BANTHUYET MINHBAo cAo TAI cHINH Nam2007 (tilptheo) bao cao tai chinh 2007.07.pdf · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  03-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BANTHUYET MINHBAo cAo TAI cHINH Nam2007 (tilptheo) bao cao tai chinh 2007.07.pdf · PDF...

 • :ONG TY co PHANco GIOI LAP MAYvA xAY D1)NG

  Dia chi:LO£9, dubngPh~mHung,phubngTrungHba.,qu~ cau Gi~y,HAN9i reI: 04 7 848204 Fax: 047 848202

  BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tili chinh 2007

  M~u soB 09 -DN BANTHUYET MINH BAo cAo TAI cHINH

  Nam 2007

  (tilptheo)

  11. Thue va cac khoan phai nQpNhil mrac Khoan m\lc

  Khoan m\lc 01/01/2007

  Thue GTGT

  Thue tieu th1;ld~e bi~t

  Thue xuat, nh~p khiiu

  Thue thu nh~p daanh nghi~p

  Thue thu nh~p ea nhan

  Thue au nguyen Thue nha dat va ti~n thue dat

  Thue mon bai

  15.941.000 1.329.372.219

  72.055.771

  CQngthue va cac khoan phai nQpNha nuac

  1.417.368.990 8.153.680.424 12.216.184.859 5.479.873.425

  12. Chi phi phai tra 31/12/2007

  VND 01/01/2007

  VND

  Tuyen 6ng Caa Dlnh Bum

  DvanCP7 A

  Lai vay pMi tnl

  T6ng cQng

  137.413.956 555.238.372

  1.289.917.559

  367.774.403

  505.188.359 1.845.155.931

  13. Cac khoan phai tra, phai nQp ligan h~n khac

  T6ng cQng

  Kinh phi eong daao

  Baa hi~m y te

  Baa hi~m xa hi cae khaao khae

  Trd liii yay huy d{5ng v6n

  cd dong ung mua cd philu d{lt4/06

  cd tue nam lUiyphdi trd phan von Nhil m(Qc

  cd tue nam nay phdi trd cd dong khac C ac dOl tt,(lfllg khac

  25

  Donvi tinh: VND So da nQp So phai nQp 31/12/2007

  5.811.986.853 5.811.986.853 - -

  674.391.408 658.450.408

  1.625.454.495 5.675.235.958 5.379.153.682

  41.847.668 70.511.640 100.719.743

  31/12/2007 01/01/2007

  VND VND- "

  '814.013.253 582.285.664

  159.049.971 56.475.210

  43.772.835 - 8.092.559.316 13.496.425.506

  - 397.496.930

  170.775.00(1. . 3.747.390.000

  ... 1.002.270.000 1.917.390.410

  947.730.000 2.572.500.000

  5.971.784.316 4.861.648.166

  ./ 9.109.395.375 14.135.186.380

 • :::ONGTV c6 PHAN CO GIOI LAP MAy VA XAY Dl)NG

  D~achi: La E9, dubng Ph~m Hung, phuong Trung Hoa, qu~ cau Giay, m. N9i rei: 04 7 848 204 Fax: 04 7 848 202

  BAo cAo TAI CHINH

  Cho nam tal chinh 2007

  M~u soB 09 -DN BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

  Nam 2007

  (tie'ptheo)

  14. Yay va ngdai h~n Lai suat (%/nam)

  Vay dai hc.m

  Ngan hang D~u tu va PMt tri~n Vi~t Nam -CN Ha Tay VND

  USD

  10,2 - 11,84

  6.5

  Ngan hang C6ng thuang Vi~t Nam - CN Nguy~n Triii Ha Tay NganhangD~utu va PMt tri~nHa Thanh 9,1- 11,4 Yay d6i tUqngkMc 10.08

  Ha HU(JfzgLien 11,40

  Nguyln Van S(JfZ 10.08

  Nguyln Thao HuO'ng 10.08 VU(JfzgXuan CUdng 10.08

  Nlf dai hc.m

  T6ng C6ng ty c6 phan Xu~t nh~p kh~u va Xay d\ffigVi~t Nam

  T6ng cQng

  15. Phai tra dai h~n khac

  Nhij.n dijt C{)C dai hc.m

  D~t C9Ctien di~n - C6ng ty CP Xay d\ffig s6 11 D~t c9c tien thue van phbng -KANAGA WA D~t C9Ctien thue van phbng -ANZ

  T6ng cQng

  16. Von chu so hfi'u

  16.1 Bang doi chitu bien d()ng cua von chu su hftu

  Von dilu tu cua chu sO hfi'u

  Thi,\ng du von c6 philn "c..o0

  So du ngay 01/01/2006

  Tang von trong nam truac Liii trong nam truac

  35.000.000.000

  26

  59.435.890.579 61.288.266.480

  59.435.890.579 61.288.266.480

  ~

  ~

  134.107.633.635 168.880.451.011

  31/12/2007

  VND

  01/01/2007

  VND

  10.000.000

  35.307.800

  352.238.220 ~ ~

  397.546.020

  Dan vi tinh: VND

  Lgi nhu~n chua phi'll phoi

  T6ng cQng

  35.000.000.000

  0../ , 10.682.637.447 10.682.637.447

  31/12/2007 01/01/2007 VND VND-

  74.671.743.056 107.592.184.531

  37.166.803.344 53.124.694.819

  30.780.930.805 43.473.837.380

  6.385.872.539 9.650.857.439

  17.637.163.668 19.607.713.668

  19.634.776.044 34.826.776.044

  233.000.000 33.000.000

  3.000.000 3.000.000

  10.000.000 10.000.000

  20.000.000 20.000.000 200.000.000

 • CONG TY c6 PHAN co GIOI LAP MA.Y v A xA Y D1JNG

  D!a chi: La E9, dUOngPh~m Hung, phuOng Trung Hoa, qu~ CAuGiay, Ha N9i FeI:04 7 848 204 Fax: 04 7 848 202

  BA.OCA.OTAl CHINH

  Cho niim fili ehinh 2007

  BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

  Nam 2007

  (tieptheo)

  Tang khae Trfch cae quy Chia e6 tue Giam khae

  448.051.768

  (6.515.344.310) (4.489.890.410)

  (125.454.495)

  S6 dO'ngay 31/12/2006 Tang von trong nam nay Uii trong nam nay Tang khae Trieh cae quy Chia e6 tue Giam khae

  35.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

  , ,

  19.075.898.271

  1.374.607.362

  ( 14.300.505.633)

  (6.150.000.000)

  S6 dO'ngay 31/12/2007 65.000.000.000 30.000.000.000

  16.2 Chi tilt von da'utzt cua chu su hftu 31/12/2007

  VND

  Von gap eua Nha nuoe - T6ng Cong ty CP Xu~:t nh~p kh~u va Xay dvng Vi~t Nam

  Von gap eua cae e6 dong khae

  33.409.000.000

  31.591.000.000

  T6ng cQng 65.000.000.000

  16.3 Cac giao dich ve'von vOicac chu su hftu va phan phoi cd titc, ltfi nhuq.n dztlfc chia:

  Von dilu tu eua ehUsa hihl

  Von gap dilu nam

  Von gap t§.ngtrong nam

  Von gap euoi nam

  c6 tue, lqi nhu~n dii ehia

  Nam 2007 VND

  95.000.000.000

  35.000.000.000

  60.000.000.000

  95.000.000.000

  6.j50.000.000

  16.4 cd titc Nam 2007

  VND

  c6 tue dii eong bo sau ngay ket thue ky ke toan nam: c6 tue da c6ng bO'trbz c6 jJhieu ph6 thOng 15%/nam

  16.5 cd philu ....

  -, Nam 2007

  VND

  'J

  SOluqng e6 phieu dang ky phat hanh: 27 6.500.000

  Miu s6 B 09 - DN

  448.051.768

  (6.515.344.310) (4.489.890.410)

  (125.454.495)

  35.000.000.000 60.000.000.000 19.075.898.271

  1.374.607.362

  (14.300.505.633) (6.150.000.000)

  95.000.000.000

  01/01/2007

  VND

  17.850.000.000

  17.150.000.000

  35.000.000.000

  \ 0"

  , '1 '

  Nam 2006 ~ VND

  35.000.000.000

  35.000.000.000 ~ - ~

  ~

  ,.

  )' TR

  35.000.000.00~ ) 1

 • CONG TY CO PHANco GIOI LAp MAy v A xAy m]NG .

  Dia chi: La E9, duemgPh~m Hung, phuemgTrung Hoa, qu~ cau Giay, Ha Ni Tel: 04 7 848204 Fax: 04 7 848 202

  BAo cAo TAl CHINH

  Cho niim tai chinh 2007

  M~u s6 B 09 -DN . BANTHUYET MINH BAa cAa TAl CHINH

  Nam 2007

  (tiep theo)

  so 1ugngc6 phieu ban ra c6ng chUng: cd phieu phd thOng: cd phieu ztud/ii: SOlugng c6 phieu dang 1uuh~mh: cd phieu phd thOng: c6 phieu uu da:i: M~nh gia clfphieu dang lztu hanh: 10.000 d/ clfphiiu

  6.500.000 6.500.000

  3.500.000 3.500.000

  6.500.000 6.500.000

  3.500.000 3.500.000

  16.6 Cac quj cua doanh nghi~p

  Khoan m1;lc

  Quy dftu tu phat tri~n Quy dVphbng tai chinh

  T6ng cQng

  (*) M1;lc dich trich ItJp va sit d1;lng cac quj

  Quy dVphbng tai chinh cua C6ng ty dugc trich l~p trong nam bang 20,0 % tir pMn 1qinhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p sau khi da:trich trii c5 tuc (15% tren v6n c5 phftn) va dugc sir dl;mgd~ bu diip nhUngt5n tMt, thi~t h~i v~ tai san, c6ng ng kh6ng dbi dugc xay ra trong qua trlnh kinh doanh ho~c d~ bu diip nhUngkhoan 16cua C6ng ty theo quy~

  d!nh cua HQid6ng quan tr!. ~ '\CH ~

  Quy dftu tu phat tri~n cua C6ng ty dugc be)sung tir 50% s6 thue thu nh~p doanh nghi~p dugc mi~n giam va 50% tifM pMn 1qinhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p sau khi da:trich tra c6 tuc (15% treh v6n c6 pMn) va dugc dung d~ ba:>~

  sung v6n di~u 1~cua C6ng ty bilng vi~c dftu tu ma n?ng quy m6 san xuat, kinh doanh ho~c dftutu chi~u sau cua C6n~ ty. Philhqpv6iquy d!nht~idi~u1~C6ngty. . '/lvl

  ~

  VI. Thong tin b6 sung cho cac khoan m1;lctrinh bay trong bao cao ket qua ho~t dQng kinh doanh.

  17. Doanh thu thmln ban hang va cung cap djch V1;l

  Doanh thu san xuat cong nghi~p

  Bet6ngthuongpham Sanxuatda xaydvng

  Doanh thu ban hang

  Doanh thu ban nha va h~ tftng Doanh thu xuat nMp khau cap tMp

  Doanh thu cung cap dich V1;l

  Doanh thu cae d!ch V1;Ikhac

  Doanh thu hlfP dong xliy liip

  28

  01/01/2007 Tang trong nam Giam trong nam 31/12/2007

  13.786.852.247 8.125.194.098 - 21.912.046.345 1.457.092.511 2.470.124.614 - 3.927.217.125

  15.243.944.758 10.595.318.712 - 25.839.263.470

  Nam 2007 Nam 2006 VND VND

  93:448.241.853 17.259.050.742 75.441.818.815 2.831.236.365 18.006.423.038 14.427.814.377

  13.286.651.916 25.429.975.504 13.286.651.916 25.429.975.504

  .... 290.028.401.430 260.861.246.161

  166.555.750.534 181.667.703.911

  133.028.787.187 148.843.692.664

  ../ 5.151.180.310 2.728.911.692

 • CONG TY CO PHAN co GIOI LAP MAY v A xA Y DlJNG

  Dia chi: L6 E9, dUOngPh?ffiHung, phuOngTrung Hoa, qu~ Cau Gi!y, Ha NQi Tel: 04 7 848 204 Fax: 04 7 848 202

  BAo cAo TAl CHINH

  Cho ndm tid chinh 2007

  BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

  Nam 2007

  (titp theo)

  San xuat gioang, ph6t 265.940.912

  T6ng c(mg 563.319.045.733

  18. Doanh thu thuan ve ban himg va cung cap dich V\l

  Doanhthu thuantu ban hang Doanh thu thuan tu cung cap dich V\l Doanh thu thuan hqp dong xay dvng Doanh thu thuan tu san xuai cong nghi~p

  T6ng cQng

  19. Gia von hang ban Nam 2007

  VND

  Giti von ban hang Gia v6n ban nha va h