BAØI GIAÛNG

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  0

Embed Size (px)

description

BAØI GIAÛNG. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐÁP ỨNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC. Biên soạn : Ts Văn hóa học Nguyễn Văn Quyết PGĐ Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Sau 15 năm thực hiện NQ TW5 K8 của Đảng : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of BAØI GIAÛNG

 • BAI GIANGXY DNG, PHT TRIN VN HA VIT NAM P NG PHT TRIN BN VNG T NC. Bin son : Ts Vn ha hc Nguyn Vn QuytPG S Vn ha,Th thao v Du lch tnh ng Nai

 • I. T VN :1. Sau 15 nm thc hin NQ TW5 K8 ca ng:Tnh hnh: t duy l lun VH c pht trin/ Th ch VH tng bc c xy dng, hon thin / i sng VH nhn dn phong ph hn, nhiu gi tr VH truyn thng c pht huy, nhiu chun mc mi v VH c hnh thnh/ Sn phm VH phong ph, a dng/ Giao lu, hp tc quc t v VH khi sc,Tuy nhin so vi thnh tu CT,KT v VH, phong tc tp qun, di sn VH,..cha tng xng, cha tc ng c hiu qu xy dng con ngi v mi trng VH lnh mnh!Nguyn nhn: nhiu ni cha quan tm y , quyt lit/ Vic c th ha NQ ca ng chm, thiu ng b, iu kin/ u t CSHT, i ng cn b dn tri, cha tng xng/ Nm bt cha kp thi tnh hnh,.

 • 2. Mc tiu:2.1/ Mc tiu chung: Xy dng nn VH pht trin ton din, hng n chn, thin, m/ Thm nhun tnh dn tc, nhn vn, dn ch, khoa hc hng ti dn tc pht trin, hnh phc / Pht huy cc gi tr ct li VH Vit Nam/ Lm cho VH thm su vo i sng x hi, thc s tr thnh nn tng tinh thn, sc mnh ni sinh quan trng ca pht trin.2.2/ Mc tiu c th:Phn u t nhng tin b mi trong xy dng v ngn chn, y li xung cp o c x hi/ To s ng thun cao v cc ct li VH VN/ c kt nhng gi tr chun mc con ngi VN thi CNH v hi nhp quc t/ y mnh xy dng mi trng VH, thu hp chnh lch trnh , hng th VH,..

 • 3. Nm quan im ch o: (ti liu Hi ngh T 9 kha XI)VH l nn tng tinh thn ca x hi; l mc tiu, ng lc pht trin bn vng t ncNn VH xy dng l nn VH Vit Nam tin tin, m bn sc dn tc; thng nht trong a dng, c trng tiu biu l dn tc, nhn vn, dn ch, khoa hc.Trong xy dng VH, ly chm lo thng xuyn vic xy dng con ngi c nhn cch, li sng tt p lm ct li, trng tm, vi cc c tnh c bn: yu nc, cn c, sng to, on kt, ngha tnh, thy chung, trung thc, tr tu, nhn vn, t ch,... Su nhim v ch yu5. Bn gii php:

 • II. KHI NIM :1. Vn ha : 4 khi nim : 1.1 V l sinh tn cng nh mc ch ca cuc sng, loi ngi mi sng to v pht minh ra ngn ng, ch vit, o c, php lut, khoa hc, tn gio, vn hc, ngh thut, nhng cng c cho sinh hot hng ngy v mc, n, v cc phng thc s dng. Ton b nhng sng to v pht minh tc l vn ha. Vn ha l s tng hp ca mi phng thc sinh hot cng vi s biu hin ca n m loi ngi sn sinh ra nhm thch ng nhng nhu cu i sng v i hi ca s sinh tn.(Ch tch H Ch Minh)1.2 L thin nhin th hai do con ngi lm ra ( man made ).1.3 L mt h thng SX,BQ,LT,PP,TD nhng gi tr do con ngi lm ra.1.4 L nn tng tinh thn ca x hi, va l ng lc thc y s pht trin kinh t - x hi, va l mc tiu phn u ca x hi.

 • II. KHI NIM (tip) :2. i sng VH : mt b phn ca i sng x hi - vi tt c nhng hot ng sng ca con ngi 2.1 Nhu cu VH : hnh thnh thu ban u ca x hi loi ngi t hai nhu cu c bn : vt cht v tinh thn . l nhng nhu cu tinh thn hng ti cc gi tr cao c, gp phn pht trin nhn cch vn ha.2.2 Hot ng VH : l qu trnh SX,BQ,PP,TD cc SPVH. 2.3 Sn phm VH : c con ngi sng to, tch ly, c o, khng ng lot. Sn phm VH gm 2 loi : vt th (dng vt cht),phi vt th (dng gi tr- k c x hi) 2.4 Mi trng VH : ch th sng to + sn phm v mng li hot ng VH.2.5 Phm cht VH : trnh ng x ca con ngi vi thin nhin, cng ng v bn thn.* Con ngi : va l ch th, va l sn phm ca chnh n.

 • S QUY TRNH HOT NG VN HA

 • III. NHNG QUY LUT CHUNG CA PHT TRIN VN HA :1.Trong khng gian v thi gian nht nh, mt nn vn ha v c bn chu tc ng ca 3 mi quan h: - VH vi chnh tr v kinh t/ - VH ng i vi VH qu kh/ - VH cng ng vi VH cc cng ng khc cng thi i.2. Mi quan h gia VH KT CT: (PTSX tinh thn PTSX vt cht) - KT pht trin do kt qu pht trin nng lc con ngi ch th VH. /lm gia tng nhu cu VH/to iu kin pht trin VH./VH tc ng ngc li thc y pht trin KT XH. - VH chu s quy nh ca CT (ch CT, cch thc qun l, h thng chnh sch, PL)./VH c lp tng i v tc ng ngc li CT. 3. K tha VH: kt ni qu kh - hin ti/ bo tn, pht huy di sn/d bo tng lai. 4. Giao lu VH: qu trnh tip xc, trao i, bin i gi tr cc cng ng (theo chiu ngang v theo chiu dc) Qu trnh ton cu ha VH: tng tc, bin i/thng nht trong a dng.

 • IV. CU TRC I SNG VN HA CA MT CNG NG X HI :Sn phm VH ca cng ng gm 2 thnh t:- Sn phm VH phi vt th : truyn thuyt, l hi, tn ngng dn gian, nhn thn VH, ngh thut, k c x hi- Sn phm VH vt th : gm Dng sn phm VH lu hnh nh : sch bo, tranh tng, phim nh, hin vt trng by,Dng cc thit ch VH nh :trng hc, trung tm VH, cu lc b, th vin, nh truyn thng, rp ht, cng vin VH,..Dng cnh quan vn ha nh: phong cnh thin nhin c tu b, cng trnh kin trc, tng i, th, lng x, ng ph, vn, * tnh cht CHN THIN M trong mi sn phm VH/

 • B sung, hon thin quan im ch o:1/. Vn ha l nn tng tinh thn ca x hi; l mc tiu, ng lc pht trin con ngi, xy dng v bo v T quc; l ngun lc ni sinh quan trng nht ca pht trin bn vng.2/. Nn vn ha m chng ta xy dng l nn VH tin tin, m bn sc dn tc, thng nht trong a dng ca cng ng cc dn tc VN, vi cc c trng tiu biu l dn tc, nhn vn, khoa hc, dn ch v hin i.3/. Trong xy dng VH, ly vic xy dng nhn cch-con ngi lm ct li, trng tm vi cc c tnh trung thc, tr tu, nhn vn, t ch, sng to v phi c chm lo thng xuyn.

 • B sung, hon thin quan im ch o:4/. Xy dng mi trng VH mt cch ng b, trong c vai tr rt quan trng ca gia nh v cng ng, VH chnh tr v VH kinh t .5/. Xy dng v pht trin VH l s nghip ca ton dn do ng lnh o, Nh nc qun l, i ng tr thc, vn ngh s gi vai tr nng ct; l s nghip lu di cn c tin hnh tch cc, sng to, kin tr.

 • IV.CU TRC I SNG VN HA CA MT CNG NG X HI : ( tip )2.Cc dng hot ng vn ha ph bin nh:Hot ng sng tc, biu din vn ngh, ng dng KHKT vo i sng,..Hot ng khai tr- gio dc nng cao kin thc: dy hc, din ging, ta m, thng tin,Hot ng lu tr SPVH nh bo tng, trin lm, su tp,Hot ng tiu dng sn phm VH nh: c sch bo, nghe nhc, xem ngh thut, trin lm, bo tng, tham quan du lch,..Hot ng l hi, tn ngng, xy dng phong tc, np sng c nhn,gia nh, cng ng.Hot ng th dc th thao, gii tr trong thi gian ri.

 • 3. Con ngi VH: sinh tn v pht trin, con ngi cn phi c kin thc vn minh. ng thi gi c bn sc v pht trin bn vng, con ngi li phi c trnh tr, c, th, m.(hc vn, nng lc sng to, sc khe, tui th, nng lc ng x vi ngha v lao ng, quan h cng ng,..). 4. Nhn cch VH: tng ha cch ng x ca con ngi vi t nhin, x hi v bn thn; mang nhng gi tr nht nh.5. XY DNG V PHT TRIN NN VH VIT NAM: - Nn VH tin tin vi tinh thn dn ch, hnh thc v phng tin biu hin hin i (yu nc, tin b m ni dung ct li l l tng c lp dn tc v CNXH). - Nn VH m bn sc dn tc gm: nhng gi tr bn vng, nhng tinh hoa cc dn tc qua pht trin lch s nh: lng yu nc nng nn, thc t cng, tinh thn on kt, lng nhn i, khoan dung, trng tnh ngha, o l, c tnh cn c, sng to, tinh t trong ng x, gin d trong li sng,..

 • V. CC DNG HOT NG VN HA C S :1.n v c s : l hnh thc t chc c bn nht ca VH. l nhng cng ng dn c lin kt vi nhau trong sinh hot vt cht v tinh thn, din ra thng nht. Theo tinh thn NQ i hi ng V th n v c s l : nh my, cng trng, nng trng, lc lng v trang, c quan trng hc, bnh vin, lng x, phng p v nhng cng ng x hi tng ng. Nh vy ch nhng yu t ca cng ng : sinh sng, sinh hot n nh, c t chc hnh chnh. NQ TW 5 kha VIII ra nhim v: to ra cc n v c s (gia nh, lng, bn, x, phng, khu tp th, c quan, x nghip, nng trng, lm trng, trng hc, n v b i,..), cc vng dn c ( th, nng thn, min ni,..) SVH lnh mnh, p ng nhng nhu cu VH a dng v khng ngng tng ln ca cc tng lp nhn dn.

 • VI. CC DNG HOT NG VN HA C S2. Nhu cu VH ca nhn dn rt phong ph, a dng v lin tc pht trin. Trong iu kin hin nay, c th quy li mt s mt hot ng VH c s :Hot ng thng tin, tuyn truyn, c ngHot ng cu lc bHot ng th vin, c sch boHot ng bo v, tn to di tch, gio dc truyn thng lch s v cch mngHot ng vn ngh qun chngHot ng vn ha qun chng; phong tro xy dng NSVHHot ng ri gii tr, TDTTHot ng x hi, t thin,

 • VIII. NHIEM VU QUAN LY NHA NC VE VAN HOA C S V THC TRNG HiN NAY 1. Nhng hoat ong van hoa can quan ly. a. Hoat ong van hoa ni cong cong: Hoat ong Karaoke, khieu vu, quang cao. Kinh doanh bang a hnh, bang a nhac; chieu phim Bieu dien nghe thuat, biu din thi trang. . Tac tng, ieu khac, ban quyen tac gia b. Cac thiet che van hoa do NN qun l v ngoi cng lp. c. Di tch lch s, di tch cach mang, di tch van hoa d. L hi, ci, tang (Ch th 27/BCT)... e. Hot ng x hi ha v VHNT,..

 • 2. Nhiem vu cu the: - Nguyen tac chung: Quan ly Nganh khong tach ri lanh tho. - Nhiem vu chung: . nh hng hoat ong, quy hoach, thanh, kiem tra.. Xay dng hanh lang phap ly.. To chc ieu hanh cac thiet che van hoa, ngh thut.. Xay dng oi ngu can bo VHNT.. Tuyen truyen hng dan ngi dan.. ay manh cuc vn ng phong trao TDKXDSVH.. Thc hin tt NQ 23/BCT ca B Chnh Tr v xy dng VHNT trong tnh hnh mi.3. Thc trng tnh hnh VHNT hin nay v nh hng pht trin trong thi k CNH, HH tnh ng Nai. HT

 • CU HI:

  Anh (ch) hy gii thch nhng hnh thc, ni dung c bn v xy dng i sng vn ha c s v cng tc qun l v vn ha hin nay.Thi gian thc hin 180 pht.