Baitapvu4co Uon

of 21

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Baitapvu4co Uon

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  1/21

   TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HCM KHOA CÔ KHÍ BOÄ MOÂN THIEÁT KEÁ MAÙY 

  BAØI TAÄP LÔÙN CHI TIEÁT MAÙY 

  Sinh vieân thö! hie"n # N$%&ễn H'( ǹ$ )ũ  MSS)#*+,+-+*

  ÑEÀ TAØI

  Ñeà soá 2# THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAN ÑOÄNG BA!NG TA"I

  P#$%&' ()& soá*+,

  He- .#oá&' /(0& 1o-&' (3&' .(45 'oà6*   /0 Ñ'"n$ !1 2ie"n - 3h( 4h'ân$ 2'5n$ 6'"7 *0 N'8i t9%! 2(:n h'5i7 -0 H'"3 $i(;< t'8! 6(=nh 9(>n$ t9% h(i !(83 4h(i ?t9ie@n7 0 B'" t9%&e5n !h '8n$ !'n D(>n7 E0 B(>n$ t(;i.

  7oá 85e-9 .#5eá. :eá* Fö! v':n$ t9eân 6(>n$ t(;i NJ# E++ )("n t'8! 6(>n$ t(;i v

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  2/21

   T9! I

   T9! II

   T9! III

  Che8 2'" t(;i# T/ T 7 T*  +.T 7t/ J 7 t*  -+J

  C.TI ́ NH TOAN THIÊT KÊ TRUC 

  I. Tinh toan 3 truc c hô   p gm tc 1. Chn v  t !"  # truc!$ th%p C&' tô c th"  n

  ( )* h+n ,-n  σ b=750 MPa

  ( )* h+n ch/  σ c=450 MPa

  ( Chn 0 ,ô   2ng 0#t #n cho ph%p 456 789 :p ( ;ng 0#t  v* truc >?# v$o v$ >?# r  4@6 7 A9BA' :p ( ;ng 0#t  v* truc tr#ng gn  4@6719B1' :p

  A. ac >Dnh >EFng Ginh 0 ,ô   thHo công th2c 

   

  . Truc I v* TI 7 13198J1A3 Kmm L 4   τ ¿=20 MPa

  d1≥ 3

  √   T  I 

  0,2 [ τ  ] =

  3√136107,1230,2.20   =32,4 mm T chn thHo t"# ch#Mn  N1 73' mm

   ,. Truc II  v* TII7&AOO1JA&& Kmm L 4@67 1':p

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  3/21

  d2≥  3

  √   T  II 

  0,2 [ τ  ] =

  3√ 426881,2440,2.15   =52,2mm T chn  NA 7 '' mm

  c. Truc III v* TIII 7PO1O&PJP98 Kmm L 4U67 A9 :Q

  d3≥  3

  √   T  III 

  0,2 [ τ  ] =

  3√ 981849,9070,2.20   =62,6mm T chn N37' mm

  3. ac >Dnh GhoRng cach g >S v$ >m >U  t !Vc 

  %:n$ !(=! 4&= hie"% (% 2(â • 4 V '8 thö= tö !%;( t9%! t9'n$ h'"3 $i(;< t'8! 4  /*-7 • i V '8 thö= tö !%;( tie8t ie"n t9%! t9eân 2'= !'= D(W3 !(=! !hi tie8t

  th(< $i( t9%&e5n t(;i t9'n$# i  + v(: /# !(=! tie8t ie"n t9%! D(W3 '@ i  *X v1=i  D(: '8 !hi tie8t Y%(& 6(=nh 2(i 6(=nh 9(>n$

  4h1=3 n'8i XJ

  •  V 4h'(;n$ !(=!h $iöZ( !(=! $'8i 21Z + v(: / t9eân t9%! thö= 47

  • V 4h'(;n$ !(=!h tö: $'8i 21Z + 2e8n tie8t ie"n thö= i t9eân t9%!

  thö= 47

  •  V !hie5% (:i

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  4/21

    S1 2'5 tnh 4h'(;n$ !(=!h t9%! thö= * !%;( h'"3 $i(;< t'8! 6(=nh 9(>n$ t9

   T9'n$ 2'=# 0 4h'(;n$ !(=!h tö:

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  5/21

  ( Ch-# N$ m/Hr ,anh rUng tru cp nhnh !mAA7 `1JAd1J'NA 7`1JAd1J'. ''7dOAJ' mm

  t chn !mAA789 mm

  ( Ch-# N$ m/Hr ,anh rUng tru cp ch  m !mA37 `1JAd1J'NA 7 `1JAd1J'. ''7dOAJ' mm t chn !mA37 8' mm

  !A1 7!mAAe3G 1e!mA3eAG Ae,9A 7 89e3.19e8'eA.19eAP7AA&mm !AA7 9J'`!mAAe,9AeG 1eG A7 9J'`89eAPe19e197 PJ' mm !A37 9J'`!mAA e !mA3 e G 1 e !AA7 9J'`89e8'e19 e PJ' 7 1'A mm

  c. Truc III `>?# r ( Ch-# N$ m/Hr ,anh rUng tru cp ch  m

  !m3A7 `1JAd1J'.N3 7 `1JAd1J'.'78OdP8J' mm

  t chn !m3A7P' mm( Ch-# N$ m/Hr c >f

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  6/21

  ( Vc No Gh*p n c2ng !Vc vng tr"n Gh*p n c2ng

   F t = 2.T  I 

   Dt  =

  2 .136107,123

  90 =3024,6 N 

   T9'n$ 2'=# 0 Ñö1:n$ 4nh v':n$ t9':n Y%( t(â< !(=! !h'8t !%;( t9%! n'8i v':n$ 2(:n h'5i.

   T9( 6(;n$ /0/+( ( kch Ytinh toan thZt GZ N\n >ô  ng c Ghi(t   pA_v1=i TI  136107,123  N

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  7/21

  ( Tinh mômHn tEng >Eng t+ cac tZt N"  n tr"n ch-# N$ truc

  tinh mômHn #n tng   M  $=√  M  $y 2 + M  $#

  2

  mômHn tEng >Eng  M td$=√  M  $ 2 +0,75T  $

  2

  qo > 

   M td=√  M # 2 + M y

  2 +0,75T  2=√ 52829,52+0+0,75.136107,1232=129169,7 Nmm

   M tdD=√  M  D# 2 + M  Dy

  2 +0,75T  D

  2 =√ 69800,92+1767482+0,75.136107,123 2=223620 Nmm

   M td% =√  M %# 2 + M %y

  2 +0,75T %  2=√ 0+0+0,75.136107,1232=117872,2 Nmm

  ( Tinh >EFng Ginh truc t+ cac tZt N"  n

  T c công th2c 

  d $ ≥ 3

  √   M td$ 0,1[σ ]

  Trong > 456 !$ 2ng 0#t cho ph%p c th%p chZ t+o truc

   T+ 

  d ≥ 3

  √   M td

  0,1 [ σ ]  =

  3

  √ 129169,7

  0,1.70   =26,4 mm

  Chn N7AO mm

  T+ q

  d D ≥  3

  √   M tdD

  0,1[ σ ] =

  3√ 2236200,1.70 =31,73mm Chn Nq73' mm

     F rBA

  N

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  8/21

  _T(   C

  d% ≥ 3

  √   M td% 

  0,1 [ σ ] =

  3√ 117872,20,1.70   =25,6mm

  Chn NC7AO mm

  T+ s

  Chn Ns7N7 AO mm

   ,. Truc II` tr#ng gn

  ( Tinh phn !Vc tr"n cac g tV

  69800,9

  18905

   F r

  52829,5

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  9/21

    T9'n$

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  10/21

  (

  C  B A

   F t 

   F r

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  11/21

  ( Tinh >EFng Ginh truc t+ cac tZt N"  n

  T c công th2c 

  d $ ≥ 3

  √   M td$ 0,1[σ ]

  Trong > 456 !$ 2ng 0#t cho ph%p c th%p chZ t+o truc

   T+ q

  d D ≥  3

  √   M tdD

  0,1[ σ ] =

  3√ 4613450,1.70 =40,39mm Chn N7&' mm

  T+ C

  d% ≥

  3

    M td% 

  0,1 [ σ ]=

  3

  √  474364,364

  0,1.70   =40,76mm

  Chn NC7&' mm

  T+  v$ s

  ThHo t"# ch#Mn chn Ns7N739 mm

  c. Truc III `>?# r

  ( Tinh phn !Vc !"n cac g tV

    T9'n$

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  12/21

  ⟹{ Ry= − F r2 . (!31−!33)+ F r# . !c32

  ! 31

  = −1726,35 (224−152 )+8939,37.94

  224 =3196,4 N 

   R  Ay= Ry+ F r2+ F r#=3196,4+1726,35+8939,37=13862 N 

  Trong mU  t phjng

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  13/21

   

  ( Tinh mômHn tEng >Eng t+ cac tZt N"  n tr"n ch-# N$ truc

  tinh mômHn #n tng   M  $=√  M  $y 2 + M  $#

  2

  mômHn tEng >Eng  M td$=√  M  $ 2 +0,75T  $

  2

  qo > 

   M tdA=√  M  A# 2 + M  Ay

  2 +0,75T  A 2=√ 840300,782+0+0,75.981849,9072=1195461 Nmm

   M tdD=√  M  D# 2 + M  Dy

  2 +0,75T  D

  2 =√ 4 85852,82+231734,6 42+0,75.981849,9072=1006367,

   M td% =√  M %# 2 + M %y

  2 +0,75T %  2=√ 0+0+0,75.981849,9072=850306,96 Nmm

  981849,907

  N

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  14/21

  ( Tinh >EFng Ginh truc t+ cac tZt N"  n

  T c công th2c 

  d $ ≥ 3

  √   M td$ 0,1[σ ]

  Trong > 456 !$ 2ng 0#t cho ph%p c th%p chZ t+o truc

   T+ s

  d A ≥  3

  √   M tdA

  0,1 [ σ ]  =

  3√ 11954610,1.70   =55,48mm Chn Ns7'O mm

  T+ q

  d D ≥  3

  √   M tdD

  0,1[ σ ] =

  3√ 1006367,6350,1.70   =52,38mm Chn Nq7'' mm

  T+ C

  d% ≥ 3

  √   M td% 

  0,1 [σ ] =

  3√ 850306,960,1.70   =49,5mm Chn NC7'9 mm

  T+  

  ThHo t"# ch#Mn chn Ns7N7'' mm

  '. m ngh"  m truc v- >ô   ,-n m ( v  t !"  # th%p C&' tô c th"  n

  )* h+n ,-n  σ b=750 MPa

  * σ −1 7 `9J&B9J'   σ b 7 399B38' :Q L t chn σ −1=¿ 3'9 :Q

  @(1 7 `9JAAB9JA'   σ b 7 1'B1O8J' :Q L t chn @(1 7 189 :p

  ( Tr ,ng 19.O trng 3A 0ach Yc 0w thZt GZ ma/_ c tac g Kg#/ễn xy# ô  c t >Ezc h"   0 Zn t   p tr#ng t trng  5 7AJ9' :pL  @71JP

  ( x"   0 Zn nh hEwng c 2ng 0#t tr#ng ,XnhJ v* th%p cac,on m-m

 • 8/18/2019 Baitapvu4co Uon

  15/21

  {5 79J9' L {@ 7 9

  ( Khi t9%! Y%(& n$ 6(=nh !h 4h1=3 n'8i t9%! D(W3 the' 4ie@% 4 !'= 4e8t h13 v1=i D(W3 then. Ki