Bản tin trường Anh ngữ CELLA tháng 10-2016

of 1/1
HO T Đ NG ZUMBA CELLA có hong ZUMBA cho các hc viên và giáo viên. Giao viên đã chunbcác bước nhy ZUMBA đdy cho các hc viên. Nhiuhc viên đã tham gia hong ZUMBA ,hđã hưởng ng 1 cách nhittình. Sau hong, hđã ăn pizza và trò chuynvi nhau .Hong này cho sinh viên gn gũi hơn và tìmđược nhiubnmi.Vìvy các giáo viên và hc viên đã rt vui vvà hài lòng sau hong này CITY TOUR Chúng tôi đã có CELLA’s city tour vào tháng này. Có 6 người suốt cái tour của chúng tôi,4 trong số họ là học viên,1 là quản lí ,1 là giáo viên người hướng dẫn. Chúng tôi đã đi đến FORT OF SAN PEDRO, MAGELLAN’S CROSS, SANTO NINO CHURCH, TAOIST TEMPLE và TOP HILLS . Sau đó chúng tôi hưởng thức bữa tối tại nhà hàng LANTAW.Chúng tôi đã gọi nhiều món ăn và đồ uống ngon. Đó là một ngày tuyệt vời cho học viên và họ cũng trở nên thân thiết hơn với nhau. H C VIÊN TOP 1 - KATHY Bn nghĩ ti sao bn có thđượcsđim cao nht trong 2 ln thi progress test ? Tôi nghĩ rng nó không có nghĩa là thông minh,but nó có nghĩa là siêng năng.Bi vìtôi luôn luôn xem li các tmi và các thành ngmi ngày và miti sau các lp hc.Tôi chunbcunsghi chép cho vic xem li bài.Nếu tôi không thsdng cho vic dit,tôi sspxếp nó 1nơi khác.Ngày sau,tôi ssdng nó đến giáo viên ca tôi và xem li nó trong ttcthi gian. Bn thường hc bao lâu trong 1 ngày? Cũng như cách đbnhc và xem li bài? Tôi nghĩ nó thìtùy thuc và các knăng.Trong trường hpca tôi,tôi hcmt cách tng quát trung bình khong 3 tiếng trong 1 ngày.Tôi thường hc trong thư vin hoc trong quán café nơi mà tôi có thtp trung. Tôi có mt ít bài tptng quát.Tôi luôn luôn thúc đy chính tôi trong vichc.Nó là sla chnca tôi,”nếu tôi ngng vichc hay không”. Ti sao bnhc tiếng anh? Bi vì nó cn thiết cho bng thc sĩ và IELTS.Dĩ nhiên,nó cũng cn cho vic du lch và cucsng hng ngày ca tôi.Đtmc tiêu cho chính tôi thìrt quan trng.Vì vy,tôi không đi du lch vào cui tun.Tôi munhcmt ngày trong cui tun. Li khuyên cabn trong vichcmt cách hiu qugì? Thnh thong,tôi không thnhvà hiu các t.Sau đó,tôi luôn cgng làm các câu vi các tđó.Nó thìquan trng không chsdng tiếng anh mà còn ngôn ngca chính bviết các câu víd.Và mtlnna,XEM LI nhiuln. 34% 33% 22% 11% COURSE PS4 PS6 PS7 IELTS 30% 30% 20% 10% 10% NATIONAL RATE KOREA JAPAN TAIWAN VIETNAM SAUDI KOREA 2nd Fl. Sunghyun Bldg., 19-2 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea PHILIPPINES JDN Square, P.Remedio Street, Banilad, Mandaue City, Philippines Tel. +63-32-520-6772 | E-mail. [email protected] | Skype. Live:bestcella To find out more visit : www.bestcella.com
 • date post

  13-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  26
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Bản tin trường Anh ngữ CELLA tháng 10-2016

 • HOT NG ZUMBA

  CELLA c hot ng ZUMBA cho cc hc vin v gio vin.Giao vin chun b cc bc nhy ZUMBA dy chocc hc vin.Nhiu hc vin tham gia hot ng ZUMBA ,h hngng 1 cch nhit tnh. Sau hot ng, h n pizza v trchuyn vi nhau .Hot ng ny cho sinh vin gn gi hnv tm c nhiu bn mi.Vvy cc gio vin v hc vin rt vui v v hi lng sau hot ng ny

  CITY TOUR

  Chng ti c CELLAs city tour vo thng ny. C 6 ngisut ci tour ca chng ti,4 trong s h l hc vin,1 lqun l,1 l gio vin ngi hng dn. Chng ti i nFORT OF SAN PEDRO, MAGELLANS CROSS, SANTO NINO CHURCH, TAOIST TEMPLE v TOP HILLS . Sau chng tihng thc ba ti ti nh hng LANTAW.Chng ti ginhiu mn n v ung ngon. l mt ngy tuyt vi cho hc vin v h cng tr nnthn thit hn vi nhau.

  HC VIN TOP 1 - KATHY

  Bn ngh ti sao bn c th t c s im cao nhttrong 2 ln thi progress test ?Ti ngh rng n khng c ngha l thng minh,but n

  c ngha l sing nng.Bi vti lun lun xem li cc tmi v cc thnh ng mi ngy v mi ti sau cc lphc.Ti chun b cun s ghi chp cho vic xem li bi.Nuti khng th s dng cho vic din t,ti s sp xp n 1 ni khc.Ngy sau,ti s s dng n n gio vin cati v xem li n trong tt c thi gian. Bn thng hc bao lu trong 1 ngy? Cng nh cch

  bn hc v xem li bi?Ti ngh n thty thuc v cc k nng.Trong trng

  hp ca ti,ti hc mt cch tng qut trung bnh khong3 ting trong 1 ngy.Ti thng hc trong th vin hoctrong qun caf ni m ti c th tp trung.

  Ti c mt t bi tp tng qut.Ti lun lun thc ychnh ti trong vic hc.N l s la chn ca ti,nu tingng vic hc hay khng. Ti sao bn hc ting anh?

  Bi v n cn thit cho bng thc s v IELTS.Dnhin,n cng cn cho vic du lch v cuc sng hng ngyca ti.t mc tiu cho chnh ti th rt quan trng.Vvy,ti khng i du lch vo cui tun.Ti mun hc mtngy trong cui tun. Li khuyn ca bn trong vic hc mt cch hiu qu l

  g?

  Thnh thong,ti khng th nh v hiu cc t.Sau,ti lun c gng lm cc cu vi cc t .N thquantrng khng ch s dng ting anh m cn ngn ng cachnh bn vit cc cu vd.V mt ln na,XEM LInhiu ln.

  34%

  33%

  22%

  11%

  COURSE

  PS4 PS6 PS7 IELTS

  30%

  30%

  20%

  10%

  10%

  NATIONAL RATE

  KOREA JAPAN TAIWAN VIETNAM SAUDI

  KOREA 2nd Fl. Sunghyun Bldg., 19-2 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

  PHILIPPINES JDN Square, P.Remedio Street, Banilad, Mandaue City, Philippines

  Tel. +63-32-520-6772 | E-mail. [email protected] | Skype. Live:bestcella

  T o f i n d o u t m o r e v i s i t :

  www.bestcella.com