Basa krama

8
UNGGAH-UNGGUH BASA

Transcript of Basa krama

Page 1: Basa krama

UNGGAH-UNGGUH BASA 

Page 2: Basa krama

Ngoko lugu: Basa kang ing njerone ngoko Kabeh. Kanggo omong-omongan bocah marang bocah wong kang luwih enom utawa wong kang wis akrab

TITIKANE

1. Tembunge ngoko kabeh tanpa krama

2. Tembung sesulih / kata ganti orang :

wong kapisan : Aku wong kapindho : Kowe

wong katelu : Dheweke 3. Tembung – tembung liyane ngoko

kabeh

Page 3: Basa krama

Ngoko alus :Basa ngoko kang ana krama aluse (krama inggil) kanggo ngurmati marang kang luwih tuwa (nalika lagi ngomong ngoko)

TITIKANE 1. Kecampuran krama alus.2. Tembung sesulih/ kata ganti

orang : wong kapisan : Aku Wong kapindho : Panjenengan Wong katelu : Panjenengane3. Tembung liyane ana sing di kramakake (biasane tembung

kriya lan duweke sing diajak ngomong)

Page 4: Basa krama

Krama lugu Basa krama kang isine khusus ( krama madya ) kanggo awake dhewe , utawa utawa kanggo wong sapadha-padhaTITIKANE1. Tembunge krama kabeh tanpa kecampuran

krama inggil.2. Tembung sesulih : Wong kapisan : Kula Wong kepindho : Sampeyan Wong ketelu : Piyambakipun 3. Ater-ater lan panambang dikramakake 4. Tembung kriya ngangggo krama lugu Tuladha : nedha , tilem, dugi 5. Tembung kaduwekan lan tembung liyane nganggo

krama lugu Tuladha: sukunipun, mripatipun, siyos, nembe

Page 5: Basa krama

Krama alus (krama inggil)Basa krama kabeh alus kanggo banget ngurmati marang kang diajak ngomong (wong tuwa)

TITIKANE

1. Tembunge krama kabeh tanpa kecampuran ngoko.

2. Tembung sesulih / kata ganti orang :

wong kapisan : kula wong kapindho : Panjenengan

wong katelu : Panjenenganipun

3. Tembung – tembung liyane kabeh di kramakaake.

Page 6: Basa krama

Tuladha ukara ngoko

Ngoko Lugu : 1. Aku arep budhal sekolah. 2. Kowe apa sida melu ibumu menyang kutha? 3. Dheweke dhekwingi ora mlebu sekolah amarga lara. Ngoko Alus : 1. Aku ora sida budhal sekolah. 2. Panjenengan apa sida ndherekake ibu panjenengan menyang kutha. 3. Panjenengane ora sida rawuh amarga titihane rusak.

Page 7: Basa krama

Tuladha ukara krama

Krama Lugu :

1. Kula ajeng kesah dhateng kitha Surabaya.

2. Sampeyan menapa siyos ngampil sepedha kula?

3. Piyambakipun wangsul enjing amargi sakit untu.

Krama Alus :

1.Kula badhe kesah dhateng kitha Surabaya.

2.Panjengan mangke punapa tamtu tindak dalemipun bu Anis.

3.Panjenenganipun saweg rawuh kalawau enjing.

Page 8: Basa krama

VIDEO WONG AUSTRALIA NGOMONG JAWA

Drama Bahasa Jawa Bule Australi - YouTube.FLV