Bacaan Shalat

download Bacaan Shalat

of 12

 • date post

  16-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Bacaan Shalat

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  1/12

  Bacaan Shalat TasbihSekilas tentang shalat tasbih, merupakan shalat sunnah yang waktunya tidak ditentukan,

  jumlah berjumlah 4 rakaat dengan 1 kali salam (sekaligus 4 rakaat) atau 2 kali salam (dibagi

  menjadi 2 rakaat, sebanyak 2 kali). Dapat dilakukan sendiri maupun berjamaah.

  Saat-saat Membaca Tasbih

  Setiap rakaat membaca ! kali tasbih, seluruhnya menjadi "## kali, dengan rincian$

  1; Setelah membaca surah (sebelum ruku), sebanyak 1! kali

  2; %etika ruku, sebanyak 1# kali

  3; %etika itidal, sebanyak 1# kali

  4; %etika sujud, sebanyak 1# kali

  5; %etika duduk diantara dua sujud, sebanyak 1# kali

  6; %etika sujud kedua, sebanyak 1# kali

  7;%etika duduk istirahat sebelum berdiri atau sebelum tasyahhud, sebanyak 1# kali

  Bacaan Tasbih:

  Subhaanalloohi walhamdulillaahi walaa ilaaha illalloohu walloohu akbar.

  &rtinya$Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.

  Bacaan Sesudah Salam:

  Subhaana mallaa yalamu qodrohu ghoiruhu walaa yablughul waashifuuna shifatah.

  Subhaana robbiyal aliyyil alal wahhaab.

  &rtinya$Maha suci Allah, yang tidak seorangpun mengetahui betapa besar keagungan-Nyamelainkan Dia sendiri. Dan tidak ada seorangpun yang mampu memberikan sifat kepada-

  Nya dengan sifat yang sebenarnya. Maha suci Allah, abb yang Maha memiliki ketinggian

  diatas segala yang mempunyai pemberian.

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  2/12

  aa !lloohu ya "ohmaanu yaa "ohiimu yaa #ayyu yaa $oyyuumu yaa d%al &alaali wal-

  ikroom' yaa ahlat taqwaa wa ahlal maghfiroh' yaa d%aakirod% d%aakiriin' tub alayya

  taubatan nashuuhaa' wa%idnii bifadhli rohmatika nuuron wa%huhuuron wawudhuuhaa.

  aa arhamar roohimiin.

  &rtinya$ !a Allah yang Maha "engasih, yang Maha "enyayang, yang Maha #idup dan

  Maha Berdiri sendiri, $ahai D%at yang Memiliki &eperkasaan dan &emuliaan, "emilik

  keta'$aan dan Ampunan, $ahai yang diingat para ped%ikir, anugerahkanlah padaku taubat

  nasuha dan tambahkanlah bagiku dengan rahmat-Mu cahaya, kejelasan dan kebersihan.

  (ahai D%at yang Maha "engasih, Maha "enyayang.

  !lloohumma sholli alaa sayyidinaa Muhammadiw waalaa aalihii washohbihii biadadi

  maa&aroo bihil qolam.

  &rtinya$ !a Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad dan

  kepada keluarga serta sahabatnya sebanyak bilangan yang ditulis pena.

  "obbi au%inii an asykuro nimatakallatii anamta alayya waalaa waalidayya wa anamala shoolihan tardhoohu wa adkhilnii birohmatika fii ibaadikash shoolihiin.

  &rtinya$ !a Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah )ngkau

  anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan

  kebajikan yang )ngkau ridhoi. *erta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu kedalam

  golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh.

  Bacaan Shalat (stikharah

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  3/12

  'erikut ini merupakan bacaan setelah shalat istikharah.

  Bismillaahirrohmaanirrohiim. !lhamdu lillaahi robbil aalamin. !lloohumma sholli

  alaa nuuril anwaar' wasirril asroor' watiryaaqil aghyaar' wamiftaahi baabil yasaar'sayyidinaa muhammadinil mukhtaar' wa aalihil athhaar' wa ashhaabihil akhyaar'

  adada niamillaahi wa ifdhoolih.

  &rtinya$Dengan nama Allah yang Maha "engasih, Maha "enyayang. *egala puji bagi

  Allah, Tuhan semesta alam. !a Allah, limpahkanlah shala$at atas cahaya diantara segala

  cahaya, rahasia diantara segala rahasia, pena$ar duka, dan pembuka pintu kemudahan,

  *ayyidina Muhammad, manusia pilihan juga kepada keluarganya yang terpilih, sebanyak

  jumlah kenikmatan Allah dan anugerah-Nya.

  !lloohumma innii astakhiiruka biilmika wa astaqdiruka biqudrotika' wa as-alukaminfadhlikal a%hiim' fa innaka taqdiru walaa aqdir' watalamu walaa alam' wa anta

  allaamul ghuyuub.

  &rtinya$ !a Allah, aku memohon dipilihkan dengan pengetahuan-Mu, aku mohon ditakdirkan

  yang terbaik dengan kodrat-Mu, aku mengharapkan karunia-Mu yang besar. )ngkau Maha

  &uasa dan aku tidak kuasa, )ngkau Maha Tahu dan aku tidak tahu, )ngkau Maha

  Mengetahui yang ghaib, yang tersembunyi.

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  4/12

  !lloohumma inkunta talamu anna haad%al amro khoirul lii fii diinii wadun-yaaya

  wamaaasyii waaaqibatu amrii awaa&ilihii wa aa&ilihii faqdirhulii wayassirhulii

  tsumma baariklii fiih,

  &rtinya$ !a Allah, jika hal ini dalam pengetahuan-Mu adalah baik bagiku, dan baik bagi

  agamaku, duniaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku sekarang dan masa yang akan

  datang, maka takdirkanlah dan mudahkanlah bagiku, kemudian berilah aku berkahdaripadanya.

  )a inkunta talamu anna haad%al amro syarrullii fii diinii wadun-yaaya wamaaasyii

  waaaqibatu amrii awaa&ilihii wa aa&ilihi' fashrifhu annii washrifnii anhu'

  waqdirliyal khoiro haitsu kaana tsumma rodhdhinii bihii' innaka alaa kulli syai-in

  qodiir.

  &rtinya$ Tetapi jika dalam ilmu-Mu hal ini memba$a keburukan bagiku dan agamaku,

  duniaku, kehidupanku, kesudahan urusanku, sekarang ataupun masa depan, maka

  jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkanlah aku pada yang baikbagaimana pun adanya, kemudian ridhailah aku. *esungguhnya )ngkau Maha &uasa atas

  segala sesuatu.

  )ashollalloohu alaa sayyidinaa muhammadiw waalaa aalihii washohbihii wasallam.

  )alhamdu lillaahi robbil aalamiin.

  &rtinya$Dan kesejahteraan semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga

  dan para sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  5/12

  Bacaan * +oa Shalat #a&atShalat sunnah hajat sebanyak 2 (dua) rakaat, dilakukan dengan niat sematamata hanya

  mengharap ridha &llah, seiring dengan keinginan agar yang diharapkan menjadi kenyataan

  dan ditakdirkan dalam kebaikan. aktunya tidak ditentukan, sebaiknya dilakukan antara

  maghrib dan *isya.

  Setelah Salam ,emudian Su&ud agi' dengan bacaan:

  Subhaanalloohi walhamdulillahi walaa ilaaha illalloohu walloohu akbar /01

  &rtinya$Maha *uci Allah segala puji bagi-Nya, Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.

  !lloohumma sholli alaa sayyidinaa muhammadiw wa alaa aali sayyidinaa

  Muhammad /01

  &rtinya$ !a Allah, limpahkanlah shala$at kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan

  keluarganya.

  "obbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa

  ad%aabannaar /01

  &rtinya$ !a Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan

  peliharalah kami dari siksa api neraka.

  ,emudian +uduk dan Berdoa:

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  6/12

  !lloohumma sholli alaa sayyidinaa wamaulaanaa Muhammadin manfalaqotil anwaaru

  illaa bi id%nih 2301

  &rtinya$ !a Allah, limpahkanlah rahmat kepada sayyidina Muhammad yang tak dapat

  bersinar cahaya kecuali dengan i%in-Nya.

  !lloohumma sholli alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan tun&iinaa bihaa min

  &amiiil ahwaali wal aafaat' wataqdhii lanaa bihaa &amiial haa&aat' watuthohhirunaa

  bihaa min &amiiis sayyi-aat' watarfaunaa bihaa indaka aladdaro&aat'

  watuballighunaa bihaa aqshol ghooyaati min &amiiil khoirooti fil hayaati wabadal

  mamaat.

  &rtinya$ !a Allah, limpahkanlah shola$at bagi junjungan kami, Nabi Muhammad, shola$at

  yang dengannya )ngkau selamatkan kami dari ketakutan dan malapetaka, ditunaikan segala

  hajat, dibersihkan dari segala keburukan, diangkat ke derajat yang tinggi, dan disampaikan

  keinginan mendapat anugerah kebaikan dunia dan akhirat.

  aa ilaaha illalloohul haliimul kariim. Subhanaalloohi robbilarsyila%hiim.

  !lhamdulillaahi robbil aalamiin. !s-aluka muu&ibaati rohmatik' waa%aa-ima

  maghfirotik' wal ghoniimata minkulli birr' wassalaamata min kulli syarr .

 • 7/23/2019 Bacaan Shalat Tasbih.istikharah.rtf

  7/12

  &rtinya$ Tiada Tuhan selain Allah !ang Maha Bijaksana dan Maha "emurah, Maha *uci

  Allah "emilik Arsy !ang Maha Agung. *egala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Alam. Aku

  memohon kepada-Mu akan sesuatu kebajikan dan berkat yang disertai dengan rahmat-Mu,

  besarnya ampunan-Mu dan keuntungan dari tiap kebaikan serta keselamatan dari segala

  keburukan.

  aa tadalii d%anban illaa ghofartah' walaa hamman illaa farro&tah' walaa aiban illaa

  satartah' walaa mariidhon illaa syafaitah' walaa duaa-an illas ta&abtah' walaa haa&atan

  illaa qodoitahaa wayassartahaa yaa robbal aalamiin.

  &rtinya$ !a Allah, +anganlah )ngkau membiarkan pada diriku suatu dosa kecuali )ngkau

  ampuni, jangan dibiarkan diriku dalam gelisah kecuali )ngkau tenangkan, jangan dibiarkan

  aibku terlihat kecuali )ngkau tutupi, jangan dibiarkan aku dalam keadaan sakit kecuali

  )ngkau sembuhkan, jangan dibiarkan doa tanpa dikabulkan, dan tidak pula dari tiap

  keinginan yang baik melainkan )ngkau perkenankan dan dimudahkan, (ahai penguasa

  alam.

  "obbanaa aatinaa milladunka rohmataw wahayyi lanaa min amrinaa rosyadaa.

  &rtinya$ !a Allah, berilah kami rahmat-Mu dan berilah kami jalan keluar dalam urusan

  kami.

  "obbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa

  ad%aabannaar.

  &rtinya$ !a Tuhan kami, anugerahilah kami kehidupan yang baik di dunia maupun di

  akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka.

 • 7/23/2019 Bacaa