

  attractive

  average

  beautiful

  blue-eyed

  bloodyblushing

  bright

  clean

  clear

  cloudy

  colorful

  crowded

  cute

  dark

  drab

  distinct

  dull

  elegantexcited

  fancy

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  14/21

  filthy

  glamorous

  gleaming

  gorgeous

  graceful

  grotesque

  handsomehomely

  light

  long

  magnificent

  misty

  motionless

  muddy

  old-fashioned

  plain

  poised

  precious

  quaint

  shinysmoggy

  sparkling

  spotless

  stormy

  strange

  ugly

  ugliest

  unsightly

  unusual

  wide-eyed

  Condition

  alive

  annoying

  bad

  better

  beautiful

  brainy

  breakable

  busy

  careful

  cautious

  clever

  clumsy

  concerned

  crazy

  curious

  dead

  different

  difficult

  doubtful

  easy

  expensive

  famous

  fragile

  frail

  gifted

  helpful

  helplesshorrible

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  15/21

  important

  impossible

  inexpensive

  innocent

  inquisitive

  modern

  mushyodd

  open

  outstanding

  poor

  powerful

  prickly

  puzzled

  real

  rich

  shy

  sleepy

  stupid

  supertalented

  tame

  tender

  tough

  uninterested

  vast

  wandering

  wild

  wrong

  Feelings

  angry

  annoyed

  anxious

  arrogant

  ashamed

  awful

  bad

  bewildered

  black

  blue

  bored

  clumsy

  combative

  condemned

  confused

  crazy, flipped-out

  creepy

  cruel

  dangerous

  defeated

  defiant

  depressed

  disgusted

  disturbed

  dizzy

  dull

  embarrassed

  enviousevil

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  16/21

  fierce

  foolish

  frantic

  frightened

  grieving

  grumpy

  helplesshomeless

  hungry

  hurt

  ill

  itchy

  jealous

  jittery

  lazy

  lonely

  mysterious

  nasty

  naughty

  nervousnutty

  obnoxious

  outrageous

  panicky

  repulsive

  scary

  selfish

  sore

  tense

  terrible

  testy

  thoughtless

  tired

  troubled

  upset

  uptight

  weary

  wicked

  worried

  Feelings (Good)

  agreeable

  amused

  brave

  calm

  charming

  cheerful

  comfortable

  cooperative

  courageous

  delightful

  determined

  eager

  elated

  enchanting

  encouraging

  energetic

  enthusiastic

  excitedexuberant

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  17/21

  fair

  faithful

  fantastic

  fine

  friendly

  funny

  gentleglorious

  good

  happy

  healthy

  helpful

  hilarious

  jolly

  joyous

  kind

  lively

  lovely

  lucky

  niceobedient

  perfect

  pleasant

  proud

  relieved

  silly

  smiling

  splendid

  successful

  thankful

  thoughtful

  victorious

  vivacious

  witty

  wonderful

  zealous

  zany

  Shape

  broad

  chubby

  crooked

  curved

  deep

  flat

  high

  hollow

  low

  narrow

  round

  shallow

  skinny

  square

  steep

  straight

  wide

  Size

  big

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  18/21

  colossal

  fat

  gigantic

  great

  huge

  immense

  largelittle

  mammoth

  massive

  miniature

  petite

  puny

  scrawny

  short

  small

  tall

  teeny

  teeny-tiny

  tiny

  Sound

  cooing

  deafening

  faint

  harsh

  high-pitched

  hissing

  hushed

  husky

  loud

  melodic

  moaning

  mute

  noisy

  purring

  quiet

  raspy

  resonant

  screeching

  shrill

  silent

  soft

  squealing

  thundering

  voiceless

  whispering

  Time

  ancient

  brief

  Early

  fast

  late

  long

  modern

  old

  old-fashionedquick

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  19/21

  rapid

  short

  slow

  swift

  young

  Taste/Touch

  bitter

  delicious

  fresh

  juicy

  ripe

  rotten

  salty

  sour

  spicy

  stale

  stickystrong

  sweet

  tart

  tasteless

  tasty

  thirsty

  fluttering

  fuzzy

  greasy

  grubby

  hard

  hot

  icy

  loose

  melted

  nutritious

  plastic

  prickly

  rainy

  rough

  scattered

  shaggy

  shaky

  sharp

  shivering

  silky

  slimy

  slippery

  smooth

  soft

  solid

  steady

  sticky

  tender

  tight

  uneven

  weak

  wet

  wooden

  yummy

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  20/21

  Touch

  boiling

  breezy

  broken

  bumpy

  chillycold

  cool

  creepy

  crooked

  cuddly

  curly

  damaged

  damp

  dirty

  dry

  dusty

  filthy

  flakyfluffy

  freezing

  hot

  warm

  wet

  Quantity

  abundant

  empty

  few

  heavy

  light

  many

  numerous

  substantial

  Conjunction (Penyambung ayat)for

  and

  nor

  but

  or

  yet

  soafter

  although

  as

  as if

  as long as

  as much as

  as soon as

  as though

  because

  before

  by the time

  even if

  even thoughif

  in order that

 • 7/31/2019 Belajar Bahasa Inggeris

  21/21

  in case

  lest

  once

  only if

  provided that

  since

  so thatthan

  that

  though

  till

  unless

  until

  when

  whenever

  where

  wherever

  while

  yang

  arahan