AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Webinar UAV 2012

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0269

  UAV 2012

  SPREKERS MR. A.E. BROESTERHUIZEN, ADVOCAAT KIENHUIS HOVING

  ADVOCATEN EN NOTARISSEN MR. G.J. VAN DE WETERING, ADVOCAAT KIENHUIS HOVING

  ADVOCATEN EN NOTARISSEN

  10 APRIL 2013 15:00 17:15 UUR

 • N O F E A R . N O L I M I T S . N O E Q U A L .

  Magna Charta Webinars

  Leergang Aanbestedingsrecht 2013

  W E B I N A R S

  De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars een leergang aanbestedingsrecht ontwikkeld. Dit isde eerste leergang aanbestedingsrecht die men volledig via internet kan volgen. Topsprekers vanuit de praktijk behandelen met u debelangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht.

  Keuzes en motivering in de voorbereidingsfase | 12 april 2013 | 15:00 17:15 uurMr. L.E.M. Haverkort, advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

  Aanbestedingsprocedures: mogelijkheden en onmogelijkheden | 26 april 2013 | 15:00 17:15 uurMr. C.J.M. Weebers-Vrenken, advocaat Weebers Vastgoed Advocaten N.V.

  Uitsluiting, selectie en gunning | 24 mei 2013 | 09:00 - 11:15 uurMr. T.H. Chen, directeur Chen Aanbestedingsadvies

  Proportionaliteit in de praktijk | 8 mei 2013 | 15:00 17:15 uurMr. drs. I. Boon, directeur Trias Politica advies

  Aanbesteden in de bouw | 13 juni 2013 | 09:00 11:15 uurMr. A.E. Broesterhuizen, advocaat Aanbestedingsrecht en Bouwrecht Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

  De effecten van aanbestedingsplichten op de Publiek Private Samenwerking| 24 juni 2013 | 15:00 - 17:15 uurMr. C.J.M. Weebers-Vrenken, advocaat Weebers Vastgoed Advocaten N.V.

  Specificatie van de opdracht | 16 september 2013 | 09:00 11:15 uurMr. E.E. Zeelenberg, advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

  Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht & bijzondere procedures | 23 september 2013 | 09:00 11:15 uurMr. E.E. Zeelenberg, advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

  Omgaan met fouten bij de aanbesteding en bij de inschrijving | 7 oktober 2013 | 09:00 11:15 uurMr. A.E. Broesterhuizen, advocaat Aanbestedingsrecht en Bouwrecht Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

  De fase na de voorlopige gunning | 16 oktober 2013 | 09:00 - 11:15 uurMr. T.H. Chen, directeur Chen Aanbestedingsadvies

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. A.E. Broesterhuizen

  Mr. G.J. van de Wetering

  Wetgeving

  UAV 1989 p. 4

  UAV 2012 p. 66

 • 1Tekst vande Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering

  van werken 1989 (UAV 1989)

  HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

  1. Aanduidingen, begripsbepalingen

  1. Verstaan wordt onder:het werk : het uit te voeren werk of de te verrichtenlevering;de opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon, die hetwerk opdraagt;de aannemer : de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie hetwerk is opgedragen;het bestek : de beschrijving van het werk, de daarbijbehorende tekeningen, de voor het werk geldendevoorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaalvan aanwijzing;de overeenkomst : de tussen opdrachtgever en aannemer totstand gekomen overeenkomst van aanneming van werk;de aannemingssom : het bedrag, waarvoor de aannemer zichheeft verbonden het werk tot stand te brengen, deomzetbelasting daarin niet begrepen;bouwstoffen : de in het werk te brengen materialen,voorwerpen, onderdelen, installaties, grond van allerleisoort en dergelijke;dag : kalenderdag;werkdag : een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeenof ter plaatse van het werk erkende, of door de overheiddan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomstvoorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andereniet individuele vrije dag;U.A.V. : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989;B.W. : Burgerlijk Wetboek.

  2. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn isgesteld, binnen welke een deel van het werk moet wordenopgeleverd, wordt voor de toepassing van de 6, vierdelid, 8, 9, 10, 11, 12, 42 en 44 dat deel als eenafzonderlijk werk aangemerkt.

  3. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn isgesteld, binnen welke de uitvoering van het werk tot eenbepaalde stand moet zijn gevorderd, voordat de oplevering

  4

 • 2plaats vindt, is het bepaalde in de 8, 9 en 42 vanovereenkomstige toepassing.

  4. Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geenaanbesteding is voorafgegaan, wordt voor de toepassing vande 2, tweede lid, 6, elfde en dertiende lid, en 49,tweede lid, in plaats van de dag van aanbesteding gelezende dag van de prijsaanbieding van de aannemer.

  5. Bij meerjarige onderhoudswerken, opgedragen voor eenbepaalde som per jaar wordt, indien sprake is vanaannemingssom of van termijn van betaling, bedoeld deaannemingssom per jaar of de termijn van betaling van hetbetrokken onderhoudsjaar.

  2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdigebepalingen

  1. De bepalingen van deze U.A.V. gelden voor zoverdaarvan in in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken.

  2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij erletterlijk in opgenomen, de op het werk van toepassingverklaarde Nederlandse normen van de Stichting NederlandsNormalisatie-instituut, zoals deze drie maanden voor de dagvan aanbesteding luiden.

  3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandserecht.

  4. Indien onderdelen van het bestek onderlingtegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uithet bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan dehand van de volgende regels:a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor eenoud geschreven of getekend document;b. de beschrijving gaat voor een tekening;c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c ,en regel b voor regel c .Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt,wordt de tegenstrijdigheid, met inachtneming van debillijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namenswie het bestek is opgesteld.

  5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de

  5

 • 3verplichting van de aannemer om de opdrachtgever tewaarschuwen in geval van een klaarblijkelijketegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.

  6

 • 4HOOFDSTUK II. VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN

  3. Directie

  1. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer personenaan te wijzen om als directie op te treden of de directiebij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen dooranderen te vervangen.

  2. Indien de opdrachtgever niet een of meer personen wilaanwijzen om als directie op te treden, is hij verplichthiervan vr de uitvoering van het werk schriftelijkmededeling te doen aan de aannemer. Indien door het nietaanwijzen of niet vervangen van een of meer personen om alsdirectie op te treden meer van de aannemer wordt verlangddan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, heeft hijrecht op bijbetaling.

  3. De opdrachtgever geeft van elke aanwijzing, indiendeze niet reeds in het bestek is gedaan, en van elkewijziging of intrekking daarvan, onverwijld schriftelijkkennis aan de aannemer.

  4. Zolang en voor zover de opdrachtgever nietschriftelijk aan de aannemer van het tegendeel doetblijken, vertegenwoordigt de directie de opdrachtgever inalle zaken het werk betreffende. In de gevallen echter,waar in de U.A.V. uitdrukkelijk de opdrachtgever isgenoemd, is alleen deze bevoegd.

  5. Indien meer dan n persoon als directie isaangewezen, wordt ieder der aangewezen personen geacht dedirectie te vertegenwoordigen.

  6. De directie oefent het toezicht uit op de uitvoeringvan het werk en op de naleving van de overeenkomst.

  7. Personen, die zijn aangewezen om de directie bij testaan, binden deze in zoverre het tegendeel nietschriftelijk aan de aannemer is medegedeeld.

  8. De directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aante duiden werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd dan integenwoordigheid van de directie of van door haaraangewezen personen.

  7

 • 59. Indien en zolang de opdrachtgever van zijn in heteerste lid bedoelde bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt,treedt hij daar, waar in de U.A.V. sprake is van dedirectie, in haar plaats.

  4. Gevolmachtigde van de aannemer.

  1. De aannemer is te allen tijde gerechtigd bij door dedirectie goed te keuren volmacht 1) een of meer personenaan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende tevertegenwoordigen. Ditzelfde geldt bij wijziging vanbedoelde volmacht.

  2. Een door de aannemer gewaarmerkt afschrift van devolmacht wordt onverwijld aan de directie verschaft.

  3. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voorhet werk of voor een bepaald gedeelte ervan.

  1 Een voorbeeld van een volmacht is gegeven in

  bijlage A.

  8

 • 6HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

  5. Verplichtingen van de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de aanemer tijdigkan beschikken:

  a. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijkebeschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens hetbestek vereist zijn;

  b. over het terrein of het water, waarop of waarin hetwerk moet worden uitgevoerd;

  c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens;

  d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolgede overeenkomst doet.

  Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdtde directie vr de aanvang van het werk een bouwbesprekingmet de aannemer en de leidingbeheerders, waarbij deaannemer wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van dezich in of nabij het werk en het werkterrein bevindendeondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordtvastgesteld wat daarmee moet geschieden. Indien d