AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Lunchwebinar Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0289

  LUNCHWEBINAR JURISPRUDENTIE

  AANBESTEDINGSRECHT

  SPREKER MR. G. T HART, ADVOCAAT HOUTHOFF BURUMA

  16 MEI 2013

  12:00 14:15 UUR

 • N O F E A R . N O L I M I T S . N O E Q U A L .

  Magna Charta Webinars

  Leergang Aanbestedingsrecht 2013

  W E B I N A R S

  De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars een leergang aanbestedingsrecht ontwikkeld. Dit isde eerste leergang aanbestedingsrecht die men volledig via internet kan volgen. Topsprekers vanuit de praktijk behandelen met u debelangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht.

  Keuzes en motivering in de voorbereidingsfase | 12 april 2013 | 15:00 17:15 uurMr. L.E.M. Haverkort, advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

  Aanbestedingsprocedures: mogelijkheden en onmogelijkheden | 26 april 2013 | 15:00 17:15 uurMr. C.J.M. Weebers-Vrenken, advocaat Weebers Vastgoed Advocaten N.V.

  Uitsluiting, selectie en gunning | 24 mei 2013 | 09:00 - 11:15 uurMr. T.H. Chen, directeur Chen Aanbestedingsadvies

  Proportionaliteit in de praktijk | 8 mei 2013 | 15:00 17:15 uurMr. drs. I. Boon, directeur Trias Politica advies

  Aanbesteden in de bouw | 13 juni 2013 | 09:00 11:15 uurMr. A.E. Broesterhuizen, advocaat Aanbestedingsrecht en Bouwrecht Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

  De effecten van aanbestedingsplichten op de Publiek Private Samenwerking| 24 juni 2013 | 15:00 - 17:15 uurMr. C.J.M. Weebers-Vrenken, advocaat Weebers Vastgoed Advocaten N.V.

  Specificatie van de opdracht | 16 september 2013 | 09:00 11:15 uurMr. E.E. Zeelenberg, advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

  Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht & bijzondere procedures | 23 september 2013 | 09:00 11:15 uurMr. E.E. Zeelenberg, advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

  Omgaan met fouten bij de aanbesteding en bij de inschrijving | 7 oktober 2013 | 09:00 11:15 uurMr. A.E. Broesterhuizen, advocaat Aanbestedingsrecht en Bouwrecht Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

  De fase na de voorlopige gunning | 16 oktober 2013 | 09:00 - 11:15 uurMr. T.H. Chen, directeur Chen Aanbestedingsadvies

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. G. t Hart

  Hof van Justitie

  arrest 26 mei 2011, zaak C-306/08 p. 6

  Gebiedsontwikkeling

  arrest 10 november 2011, zaak C-348/10 p. 22

  Concessieovereenkomst

  arrest 29 maart 2012, zaak C-599/10 p. 36

  Abnormaal lage inschrijving

  arrest 10 mei 2012, zaak C-368/10 p. 48

  Duurzaamheidseisen/keurmerken

  arrest 18 oktober 2012, zaak C-218/11 p. 74

  Balanspost als geschiktheidseis

  arrest 29 november 2012, gevoegde zaken C-182/11 p. 85

  Voorwaarden inbesteding

  arrest 13 december 2012, zaak C-465/11 p. 93

  Ernstige beroepsfout

  arrest 19 december 2012, zaak C-159/11 p. 105

  Publieke samenwerking

 • 4

  conclusie A-G 11 april 2013, zaak C-576/10 p. 116

  Gebiedsontwikkeling

  arrest 8 mei 2013, gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11 p. 155

  Aanbestedingsplicht sociale woningbouw

  Hoge Raad

  arrest 8 juni 2012, LJN: BW0246 p. 180

  Overgang personeel Wp2000

  arrest 7 december 2012, LJN: BW9233 p. 185

  Uitsluiting en relevante redenen gunningbeslissing

  arrest 18 januari 2013, LJN: BY0543 p. 195

  Onderscheid werk en dienst + grensoverschrijdend belang

  arrest 3 mei 2013, LJN: BZ2900 p. 202

  Contractsvrijheid private aanbesteding

  Gerechtshoven

  Hof Arnhem 23 januari 2012, LJN: BV1139 p. 208

  private aanbesteding + rechtsverwerking + bepaalbaarheid

  voorwerp aanbesteding

  Hof Leeuwarden 15 mei 2012, LJN: BW6167 p. 214

  Beindiging wegens strijd met aanbestedingsrecht of

  staatssteunregels

  Hof Leeuwarden 5 juni 2012, LJN: BW7551 p. 223

  Grossmann-verweer

 • 5

  Hof Den Haag 17 juli 2012, LJN: BX1330 p. 231

  Controle geschiktheidseis

  Hof Arnhem 7 augustus 2012, LJN: BX4609 p. 239

  Herstel gebreken inschrijving

  Hof Arnhem 30 oktober 2012, LJN: BY2248 p. 245

  Eisen aan tussenkomst

  Hof Leeuwarden 20 november 2012, LJN: BY3635 p. 251

  Klacht-plicht versus transparantiebeginsel

  Hof Den Haag 20 november 2012, LJN: BY3637 p. 259

  Risico calculatiefout

  Hof Den Haag 5 februari 2013, LJN: BZ6570 p. 266

  Hof Den Bosch 12 februari 2013, LJN: BZ1714 p. 274

  Transparantieplicht bij B-diensten

  Hof Amsterdam 19 maart 2013, LJN: BZ6956 p. 279

  Uitleg overeenkomst + wezenlijke wijziging

  Hof Arnhem, 9 april 2013, LJN: BZ8213 p. 290

  Manipulatieve of rele inschrijving

 • 6

  ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

  26 mei 2011 (*)

  Niet-nakoming Richtlijnen 93/37/EEG en 2004/18/EG Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken Wettelijke regeling inzake

  stedenbouw van autonome gemeenschap Valencia

  In zaak C-306/08,

  betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 226 EG, ingesteld

  op 9 juli 2008,

  Europese Commissie, vertegenwoordigd door A. Alcover San Pedro, D. Kukovec

  en M. Konstantinidis als gemachtigden,

  verzoekster,

  tegen

  Koninkrijk Spanje, vertegenwoordigd door M. Muoz Prez als gemachtigde,

  verweerder,

  wijst

  HET HOF (Derde kamer),

  samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, D. vby (rapporteur), R. Silva de Lapuerta, E. Juhsz en T. von Danwitz, rechters,

  advocaat-generaal: N. Jskinen,

  griffier: R. ere, administrateur,

  gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 mei 2010,

  gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 september

  2010,

  het navolgende

  Arrest

  1 De Europese Commissie verzoekt het Hof vast te stellen dat het Koninkrijk Spanje

  bij de gunning van de gentegreerde actieprogrammas (Programas para el Desarrollo de Actuaciones Integradas; hierna: PAIs), overeenkomstig achtereenvolgens Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad

  Urbanstica de la Comunidad Valenciana (wet 6/1994 van 15 november 1994 op de

  reglementering van urbanisatieprojecten in de autonome gemeenschap Valencia;

  hierna: LRAU) en de opvolger ervan, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanstica Valenciana (wet 16/2005 van 30 december 2005 inzake urbanisatie in

  Valencia; hierna: LUV), de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten

 • 7

  krachtens richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de

  cordinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de

  uitvoering van werken (PB L 199, blz. 54) zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/78/EG

  van de Commissie van 13 september 2001 (PB L 285, blz. 1; hierna: richtlijn 93/37), en richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de cordinatie van de procedures voor het plaatsen van

  overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114).

  Toepasselijke bepalingen

  Wettelijke regeling van de Unie

  Richtlijn 92/50/EEG

  2 De zestiende overweging van de considerans van richtlijn 92/50/EEG van de Raad

  van 18 juni 1992 betreffende de cordinatie van de procedures voor het plaatsen

  van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209, blz. 1), luidt:

  Overwegende dat overheidsopdrachten voor dienstverlening, met name op het gebied van diensten inzake het beheer van eigendommen, in bepaalde gevallen

  werken kunnen omvatten; dat uit richtlijn 71/305/EEG voortvloeit dat een

  overeenkomst slechts als een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken kan

  worden beschouwd, indien zij betrekking heeft op de uitvoering van een werk; dat,

  voor zover de werken bijkomstig zijn en niet het eigenlijke voorwerp van de

  opdracht uitmaken, zij niet de indeling van de overeenkomst als overheidsopdracht

  voor de uitvoering van werken kunnen rechtvaardigen.

  3 Artikel 8 van richtlijn 92/50 bepaalt:

  De opdrachten voor het verlenen van in bijlage I A vermelde diensten worden overeenkomstig de bepalingen van de titels III tot en met VI geplaatst.

  4 Tot categorie 12 van bijlage I A bij richtlijn 92/50 behoren [b]ouwkundige diensten; technische en gentegreerde technische diensten; diensten van

  stedebouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en

  wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven

  en analyses.

  Richtlijn 93/37

  5 Artikel 1 van richtlijn 93/37 bepaalt:

  Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

  a) ,overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken: schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die zijn gesloten tussen een

  aannemer, enerzijds, en een sub b omschreven aanbestedende dienst,

  anderzijds, en die betrekking hebben op de uitvoering dan wel het ontwerp

  alsmede de uitvoering van werken in het kader van een van de in bijlage II

  vermelde of sub c bepaalde werkzaamheden, dan wel op het laten uitvoeren

  met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende

  dienst vastgestelde eisen voldoet;

  [...]

 • 8

  c) ,werk: het product van bouw- dan wel wegenbouwk