bbresources.s3. Web view Na sección Word Games incluíronse divertidos xogos e...

Click here to load reader

 • date post

  25-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of bbresources.s3. Web view Na sección Word Games incluíronse divertidos xogos e...

Nome do Centro: (*) _____________________________________________

Área de Inglés

Curso escolar 200__/0__ (*)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Xefe/a de Departamento: (*) _________________________________

ÍNDICE DOS CONTIDOS

BURLINGTON PASSPORT FOR ESO 1

1. Descrición da identidade do centro (*)

2. Introdución e metodoloxía

3. Competencias básicas

4. Secuencia dos Obxectivos Xerais de Área

5. Contidos xerais do primeiro curso

6. Secuencia de contidos das unidades

7. Atención á diversidade

8. Avaliación e promoción (*)

9. Actividades complementarias e extraescolares (*)

10. Materiais e recursos didácticos (*)

(*) Indicamos con este símbolo aqueles puntos que vostede debe completar cos datos necesarios.

1. Descrición da identidade do centro (*)

a) Variábel sociocultural (*)

- O barrio amplo

- O contorno próximo

b) Características do centro (*)

- Emprazamento

- Funcionalidade

- Integración

- O alumnado

c) Variábel idade (*)

d) Composición do departamento didáctico (*)

e) Número de grupos (*)

f) Reunións de departamento (*)

2. Introdución e metodoloxía

Descrición do curso

Burlington Passport for ESO 1 motivará aos alumnos/as na aprendizaxe do inglés porque lles proporciona as capacidades que necesitan para alcanzaren unha auténtica competencia comunicativa. É un método ben estruturado e sinxelo de usar que lles facilitará a adquisición das competencias básicas que recolle a LOE, enfocado ao desenvolvemento das destrezas de vocabulario, á gramática, á lectura e ás estratexias de comunicación. O método ofrécelles numerosas ocasións para que amplíen os seus coñecementos sobre temas socioculturais e interdisciplinarios e tamén inclúe exercicios adicionais para os alumnos/as máis rápidos, para os que posúen un maior nivel de coñecementos e para as clases que necesitan atender á diversidade.

Dous aspectos fundamentais foron tidos en conta na creación de Burlington Passport 1: a claridade de obxectivos e a facilidade de uso. Por iso se indica claramente onde atopar explicacións máis detalladas e práctica adicional das estruturas aprendidas. Tamén se lles ofrece a oportunidade de elaboraren o seu propio Language Notebook, ademais de ideas e de estratexias para “aprender a aprender” que lles permitirán medir os seus progresos e ir creando o seu Portfolio persoal proposto polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

O Workbook de Burlington Passport for ESO 1 inclúe tres páxinas de atención á diversidade en cada unidade; un apéndice gramatical, un glosario, unha guía de escritura e unha lista de verbos irregulares; un apéndice para facer ditados; unha sección para que os alumnos/as se autoavalíen (My Language Learning Record), e outra a toda cor chamada Word Games para que traballen e consoliden de forma divertida o vocabulario presentado no Student’s Book. O Workbook vai acompañado dun Student’s Activity Multirom para reforzar a súa aprendizaxe, xa que contén exercicios de gramática e xogos de vocabulario, listenings sobre temas socioculturais e un cuestionario para cada unidade, as cancións do Student’s Book e os ditados do Workbook. Todo iso proporcionaralles aos alumnos/as moitas máis oportunidades de practicaren o inglés na casa.

Burlington Passport for ESO 1 ofrécelles aos profesores/as o Teacher’s Manual coas páxinas do Student’s Book intercaladas e con ampla información sociocultural e interdisciplinaria; o Teacher’s All-in-One Pack con material extra para atender aos diferentes niveis de capacidade dos alumnos/as e páxinas interdisciplinarias; o Test Factory and Other Resources CD-ROM con todo o material en formato Word editábel; o DVD Welcome to Britain que mostra aspectos socioculturais da lingua inglesa e contén páxinas de traballo, e os Class Audio CD. Ademais, reciben o último e máis innovador compoñente de Burlington Books, o Passport Cultural and Cros-Curricular Resource Pack: un cartafol que contén pósteres e actividades relacionadas cos mesmos, así como un conxunto de flashcards encadernadas en espiral con información e preguntas de cultura xeral.

Burlington Passport for ESO 1 é un curso completo pero fácil de seguir tanto polos profesores/as coma polos alumnos/as. Toda a clase pode gozar cos seus temas variados e interesantes e as súas actividades motivadoras mentres aprende inglés. A medida que practiquen con Burlington Passport os alumnos/as aprenderán a expresarse con soltura e, grazas aos seus prácticos e claros compoñentes, será un proceso sinxelo e natural.

Compoñentes

Student’s Book

. Unha unidade introdutoria para repasar o vocabulario básico e a linguaxe da clase.

. Nove unidades didácticas que exploran aspectos do noso mundo con preguntas socioculturais e interdisciplinarias frecuentes.

. Tres seccións de repaso e de ampliación con exercicios de gramática e de vocabulario, un proxecto, unha canción e un apartado de literatura.

. Cadros gramaticais completos.

. A páxina My Progress Check en todas as unidades.

. A páxina My Language Notebook con consellos para elaborar un caderno do idioma.

. Presentación gradual das estratexias de escritura dentro das unidades, para que os alumnos/as aprendan a organizar as súas ideas antes de comezaren a escribir.

. Frecuentes exercicios adicionais para os alumnos/as máis rápidos e para os que posúen un maior nivel de coñecementos.

. Apéndice de ortografía no que se inclúe unha lista de verbos irregulares coa súa transcrición fonética.

Workbook

. Unha unidade de introdución e nove unidades para practicar máis intensamente a gramática e o vocabulario do Student’s Book, ademais dun ditado, unha sección de reading e writing, e actividades extra opcionais para os alumnos/as cun maior nivel de coñecementos.

. Páxinas de atención á diversidade (tres por unidade).

. Proxectos planificados paso a paso e fichas para facilitar a súa presentación oral.

. A sección My Language Learning Record na que se inclúe o Student Learning Record para que os alumnos/as se autoavalíen e un apartado de Self-evaluation por unidade.

. Un apéndice gramatical e un glosario bilingües.

. Unha Writing Guide con pautas paso a paso que facilitan a autocorrección.

. Unha lista de verbos irregulares.

Word Games

. Xogos e actividades de vocabulario por unidade.

. Tres xogos de repaso (un por trimestre).

Student’s Activity Multirom

. Xogos interactivos de vocabulario: dous por unidade en dous niveis de dificultade.

. Exercicios interactivos de gramática: dous por unidade en dous niveis de dificultade.

. Actividades interactivas de listening baseadas en aspectos socioculturais: unha por unidade.

. Cuestionarios de opción múltiple: un por unidade.

. As gravacións das cancións que aparecen no Student’s Book.

. Os ditados do Workbook.

Teacher’s Manual

. Unha presentación do curso e dos seus compoñentes.

. Unha sección de avaliación.

. Notas didácticas claras e concisas, intercaladas coas páxinas do Student’s Book, nas que se destacan sobre un fondo de cor as referencias a outros compoñentes do curso para facilitar a preparación das clases.

. As respostas aos exercicios do Student’s Book.

. Información sociocultural e interdisciplinaria adicional.

. Cadros fotocopiábeis do Student’s Book para facilitar o traballo na clase.

. Actividades de reforzo e de ampliación.

. Transcrición dos listenings.

. Pistas dos Class Audio CD.

. Actividades de ditado opcionais.

. Actividades de listening opcionais.

. Exercicios de corrección de erros.

. As páxinas do Workbook e da sección Word Games reproducidas en tamaño reducido coas respostas a todos os exercicios.

Teacher’s All–in–One Pack

. Unha sección de Test que consta de:

Un test de diagnóstico e follas de repaso.

Un test por unidade en tres niveis de dificultade.

Tres tests trimestrais en tres niveis de dificultade.

Dous exames finais tamén en tres niveis de dificultade.

Un test de comprensión oral (listening) e de expresión oral (speaking) por cada unidade, por cada trimestre e outro final.

A clave de respostas.

. Unha sección de atención á diversidade (Mixed-Ability section) que inclúe:

Para alumnos/as con menos nivel: dúas follas fotocopiábeis por unidade con práctica

adicional das estruturas gramaticais e do vocabulario.

Para alumnos/as adiantados: unha folla fotocopiábel por unidade para que amplíen os coñecementos adquiridos.

A clave de respostas.

. Unha sección de materiais interdisciplinarios (Cros-Curricular resources) que consta de:

Seis páxinas sobre temas de Ciencias Naturais.

Seis páxinas sobre temas de Ciencias Sociais.

A clave de respostas.

. A sección Speaking Activities and Language Games que contén:

Nove actividades fotocopiábeis de expresión oral para realizar en parellas.

Exercicios de gramática e de vocabulario.

Un xogo de mesa fotocopiábel por trimestre.

Class Audio CD

. As gravacións dos textos de lectura e os listenings do Student’s Book.

. As actividades de pronuncia do Student’s Book.