AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Uitsluitingsgronden en selectiecriteria reader I

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0328

  UITSLUITINGSGRONDEN EN SELECTIECRITERIA READER I

  SPREKER MR. G. 'T HART, ADVOCAAT HOUTHOFF BURUMA

  4 SEPTEMBER 2013 15:00 17:15 UUR

 • MAGNA CHARTA WebinarS

  HOOGLERAREn & UPDATES

  De Magna Charta Webinars heeft een abonnement voor u samengesteld van webinars met uiteenlopende onderwerpen op ver-schillende rechtsgebieden. Met dit abonnement kunt u de jaarlijks benodigde punten behalen.

  Geen gemiste kansen bij de Academie. U kunt de webinars van uw abonnement on demand terugkijken op elk moment van dedag en op de locatie die u zelf bepaalt.

  WAT HOUDT HET MAGNA CHARTA WEBINARS HOOGLERAREN & UPDATES IN?

  - Volledig vrije keuze uit 25 webinars (1, 2 of 3 PO-punten) Live en On demand in najaar 2013 op verschillende rechtsgebieden- Per 1 uur ontvangt u 1 PO-punt- Zoekfunctie - Webinars kunnen gevolgd worden op de iPad en andere tablets- Garantie dat alle webinars uit dit aanbod doorgaan- Elektronische beschikbaarheid van uw certificaat

  KLIK HIER OM JE AAN TE MELDENVOOR DE MAGNA CHARTA WEBINARS

  HOOGLERAREN EN UPDATES

  ADVERTORIAL

  aukjeGetypte tekst

 • W E B I N A R S

  - Naast de live mogelijkheid kunt u een webinar ook on demand op elk moment van de dag volgen met behoud van de PO-punten*- U kunt de uitzending zo vaak u maar wenst bekijken of laten bekijken door uw collegas- De colleges worden door ervaren docenten gegeven- Alle AvdR webinars worden opgenomen in onze professionele studio- Elk live webinar alsook het on demand college is voorzien van een digitale reader en/of een PowerPoint presentatie; ook al volgt u een

  college niet, blijft de documentatie voor u beschikbaar

  * De webinars on demand inclusief de PO-punten blijven beschikbaar tot 1 januari 2014. Zonder PO-punten blijven de webinars on demand langer beschikbaar.

  PRIJZEN

  U betaalt eenmalig Euro 1.000,-- excl. BTW.Bij 10 of meer kantoorgenoten geldt een speciale totale prijs, dat is eenmalig Euro 5.000,-- excl. BTW kantoorabonnement.

  ADVERTORIAL

 • 4

  Inhoudsopgave reader I

  Mr. G. t Hart

  Jurisprudentie

  HvJ EEG 10 februari 1982, zaak 76/81 (Transporoute) p. 6

  HvJ EEG 9 juli 1987, gevoegde zaken 27-29/86 (CEI en Bellini) p. 19

  HvJ EEG 20 september 1988, zaak 31/87 (Gebr. Beentjes) p. 29

  HvJ EEG 3 juni 1992, zaak C-360/89 (Cie./Itali) p. 42

  HvJ EG 17 november 1993, zaak C-71/92 (Cie./Spanje) p. 49

  HvJ EG 14 april 1994, zaak C-389/92 (Ballast Nedam I) p. 68

  HvJ EG 26 april 1994, zaak C-272/91 (Cie./Itali) p. 76

  HvJ EG 18 december 1997, zaak C-5/97 (Ballast Nedam II) p. 90

  HvJ EG 16 september 1999, zaak C-27/98 (Metalmeccanica Fracasso) p. 97

  HvJ EG 2 december 1999, zaak C-176/98 (Holst Italia) p. 110

  HvJ EG 26 september 2000, zaak C-225/98 (Cie./Frankrijk) p. 127

  HvJ EG 7 december 2000, zaak C-94/99 (ARGE) p. 160

  HvJ EG 12 december 2002, zaak C-470/99 (Universale Bau) p. 176

  HvJ EG 27 februari 2003, zaak C-327/00 (Santex) p. 216

  HvJ EG 19 juni 2003, zaak C-315/01 (GAT) p. 240

  HvJ EG 4 december 2003, zaak C-448/01 (Wienstrom) p. 273

  HvJ EG 18 maart 2004, zaak C-314/01 (Siemens) p. 311

  HvJ EG 9 februari 2006, gevoegde zaken C-226/04 en C-228/04

  (La Cascina-Zilch) p. 335

  HR 22 juni 2007, LJN: BA1828 (Staat/KWS) p. 354

  HvJ EG 24 januari 2008, zaak C-532/06 (Lianakis) p. 359

  HvJ EG 16 december 2008, zaak C-213/07 (Michaniki) p. 368

  HvJ EG 19 mei 2009, zaak C-538/07 (Assitur) p. 384

  HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-138/08 (Hochtief) p. 393

  HvJ EG 12 november 2009, zaak C-199/07 (Cie./Griekenland) p. 404

 • 5

  HvJ EU 23 december 2009, zaak C-305/08 (CoNISMa) p. 416

  HvJ EU 15 juli 2010, zaak C-74/09 (Btiments Ponts Construction) p. 428

  HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 (SAG ELV) p. 444

  HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-36/10 (Max Havelaar) p. 456

  HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-218/11 (dukvzig) p. 483

 • ARREST VAN 10-2-1982 ZAAK 76/81

  grondgebied waarvan de dienst moet worden verricht, op te heffen.

  2. Wanneer de aanbestedende dienst de offertes van een inschrijver in verhou-ding tot het uit te voeren werk duide-lijk abnormaal laag acht, verplicht ar-tikel 29, lid 5, van richtlijn nr. 71/305

  helm, alvorens tot gunning van de op-dracht te besluiten, de inschrijver om motivering van zijn inschrijving te verzoeken of hem te laten weten welke inschrijvingen abnormaal laag zijn, en hem een redelijke termijn te gunnen om aanvullende inlichtingen te verschaffen.

  In zaak 76/81,

  betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Conseil d'tat van het Groothertogdom Luxemburg, afdeling Conten-tieux, in het aldaar aanhangig geding tussen

  SA TRANSPOROUTE ET TRAVAUX, te Brussel,

  en

  MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN, Groothertogdom Luxemburg,

  om een prejudicile beslissing over de uitlegging van richtlijn nr. 71/304 van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de opheffing van de beperkingen van het verrichten van diensten op het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en van de gunning van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken door bemiddeling van agentschappen of filialen, en van richtlijn nr.. 71/305, eveneens van 26 juli 1971, betreffende de cordina-tie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PB L 185 van 1971, blz. 1 en 5),

  wijst

  HET HOF VAN JUSTITIE,

  samengesteld als volgt: G Bosco, president van de Eerste kamer, waarne-. mend president, A. Touffait, president van de Derde kamer, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, . O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros en F. Grvisse, rechters,

  advocaat-generaal: G. Reischl griffier: A. Van Houtte

  het navolgende

  418

  6

 • TRANSPOROUTE / MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

  ARREST

  De feiten

  Het verwijzingsarrest en de krachtens ar-tikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG inge-diende schriftelijke opmerkingen kunnen worden samengevat als volgt:

  I De feiten en het p rocesve r -loop

  Op een aankondiging van aanbesteding van de administration des Ponts et Chausses van het Groothertogdom Lu-xemburg d.d. 2 maart 1979, betreffende een deel van de autoweg naar Aarlen, had de vennootschap naar Belgisch recht Transporoute et Travaux (TRT) de laag-ste offerte uitgebracht.

  Deze werd door de minister van Open-bare werken van het Groothertogdom Luxemburg afgewezen om de volgende redenen:

  1. De vennootschap TRT was niet in het bezit van de vestigingsvergunning van de regering, bedoeld in artikel 1 van het groothertogelijk besluit van 6 no-vember 1974 houdende: a) invoering van een algemeen bestek voor over-heidsopdrachten voor de uitvoering van werken en leveringen voor reke-ning van de staat; b) vaststelling van de gunningen en de werkwijze van de commissie voor inschrijvingen (M-morial A, 1974, blz. 1660 e.V.).

  2. Bepaalde prijzen in de offerte van TRT werden beschouwd als abnor-maal laag in de zin van artikel 32, vijfde en zesde alinea, van bedoeld groothertogelijk besluit van 6 novem-ber 1974.

  Bijgevolg gunde de minister van Open-bare werken van het Groothertogdom Luxemburg de aanbesteding aan een groep Luxemburgse ondernemingen, waarvan de aanbieding als de econo-misch voordeligste werd beschouwd.

  TRT stelde bij de Conseil d'tat, afde-ling Contentieux, beroep in tot nietigver-klaring van die beschikking. Tot staving van haar beroep voerde de afgewezen vennootschap aan dat 's Raads richtlijn nr. 71/305 en met name de artikelen 24 en 29, lid 5, waren geschonden. Artikel 24 bepaalt:

  Iedere aannemer die aan een overheids-opdracht voor de uitvoering van werken wenst deel te nemen, kan worden ver-zocht aan te tonen, dat hij is ingeschre-ven in het beroepsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land van de Gemeenschap waar hij gevestigd is: voor Belgi het ,Handelsregister Re-gistre du commerce'; voor Duitsland het handelsregister' en de ,Handwerks-rolle'; voor Frankrijk het ,Registre du commerce' en het ,Rpertoire des m-tiers'; voor Itali het ,Registro della Ca-mera di commercio, industria, agricol-tura e artigianato' en het ,Registro delle commissione provinciali per l'artigia-nato'; voor Luxemburg het ,Registre aux firmes' en de ,Rle de la Chambre des mtiers'; voor Nederland het Handelsre-gister."

  Artikel 29, lid 5, luidt:

  Ingeval voor een bepaalde opdracht in-schrijvingen worden gedaan die in ver-

  419

  7

 • ARREST VAN 10-2-1982 ZAAK 76/81

  houding tot het uit te voeren werk duide-lijk abnormaal laag zijn, onderzoekt de aanbestedende dienst de samenstelling daarvan, alvorens te besluiten tot gun-ning van de opdracht. Hij houdt reke-ning met het resultaat van dit onderzoek.

  Met het oog daarop verzoekt hij de inschrijver de nodige motiveringen te verstrekken, en laat hij hem eventueel weten, welke er onaanvaardbaar worden geacht.

  Indien de documenten betreffende de opdracht de bepaling inhouden dat de opdracht wordt gegund aan de laagste inschrijver, dient de aanbestedende dienst het afwijzen van de te laag geachte aanbiedingen tegenover het Raadgevend Comit, ingesteld bij besluit van de Raad van 26 juli 1971, met rede-nen te omkleden."

  In het kader van dat geding heeft de Conseil d'tat, afdeling- Contentieux, zich bij arrest van 11. maart 1981 tot het Hof gewend met de volgende prejudi-cile vragen:

  1. Is het de aanbestedende dienst inge-volge de bepalingen van de richtlijnen nrs. 71/304/EEG en 71/305/EEG van 26 juli 1971 en in het bijzonder ar